| INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 16.04.2017

GRAVER

Gnr. 32 i Holla herred.
 Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart over Valebø.


Graver bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.
Nærmeste nabo i bakkant er N. Vale(16) "Mossejordet".


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Gamle Graver
Matrikkelgården Graver grenser til Vale nordre og søndre i syd og i vest, til Borstad i nord og Hovdeås i øst.

Navneforskeren Oluf Rygh, mente at Graver kom av ordet grav, slik vi forstår i dag med ordet Graver.
I et diplom fra 1400, ble navnet skrevet for Grafuom. Flertall av Grav.

Gården ble trolig ryddet i vikingtiden (800-1000), men sannsynligvis noe senere enn Vale store.

Graver har aldri tilhørt den katolske kirke, men har hele tiden vært i privat eie.

Husmannsplasser: Hegna, Bjørndokka, Skottet, Kåsa (som godt kan ha vært et annet navn på en av de andre plassene) og Osdalen.

Landskylda i vikingtiden var trolig 4 markebol (måleenhet for beregning av eiendomsskatt). Denne landskylda ble senere endret til 4 tønner korn.
Dette ble regnet ut i rede penge, som eieren måtte betale en gang pr år i skatt til kongen.

Graver er nevnt i diplomet nedenfor i året 1400.
 
Kilde: Diplomatarium Norwegicum.
Dato 21. Juni 1400 i Tundberg. (Gammalnorsk).
["
Jordeskifte mellem Eilif Thorgeirssön og Olaf Thordssön, hvorved de delte forskjellige Gaarde paa Vestfold, Grænland og Bamle sig imellem."]
Ollum monnum þæim sæm þetta bref sia edher høyra sendæ Arne Sigurdzsson profaster at Mario kirkiu j Oslo Gaute Eiriksson riddare Gudthormer Rolfsson Eilifuer Þorgautzsson quedio gudz oc sinæ.
veer vilium ydher kunnikt geræ at aa manodaghin nest eftir Botolfs voku a elløfto are rikis vars w(i)rdoligs herra herra Eriks med gudz nadh Noreks konungs vaarom veer j synnre lutanom j Petersgarde j Tun(s)bergi saom oc høyrdom a at þæir giorde jardæskipte siin j millom med jaa oc handerbande Æilifuer Þorgeirsson oc Olafuer Þordhesson. lauth þaa Eilifuer Þorgeirsson j sin luth fyst þriggiæ mærkæ boll jarder j nørdra Rugheberge j Slangh sokn a Vestfollonne oc merker booll jarddr j Grafuom j Romanes sokn a Grønlande oc serdeilis merkæ booll jarder j firnemfdre nørdra Rugheberge. en Olafuer Þordesson lauth i sin luth þriggiæ merkæ boll jarder j Beraberghe sæm ligger j Gerpine sokn merkæ booll j Sukkonne sæm ligger j same sokn en Eilifuer lauth after j mote Sukkunne merke booll jarder j
Hwitæstein sæm ligger j Botne sokn a Vestfollenne. lauth en Eilifuer firirnemfder þriggiæ merkæ booll j Viniom sæm ligger j Skeidhes sokn j Bamblom en Olafuer firirnefder lauth after j mote Viniom tweggiæ aura booll jarder mindre en fim merkæ booll j Oferbøø som ligger j Sleimdals sokn j Skidhe syslo, en badher skulu þeir fylgie xii aura booll jarder j Henine sem ligger j Gerpine sokn oc bader skulu þæir fylgiæ swa mykit sem þeir eighe j Audhnæ sem ligger j Andabu sokn. oc þer med
vaaro þeir sattir oc aalsattir vm all þeira fiarskipte. till sannynde her vm settom veer vaar incigle firir þetta bref er gort var a deghi oc are sem firir segir."

De første kjente eiere (kilde: Skattelister).
Eilif Thorgeirsson 1 markebol (landskyld) i 1400.
Torgrim i 1528. Kilde: Gjengjærskatten.
Torgrim i 1593/94.
Kolbjørn i 1602.
Thorgiuls i 1611.
Peder i 1620 - 1640.
Gullik i 1640.
Lagmann Iver Hansen i Skien og Anders Andersen i Skien i 1670-1693.
Tomas Sommer i Skien 1693.
Jochum Jansen og Anders Thommesen i 1705.

De første kjente brukere
(kilde: Skattelister).

Bonde, selveier
Torgrim Graffuer.
Eier i 1528.

Bonde, selveier
Torgrim Graffuer
.
Eier og bruker i 1593 og i 1594.

Bonde, leilending
Levor Olsen f. ca. 1603.
g.m. NN.
1. Ole Levorsen. Se Lunde øvre.
2. Gullik Levorsen f. ca. 1625. Til Kringleføtt i Holla.
3. ?Peder Levorsen f. ca. 1646.

Levor Olsen Graver var bruker av 4 tønner korn (hele eiendommen) i 1647 og i 1664.
Kilde: Matrikkelen 1647 og manntallet 1664.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"
Graffuer som Leduor bruger, Schyller aarlig 4 tønder korn, Deraff eyer Svend Lunde 2 1/2 tønde med bøxell och Olluff Ombtued  1 1/2 tønde.
Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards skatt. Ehr wdj (udi) denne sex dallers skatt, penge 6 dr."

Kilde: Jordeboka av 1665.
Kreaturer: 2 Heste, 5 Store Fæ, 9 Faar.
Udsæd: 5 tønder Hafvre.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Graver 1
Se også Gamle Graver.

Adresse i dag: Valebø 633, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Augustinus Svendsen Graver fra Lunde nedre(1) f. før 1645 d. 1698, s.a. Svend Augustinsen Lunde.
g.m. Marte Levorsdatter f. ca. 1650 d. før 1698.
Bruker fra rundt 1670 til 1698.

Ingen livsarvinger. Derfor et skifte som forteller oss en del om hans søsken og hvor de bodde i 1698.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1696 - 1701, folio 134b - 137a.
Sted: Grafver 1698.
Augustinus Svendsen, død.
Arvinger: Hans sødskende.
1. Jens Svendsen Tvetten (Tveitan i Helgen). Død 3 børn.
     a. Mari Jensdatter gm Rollef Torstensen.
     b. Marte Jensdatter.
     c. Tore Jensdatter.
2. Siffver Svendsen Uhlefos. Død. 2 børn.
     a. Svend Sivertsen.
     b. Anne Sivertsdatter.
3. Johannes Svendsen.
4. Ambrosius Svendsen, yngste broder.
5. Marte Svendsdatter g.m. Anders Lunde.
6. Kirsti Svendsdatter død. 3 børn.
     a. Tyge Mortensen.
     b. Kirsti Mortensdatter.
     c. Jon Mortensen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

    
I utgangspunktet hadde Graver en landskyld på 4 tønner korn (en måleenhet på gårdens verdi for beregning av skatt).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
Graver 4 Tønder (landskyld).
"Solgt ved Auction 2 1/2 tønder med bøksel (bygsel) fra Anders Halvorsen til Thomas Sommer dato 20. Dec. 1693, Folie 101 for Sum 102 Mark, 24 Skilling."
"Bygslet (festet/ bortleid) 4 Tønder fra T. Sommer Øvre Bergan til Jens Johannesen dato 19. Juni 1699, Folie 18."
"Solgt 1 Tønde med bygsel ved Auction til Jochum Jansen dato 13. Mars 1705, Folie 64, Sum 46 Mark."
"Solgt 2 Tønder med bygsel ved Auction til Anders Thommesen dato 2. Mai 1705, Folie 67, Sum 66 Mark, 24 Skilling."
"Solgt 2 Tønder gods fra Anders Thommesen til Joachim Borse, dato 4 Maii 1706, Folie 68, Sum ? (ikke nevnt)."
"Solgt 1 Tønde med bygsel ved Auction til Jochum Jansen, dato 24. Januar 1707, Sum 100 Mark."
"Solgt 2 tønder med Bygsel fra Even Biørnsen til Jens Johannesen, efter Adkomst 21. Sept. 1717, Folie 347, dato 30. Mars 1718, Folie 346." (Sum ikke nevnt).
"Solgt 2 Tønder Gods ved Auction til Even "Rolloug"(?), dato 2 Sept. 1717, Folie 347, Sum 100 Mark."
"Solgt 2 Tønder med bygsel fra Niels Pedersen Herstad til Jens Johannesen, efter adkomst 7. Mars 1719, dato 12. April 1720, Folie 39, Sum 100 Mark.

Bonde, leilending, selveier
Jens Johannesen Graver fra Østgården i Sauherad f. 1667 bg. 7/4-1746. "Jens Graver 78 aar.", s.a. Johannes Svendsen og Gunhild Gulliksdatter (fra Lunde nedre).
g.m. Anna Pedersdatter fra V. Heisholt i Holla f. ca. 1681 bg. 29/3-1743. "Anna Graver 62 aar.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
1. Maren Jensdatter f. ca. 1701 g.m. Anders Andersen på Torsnes under Søve i Holla.
2. Augustinus Jensen f. ca. 1702. Overtok gården.
3. Anna Jensdatter f. ca. 1705 bg. 2/4-1742. "Anna Jensdatter Baxaas 37 aar 1 mnd 26 dage." g1g m. Tollef Jensen Baxaas.
    Anna g2g m. Erik Rasmussen fra Heisholt. Bodde på Baksås i Holla (hovedbølet). Datter Anna Tollefsdatter g.m. enkemann Ole Jonsen Vale. Se S. Vale.
4. Johannes Jensen f. ca. 1707 bg. 25/5-1766. "Johannes Jensen Schiørholt 59 aar." g. 2/10-1729 m. Karen Olsdatter fra Sjørholt i Helgen, d.a. Ole Knudsen og Karen Olsdatter.
5. Peder Jensen f. ca. januar 1710. Se nedenfor.
6. Gunder Jensen f. ca. 1713 bg. 25/11-1763. "Gunder Jensen østre Heisholt 50 aar 8 dage.", g. 26/12-1742 m. Inger Thomasdatter. Bodde på Ø. Heisholt i Holla.
7. Anders Jensen f. ca. 1717 bg. 20/6-1745. "Anders Jensen Fæhn 28 aar. Efter 7 aar i Egteskab." g. 26/5-1738 m. Ingeborg Thorsdatter.
8. Ingeborg Jensdatter dpt. 12/10-1721.
Bruker fra 1699. Selveier fra 1717.

F.f. Jens Gravers og Anne Pedersdatters Ingebor: Anders Hvala, Gulik Heisholt, Ledvor Olsen, Agatha Lunde, Karen Søve.

Jens Johannesen Graver kom trolig hit og leide Graver fram til 1717. Han kjøpte da halve Graver av
Even Bjørnsen. Den andre halvparten kjøpte han av skipsreder Nils Pedersen Herrestad i Porsgrunn i 1720.

Jens Graver var nok en dyktig mann. Han var bl.a. med som "vurderingsmand" ved matrikkelforarbeidet for 1723.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740- 1745, folio 38b - 40b.
Sted: Grafver 1740.
Jens Johannessen og kona Anne Pedersdatter opgiver sit boe.
Børn:
1. Augustinus Jensen. Myndig.
2. Johannes Jensen. Myndig.
3. Peder Jensen. Myndig.
4. Gunder Jensen. Myndig.
5. Anders Jensen. Myndig.
6. Mari Jensdatter (Maren Jensdatter) g.m. Anders Andersen Thorsnæs.
7. Anne Jensdatter g.m. Erich Rasmussen Baxaas.
8. Ingeborg Jensdatter 19 aar.
Graver taxeret til 320 rdl.
Formue 417 rdl.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"1 Tønde 10 7/13 Sættinger med bygsel er Solgt til Gunder Jensen Graver fra Peder Jensen, efter adkomst 10. nov. 1740,
thinglæst dato 29. Mai 1747, Folie 24, Sum 147 mark 66 skilling."

Bonde, selveier
Peder Jensen herfra f. ca. januar 1710 bg. 20/5-1788. "Peder Jensen Omtved 78 aar 16 uger 4 dage."
Medeier 1740.

Denne familien bodde på Åmtvedt(1) i Helgen. Peder Jensen var ved arv medeier i Graver fram til 1747.
Da solgte han sin part til broren Augustinus Jensen, som allerede hadde overtatt sin part i gården.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"3 Tønder 6 6/13 Sættinger med bygsel er Solgt fra Peder Jensen til Augustinus Jensen, dato 16. Sep. 1747, Folie 33, Sum 283 Mark 33 5/10 Skilling."
"Eiendommens Grund og Hvorledes: Lia og Rødningen."

Bonde, selveier
Augustinus Jensen herfra f. ca. 1702 bg. 3/12-1766. "Augustinius Jensen Graver 64 aar 23 dage."
g. 2/6-1732 m. Aaste Tygesdatter fra Ullevika under Sannes nedre f. ca. 1697 bg. 22/5-1773. "Aaste Tygesdatter Graver 76 aar 2 mnd.", d.a. Tyge Tollefsen.
1. Jens Augustinusen dpt. 10/5-1733. Overtok gården.
2. Johannes Augustinusen dpt. 26/4-1734. Se Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde".
3. Tyge Augustinusen dpt. 26/12-1735 bg. 3/1-1764. "Tyge Augustiniusen Graver 28 aar 5 dage." Ugift.
4. Anne Augustinusdatter dpt. 8/9-1737.
Deleier 1740. Hele gården fra 1747.

F.f. Augustinus Gravers og Aaste Tygesdatters Jens: Ole Gravningen, Lars Opsal, Peder Graver, Anne Graver, Kirsten Ulevig.
F.f. Augustin Gravers og Aaste Tygesdatters Johannes: Ole Gravningen, Johannes Skørholt, Peder Graver, Anne Graver, Maren Tordsnæs.
F.f. Augustinus Gravers og Aaste Tygesdatters Tyge: Lars Opsal, Anders Sannæs, Kirsten Opsal, Maren Stuen, Ingebor Graver.
F.f. Augustinius Gravers og Aaste Tygesdatters Anna: Peder Ellingsen, Lars Opsal, Gunder Graver, Anna Graver, Gunnil Ulevig.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"2. Tønder solgt fra Johannes Augustinusen til Jens Augustinusen, dato 4. febr. 1767, folio390(?), sum 360 mark (spesiedaler?).

Bonde, selveier
Jens Augustinusen Graver herfra dpt. 10/5-1733 d. 2/2-1818. "Jens Augustinusen Gaardmand Graver 84 aar 9 maaneder."
g. 29/5-1765 m. Kirsten Olsdatter fra S. Vale dpt. 18/1-1748 d. 20/8-1826. "Kirsten Olsdatter Gaardmands Enke Graver 78 aar 6 maaneder.", d.a. Ole Jonsen Hvale.
Forlovere: "Jens Larsen og Lars Sørensen."
1. Kirsten dpt. 16/2-1766 bg. 4/1-1770. "Kirsten Jensdatter Graver 3 aar 10 mnd 19 dage."
2. Aaste Jensdatter dpt. 27/3-1768 g.m. enkemann Gunder Arvesen Gieddeboen. Se Geitebua.
3. Augustinus Jensen dpt. 28/1-1770. Overtok gården.
4. Ole Jensen dpt. 29/9-1771. Til Lofstad i Lardal, Vestfold.
5. Kirsten Jensdatter dpt. 20/5-1773 g.m. Isak Clausen Romnæs. Se Romnes(7) i Holla.
6. Tyge Jensen dpt. 8/10-1775 g. i Solum kirke 14/7-1805 m. Anne Abrahamsdatter. Bodde på Lunde i Solum, siden på Dolva. Se Solumslekt.org.
7. Jon Jensen (John Johnsen) dpt. 18/1-1778. Dro på sjøen tidlig og ble kaptein. Bosatte seg i New York. Gift i New-Bedford 9/10-1808 m. Harriet Bates.
     Han var hjemme på besøk i 1807. Hans sønn Henry var her i 1851. Død i USA okt. 1836, 58 år gml.
8. Jens Jensen f. 4/2-1780. Bodde på Lillejordet i Holla.
9. Anne Jensdatter d.e. f. 30/4-1783 g.m. Anders Nilsen Solberg. Se Solberg(1).
10. Karen f. 7/4-1785 bg. 9/8-1785. "Karen Jensdatter Graver 19 uger 1 dag."
11. Karen Jensdatter f. 4/8-1786 g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt. Bodde på Stensholt i Lardal, Vestfold.
12. Maren Jensdatter f. 22/12-1788 g.m. Bent Jonsen Hvale. Se S. Vale(2) øvre.
13. Ingeborg f. 20/9-1790 bg. 23/12-1790. "Ingeborg Jensdatter Graver 13 uger 3 dage."
14. Ingeborg Jensdatter f. 11/11-1792 g.m. Halvor Halvorsen Susaas. Se Susås(1) i Holla.
15. Anne Jensdatter d.y. f. 2/11-1794 g. 28/12-1816 m. skolelærer Nils Halvorsen Susaas f. 26/12-1794 d. 1829. Bodde på Susås.
Eier 1767.

F.f.
Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Kirsten: Johannes Stuen, Anders øv. Lunde, Johannes Graver, Anna N. Lunde, Karen Olsdatter St. Hvale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Aaste: Arve Stuerud, Johannes Lien, Halvor Pedersen St. Hvale, Johanne Stuerud, Karen Lien.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Augustinus: Ole St. Hvale, Halvor St. Hvale, Jon St. Hvale, Karen Lien, Kirsten St. Hvale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Ole: Halvor St. Hvale, Johannes Lien, Jon St. Hvale, Karen Lien, Kirsten St. Hvale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Kirsten: Johannes Lien, Halvor St. Hvale, Jon Olsen St. Hvale, Karen Lien, Kirsten Olsdatter St. Hvale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Tyge: Halvor Wale, Johannes Lien, Jon Wale, Ingebor Brenne, Karen Stuerud.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Jon: Johannes Stensen, Tollef Store Hvale, Maria St. Hvale, Kirsten Andersdatter nedre Lunde.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Drengebarn Jens: Halvor Store Wale, Johannes Lien, Tollef Store Wale, Maren Store Wale, Anna Arvesdatter Store Wale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Anna: Halvor Wale, Tollef Fæhn, Anders Wale, Anna Wale, Karen Arvesdatter Wale.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Karen: Johannes øvre Lunde, Gunder Gieddeboen, Anders Wale, Maria Store-Wale, Aaste øvre Lunde.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Karen: Johannes øvre Lunde, Gunder Gieddeboen, Anders Wale, Maria Store-Wale, Aaste øvre Lunde.
F.f. Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Maren: Johannes Lunde, Ole Johannissen Lunde, Tollev Fæhn, Karen Olsdatter Lunde, Aaste Johannisdatter Lunde.
F.f. Medhielper Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Ingeborg: Thord Yttrebøe, Gunder Gieddeboen, Ole Jensen Graver, Maria Biørnsdatter Store Wale, Aaste Jensdatter Gieddeboen.
F.f. Jens Augustinussen Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Ingeborg: Jon Wale, Johannes Lunde, Ole Johannissen Lunde, Aaste Johannisdatter Saug, Maren Pedersdatter Fæhn.
F.f. Medhielper Jens Gravers og Kirsten Olsdatters Pigebarn Anne: Isaac Romenæs, Augustinus Graver, Ole Graver, Alou Larsdatter Stor-Wale, Marie Pedersdatter Fæhn.

Jens Augustinusen Graver var i 1790, 1792 og 1794 sogneprestens medhjelper.
Han kjøpte Borstad i 1781 og Lunde øvre(1) i 1785, men solgte sistnevnte igjen i 1794.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1815 - 1820, folio 662b - 669b.
Sted: Grafver 1818.
Jens Augistinussen død Februar 1818.
Arvinger, Enken Kirstie Olsdatter og børn.
1. Augustinus Jensen. Myndig.
2. Ole Jensen Lofstad i Laurdal, Jarlsberg.
3. Tyge Jensen Lunde i Solum.
4. John Jensen. I Amerika.
5. Jens Jensen Hegland (Lardal?).
6. Aaste Jensdatter. Død. Været g.m. Gunder Arvesen Giedeboen. Børn:
    a. Arve Gundersen. Myndig (over 25 år).
    b. Jens Gundersen 23 aar.
    c. Jørgen Gundersen 21 aar.
    d. Ole Gundersen 14 aar.
    e. Anders Gundersen 5 aar.
    f. Kari Gundersdatter g.m. Solve Ingevretsen Rosvall i Gjerpen.
   g. Kirsti Gundersdatter 10 aar.
   h. Kari Gundersdatter d.y. 7 aar.
Formynder for Aaste Jensdatters børn: Faderen Gunder Arvesen Giedeboen.
7. Kirsti Jensdatter g.m. Isach Claussøn Romnæs.
8. Anne Jensdatter g.m. Anders Nielsen Solberg.
9. Kari Jensdatter g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt i Laurdal, Jarlsberg.
10. Mari Jensdatter g.m. Bent Jonsen Vale.
11. Ingeborg Jensdatter g.m. Halvor Halvorsen Suusaas.
12. Anne Jensdatter d.y. g.m. Niels Halvorsen Susaas.
Laugverge for enke Kirstie Olsdatter: Søren Sivertsen Brenne.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1824 - 1828, folio 621a - 622b.
Sted: Grafver 1826.
Enken Kirsti Olsdatter død.
Arvinger:
1. Augustinus Jensen, død hans Børn:
    a. Jens Augustinusen. Myndig.
    b. Peder Augustinusen 18 aar.
    c. Ole Augustinusen 15 aar.
    d. Kirsti Augustinusdatter Lunde.
    e. Anne Augustinusdatter 21 aar.
2. Ole Jensen Lofstad.
3. Tyge Jensen Lunde.
4. John Jensen. Bosatt i Amerika.
5. Jens Jensen Lillejordet (i Holla).
6. Aaste Jensdatter, død.
    a. Arve Gundersen Vale.
    b. Jens Gundersen Gjedeboen.
    c. Jørgen Gundersen 14 aar.
    d. Kari Gundersdatter g.m. Solve Ingebretsen Rosvald i Gjerpen.
    e. Kirsti Gundersdatter 20 aar.
    f. Kari Gundersdatter 18 aar.
    Formynder for disse børn er Faderen Gunder Arvesen Gjedeboen.
7. Kirsti Jensdatter Romnæs. Laugværge Bent Jonsen Hvale.
8. Anne Jensdatter g.m. Anders Nielsen Solberg.
9. Kari Jensdatter g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt i Lardal.
10. Mari Jensdatter g.m. Bent Jonsen Hvale.
11. Ingeborg Jensdatter g.m. Halvor Halvorsen Susaas d.y.
12. Anne Jensdatter g.m. Niels Halvorsen Susaas.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"4 Tønder Solgt fra Jens Augustinusen til Augustinus Jensen efter adkomst 4. Febr. 1767, thinglæst Aug. 1805."
"Pladsen Lien udgaaet og Solgt fra Thyge Jensen til Niels Arnesen efter Adkomst 18. Jan. 1805, thinglæst 2. Feb. 1805."

Bonde, jernverksarbeider, selveier
Augustinus Jensen Graver herfra dpt. 28/1-1770 d. 25/2-1821. "Augustinus Jensen Gaardmand Graver 49 aar. Druknede i Nordsøe."
g. i Romnes kirke 12/6-1793 m. Anne Pedersdatter fra Fen dpt. 24/3-1773 d. 24/3-1847 på Graver, d.a. Peder S. Fehn og Anna Jørgensdatter.
Forlovere: "Jon Olsen Store Wale og Halvor Store Wale."
1. Kirsten Augustinusdatter f. 6/2-1794 på Lunde g1g med Torgrim Gulliksen. Se Lunde øvre(1).
2. Anne f. 9/1-1795 på Lunde.
3. Jens Augustinusen f. 2/12-1795 på Graverplassen. Overtok gården.
4. Anne f. 18/10-1797 bg. 2/11-1797. "Anne Augustinusdatter Graver 2 uger 1 dag."
5. Anne Augustinusdatter d.e. f. 15/9-1798 på Graver g1g 7/12-1826 m. Claus Halvorsen Toreskaas under Susås i Holla. Anne g2g 11/11-1832 m. Andreas Halvorsen Susaas.
 -  bg. 17/9-1798. "Augustinus Gravers dødfødte Drengebarn(!)."
6. Anne Augustinusdatter d.y. f. 4/8-1805 på Graver g.m. Claus Halvorsen. Se Osdalen under Graver.
7. Peder Augustinusen f. 3/3-1808 g.m. Ingeborg Kirstine Pedersdatter Omtved. Se Omtvet(1) i Helgen. Han eide også Borstad i 20 år. Se Borstad.
8. Ole Augustinusen f. 3/3-1811 på Graver. Se Graverplassen.
Eier 1805.

F.f. Augustinus Jensen Lundes og Anne Pedersdatters Pigebarn Kirsten: Jon Fæhn, Anders Andersen Lunde, Ole Jensen Graver, Aaste Jensdatter Gieddeboen, Kirsten Jensdatter Graver.
F.f. Augustinus Lundes og Anne Pedersdatters Pigebarn Anne: Jon Olsen Fæhn, Jørgen Pedersen Omtved, Tyge Jensen Graver, Karen Pedersdatter Fæhn, Maren Pedersdatter Fæhn.
F.f. Augustinus Pladsens og Anne Pedersdatters Drengebarn Jens: Jon St. Wale, Anders St. Wale, Jon Jensen Graver, Aslou Larsdatter St. Wale, Maria Pedersdatter Fæhn.
F.f. Augustinus Jensen Gravers og Anne Pedersdatters Pigebarn Anne: Anders Olsen Wale, Tyge Graver, Kiøstol Hotved, Maren Pedersdatter Stuerud, Maria Pedersdatter Fæhn.
F.f. Augustinus Jensen Gravers og Anne Pedersdatters 2de Pigebørn(!) Eet levende: Anne: Jon Stuerud, Tyge Jensen Graver; Jens Jensen Graver, Maria Biørnsdatter Wale, Maria Clausdatter Romenæs.
F.f. Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Anne: Jon Vahle, Jørgen Omtvedt, Anders Soelberg, Kirsten Omtvedt, Anne Graver.
F.f. Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Peder: Tollef Fæhn, Isak Romnæss, Anders Soelberg, Kirsti Jensdatter, Mari Jensdatter Graver.
F.f. Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Ola: Kirsti Fæhn, Mari Graver, Halvor Fæhn, Bent Nielsen, Claus Romnæss.

Denne familien bodde noen år på Lunde før de flytta til den nyrydda "Pladsen" under Graver. Augustinus Jensen
overtok Graver i 1805. Han kjøpte også nabogården Borstad, som han han også brukte fram til han døde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1820- 1822, folio 320a - 334a.
Sted: Graver 1821.
Augustinus Jensen, død.
Arvinger: Enke Anne Pedersdatter og børn:
1. Jens Augustinusen. Myndig.
2. Peder Augustinusen 13 aar. Formynder: Faderbroder Tyge Jensen Lunde.
3. Ole Augustinusen 10 aar. Formynder: Fastermanden Isak Clausen Romnæs.
4. Kirsti Augustinusdatter g.m. Torgrim Gulliksen Lunde.
5. Anne Augustinusdatter 16 aar. Formynder: Fastermanden Halvor Halvorsen Suusaas.
Laugverge for enka: Svogeren Halvor Halvorsen Fehn.
Gårdens besetning ved skiftet: 2 heste, 14 kreaturer.
Verdsatt til 4.500 spd.
(Graver ble samtidig delt og Graverpladsen ble utskilt GS).
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Karen Jonsdatter f. ca. 1793 d. 5/5-1826. "Karen Jonsdatter Fattiglem paa Graver 33 aar."

Bonde, selveier
Jens Augustinusen Graver herfra f. 2/12-1795 d. 6/6-1853 på Graver. "Jens Augustinisen Graver, 57 1/2 aar."
g1g 16/4-1816 m. Anne Chirstine Jonsdatter fra S. Vale(2) f. 26/5-1796 d. 8/5-1843 på Graver, d.a. Jon Olsen Hvale.
g2g 17/10-1844 m. enke Anna Karine Arnesdatter fra Vasdalen dpt. 6/5-1798 i Solum d. 24/1-1858 på Stenstad i Helgen, d.a. Arne Nilsen og Maren Arnesdatter.
1. Anne Marie Jensdatter f. 12/5-1816 på Borstad g.m. Christen Christensen fra Vasdalen. Se Stenstad(9) i Helgen sogn, Holla prestegjeld.
2. Maria Kirstine Jensdatter f. 13/9-1818 på Borstad g.m. Tollef Halvorsen. Se Fen nedre(2).
3. Augustinus Jensen (Augustinus Jameson) f. 9/3-1821 på Borstad g. i USA m. Berthe Terjesdatter Øines. Emigrerte til N. Amerika.
4. John Jensen f. 18/6-1823 på Graver d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger. Han ble far til 15 barn! Se Eik under Geitebua.
5. Jens Jensen f. 3/8-1825 på Graver. Se nedenfor.
6. Anne Jensdatter f. 12/12-1827 på Graver g.m. Christen Pedersen Tufte. Bodde på N. Tufte(3) i Holla.
7. Ole Jensen f. 14/7-1830 på Graver. Emigrerte til N. Amerika med sin bror Augustinus, gift i USA med Mary NN.
8. Kirsten Jensdatter f. 5/7-1833 på Graver g.m. Ole Arnesen Galten. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1822.

Jens Graver bodde på Borstad da han giftet seg i Romnes kirke april 1816. Han bodde også der med sin familie til han overtok denne gården i
1822, og de flytta inn på Graver.

Hans andre kone var enke etter Christen Pedersen Vasdalen. Hun ble født på plassen Hentia under Åfoss i Solum.


Graver bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Vidnesæddel angaaende Grænserne mod gaardene Vale og nedre Lunde, dat. 30. og 31. Januar 1831, thinglæst 23. Juni 1866."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

 154a             

Graver

Jens Augustinusen

3 Tønder 4 1/2 Settinger

9 daler - 1 Ort - 11 Skilling

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841- 1852, folio 183b - 185b.
Sted: Graver 1843.
Anne Christine Johnsdatter død.
Arvinger: Enkemanden Jens Augustinusen og børn:
1. Augustinus Jensen 22 aar. Formynder: Moderbroderen Bent Johnsen Wale.
2. John Jensen 20 aar. Formynder: Moderbroderen Ole Johnsen Wale.
3. Jens Jensen 18 aar. Formynder: Moderbroderen Ole Johnsen Wale.
4. Ole Jensen 12 aar ved St. Hans 1843. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
5. Anne Jensdatter g.m. Christen Christensen Stenstad.
6. Marie Kirstine Jensdatter g.m. Tollef Halvorsen Fehn.
7. Anne Jensdatter ukonfirmert. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
8. Kirsti Jensdatter 10 aar den 5. juli 1843. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1853- 1862, folio 21b - 23b.
Sted: Graver 1853.
Jens Augustinusen, død.
Arvinger: Enken Anne Carine Arnesdatter. Ingen børn i dette ægteskab.
Avdødes børn fra tidligere Ægteskab:
1. Augustinus Jensen. Utvandret til Amerika for rundt 9 aar siden.
2. John Jensen 30 aar gift og bor Gaarden Lunde i Valebø.
3. Jens Jensen 28 aar gift. Paa gaarden Dolva i Melum.
4. Ole Jensen 23 aar. Utvandret til Amerika for rundt 2 aar siden.
5. Anne Maria Jensdatter g.m. Christen Christensen Stenstad.
6. Marie Kirstine Jensdatter g.m. Tollef Halvorsen Fehn.
7. Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen Tufte.
8. Lirsti Jensdatter 20 aar g.m. Ole Arnesen Borstad. Utvandret til Amerika for rundt 2 aar siden.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skyldsætningsforretning af 26. Juli, thinglæst 8. Septbr. 1847, hvorved til Ole Jensen er solgt andel af denne Gaarden, givet en Skyld af
10 1/8 Sætting = 2 Daler - 1 Oert - 15 Skilling. Udskilt andel , Løbenr. 154d, pagine 630."
"Skjøde fra Jens Augustinusen til Sønnen Jens Jensen paa en Halvdel af denne Eiendom for 1300 Spd., dateret 23. Juli, thinglæst 8. Sept. 1847."

Graver ble altså i 1847 delt i 2 like store deler mellom brødrene Jens Jensen Graver og John Jensen Graver, mens
lillebroren Ole Jensen fikk den noe tidligere utskilte delen løpenr. 154d, det senere bnr 2. Ubebodd etter 1866.

Gammel skyld: 2 Tønder 6 3/8 Sættinger.
Ny Landskyld (1847): 6 Daler - 4 Ort - 20 Skilling.

Bonde, selveier
Jens Jensen Graver herfra f. 3/8-1825 på Graver d. 11/4-1909 på Dolva, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g. i Solum kirke 15/10-1847 m. Karen Andrea Halvorsdatter fra Omdal i Melum f. 2/5-1826 d. 14/1-1899 på Dolva, d.a. Halvor Rollefsen Omdal og Gunhild Sivertsd. fra V. Brenne(4).
Forlovere: "Halvor Rollefsen og NN Johnsen."
1. Thyge Jensen f. 15/6-1848 på Dolva.
2. Halvor Jensen (tvilling) f. 12/8-1850 på Graver. Konfirmert i 1865.
3. Anne Christine Jensdatter (tvilling) f. 12/8-1850 på Graver g.m. lærer og bankdirektør Ole Kristian Høisæt. Se Petersborg under Mæla i Gjerpen.
4. Jens August Jensen f. 3/8-1852 på Dolva.
5. Severin Andreas Jensen f. 14/7-1855 på Dolva.
6. Gustav Severin Jensen f. 23/6-1857 på Dolva.
7. Johan Martinius Jensen f. 13/9-1859 på Dolva (døpt i Romnes kirke 9/10) g.m. Ingeborg Andrea Bratsberg.
8. Gunhild Jensdatter f. 3/1-1862 på Graver i Holla.
9. Ingeborg Elise Jensdatter f. 24/6-1864 på Dolva.
10. Karl Jensen Dolva f. 1/4-1867 på Dolva g.m. Julie Kirstine Olsdatter Bjørge. Bodde i Knardalstrand i Solum (Porsgrunn).
Eier 1847.

Denne familien flytta i 1850 til Dolva i Melum (Solum prestegjeld). Vi tar likevel også med barna
som er født på Dolva. Noen av barna ble dessuten døpt i Holla etter at de hadde flytta.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra John Jensen til Jens Jensen paa den andre Halvdel for kr. 1300 Spd., dateret 31. Mai, thinglæst 4. Sept. 1849."

Jens Jensen Graver kjøpte 2 år senere broren John Jensens halvdel. Dermed ble gården igjen omtrent like stor som
den var før 1847 (Landskyld: 6 daler - 3 Ort - 20 Skilling).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Jens Jensen til Ole Augustinusen paa denne Eiendom for 3.000 Spd., dateret 29. April, thinglæst 4. Sept. 1850."
"Skyldsætning af 21. Juni, tinglæst 4. Sept. 1850, hvorved Pladsen Bjørndokken er fradelt og givet en Skyld af 1 Ort. Løbenr. 154e (32/4)."


Eier 1850: Ole Augustinusen. Bodde på Graverplassen. Se der.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Ole Augustinusen til Ole Sigurdsen paa denne Eiendom for 3.000 Spd., dateret og Thinglæst 4. Sept. 1850. "

Graver ble dermed solgt ut av slekta og Sauheradfolk kom inn som eiere.

Bonde, selveier
Ole Sigurdsen fra N. Hem i Sauherad f. 11/11-1822 d. 1893 på N. Nes, s.a. Sigurd Ellefsen og Guro Hansdatter..
g. i Sauherad 1853 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Holte i Sauherad f. 1834 d. 1889 på N. Nes, d.a. Kittil Olsen Holte.
1. Guro Olsdatter f. 28/4-1854 på Graver g.m. Gunnar Knudsen Graver (Ryntveit). Se nedenfor.
2. Kittil Olsen f. 1856 d. 1933 på V. Nes (73/2).
3. Sigurd Olsen f. 1859 d. 1928. Ugift.
4. Ingeborg Olsdatter f. 1862 g. 1885 m. Halvor Olsen Aagetveit. Bodde på Ågetveit øvre i Bø prestegjeld.
5. Ole Olsen d.e. f. 1864 d. 1941 g. 1886 m. Anne Halvorsdatter Prestholt f. 1859 d. 1909. Bodde på Oppistugu V. Prestholt i Sauherad.
6. Hans Olsen Nes f. 1867 g. 1902 m. Mariken Elise Olsdatter Oseid. Han var lærer i Drangedal og kjøpte der gården Oseid.
7. Anne Olsdatter f. 1871 g.m. 1895 m. John Johannessen Jonsaas.
8. Ole Olsen d.y. f. 1874 g. 1906 m. Tone Halvorsdatter fra Jonsås. Overtok farens gård V. Nes (Nes Prestegård) i Sauherad.
Eier fra 1850 - 1855.

F.f. Ole Sigurdsens Gravers Guro: Mari Jensd. Vale, Aslaug Tronsd. Vale, Bent Vale, Jon Bentsen Vale og Jon Andersen Vale.

Kilde: Kirkebok for Holla.
Innflyttet fra Sundeeiet i Sauherad til Valebø våren 1844: Drengen Ole Sigurdsen f. 11/11-1822 med attest fra sogneprest Wolf av 10/6-1847.

Ole Sigurdsen flytta tilbake til Sauherad og kjøpte Prestegården på Nes (N. Nes). Derfor ble dattera Guro kalt for "Guro Olsdatter Prestegaarden" da hun giftet seg.
Vi tar med de viktigste familieopplysningene her siden det er så klare forbindelser til Graver.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Ole Sigurdsen til Jens Jensen paa denne Gaard for 4.950 Spd., dateret 6. Febr., thinglæst 5. Juni 1855."


Jens Jensen Dolva kjøpte den tilbake i 1855, men solgte den til Knud Gundersen Ryntveit i 1863.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Jens Jensen til Knud Gundersen Ryntvedt (den eldre) for 4.000 Spd., dateret 9. Juni, Thinglæst 16. Oct. 1863."

Jorda ble brukt av Knud Gundersen Ryntveit/ Graver, men våningen ble leid bort.

Skredder, jordarbeider, leieboer
Halvor Halvorsen Hvala fra N. Vala(1) f. 14/7-1811 d. 26/1-1882 på Vala, s.a. Halvor Gundersen Hvala.
g. 27/12-1836 m. sitt søskenbarn Gunhild Maria Gundersdatter fra Skjørholt i Holla f. 4/5-1809 d. 28/2-1890 på Vala, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
Denne familien leide her under folketellinga 1865. Under folketellinga 1875 leide de våningen på Ø. Brenne(3).
Se N. Vala(1).

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 12, Faar 18, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 8 tnd.

Bonde, selveier
Knud Gundersen Graver/ Ryntveit d.e.
fra Ryntvedt(1) i Nes, Sauherad f. 19/2-1817 på Sauer d. 27/12-1895 på Graver, s.a. Gunder Knudsen Ryntvedt og Ingeborg Nilsdatter.
g. i Sauherad 23/6-1842 m. enke Gunhild Pedersdatter fra Ø. Brenne(3) f. 22/10-1810 d. 18/11-1892 på Graver av "Vatersot", d.a. Peder Anundsen Brenne.
1. Leif Knudsen f. 1843 på Sauar nedre. Levde i 1865.
2. Gunnar Knudsen f. 15/12-1844 på Plassen under Ryntvedt. Overtok Graver.
3. Ingeborg Knudsdatter f. 30/3-1847 på Plassen under Ryntvedt i Nes, Sauherad g.m. Nils Gregersen. Se Graver(2) "Graverplassen".
4. Halvor Knudsen f. 1851 på Ryntvedt.
Eier 1863.

Gunhild Pedersdatter var enke etter Leif Hansen Plassene. Se Ø. Brenne(3).

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Forretning angaaende Grænserne mod store Vale, dat. 18. Sept., thinglyst 16. Nov. 1874."

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 3 Heste, 2 Føll, 1 Tyr, 19 Kjør (kyr), 8 ungdyr, 14 Faar, 2 Svin.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 2 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Poteter 8 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Underrettsdom, angaaende en dæmning ved søndre ende af Lundetjern, dat. 8. feb., thingl. 11. Juni 1879."
"Overenskomst, hvorved H. Løvenskiold tillades anlæg og vedligeholdelse af en tømmervei til vinterdrift over dette brugs udmark, dat. 29. Juli, thinglyst 7. Okt. 1884."

 Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

32 

1

154a

Graver       

Graver

Knud Gundersen

6 - 3 - 20 

10 mark 34 øre 

32 2 154d ditto ditto ditto 2 - 1 - 15  4 mark 37 øre
32 3 154b,c ditto ditto ditto 1 - 3 - 15  5 mark 47 øre
32 4 154e ditto Bjørndokken ditto 2 - 3 - 0  0 mark 19 øre
33 1 155 Borstad Borstad ditto 2 - 3 - 3  3 mark 78 øre
35 5 161a Lunde øvre Lunde øvre ditto 1 - 1 - 3  2 mark 81 øre
36 3 166 Brenne Brenne ditto 5 - 1 - 6 13 mark 40 øre

 

Knut Gundersen Ryntveit eide og drev flere gårder. Han bodde delvis på Graver, delvis på Ryntveit i Sauherad. Ved skiftet etter han i 1893, eide han i Holla Graver (verdi kr. 54.900), Graverplassen (verdi kr. 7.200), Bjønndokka (verdi kr. 360), Borstad (verdi kr. 5.850), Lunde (verdi kr. 5.670), Brenne(3) - (verdi kr. 37.000).
I Sauherad eide han Ryntveit (verdi kr. 18.000), Vihus skog (verdi kr. 7.740), Holta (verdi kr. 3.870), Svartkjennlia (verdi kr. 180), Hørteseter (verdi kr. 180), Landkjenstulen (verdi kr. 20). I tillegg eide han sagbruket ved Graver (verdi kr. 400).

Av dette skiftet kan vi lett se at Knud Gundersen Ryntveit/ Graver var en av de største grunneierne i området.

Da Gunhild Pedersdatter døde, var det nevnt i kirkeboka at hun tilhørte "Jarlsbergerne". Se gul ramme nedenfor.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 629, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Knud Gundersen til Sønnesønnen Knud Gundersen paa denne med flere eiendommer for 16.000 Kr., dateret  6. Januar, thinglyst 3. Febr. 1893."
"Obligation fra Knud Gundersen Graver d.y. til Knud Gundersen Graver d.e. for 16.000 kr., heri m.m., dat. 6. Januar, thinglyst 3. Februar 1893. Avlyst 2/3-1893."
"Skjøde fra Gunder Knudsen Graver som værge for sin Søn, Knud Gundersen til Knud Gundersen den ældre og Hustru paa denne m.fl. Eiendomme for
kr. 16.000 og føderaad, dat. 18. Febr., thinglyst 2. Marts 1893."
"Amtets Umyndiggjørelse af Knud Gundersen af 16. Sept., thinglyst 2. Okt. 1893."
"Hjemmelsdokument paa privat Skifte efter Knud Gundersen Graver den ælderes hustru Gunhild Pedersdatter, hvorved denne eiendom og bnr. 2 er udlagt
Sønnen Gunder Knudsen Graver for Løsningssum Kr. 53.900,00 og Føderaad til Knud Gundersen d.e. med følgende Panteretsudlæg:
1. Lensmand Jensen (med Prioritet) Kr. 4.800,20
2. Knud Gundersen Graver kr. 23. 930,44
3. Jens Bentsen Borstad kr. 11.084,47
thinglæst 3. Marts 1894."

Bonde, selveier
Gunnar Knudsen Graver herfra f. 15/12-1844 på Plassen under Ryntvedt i Nes, Sauherad d. 11/3-1907 på Graver, s.a. Knud Gundersen Graver.
g. i Nes kirke 2/4-1888 m. Guro Olsdatter fra N. Nes (Prestegården i Nes) i Sauherad f. 28/4-1854 på Graver d. 18/10-1921 på Graver, d.a. Ole Sigurdsen. Se ovenfor.
Forlovere: "Fedrene".
1. Knut Graver f. 17/9-1888 i Holla. Emigrerte til N. Amerika fra Oslo den 4. januar 1908.
2. Olav Graver (tvilling) f. 27/6-1890. Overtok gården.
3. Gunhild Graver (tvilling) f. 27/6-1890 g.m. politikonstabel Jørgen Halvorsen Kolstad fra Lunde nedre(3). Bodde i Drammen.
4. Gunnar G. Graver f. 20/8-1893 i Holla. Se Graver(2) "Graverplassen".
Eier 1894.

Denne familien bodde tidligere noen år på hans fars gård Ø. Brenne(3). De kom hit i 1894. Gunnar K. Graver bygde nye uthus på Graver.
Han bygde også ny sag og ny mølle. Attpå til anla han sitt eget vannverk med vann fra fjellet i rør, helt fram til Graver.
Han eide og drev hele Graver, medregnet Graverplassen (Graver nedre).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 629, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Salgskontrakt mellem Gunder Knudsen Graver og Blakstad, Holta & Co. om salg fra han til disse af 1000 tylvter Trær i 2de Skovstykker af Gaarden Graver,
dateret og thinglyst 1. August 1894."

Se denne gården under folketellinga 1900.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 32

Graver

Graver

Gunder Knudsen

10 mark 34 øre 

ditto 2 ditto ditto ditto   4 mark 37 øre
ditto 3 ditto ditto ditto   5 mark 47 øre
ditto 4 ditto Bjørndokken ditto   0 mark 19 øre

Se gården under folketellinga 1910.

Bonde, selveier
Olav G. Graver (Olav Graver) herfra f. 27/6-1890 d. 1/11-1962.
g.m. enke Marie Kittilsdatter fra S. Vale(5) f. 26/9-1885 d. 5/1-1977 på Graver, d.a. Kittil Mathisen Vale.
1. Gunnar O. Graver f. 8/9-1914 (døpt i D.E.L.K.) d. 21/1-1999. Overtok gården sammen med broren Kittil Mathias Graver. Bodde her. Gravlagt i Valebø.
2. Anne Maria Graver f. 16/5-1916 (døpt i D.E.L.K.) d. 9/5-2016.
3. Guro Graver f. 29/3-1918 (døpt i D.E.L.K.) g.m. skogbestyrer Leif J. Lunde. Bodde først i Ytre Valebø. Se Valebø 258.
4. Kristine Graver f. 14/2-1920 g.m. NN Austad. Hun bodde på Valebø stasjon i flere år sammen med sin datter Amalie Austad.
5. Orla Annette Graver f. 5/4-1922 (døpt i D.E.L.K.). Emigrerte til N. Amerika. Gift der med kaptein Engstrøm.
6. Ingeborg Graver f. 1923. Emigrerte til N. Amerika. Flytta tilbake før 1994. Se Stuejordet 4 i Valebø. Ugift.
7. Kittil Mathias Graver f. 31/10-1925. Overtok gården sammen med broren Gunnar O. Graver.
Eier 1918.

Marie Kittilsdatter var enke etter Lars Andersen Vale. Se Vale(7).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

32 1 Graver Nils G. Ryentvedt 12 mark 27 øre
ditto 2-4 utgår      
ditto 5 ditto G. Knudsens enke   6 mark 96 øre
ditto 6 ditto - En Parsell Norges Statsbaner   0 mark 18 øre
ditto 7 ditto - En parsell ditto   0 mark 20 øre
ditto 8-9 utgår      
ditto 10 Statsbanene Statsbanene   0 mark 45 øre

Selveier
Gunnar O. Graver herfra f. 8/9-1914 d. 21/1-1999.
Deleier 1957. Ugift.

Selveier
Kittil Mathias Graver herfra f. 31/10-1925 d. 10/1-2000.
g.m. Margit Andersen fra Skien.
1. Finn Graver f. 1957. Overtok gården.
2. Terje Graver f. 1956.
3. Doreen Graver f. 1960.
4. Sjur Graver f. 1963. Overtok gården etter broren Finn Graver.
Deleier 1957.

Finn Graver herfra f. 1957 d. 1998.
Eier 1995 - 1998.

Sjur Graver herfra f. 1963.
Eier 1998.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården består av 140 dekar jord, rundt 1200 dekar skog og 10 dekar annet areal. Jorda er bortleid. Det ble slutt med melkekyr i 1978. Den første traktoren kom i 1957. I dag er det 2 traktorer her, 3 skurtreskere, 2 lastebiler og en gravemaskin på gården. Det blir også drevet med jakt og fiske på eiendommen.
I tunet er det våningshus fra 1888, bryggerhus og stabbur fra rundt 1900 og fjøs fra 1903. Utenom gården (vedsalg) driver eieren med import av bil og båt.

 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |Graver nedre. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV, side 222 (Foyn forlag 2004). Repro: G.S.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Graver nedre - Graverplassen - Lien
Opprinnelig husmannsplass under Graver kalt for "Lien". Utskilt fra Graver(1) og skyldsatt i 1821.

Gnr 32 - bnr 5.

Adresse i dag: Valebø 556, 3721 Skien.

Den første kjente husmann under Graver:

Snekker
Severin Augustinusen f. ca. 1636.
Kilde: Manntallet 1664.

Skogsarbeider, husmann
Jon Mathisen d. etter 1706.
g.m. Guro Nilsdatter d. 1706.
Ingen livsarvinger i følge skjøtet nedenfor.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1703- 1709, folio 142b - 146a.
Sted: Plads under Grafver 1706.
Guroe Nielsdatter, død.
Arfuinger: Enkemanden Joen Mattiessen og afdødes arfuinger.
1. Faderbroderen Niels Pedersen. Død. En Søn
    a. Torbiørn Nielssen.
2. Fadersøsteren Taran Pedersdatter. Død. En Datter.
    a. En Datter gift med Olle Torstenssen.
3. Fadersøster Gunne Pedersdatter. Død. En Datter.
    a. Guro Hansdatter i Porsgrund.
4. Fadersøster Gunhild Pedersdatter Klefverud. Død. En Datter.
    a. Aase Aadnesdatter g.m. Peder Christensen Hesthaug, afdødes halvsødsken.
5. Torgius Pedersen. Død.
    a. Sønnøf Torgiusdatter.
    b. Aaste Torgiusdatter g.m. Johannes Laursen (Johannes Larsen). 
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Anders bg. 8/12-1734. "Anders Jensen Lien 3½ aar."
Guro Hansdatter bg. 7/7-1735. "Guro Hansdatter Lien 15 aar 4 mnd 13 dager."
Maren Halvorsdatter f. ca. 1702  bg. 10/2-1754. "Maren Halvorsdatter Lien 52 aar."

Skogsarbeider, husmann
Johannes Augustinusen
fra Graver(1) dpt. 26/4-1734, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g. i Holla 2/11-1766 m. Karen Olsdatter fra S. Vale dpt. 3/5-1750, d.a. Ole Jonsen Hvale.
Bruker 1766 - 1778.

Se Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde".

Tyge Jensen fra Graver(1) dpt. 8/10-1775, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g. i Solum kirke 14/7-1805 m. Anne Abrahamsdatter.
Eier før 1805.

Denne familien bodde på gården Lunde i Solum. Se Solumslekt.org

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"Pladsen Lien udgaaet og Solgt fra Thyge Jensen til Niels Arnesen efter Adkomst 18. Jan. 1805, tinglyst 2. Feb. 1805."

Bonde, selveier
Nils Arnesen.
Eier 1805.

Nils Arnesen bodde trolig på Munken i Norsjø. Han hadde Lien kun i litt mer enn 1 år.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"Pladsen Lien Solgt fra Niels Arnesen til Augustinus Jensen efter Adkomst 30. Aug. 1806"


Eier fra 1806: Augustinus Jensen Graver. Se Graver(1).

Bonde, selveier
Ole Augustinusen Graver
fra Graver(1) f. 3/3-1811, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g1g i Holla kirke 14/9-1836 m. Karen Pedersdatter fra Åmtvedt i Helgen f. 16/8-1817 d. 21/10-1848 på Graverplassen, d.a. Peder Jensen Omtved og Karen Jørgensdatter.
Forlovere: "Peder Augustinusen Boerstad og Jens Augustinusen Graver."
g2g i Romnes kirke 23/11-1849 m. Anne Margrethe Nilsdatter fra Bergan i Solum (Melum) f. 28/6-1824, d.a. Nils Carlsen Bergan og Kirsti Olsdatter fra Bjerva. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Jens Augustinusen Graver."
1. Anne Maria Olsdatter f. 31/5-1837 på Graver.
2. Karen Andrea Olsdatter f. 11/11-1839 på Graverplassen.
3. Augustinus Olsen f. 6/3-1842 på "Pladsen".
4. Kirsti Olsdatter f. 13/10-1844 på Borstad d. 4/5-1853 på Graver(plassen). Døde 8 1/2 år gammel av tæring.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Kirstine Olsdatter f. 2/9-1850 på Graverplassen. Hjemmedøpt av Jens Graver.
6. Anne Christine Olsdatter f. 16/2-1852 på Graverplassen.
7. Nils Olsen f. 23/9-1854 på Graverplassen.
8. Jens f. 10/1-1858 på Graverplassen d. før 1862.
9. Carl Olsen f. 20/2-1860 på Graverplassen.
Eier 1822. (Ytterbøe).

F.f. Ole Augustinusen Graver og Karen Pedersdatters Anne Maria: Ingeborg K. Pedersd. Boerstad, Kirsten Pedersd. Omtved, Peder Jensen Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augusinusen Boerstad.
F.f. Ole Augustinusen Graverpladsens Karen Andrea: Anne Christine Graver, Kirsten Pedersd. Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Borstad, John Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Pladsens Augustinus: Ingeborg K. Pedersd. Omtved, Anne Kirstine Pedersd. ditto, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Omtved, Augustinus Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Boerstad og Karen Pedersdatters Kirsti: Karine Arnesd. Graver, Anne K. Pedersd. Omtved, Jens Graver, Peder Augustinusen Omtved, John Gundersen Olsbrygge.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsdatters Karen Kirstine: Ingeborg Kirstine Pedersd. Omtved og Kirsti Jensd. Graver, Peder A. Omtved, Jens A. Graver, Ole Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Pladsens Anne Christine: Anne Karine Arnesd. Graver, Maria Olsd. Pladsen, Peder A. Omtved, Ole Sigurdsen Graver, Peder Pedersen Omtved.
F.f. Ole Augustinusen Pladsens Nils: Maren Christensd. Bergen, Anne Maria Pedersd. Omtved, Peder Omtved, Carl Nilsen Bergen, Claus Nilsen Bergen.
F.f. Ole Augustinusen Graverpladsens Jens: Ingeborg Kirstine Pedersd. Omtved, Karen Andrea Olsd. Graverplads, Peder Augustinusen Omtved, Claus Nilsen Bergen, Jens Pedersen Omtved.
F.f. Ole Augustinusen Pladsens Carl: Anne Svendsd. Bergen, Anne Maria Olsd. Pladsen, Carl Nilsen Bergen, Claus Nilsen ditto, Augustinus Olsen Pladsen.

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

154b

Graver (pladsen)

Ole Augustinusen 

6 Settinger 

1 Daler - 1 Ort - 22 Skilling 

Ole Augustinusen og broren Peder Augustinusen makeskifta Graverplassen med Borstad i 1842.
Ole Augustinusen Graver emigrerte med sin 2. kone og sine gjenlevende barn til Nord Amerika i 1862.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841- 1852, folio 291b - 293a.
Sted: Graver 1848.
Karen Pedersdatter, død 21. okt. 1848.
Arvinger: Enkemanden Ole Augustinusen og Børn.
1. Augustinus Olsen 6 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
2. Anne Maria Olsdatter 11 aar. Formynder: Gartner Nils Gundersen Vale.
3. Karen Andrea Olsdatter f. 9 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
4. Kirsti Olsdatter 4 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Bonde, selveier
Nils Gregersen Eide fra Eide i Nore i Nummedal, Buskerud f. 8/5-1844 d. etter 1908, s.a. Greger Olsen og Helga Olsdatter.
g.m. Ingeborg Knudsdatter fra Graver(1) f. 30/3-1847 på Øvre Ryntveit(1) i Nes, Sauherad d. 5/5-1908 på Ryntveit, d.a. Knud Gundersen.
1. Greger Nilsen f. 11/10-1871 på Graver.
2. Gunhild Nilsdatter f. 17/1-1873 på Graverplassen g. i Eggedal, Buskerud 19/3-1898 m. Peder Stenersen Aasand (Per Aasand) fra Frøvold i Eggedal, Sigdal f. 1874 d. 1907. Bodde der.
3. Helga Kirstine f. 1874 d. 29/10-1874 på Graverplassen, "1/2 aar gml.".
4. Helga Kirstine Nilsdatter f. 3/11-1875 på "Pladsen" (Graverplassen) d. 1933.
5. Knut Gregersen f. 12/1-1877 på Graverplassen. "Hjemmedøbt af Jens Bordstad d. 23. Januar 1877." Se Borstad.
0. f. 25/12-1878. Dødfødt pikebarn.
6. Leif f. 4/5-1881 på Graverplassen d. 24/5-1881 på Graverplassen. Døpt i DELK.
Eier 1871 - 1882.

F.f. G.br. Nils Gregorsen Graver og Ingebor Knudsdatters Greger: Gunnild Pedersd. Graver, Mari Gundersd. Graver, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Gunder Knudsen Graver.
F.f. G.br. Nils Gregorsen Graverpladsen og Ingebor Knudsdatters Gunnild: Gunnild Pedersd. Graver, Anne Torkildsd. Pladsen, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Kittil Hansen Pladsen.
F.f. G.br. Nils Gregersen og Ingebor Knudsdatters Helge Christine: Ingebor Corneliusd. Brænne, Gunnild Jensd. Bordstad, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Gunder Halvorsen Brænne.
F.f. G.br. Nils Gregorsen Graverplads og Ingebor Knudsdatters Knud: Gunnild Leifsd. Holte, Kirsti Halvorsd. Graver, Knud Gindersen ditto, Jens B. Bordstad, Torsten Halvorsen Holte.

Kilde: Folketelling 1865 for Skoger Prestegjeld i Vestfold.
Den ugifte "Nils Gregersen Eje" (23) var gårdbruker på gården Lerpe i Skoger under folketellinga 1865. Han hadde 4 tjenestefolk på gården. Bl.a. Kari Halvorsdatter (28), også fra Nore i Nummedal, som han selv.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 8 Kjør (kyr), 4 ungdyr, 7 Faar.
Udsæd: Hvede 3/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 tnd., Blanda korn 1 tnd., Havre 3 tnd., Havre til Grønfoder 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Græsfrø 10 Skaalpund, Poteter 5 tnd.

Nils Gregersen, med hustru og 4 barn er registrert utflytta fra Holla til Våle i Vestfold i 1885.
Under folketellinga 1891 var de på Graver(1). Registrert utflytta igjen sommeren 1894 til Sauherad: "Nils Gregersen Graverplads" med kone og
3 barn (Gunhild, Helga Kirstine og Knud).

Kona døde på Ryntveit i mai 1908.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Eier fra 1883: Knut Gunnarsen. Se Graver(1).
Eier fra 1893: Gunnar K. Graver. Se Graver(1).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 32

2

Graver

Graver

Gunder Knudsen

4 mark 37 øre 

I matrikkelen 1905 var ennå ikke bnr 5 opprettet. Hele Graver ble siden omregulert. Denne gården fikk da bnr 5 og ikke bnr 2 som i matrikkelen.

Bonde, selveier
Gunnar G. Graver
d.e. fra Graver(1) f. 20/8-1893 d. 7/12-1946, s.a. Gunnar Knutsen Graver.
g. borgerlig 14/5-1918 m. Maren Kirstine Vale fra S. Vale(5) f. 19/6-1890 d. 22/4-1972, d.a. Kittil Mathisen Vale.
Forlovere: "H. Aarhus og Jonas Aarhus."
1. Gunnar G. Graver d.y. f. 22/7-1918. Overtok gården.
2. Kittil Graver f. 23/11-1919. Se Brenne(7) "Nordistu".
3. Guro Graver g.m. Ivar Kittilsen i Gjerpen.
4. Anne Marry Graver g.m. bilselger Garvik(?) på Mobile.
5. Olav Graver f. 1927. Se Glaholt øvre.
6. Gunhild Esther Graver f. 1935 g.m. Gudmund Lia fra Bø i Telemark. Se Galten under Opsal.
Eier 1915.

Gunnar G. Graver bodde på Brenne - Nordistu før han giftet seg og Maren Kirstine Vale var tjenestepike der.
Ved vielsen var det oppført at han tilhørte statskirken og at hun tilhørte D.E.L.K. Se gul ramme ovenfor.

Denne familien bodde tidligere en tid på Brenne(7) "Nordistu".


Graver bnr 5 "Graver nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.
Legg merke til den gamle veien opp til gården fra veien inn til Dalakjenn, og jernbanen øverst.

Bonde, selveier
Gunnar G. Graver
d.y. herfra f. 22/7-1918 d. 1/6-2000.
g.m. Martha Konstanse Løvbugten fra Fen i Holla f. 13/10-1916 d. 31/3-2014.
1. Gunnar Aleksander Graver f. 1947. Overtok gården.
2. Mariann Graver.
Eier 1948.

Gunnar G. Graver d.y. kjøpte 1000 mål skog fra Graver(1) da han overtok her.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 32

5

Graver

G. Knudsens enke

6 mark 96 øre


Graver bnr 5 "Graver nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Selveier
Aleksander Graver (Gunnar Aleksander Graver) herfra f. 1947.
g. 1973 m. lærer Sissel Frøyen fra Kaupanger f. 1950, d.a. Arthur Frøyen og Borgny f. Lohne.
1. Brit Kathrine Graver f. 1974.
2. Gunnar Arthur Graver f. 1976. Overtok gården i 2015.
Eier 1984.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord og 1251 dekar skog. Jorda er bortleid til grasproduksjon. Det ble slutt med melkekyr i 1983. Den første traktoren kom i 1962. Det er en traktor her nå. Våningshuset ble satt opp i 1935 og ombygd i 1987. Bryggerhuset fra 1916 ble etter hvert bygd om og utviklet til kårbolig. Låven er fra 1947, med stall og fjøs med grisebinge fra 1958. Et vedsjul ble satt opp på 1970-tallet. Det er spor etter husmannsplassene Hegna, Bjørndokka og Kaldbekk.
Gården var opprinnelig husmannsplass under Graver. Den ble endelig utskilt i 1915, etter tidvis tidligere å ha vært eget bruk. Eieren jobber med personaladministrasjon innen bank og finans. Kona er lærer.

Selveier
Gunnar Arthur Graver f. 1976.
Eier 2015.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Bjørndokka - Bjønndokka
Husmannsplass under Graver. Ikke skyldsatt.

Skogsarbeider, husmann
Anders Christensen
fra Borstad dpt. 19/1-1749 bg. 23/6-1804. "Anders Christensen Biøndokken 57 aar.", s.a. Christen Andersen Borstad.
g1g i Romnes 29/9-1775 m. Liv Vetlesdatter fra Lunde øvre(1) dpt. 3/2-1750 bg. 19/12-1782. "Liv Wetlesdatter Borstad 33 aar.", d.a. Vetle Gregarsen Lunde.
Forlovere: "Ole Sivertsen Brenne og Wetle Gregersen øvre Lunde."
g2g i Sauherad 9/12-1783 m. Ingerid Torstensdatter fra Sauherad f. ca. 1750, d.a. Torsten NN.
Forlovere: "
Anun Andersen Houchevig og Jens Graver."
Se Borstad.

Skogsarbeider, husmann
Jon Andersen Bjørndokka herfra f. 25/9-1789 på Borstad d. 6/2-1869 på Bjørndokka av alderdom, 80 år gammel.
g1g i Holla kirke 24/9-1815 m. Ingeborg Jonsdatter fra Glaholt(3) under Vale f. 29/3-1789 d. 20/5-1844. "Ingeborg Johnsdatter, Huusmandskone, Bjørndokken, 56 aar.", d.a. Jon Pedersen Glaholt.
Forlovere: "Jens Graver og Peder Glaholt."
g2g 12/1-1849 m. enke Ellen Halvorsdatter under Stenstad fra Glaholt(3) under Vale f. 3/9-1797 på Glaholt under Vale d. 16/4-1867 i Bjørndokka, d.a. Halvor Torjersen Glaholt.
Forlovere: "Ole Augustinusen Graver og Jens Augustinusen Graver."
1. Inger f. 7/11-1815 i Bjørndokka d. 10/1-1816. "Inger Jonsdatter Biørnedokken 2 maaneder 4 dage."
2. Inger Maria Johnsdatter f. 15/9-1816.
3. John Johnsen f. 28/7-1818. Se nedenfor.
4. Aaste Johnsdatter f. 2/10-1819 g.m. Jens Christensen. Se Kjendalen øvre.
5. Anders Johnsen f. 31/8-1821. Til Amerika i 1845.
6. Ingeborg Kirstine Johnsdatter f. 24/10-1822.
7. Karen Johnsdatter f. 24/12-1824.
8. Anne Maria Johnsdatter f. 12/2-1828.
9. Ole Johnsen f. 25/2-1830. Se nedenfor.
Bruker ca. 1804.

F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Inger: Dorthe Hegnen, Kari Lunde, Sivert Hegnen, Christen Kindalen og Jens J. Graver.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Inger Maria: Anne Lunde, Marthe Kindalen, Anun Lunde, Christen Kindalen og Lars Morath.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Jon: Kirsten Lunde, Ellen Lunde, Jens Borstad, Torgrim Lunde og Gunder Biørndalen.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Aaste: Anne Christine Borstad, Mari Halvorsd. Wale, Jens Borstad, Christen Kindalen og Torgrim Rollefsen Graver.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Anders: Anne Christine Borstad, Ellen Halvorsd. Eale, Jens Borstad, Torgrim Rollefsen Graver og Helge Knudsen Wale.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Ingebor Kirstine: Anne Christine Graver, Mari Halvorsd. Vale, Jens Graver, Gunder Høxodde, Helge Knudsen Høxodde.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Karen: Anne Christine Graver, Gunnil Maria Glaholt, Jens Graver, Christen Kindalen og Jon Pedersen Glaholt.
F.f. John Andersen Bjørndokken og Ingebor Johnsdatters Anne Maria: Dorthe Nielsd. Hegna, Kirsti Andersd. Glaholt, Sivert Olsen Hegna, Anders Johnsen Glaholt, Torger Halvorsen Galten.
F.f. John Andersen Bjørndokken og Ingebor Johnsdatters Ole: Maren Høxodde, Aaste Andersd. Glaholt, Gunder Høxodde, Anders Glaholt, Tollev Pedersen Glaholt.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark 1841-1852, folie 310b.
Sted: Biønndokken under Graver.
Ingeborg Jonsdatter, død 1844.
Arvinger: Enkemanden Jon Andersen og Børn.
1. John Johnsen. Utvandret til Amerika i 1846, 29 aar. Var gift nu død.
2. Anders Johnsen 26 aar. Utvandret til Amerika i 1845.
3. Ole Johnsen 19 aar. Verge: John Jensen Graver.
4. Inger Maria Johnsdatter 30 aar g.m. John Nielsen under Jøntved.
5. Aaste Johnsdatter 28 aar g.m. Jens Christensen Dahlen.
6. Ingeborg Kristine Johnsdatter 25 aar, ugift, i tjeneste hos Halvor Halvorsen Kaasen i Helgen. Verge: John Christensen Dahlen.
7. Kari Johnsdatter 23 aar, ugift, i tjeneste hos Peder Jørgensen Wale. Verge: John Christensen Dahlen.
8. Anne Maria Johnsdatter 21 aar. Ugift. Verge: John Christensen Dahlen (Kjendalen?).
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Arbeider, inderst
John Johnsen herfra f. 28/7-1818.
g. i Holla kirke 15/11-1844 m. Asborg Maria Johnsdatter fra Grønnesten i Holla f. 23/9-1816, d.a. John Hansen Grønnesteen.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Andreas Halvorsen Suusaas."
1. Ingeborg Maria Johnsdatter f. 23/4-1845.

F.f. Inderste John Johnsen Bjørndokken og Aspær Maria Johnsdatters Ingebor Maria: Aaste Johnsd. Dahlen, Ingebor Kirstine Johnsd. Wale, Hans Johnsen Grønnesteen, Anders Johnsen Wale, John Anundsen Lunde.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1846 med presteattest av 4/5-1846. De bosatte seg i Heart Prairie, Walworth County, Wisconsin. De seilte trolig med seilskuta "Salvator" av Porsgrund. Skuta var eid og ført av kaptein Johan Gasmann.

Skogsarbeider, husmann med jord
Ole Johnsen herfra f. 25/2-1830.
g. 28/12-1856 m. Maria Tronsdatter fra Ødegården (under Fehn?) f. ca. 1829, d.a. Tron Jensen Øgaarden.
Forlovere: "Ole Augustinusen Graver og Jens Kristensen Lunde."
1. Tron Olsen f. 3/2-1859.
2. Ingeborg Kistine Olsdatter f. 5/12-1860.
3. John Olsen f. 2/2-1862.
4. Gunhild Maria Olsdatter f. 7/12-1865. "Hjemmedøbt 7. Decbr. af Gjordemoder Ingebor Fæhn."
Bruker 1857.

F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Tron: Aaste Johnsd. Lunde, Marthe Tomasd. Søwe, Jens Kristensen Lunde, Joen Tronsen Øgaarden, Ole Tronsen ibid. (samme sted).
F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Ingeborg Kirstine: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Marte Thomsad. Søwe, Ole Augistinusen Pladsen, Jens Thronsen Øgaarden og Ole Thronsen ibid.
F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters John: Gurine Gundersd. Wærket, Oline Thomasd. Wærket, Anders Guldbrandsen Øgaarden, Isak Isaksen Gruben, Ole Throndsen Wærket.

F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Gunhild Maria: Sina Leifsd. Bordstad, Ingebor Kirstine Leifsd. Lunde, Jens Jensen Borstad, Ole Tronsen Værket, Christen Jensen Lunde.

Andre på plassen i 1865 var hans far og stemor:
John Andersen "Mandens Fader". Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 78.
Elen Halvorsdatter, Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 64.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Som man kan se, var det ikke storveis i Bjønndokka i 1865. De hadde ei ku og 6 sauer. Gamlefar Jon Andersen døde i februar 1869.
De hadde nok hørt om bedre tider i USA. Slik gikk det nok til at også denne familien pakket sammen det de kunne ta med seg, og
emigrerte til USA. Dette var den siste familien som bodde i Bjønndokka. Ingen kan sees å ha bodd her senere.

Kilde: Kirkebokas utflyttingslister og Kristiania Havneprotokoll (politiets protokoll).

Ægtefolk Ole Johnsen Bjørndokken (38), hustru Marie Tronsdatter (41) og Børn:
Tron (10)
Ingeborg (9)
John (6)
Gunhild Marie (4).


De reiste fra Kristiania våren 1869 med ankomst Quebec i Canada 11. juni samme år. Derfra gikk vanligvis veien sydover, med båt, over "Lakene" til Wisconsin, Dakota eller Minnesota i USA. De fleste bosatte seg der tidligere emigranter fra samme sted hadde bosatt seg før dem. Oftest slekt og familie. G.S.

Bjønndokka var ikke nevnt under folketellinga 31/12-1875 eller senere.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Hegna - Husmannsplass
Husmannsplass under Graver. Rydda rundt 1783 av Peder Nilsen.

Det var også en plass med samme navn under gården Baksås. Ikke bland med denne!

En tid bodde Ole Helgesen her. Se Borstad.

Skogsarbeider, husmann
Peder Nilsen Hegnen fra Valadalen dpt. 19/1-1757 d. 6/2-1828. "Peder Nielsen Inderste Hegnen i Valebøe 65 aar.", s.a. Nils Nilsen Dalen.
g. i Holla 11/6-1783 m. Maren Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 25/8-1754 d. 12/12-1829. "Maren Sivertsdatter Huusmands Enke Olsdalen 74 aar.", d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Anders nedre Lunde."
Bruker 1783.

Dette paret var begge i tjeneste på Graver før de giftet seg. Det ser ikke ut til at de fikk barn.

Inderst i 1801 (inderst = leieboer med egen husholdning): Sara Torbjørnsdatter (50), ugift dagleier.

Skogsarbeider, husmann
Sivert Olsen fra Borstad dpt. 25/7-1773 d. 27/2-1832. "Huusmand Sivert Olsen Hægnen, 58.", s.a. Ole Helgesen.
g. i Holla 23/9-1812 m. Dorthe Nilsdatter fra Valadalen f. 27/2-1782, d.a. Nils Nilsen Dalen d.e.
1. Ingeborg f. 23/2-1813 i Hegna.
2. dødfødt pigebarn f. 24/5-1816 i Hegna.
3. Ole Sivertsen f. 4/6-1919. Levde i 1837.

F.f. Sivert Olsen Hægna og Dorthe Nielsdatters Ingeborg: Maren Sivertsdatter Goddal, Aasil Nielsdatter Sølbek, Johannes Olsen Goddal, Niels Nielsen Sølbek, Jens Augustinusen Borstad.
F.f. Sivert Olsen Hægnen og Dorthe Nielsdatters Ole: Anne Christine Borstad, Berthe Halvorsd. Graver, Peder Hægnen, Jens Borstad, Hans Nielsen Wale.

Sivert Olsens gamle mor, Ingeborg Sivertsdatter døde på Hegna 29/7-1817. Se Borstad.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 308a - 308b.
Sted: Hægna under Graver 1837.
Sivert Olsen, død.
Enke Dorthe Nielsdtr. og Sønnen Ole Sivertsen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Dorthe Nilsdatter ble g2g med enkemann Ole Gundersen. Se Brudeskjær under Vala.

Skogsarbeider, husmann
John Johannesen fra Skrabek under Nyhus i Sauherad dpt. 25/9-1791, s.a. Johannes Evensen og Else Jonsdatter.
g1g i Sauherad 28/7-1812 m. Gunhild Halvorsdatter fra Jernes i Sauherad dpt. 1/2-1795 d. 4/1-1832 på Kåsa under Jernes i Sauherad, 37 år gml., d.a. Halvor Gundersen og Rønnaug Halvorsd. Jærnæs.
Forlovere: "
Gunder Jernæs, Halvor Halvorsen."
g1g i Sauherad 10/7-1834 m. Torborg Kjøstolsdatter (Torbjørg Kjøstolsdatter) fra Nes i Sauherad dpt. 4/11-1807, d.a. Kjøstol Halvorsen og Mari Hansdatter.
1. Else Johnsdatter f. 16/7-1815 under Lindem i Sauherad.
2. Halvor Johnsen f. 2/11-1817 under Lindem.
3. Johannes Johnsen f. 6/8-1820 under Lindem. Se Kværnhuskåsa under Lunde øvre.
4. Gunder Johnsen f. 19/7-1824 på Kåsa under Jernes i Nes, Sauherad (døpt i Sauherad kirke).
5. Rønnaug Johnsdatter f. 19/12-1826 på Kåsa under Jernes.
6. John Johnsen f. 7/2-1830 på Kåsa under Jernes.
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunhild Johnsdatter f. 17/7-1834 på Lia under Haukevik i Sauherad g.m. Tron Hansen. Se Saukleiv under Brenne.
8. Mari Johnsdatter f. 1/11-1836 i Sauherad.
9. Ingeborg f. 6/7-1839 i Hegna d. 19/3-1843. "Ingeborg Johnsdatter, Huusmands barn, Hægna under Graver, 3 3/4 aar gml."
10. Aslaug Johnsdatter f. 6/3-1842 i Hegna g. 27/12-1860 m. Tollef Kjøstolsen Heisholt. Emigrerte til N. Amerika 15/4-1862 med sønnen Kjøstol Tollefsen f. 6/2-1861.
11. Ingeborg Johnsdatter f. 16/3-1847 i Milebånn.
Bruker 1838.

En barnedåp i Sauherad den 30/12-1813: "Gift mand Jon Johannesen Skrabek og Kirsti Larsdatters uægte Børn Ingebor f. 22/12-1813.
(Faddere:) Lars Tostensen, Ole Jonsen, Knud Rolfsen, Aslou Christensd., Ambiør Rolfsdatter."
Enda en barnedåp i Sauherad den 14. mars 1817: "Gift mand Jon Johannesen, husmand under Lindem og Kirsti Larsdatters tvillinger Jon og Halvor. f. 8/3-1817."

F.f. Huusmand John Johannessen under Gravers Ingeborg: Anne Christine Jensd. Graver, Maria K. Jensd. Graver, Jens Graver, Peder Boerstad og Augustinus Jensen Garver.
F.f. Huusmand John Johannessen Hægnen og Torbær Kjøstolsdatters Asloug: Anne Kirstine Johnsd. Graver, Maria Jensd. Graver, Jens Graver, Agustinus Graver, Johannes Johnsen Graver.
F.f. Huusmand John Johannessen Milebund og Torbjør Kjøstolsdatters Ingebor: Mari Jensd. Wale, Kirsti Bentsd. ditto, Bent Wale, Lars Sørensen Lunde, Jens Bentsen Wale.

Kilde: Innflyttingslistene i kirkeboka for Holla.
Indflyttet fra Saude 1838. Faaet Plads under Graver.
John Johannessen Hægna døpt 25. Sept. 1791 i Saude.
Hustru Torbjør Kjøstolsdatter døbt 4. Nov. 1807 i Saude.
Deres Børn:
Gunnild f. 17. Juli 1834 i Saude.
Mari f. 1. Nov. 1836 i Saude.

Johannes Evensen (Johns far) med familie, bodde i 1801 på en plass under Bergen vestre i Sauherad. Før det bodde de
på Skrabek under Nyhus (1795). Der ble bl.a. John Johannesen født. Johannes Evensen og Else Jonsdatter trolovet seg
i Sauherad 12/3-1791. Forloverne var Daniel Kaasen og Even Nyhus. De ble gift 28/4- samme år.

Denne familien bodde i Milebånn under folketellinga 1865.

Hans Larsen og kona Inger Gurine Isaksdatter bodde her da de fikk sitt første barn i september 1849.
De flytta på vårparten 1855 til Osdalen under Graver. Under folketellinga 1875 bodde de på Eik under Geitebua.

Ole Sigurdsen "fra plass under Sunde" i Sauherad f. 23/8-1822 på Hem, s.a. gårdmann Sigurd Johnsen og Guro Hansdatter.
g. i Holla 12/11-1850 m. Karen Kirstine Andersdatter "fra Steinhaug i Lunde" f. 7/7-1821 på Funnemark i Lunde, d.a. Anders Johnsen og Kari Haraldsdatter.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Harald Gundersen Olsbrygge."
1. Ole Olsen f. 20/1-1849 i Stampekåsa under Solberg. Konfirmert i Holla 1863.
Bruker i 1850 og i 1852.

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860). Barnedåp nr. 13 - 1849.
Uægte barn Ole f. 20/1-1850 (døpt i Helgen kirke). "Pigen Karen Kirstine Andersdatter i Pladsen Stampekaasa pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen (tidligere) med en annen Ungkarl, omtrent syv aar gammelt (ved Inflytting f. i Holden) navnlig Thorine. Faddere: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersdatter Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittelsen Kaasen, Jahn Steensen Munken."

 

Kilde: Holla kirkebok (1830-1848). Barnedåp nr. 22 - 1842.
Uægte barn Torine f. 16/1-1842 (døpt i Helgen kirke 30/1-1842). "Pigen Karen Andersdatter Dahlen og opgiven Barnefader Ungkarl Tollef Pedersen Glaholt. Faddere:
Inger Gundersd. Stuverud, Anne Olsbrygge, John og Harald Olsbrygge, Kjøstol Næsset." Jenta het altså Torine Tollefsdatter.


Skogsarbeider, husmann
John Jensen fre Graver(1) f. 18/6-1823 d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g1g i Holla 21/2-1845 m. Kirsti Jørgensdatter fra Geitebua f. 1/12-1823 d. 23/4-1854 på Lunde øvre, d.a. Jørgen Gundersen Gjedeboen.

Denne familien bodde her fra 1856 - 1864. De fikk 5 barn på Hegna. De flytta videre til Eik under Geitebua i 1864. Se der.

Skogsarbeider, husmann
Lars Knudsen fra "Brandaas" i Sauherad f. ca. 1839 i Sauherad.
g. i Nes kirke, Sauherad 23/7-1865 m. Kari Helgesdatter fra Øya i Nes, Sauherad f. ca. 1834 i Sauherad.
Bruker 1865.

Lars og Kari ble gift sommeren 1865 i Nes kirke. Like etter flytta de til Valebø, hvor Lars fikk jobb som skogsarbeider.
De flytta senere til Maurflåttene under Opsal.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Det var ingen beboere her under folketellinga 1875. Heller ikke i 1891.
 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Osdalen
Husmannsplass under gnr 32 Graver. Ikke skyldsatt i 1900.

Denne plassen lå på østsiden av Graverelva.

OBS! Det var også en plass med samme navn under S. Vale. Se Osdalen under gnr 31 Vale.

Skogsarbeider, jernverksarbeider, husmann
Claus Halvorsen fra Susås(1) i Holla f. 24/3-1804 d. 14/4-1831 (se gul ramme nedenfor), s.a. Halvor Halvorsen Susaas og Gunhild Clausdatter Romnæs.
g. i Holla kirke 7/12-1826 m. Anne Augustinusdatter d.y. fra Graver(1) f. 4/8-1805 d. 22/1-1846 i Barselseng i Osdalen under Graver, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Bent Jonsen Wale"

Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848). Gaardmand Claus Halvorsen Suusaas, 26 Aar gml. d. 14/4-1831. "Druknede i Eiselven paa sin Hjemmereise om Natten fra Værket. Liget blev ikke fundet igjen førend efter 2 Maaneders forløb. "

Enka Anne Augustinusdatter ble g2g med lærer og svoger Andreas Halvorsen Suusaas. Se nedenfor.

Skoleholder (omgangsskolelærer), leieboer
Andreas Halvorsen Suusaas fra Susås(1) f. 24/3-1806 d. 10/10-1872 på Susås, s.a. gårdmann Halvor Halvorsen Suusaas.
g. 11/11-1832 m. enke Anne Augustinusdatter d.y. fra Graver(1) f. 4/8-1805 d. 22/1-1846 i Barselseng i Osdalen under Graver, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: Fedrene.
Bruker 1832 og i 1844 (han var forlover for Valebø-folk).

Denne familien flytta siden tilbake til Susås i Holla.

Husmann med jord
Hans Larsen (tvilling) fra Heddal f. 7/10-1823 på Kveserud under "Højbye" i Heddal, s.a. husmann Lars Hansen og Anne Kittilsdatter på "Qvæserud under Højbye".
g. i Romnes kirke 28/12-1848 m. Inger Gurine Isaksdatter fra Gruven under Fen i Holla f. 30/6-1818 i Holla, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Hans Olsen Jordbakken i Mælum."
Bruker 1854.

De var begge i tjeneste på Graver før de giftet seg. Han var da bosatt på Hegna under Graver. De kom til Osdalen under Graver våren 1855.
Siden bodde de på Eik under Geitebua. Se alle barna der.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 2.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Tømrer, forpakter
Torgrim Torkildsen "fra Digernes i Sauherad" f. 23/3-1824 under Prestholt i Nes sogn, Sauherad prestegjeld, s.a. Torkild Olsen og Anne Olsdatter.
g. i Sauherad 14/5-1847 m. Ingerid Svennungsdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1823, d.a. Svennung Kittilsen.
Forlovere: "Ole Gjertsen Odden og Jon Larsen."
1. Anne Torgrimsdatter f. 14/10-1847 under Prestholt i Nes, Sauherad.
2. Svennung Torgrimsen f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan i Sauherad.
3. Torkild Torgrimsen f. 10/10-1853 på Spirholt. Tømrer i 1875.
4. Iver Torgrimsen f. 25/7-1856 på Haugen under Prestholt i Nes. Konf. i Nes i Sauherad 2/10-1870.
5. Helge Torgrimsdatter f. 27/9-1858. Konfirmert høsten 1873 i Lunde kirke.
6. Ole Torgrimsen f. 24/12-1860 på Haugen.
7. Gunhild Torgrimsdatter f. 12/5-1863 på Løvhaug under Prestholt i Nes.
8. Torgrim f. 3/3-1866 på Løvhaug d. 5/11-1866.
9. Torgrim Torgrimsen f. 15/8-1867 på Haugen (Løvhaug).
Bruker 1875.

Alle barna var født i Nes sogn i Sauherad prestegjeld.

Denne familien er registrert utflytta fra Sauherad til Holla våren 1875.
Kilde: Kirkebok for Nes i Sauherad (1851-1877).
De som kom da var:
"Gaardmand Torgrim Thorkelsen, 52 Aar og Hustru -
Ingerid Svennungsdatter, 50 Aar, født i Bø. Børn:
1. Iver Torgrimsen.
2. Helge Torgrimsen.
3. Gunhild Torgrimsdatter.
4. Torgrim Torgrimsen.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør (kyr), 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Blanda korn 1/2 tnd., Havre 1/2 tnd, Poteter 3 tnd.

Arbeider, husmann
John Olsen f. ca. 1851.
g.m. Anne Johnsdatter f. ca. 1845.
1. Thorsten f. 8/5-1886 i Osdalen "Barnet død før Bekræftelse av hjemmedaab."
Bruker i 1886.

Skogsarbeider, husmann, inderst
Rollef Jørgensen fra Galten under Opsal f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad, s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Holla 7/7-1854 m. Kari Torstensdatter fra Kåsa under Lindheim i Sauherad (78/3) f. 21/8-1834, d.a. Torsten Torstensen og Gunhild Rollefsdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Wala og Nils Gundersen Wala."
1. Gunhild Rollefsdatter f. 2/12-1857 på Opsal.
2. Jørgen Rollefsen f. 25/5-1861 på Galten.
3. Ragnild Rollefsdatter f. 16/10-1864 på Galten.
4. Torine Rollefsdatter f. 27/4-1868 på Solberg d. 27/4-1882 i Osdalen av lungebetendelse.
5. Ingeborg Rollefsdatter f. 20/7-1871.
Bruker i 1882.

Kari Torstensdatter var i tjeneste på Galten før de giftet seg.

F.f. Inderst Rollew Jørgensen Opsal og Kari Torstensdatters Jørgen: Kirsti Pedersd. Wala, Ingeborg Gjertsd. Wala, Jørgen Nilsen Opsal, Ole Torjussen Opsal, John Gundersen Kaasa.
F.f. Gaardbruger Rollew Jørgensen og Kari Torstensdatters Ragnild: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Hans Sigurdsen Wale, Ole Olsen Wale.
F.f. Gaardmand Rollef Jørgensen Solberg og Kari Torstensdatters Torine: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Nils Jørgensen Galten, Halvor Jørgensen Wale.
F.f. Rollef Jørgensen Galten og Kari Torstensdatters Ingebor: Gunnild Sivertsd. Galten, Ingebor Sivertsd. Brænne, Lars Evensen Galten, Halvor Sivertsen Brænne, Jens Bentsen Bordstaa.

Rollef Jørgensen kjøpte Ø. Solberg i Ytre Valebø i 1862. De bodde der noen år før han solgte igjen. De var tilbake i Osdalen i 1882.

Gårdsarbeider, husmann
John Trondsen f. ca. 1863.
g.m. Anne Sigurdsdatter fra Nes i Sauherad f. ca. 1853.
Brukere 1900.

Se Osdalen under Graver under folketellinga 1900.

Det ser ikke ut til å være beboere på noen av husmannsplassene under Graver under folketellinga 1910.
 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |
 


Skottet
Husmannsplass under Graver.

Det er også en husmannsplass med samme navn på vestsiden av Norsjø.

En Ener Schotet (Einar Skottet) er nevnt som fadder i januar 1769 for Børger Klovdal og Maren Tygesdatters barn Kiøstol.

Hans Christophersen Schottet.
g.m. Berthe Tygesdatter
1. Christopher f. 21/3-1801.

F.f. Hans Christophersen Schottet og Berthe Tygesdatters Drengebarn Christopher: Jørgen Tinholt, Anders Langeland, Halvor Langeland, Ingebor Jacobsdatter Langeland, Asloug Stiansdatter Holten.

Maren Svennungsdatter var i februar 1802 fadder for Isak Larsen Tufte og Pernille Anundsdatters barn Anne.
Hun er også fadder, sammen med Jens Paulsen Skottet i okt. 1792.

Husmandskone Anne Olsdatter f. ca. 1771 d. 30/5-1831. "Husmandskone Anne Olsdatter Skottet, 61 aar gml."

Skogsarbeider, husmann
Ole Tollefsen fra Hansekås under Lunde øvre f. 19/3-1795 d. 27/10-1865 i Mastdalen, 72 Aar gml. "Alder og Sott"., s.a. Tollef Rasmussen.
g. i Holla 18/6-1825 m. Dorthe Bentsdatter fra "Uhlefos Jernværk" f. 7/1-1801 d. 19/3-1859 på Skottet under Graver, 59 år gml., d.a. Bent Thomasen og Karen Bentsdatter.
Forlovere: "Ole Andersen Brænne og Niels Kittilsen Sannæs."
1. Tollef Olsen f. 6/7-1825 på Opsal d. 11/9-1836 i Osdalen.
2. Gunder f. 16/9-1829 i Osdalen d. 23/12-1829. "Gunder Olsen Huusmands Søn Olsdahlen 3½ maaned."
3. Maria Olsdatter f. 2/2-1831 i Osdalen.
4. Karen Olsdatter f. 10/10-1833 i Osdalen.
5. Ingeborg Olsdatter f. 9/7-1837 i Osdalen.
6. Tollef f. 13/4-1843 d. 27/4-1843. "Tollef Olsen, Huusmandssøn, Skottet under Graver, 14 dage gml."
Bruker i 1843.

Ole Tollefsen og Dorthe Bentsdatter var begge i tjeneste på Lunde før de gifta seg.

F.f. Inderst Ole Tollevsen Opsall og Dorthe Bentsdatters Tollev: Ingeborg Deila, Anne Tollevsd. Wale, Saamund Deila, Thomas Bentsen og Jan Bentsen Wærket.
F.f. Ole Tollevsen Olsdaten og Dorthe Bentsdatters Gunder: Anne Olsdalen, Ingeborg Bentsd. Wærket, Halvor Waløen, Niels Olsdaten, Christopher A. Wale. Døpt i Romnes kirke.
F.f. Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Bentsdatters Maria: Dorthe Nielsd. Hægnen, Johanne Andersd. Wale, Peder Boerstad, Saamund Deelen (Deila), Ole Augustinussen Graver.
F.f. Huusmand Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Bentsdatters Karen: Dorthe Hægnen, Anne Maria Jensd. Graver, Gunder Pedersen Hoxodde, Anders Gulliksen Graver, Ole Johannesen Wale.
F.f. Huusmand Ole Tollefsens Olsdalen og Dorthe Larsdatters(!) Ingeborg: Anne C. Johnsd. Graver, Maria Kirstine Jensd. Graver, Jens Graver, Ole Pladsen, John Olsen Wale.
F.f. Ole Tollefsen Skottet under Graver og Dorthe Bentsdatters Tollef: "Død den 27. April uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Bent Johnsen Wale."

Denne familien bodde først mange år i Osdalen ("Olsdalen") under Graver.

Birgith Larsdatter f. ca. 1834 d. 30/11-1860. "Konen Birgith Larsdatter Skottet, 26 aar, brystsvaghed og Tæring."

Anders Nilsen Skottet f. ca. 1805 d. 11/4-1873 på Skottet, 68 Aar gml.

Skogsarbeider, husmann
Nils Gundersen fra Høgsete B f. 31/8-1828 på Hoxodde (Høgsete) d. 24/3-1911 på Høgsetet, s.a. Gunder Pedersen Hoxodde.
g1g 1/6-1851 med Anne Olsdatter f. 16/6-1826 fra Gravningen i Holla d. 21/3-1895 på Skottet, d.a. Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersdatter.
g2g i DELK 26/6-1897 m. enke Grethe Torgrimsdatter f. 25/11-1828 på Nib i Holla, d.a. Torgrim Gulliksen.
1. Andreas Nilsen Skottet f. 9/5-1868
Bruker i 1868, 1875 og 1891.

F.f.  Husmand Nils Gundersen Skottet og Anne Olsdatters Andreas: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Anne Carine Gundersd. Vale, Ole Gundersen Hoxodde, Christen Jensen Vale, Hans Larsen Usterud.

Under folketellinga i januar 1891, bodde det et fattiglem her, Marie Olsdatter. Hun var ugift og "Spinder og Binder" (spinner og strikker).
Hun var født i Holla og var oppført som født i 1830 (ikke veldig nøyaktig). Hun var også "Jarlsberger", som de hun bodde sammen med.
Det kan være den samme "Marie Olsdatter Skotte", som døde på Solheim under Opsal den 29/7-1894. Hun var også "Jarlsberger" og
forsørget av fattigvesenet. Hun døde på Solheim av "Lungetæring". Hun ble der oppgitt til å være født i Holla i 1832.

Grethe Torgrimsdatter var enke etter Nils Nilsen Hoxodde. Se Høgsete A.
Nils Gundersen flytta til Høgsete A (Høxodde) da han giftet seg for annen gang.

Skogsarbeider, husmann
Kittil Knudsen f. ca. 1784 d. 28/10-1846 på Skottet. "Selveier Kittil Knudsen Skottet 62 aar gml."
g. i Holla 27/12-1811 m. enke Anne Olsdatter Næsodden.

Det var ikke nevnt noen beboere på Skottet under folketellingen 1865.

Inderst, ugifte Marie Olsdatter, "lever af at Sy" f. ca. 1831. Tilhører Jarlsbergerne.

Kilde: Folketellinga 1875.
Ingen Kreaturer.
Ingen Udsæd.

De 3 personene som bodde her i 1875 tilhørte "Jarlsbergerne".

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Det ser ikke ut til å være beboere på noen av husmannsplassene under Graver under folketellinga 1910.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |
 


Kåsa

Det skal ifølge Alexander Graver også ha vært en husmannsplass kalt Kåsa under Graver. Den skal ha ligget ved "Kaldbekk", hvor det kan
påvises rester etter den.

Om Kåsa var en separat plass eller et nyere navn på en annen plass, som allerede er nevnt her, vet vi ikke. Finner jeg den nevnt i ei folketelling
eller i kirkeboka, legger jeg øyeblikkelig inn all informasjon jeg kan finne.
Problemet med de fleste husmannsplasser er at de ikke er skyldsatt, d.v.s. at de ikke har fått eget bruksnummer. De er derfor ikke oppført
i noen matrikler (lister over eiendom).
Gard Strøm.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


webmaster@gamlevalebo.no