ved
Gard Strøm

| INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 04.02.2018

VALA

Gnr 37 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.
 


N. Vala bnr 1. Foto: Gard Strøm en september morgen 2015.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Gamle Vala
 
Beliggenhet.
Gården ligger sydvest for Brenne-gårdene. Vala grenser i nord og øst til Brenne, i vest til Norsjø og i syd til Opsal.

Vala var i gammelt tid trolig en del av gamle Vale, som kanskje allerede i gammelnorsk tid (1000-1350) ble delt i Vale
store og Vale lille. Navnet Vale lille ble opp igjennom årene gradvis endret til Vala, mens Vale store ble hetene Vale.

Eldste skriftelige kilde.
I følge biskop Eysteins "Røde bog", en jordebok over den katolske kirkes jordegods i Oslo stift i 1398, eide kirken 1
"markesboel" i gården. Den totale skylda av Vala lille (kun ett bruk den gangen) var trolig på 4 markesbol. Landskylda
har opp gjennom åra endret seg, og senere ble denne gårdens landsskyld endret til 4 1/2 tønne (korn).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Navnet.
Kilde: Professor Oluf Rygh (navneforsker).
"Hváll med isoleret, helst rundagtig Høide." I 1398 skrevet for Hwale, Hualle 1585 og 1602, Hvale lille 1723. Siden Wala, Hvala og Vala.

Tidligere eiere.
En Hans eide Vala og betalte skatt av gården i 1528.

Christian Steensen eide i 1651 3 "tønder korn" i gården.
Borgermester Jørgen Thommesen i Skien eide samtidig 1 1/2 tønne.

Bonde, selveier
Engebret Hualle.
Eier 1593 - ca. 1639.

Kilde: Fogderegnskapet for Holla 1615. Sakefald (bøter til kongen).
"Annammet aff Augustinus Och Ingebreth Hualle (Vala), som ett Ellddyer (elg) udj haffuen skiøde Jmod forbud. Peninge 6 1/2 dl. 1 1/2 mrk."
Selv i 1615 var myndighetene (kongen i Danmark) klar over at vi måtte forvalte vår elgbestand, så den ikke ble utrydda.


Bonde, leilending
Rasmus Engebretsen Hualle herfra f. ca. 1639 d. ca. 1664, s.a. Engebret Hualle.
1. Oluf Rasmussen f. ca. 1639. Se nedenfor.
2. Engebret Rasmussen f. ca. 1645.

Alderen på personene er beregnet fra fogdens manntall av 1665. Nøyaktigheten kan være så som så.

Bonde, selveier
Oluf Rasmussen Hvale
f. ca. 1639.
Eier av gården i 1665.

David Davisen eide 1 1/2 tønne og Per Finneid i Drangedal eide 3 tønner korn i gården i 1680. Senere har de
blitt eiere av hver sin halvpart. I skifte etter Per Finneid i Drangedal, arvet hans 2 sønner halve Hvala (Vala).


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Vala 1 - Vala nordre - Vala øvre
Gnr. 37 bnr 1.


N. Vala bnr 1. Foto: Gard Strøm en september morgen 2015.

Dette er det gamle hovedbølet av Vala. Se Gamle Vala.

Adresse i dag: Brennev. 65 (kårbolig) og 67 (gammelt innhus), 3721 Skien.

Tidlige eiere.
Halvor Halvorsen som i 1704 solgte gården til lensmannen i Holla, Gunder Romnæs.

Landskyld 1704: 4 Tønder korn 6 Sættinger (1 tønne korn = 12 Settinger).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 2 1/4 Tønde 2 1/2 Sættinger med bøgsel (bygsel) og Skyld Gods, fra Halvor Halvorsen med fler(?) til Gunder Romnæs, data 19. Feb. 1704."
"Solgt 1/2 Tønde, 2 2/5 Sættinger med bygsel fra Johanne Cudrio til Gunder Tolfsen, data 8. Juni 1712."

Lensmann i Holla, selveier
Gunder Tolfsen Romnæs.
Eier 1704.

Lensmannen i Holla, Gunder Tolfsen på Ø. Romnes, kjøpte en del av Vala i 1704. Han kjøpte resten i 1712. Han eide dermed hele
Vala. Hans sønn Hans Gundersen forpakta Vale av sin far fra ca. 1718.

Bonde, leilending
Hans Gundersen Wahle fra Ø. Romnes i Holla f. ca. 1685 bg. 11/8-1756. "Hans Gundersen Qvernodde, 71 Aar 1 Mnd 15 Dage.", s.a. lensmann Gunder Tolvsen i Holla og Gjertrud Olsdatter.
g.m. Margrethe Eriksdatter f. ca. 1693 bg. 15/5-1769. "Margrethe Erichsdatter Wærket, 76 Aar."
1. Lars dpt. 15/3-1719 bg. 24/9-1719. "Lars Hansen, 25 Uger."
2. Anne Maria f. ca. 1720 bg. 12/9-1723. "Anne Maria Hansdatter, 3 Aar."
3. Maria Hansdatter dpt. 18/7-1723.
4. Anne Maria dpt. 13/8-1724. Død som liten.
5. Anne Maria Hansdatter dpt. 4/3-1725 g. i Holla 4/11-1753 m. enkemann Ole Axelsen. Anne Maria g2g i Holla 28/3-1758 m. skreddersvend Jørgen Tobiasen.
6. Gjertrud dpt. 12/9-1728 bg. 25/1-1733. "Giertrud Hansdatter lille Hvale, 4 Aar 10 Mnd."
7. Gjertrud Margrethe Hansdatter dpt. 5/6-1735 g.m. Hans Mortensen. Se Familie 24 - Verket 1782.
Bruker ca. 1718.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Lars: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Sven Brenne, Giertrud Rommenæs, Anne Brenne.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Maria. Fadderne mangler i kirkeboka.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Inger Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Gunder Tolfsen, Clemet Erichsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margarete Eriksdatters Giertrud: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Tov Torkilsen, Giertrud Rommenæs, Karen Hvaløen.
F.f. Hans Gundersen Vale og Margrete Erichsdatters Gertrud Margrete: Niels Clemetsen, Jens Vale, Malene Erichsd. Rommenæs, Inger Nielsd., Kirsten Lille Vale.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien flytta i ca. 1741 til Kvernodden under Romnes.

Eieren, lensmann Gunder Tollefsen Romnæs, delte Vala i "tvende (2) lige gode deler" rundt 1736 og solgte den søndre
delen til Tov Torkildsen. Begge gårdene har siden vært selveierbruk. Se også M. Vala(2).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 3 tønder med bygsel og 2 1/4 Sættinger fra Gunder Tolfsen til Tov Torchildsen, data 25. April 1736, Summa 200 Rdl."

Tov Torkildsen.
Eier 1736. Se M. Vala(2).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 2 Tønder 1 Qvartel fra Tov Torkildsen til Halvor Olsen, data 18. Sept. 1741, Summa 160 Rdl."

Bonde, selveier
Halvor Olsen Wala fra Gvåle i Sauherad dpt. 7/1-1686 i Sauherad bg. ved Romnes 28/6-1767. "Halvor Olsen lille Hvale, 82 Aar 6 Mnd ringere 9 Dage.", s.a. Ole Nilsen Gvaale og Karen Halvorsdatter Vegheim.
g. i Romnes kirke 4/6-1719 m. Karen Gundersdatter fra Ø. Romnes f. ca. 1698 bg. 13/4-1777. "Karen Gundersdatter lille Vale, 79 Aar.", d.a. lensmann Gunder Tollefsen Romnæs.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 17/3-1720 g.m. Hans Evensen Vibetoe. Se Vipeto øvre(4).
2. Ole Halvorsen dpt. 5/12-1723. Se M. Jøntvedt(1).
3. Gunder Halvorsen dpt. 18/3-1725. Overtok gården.
4. Gjertrud dpt. 10/10-1728 bg. 19/12-1732. "Giertrud Halvorsdatter Hvaløen, 3 Aar 11 Mnd."
5. Anna Halvorsdatter dpt. 26/12-1731 g1g m Anders Andersen Lunde g2g m. Sigurd Kittilsen. Se Lunde nedre(3).
6. Margrete Halvorsdatter dpt. 24/4-1735 g.m. Ole Steensen Haatvet.
7. Gjertrud Halvorsdatter dpt. 27/7-1738 g.m. Nils Larsen Sannæs. Se Sannes øvre i Holla.
Eier 1741.

F.f. Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Karen: Anders Isaachsen, Anders Hvale, Niels Clemetsen, Giertrud Rommenæs, Magrete Eriksd.
F.f. Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Ole: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Dorthe Rommenæs.
F.f. Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Olsd., Dorthe Gundersd.
F.f. Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Giertrud: Jon Hvale, Hans Gundersen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Anne: Jon Hvale, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Margrete Gundersd., Maren Tronsd.
F.f. Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Margrete: Jacob Gundersen, Jon Store Hvale, Isaac Andersen Hyll, Inger Gundersd., Anne Jonsd. Hvale.
F.f. Halvor Valøen og Karen Gundersdatters Gertrud: Jon, Anders og Ole Vale, Anna Graver, Kirsten Vale.

 
Kilde: Halvor Sigurdsen i Hollaminner 2007, side 141, og tinglysingsprotokollen. Se ovenfor.
Halvor Olsen kom til Vale store i 1694, da hans mor, enka etter Ole Nilsen Gvaale i Sauherad, Karen Halvorsdatter, gifta seg på nytt med Arve Jonsen Wale. Arve Jonsen Wale var derfor hans stefar. Halvor festet Valøya av sin stefar fra han gifta seg i 1719 og fram til han kjøpte "Wale lille" (denne gården) i 1741.

Denne familien bodde tidligere på Valøya.

1 tønne korn (landskyld) i gården ble solgt til sønnen Gunder Halvorsen i 1761. Den andre sønnen Ole Halvorsen fikk resten, men solgte sin
part til broren Gunder Halvorsen, som dermed ble eneeier av N. Vala.

Gården ble fremdeles kalt for "Lille Hvale nordre".

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde med bygsel solgt mod Føderaad fra Halvor Olsen til Gunder Halvorsen, data 15. Sept. 1761."
"1 Tønde 1/4 Sætting med bygsel ved Skifte udlagt fra Halvor Olsen til Ole Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 137 Rdl. 48 Skilling."
"2 1/2 Tønde med bygsel Solgt fra Hans Anundsen ... til Gunder Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 68 Rdl. 62 Skilling."

"7 3/8 Sættinger med bygsel ved Skifte udlagt fra Anne Olsdatter til Gunder Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 68
Rdl. 72 Skilling."
"1 1/4 Sættinger med bygsel Solgt fra Ole Halvorsen til Gunder Halvorsen, data 16. Sep. 1777, Summa 34 Rdl. 36 Skilling."
"3 2/8 Huder(?) Solgt fra Anders Sivertsen til Gunder Halvorsen, data 4. Febr. 1793, Summa 86 Rdl
., 65 Skilling."

Bonde, selveier
Gunder Halvorsen Lille Wale herfra dpt. 18/3-1725 bg. 8/2-1800. "Gunder Halvorsen Lille Wale, 75 Aar."
g1g 2/10-1757 m. Anna Olsdatter "fra Gisholt i Melum", Solum prestegjeld f. ca. 1733 bg. 13/11-1774. "Anna Olsdatter lille Wale, 41 Aar.", d.a. ukjent Ole.
Forlovere: "Ole Siversen Brenne og Arve Olsen Holden."
g2g 19/11-1775 m. Margith Halvorsdatter fra Lunde i Telemark? f. 10/5-1748 i Lunde? d. 4/10-1830 på Vala. "
Margith Halvorsdatter Enke Wale, 84 Aar.", trolig d.a. Ole Halvorsen
Forlovere: "Sigur Kitilsen nedre Lunde og Ole Sivertsen Brenne."
1. Ole dpt. 3/2-1760 bg. 21/10-1764. "Ole Gundersen lille Hvale, 4 Aar 7 Mnd."
2. Karen Halvorsdatter (Kari Halvorsdatter) dpt. 16/5-1762 g1g m. enkemann Anders Stensen Namløs fra Kolle. Karen g2g m. Tollef Knudsen Namløs.
3. Halvor dpt. 9/9-1764 bg. 1/12-1764. "Halvor Gundersen lille Hvale, 10 Uger."
4. Ole dpt. 20/10-1765 bg. 8/6-1766. "Ole Gundersen lille Hvale, 7 Mnd."
5. Berthe Halvorsdatter dpt. 31/5-1767 g. 18/5-1787 m. Anders Kittilsen Jøntvet.
6. Anna Gundersdatter dpt. 1/10-1769 g.m. Nils Christensen Opsal. Se Opsal(1).
Barn i 2. ekteskap:
7. Halvor Gundersen den eldre (d.e.) dpt. 6/10-1776. Overtok gården.
8. Ole dpt. 8/3-1778 bg. 26/4-1778. "
Ole Gundersen lille Wale, 7 Uger."
9. Gunder Gundersen f. 27/5-1780. Se Skjørholt i Helgen.
10. Halvor Gundersen d.y. (tvilling) f. 9/11-1781. Se Lunde øvre(11).
11. Ole (tvilling) f. 9/11-1781 d. 9/11-1781. "Ole Gundersen Lille Wale, nogle timer."
12. Ole Gundersen f. 7/2-1787. Se Saukleiv under Brenne.
13. Nils bg. 1/2-1796. "Niels Gundersen Lille Vale, 9 Uger 3 Dage." (Kun hjemmedøpt.)
Bruker ca. 1757 - Eier 1761.

F.f. Gunder lille Hvale og Anna Olsdatters Ole: Anders nedre Lunde, Halvor lille Hvale, Sivert Brenne, Anna nedre Lunde, Kirsten lille Hvale.
F.f. Gunder Lille Hvale og Anna Olsdatters Karen: Anders Nedre Lunde, Halvor Lille Hvale, Sivert Brenne, Anna Nedre Lunde, Giertrud Lille Hvale.
F.f. Gunder Halvorsen Lille Hvale og Anna Olsdatters Halvor: Anders Nedre Lunde, Poul Nedre Lunde, Anna Nedre Lunde, Kirsten Lille Hvale, Giertrud Halvorsd. Brenne.
F.f. Gunder Halvorsen Lille Hvale og Anna Olsdatters Ole: Anders Nedre Lunde, Ole Holden, Ole Meltej, Anna Nedre Lunde, Kirsten Lille Hvale, Giertrud Lille Hvale.
F.f. Gunder Lille Hvale og Anna Olsdatters Berthe: Christen Galten, Halvor Lille Hvale, Gregar øvre Lunde, Anna øvre Lunde, Anna Halvorsd. Lille Vale.
F.f. Gunder Lille Hvale og Anna Olsdatters Anna: Ole Holden, Sigur Nedre Lunde, Halvor Olsen Holden, Anna Nedre Lunde, Karen Andersd. Nedre Lunde.
F.f. Gunder Lille Vale og Margith Halvorsdatters Halvor: Sigur nedre Lunde, Tov Lille Hvale, Anders nedre Lunde, Anna nedre Lunde, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Gunder Lille Wale og Margith Halvorsdatters Ole: Sigur nedre Lunde, Johannes Lien, Anders nedre Lunde, Aslou Lille Wale, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Gunder Lille Wale og Margith Halvorsdatters Gunder: Tow Lille Vale, Anders Stuen, Niels Dalen, Anne Nedre Lunde, Maren Torgiersdatters Lille Wale.
F.f. Gunder Lille Wale og Margith Halvorsdatters Tvillinger: Halvor (og Ole): Anders Nedre Lunde, Anders Olsen Øvre Lunde, Niels Opsal, Aaste Nedre Lunde, Karen Gundersd. Lille Wale.
F.f. Gunder Lille Wale og Margith Halvorsdatters Tvillinger: (Halvor og) Ole, som ble hiemmedøbt og døde strax efter fødselen.
F.f. Gunder Lille Wale og Margith Halvorsdatters Ole: Niels Larsen Sannæs, Gregar Wetlesen Lunde, Gullich Kittilsen Lunde, Kirsten Andersd. Lunde, Karen Nielsd. Sannæs.

Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. 9, 1774.
Sted: Nordre Wale - 1774.
Anna Olsdatter død.
Arvinger børn og enkemanden Gunder Halvorsen.
1. Kari Gundersdatter 13 Aar.
2. Børthe Gundersdatter 7 Aar.
3. Anna Gundersdatter 5 Aar.
Skiftet ble ikke avsluttet.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1797 - 1800.
Sted: Nordre Wale - 1797.
Gunder Halvorsen gift 1. gang med Anne Olsdatter, død.
Gift 2. gang med Margith Halvorsdatter.
De skifter mellom barn av to ekteskap "formedelst tiltagende Alderdom."
A. Børn af 1. ægteskab:
     1. Kari Gundersdatter g.m. Tollef Knudsen Namløs.
     2. Børte Gundersdatter g.m. Anders Kittilsen Jøntvet.
     3. Anne Gundersdatter g.m. Niels Christensen Opsal.
B. Børn af 2. ægteskab:
     1.  Halvor Gundersen d.y. 20 Aar.
     2. Gunder Gundersen 16 Aar.
     3. Halvor Gundersen d.y. 15 Aar.
     4. Ole Gundersen 10 Aar.
Dessuten arver Margith Halvorsdatters barn "fød uægte":
Kirsti Ingebretsdatter g.m. Johannes Gundersen Kaasa under Bruset i Mælum.
Værge for de 2 yngste barna: Faderens søskendebarn, nabo Anders Andersen Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"2 Tønder 3 Sættinger udlagt paa Skifte efter Gunder Halvorsen og Hustruen til Halvor Gundersen m. fler, Data 28. Nov. 1797, Summa 75 Rdl. 68 Skilling."
"2 Tønder 3 Sættinger Solgt fra Ole Gundersen med fler til Halvor Gundersen, data 2. Febr. 1798, Summa 175 Rdl. 14 Sk."

Bonde, selveier
Halvor Gundersen Wale d.e. herfra dpt. 6/10-1776 d. 30/4-1857 på Vala, 80 1/2 år gml.
g. 14/6-1798 m. Ingeborg Anundsdatter fra Ø. Brenne(3) dpt. 18/12-1774 d. 25/6-1853 på Vala som "Forlougskone" (= føderådskone), d.a. Anund Andersen Brenne.
1. Margith Halvorsdatter f. 16/6-1799 g.m. Christen Nilsen Opsahl. Se Opsal(1).
2. Anne Halvorsdatter f. 16/7-1802 g1g m. enkemann Christian Andersen Wenstøb. Se N. Venstøp(D). Anne g2g m. Nils Pedersen fra Venstøp. Se Familie 24 - Venstøp 1845.
3. Gunder Halvorsen f. 2/6-1806. Se nedenfor.
4. Anund Halvorsen f. 29/8-1808. Se Valadalen under Vala.
5. Halvor Halvorsen f. 14/7-1811. Overtok gården.
6. Amborg Halvorsdatter f. 20/7-1814 d. 11/2-1883 på Marum i Melum sogn, Solum prestegjeld. Hun ble g i Holla 20/6-1838 m. skolelærer Peder Olsen fra Gudmundsbekk under Tinstul.
    Bodde på Marum i Melum, Solum herred.
7. Karen Maria Halvorsdatter f. 25/11-1817 g1g i Holla 9/7-1840 m. Anund Hansen Teigen. Se Teigen under M. Namløs.
Eier 1797.

F.f. Halvor Gundersen Lille Wale og Ingeborg Anundsdatters Margith: Gunder Christensen Wale, Anders Anundsen Brenne, Halvor Gundersen Wale, Anne Gundersd. Opsal, Karen Siversd. Brenne.
F.f.
Halvor Gundersen Wahla og Ingeborg Anundsdatters Anne: Peder Brenne og Aaste Brenne.
F.f. Halvor Gundersen Wahla og Ingeborg Anundsdatters Gunder: Peder Brenne, Gunder og Ole Gundersen Vala, Magrete Nielsd., Thore Jonsd. Brenne.
F.f. Halvor Vala og Ingeborg Anundsdatters Anund: P. og A. Brenne, H. Gundersen Vala, Asloug Brenne, Thore Vale.
F.f. Halvor Gundersen Wala og Ingeborg Anundsdatters Halvor: Asloug Halvorsd. Brenne, Tone Anundsd. Brenne, Ole Galten, Anders Olsen Brenne og Peder Anundsen Brenne.
F.f. Halvor Gundersen Wala og Ingebor Anunsdatters Ambor: Gunnil Galten, Thone Anunsd. Brenne, Ole Galten, Niels Opsall og Peder Brenne.
F.f.
Gaardmand Halvor Gundersen Wala og Ingebor Anunsdatters Karen Maria: Thone Anunsd. Saug., Anne Opsall, Peder Brenne, Niels Hølen og Christen Opsall.
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

169        

Hvale lille

Halvor Gundersen 

2 Tønder 3 Settinger

5 - 0 - 16


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Gundersen til Gunder Halvorsen paa løbenr. 169a for 600 Spd., dat. 6. Sept. 1843, tinglyst 2. Feb. 1844."
"Skjøde fra Halvor Gundersen til Halvor Halvorsen paa løbenr. 169b for 450 Spd., dat. 6. Sep. 1843, tinglyst 2. Feb. 1844."
"Skjøde fra Gunder Halvorsen til Nils Abrahamsen Bergan paa halvdelen af løbenr. 169a for 662 1/2 Spd., dat. 12 Juni, tinglyst 9. Sept. 1851."
"Skjøde fra Peder Augustinussen og Nils Abrahamsen Bergan til Halvor Halvorsen paa løbenr. 169a for 1.325 Spd., dat. 28. Januar, tinglyst 3. Feb. 1852."

Innerst (leieboer med egen husholdning)
Gunder Halvorsen Hvale herfra f. 2/6-1806 d. i USA, s.a. Halvor Gundersen.
g. 3/9-1830 m. Kirsten Hansdatter fra Tufte i Holla f. 5/12-1809 d. i USA, d.a. Hans Nilsen Tofte og Karen Anundsdatter Wibeto.
Eier 1844.

Se denne familien i Valadalen.
 
Denne familien bodde først her på N. Vala hos hans foreldre fra 1830-1834, da flytta de til Valadalen og bodde der i noen år. De flytta tilbake til N. Vala i 1844 og bodde her til de emigrerte til N. Amerika juni 1851 via Langesund. De kom først til New York. Derfra dro de til Whitewather township, Wisconsin. Senere bosatte de seg i Wermillion i Sør Dakota.
Kilde ang. emigrasjon: Nils Buveruds emigrantlister.


Bonde, skredder, selveier
Halvor Halvorsen Hvala herfra f. 14/7-1811 d. 26/1-1882 på Vala, s.a. Halvor Gundersen.
g. 27/12-1836 m. sitt søskenbarn Gunhild Maria Gundersdatter fra Sjørholt i Helgen f. 4/5-1809 d. 28/2-1890 på Vala, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
Forlovere: "Gunder Gundersen Skjørholt og Søren Sivertsen Brænde."
1. Halvor Halvorsen f. 1/8-1838 på Vala.
2. Gunder f. 7/1-1841. Trolig død som liten.
3. Karen Maria f. 14/5-1843 d. 3/6-1843 på Vala.
4. Karen Maria f. 14/8-1844 d. 29/3-1855 på Vala.
5. Gunder Halvorsen f. 28/1-1847.
6. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 18/12-1851.
Eier 1844.

F.f. Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Halvor: Kirsten Hansd. Wale, Karen Maria Halvorsd. Wale, Halvor Gundersen Wale og Anund Halvorsen Wale.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Gunder: Inger Andersd. Skjørholt, Karen Karen M. Gundersd. ditto, Peder Olsen Lunde, Gunder Skjørholt, Halvor Gundersen ditto.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Karen Maria: Kirsti Hansd. Wale, Helge Aslaksd. Wale, Halvor Gundersen, Gunder og Anund Halvorssønner Wala.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvala og Gunnild Maria Gundersdatters Karen Maria: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Gunder Skjørholt d.e., Gunder Halvorsen Wala, Gunder Skjørholt d.y.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersdatters Gunder: Inger Andersd. Skjørholt, Inger M. Gundersd. ditto, Gunder Halvorsen Wala, Gunder Nilsen Kaasen, Gunder Skjørholt den yngre.
F.f. Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersdatters Ingebor Maria: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Sivert Sørensen Brænne, Jens Sørensen Brænne, Anund Halvorsen Wala.

Halvor Vala måtte selge gården i 1864. Under folketellinga 1865 leide de husrom på Graver(1) og i 1875
leide de husrom på Brenne(3). De bodde på Vala igjen på sine gamle dager og begge døde på Vala.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Auktionsskjøde til Ole Johannesen Bonkholt paa dette brug for 2.025 Spd., dat. 15. Jan., tinglyst 29. Feb. 1864.

Bonde, selveier
Ole Johannesen fra Ingulfsrud i Heddal f. 25/3-1838 (ikke funnet død i Holla), s.a. Johannes Nirisen Ingulsrue og Ragnhild Olsdatter.
g. i Sauherad 10/11-1865 m. Mari Tollefsdatter fra Skobba i Sauherad f. 17/8-1841 d. 19/8-1892 på Vala, d.a. Tollef Olsen og Margit Halvorsdatter.
Forlovere: "Hans Torbjørnsen Fladhus og Halvor Nilsen Tangen."
1. Margith Olsdatter f. 3/6-1866 på N. Vala. Emigrerte 18 år gammel til USA (til Staughton med "Rollo") i mai 1884. Gift der med Hans Andersen Walle. Bodde i Chicago.
2. Johannes Olsen f. 3/3-1868 på N. Vala. Emigrerte 18 år gml. til USA (til Staughton med "Marstin") i april 1886.
3. Tollef Olsen Hvala f. 23/11-1870 på N. Vala. Overtok gården.
4. Ole Olsen Hvala. f. 30/6-1878 på N. Vala.
Eier 1864.

F.f. Gaardmand Ole Johannesen og Mari Tollefsdatter Wales Margith: Margith Halvorsd. Skobba af Saude, Ole Torgersen Opsal, Maren Nilsd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Ole Tollefsen Skobba.
F.f. Gaardbruger Ole Johannesen Walas Johannes: Guro Larsdatter Lunde, Mari Nilsd. Vala, Even Tostensen Lunde, Hans Gundersen Sannæs, Peder Nilsen Walen.
F.f. Gaardbr. Ole Johannesen og Mari Tollefsdatters Tollef: Ingeborg Torjusd., Ingeborg Sivertsd Brænne, Ole T. Opsal, Hans Gundersen Wale, Torsten Tollefsen Skobba.
F.f. Gaardbr. Ole Johannesen og hustru Mari Tollefsdatters Ole: Ingeborg Brænne, Ole Johannesen Jelseth, Johannes Olsen ditto, Hans Asbjørnsen Hvalen, Ragnhild Nirisd. Bø.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 5, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Poteter 5 tnd.

Se gården under folketellingen 1865.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Ole Johannesen): 1 Hest, 1 Tyr, 4 Kjør, 4 ungdyr, 8 Faar.
Kreaturhold (Thore Halvorsdatter): 1 Faar (en sau).
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 5 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 16. Nov. 1867, tinglyst 6. Okt. 1868." Se M. Vala(2).

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt herfra, afholdt 1. og 2., tinglyst 4. Okt. 1883." Se Brudeskjær.
"Uskiftebevilling tinglyst 10/6-1884."
"Hjemmelsdokument ifølge skifte efter Ole Johannesen og hustru, dat. 13. marts 1894 til sønnen Tollef Olsen for kr. 8.500, dat. 24. Marts, tinglyst 2. April 1894."

Bonde, selveier
Tollef Olsen Hvala herfra f. 23/11-1870.
Eier 1894.

Han kan ikke sees i folketellinga 1900 i hele Norge.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøde fra Tollev Olsen til Karl Borgersen for kr. 9.000, dat. 8., tinglyst 15. Juli 1896."


Bonde, selveier
Karl Kristian Borgersen Vala (Karl Borgersen/ Karl Vala) fra Siljan f. 28/2-1866 i Efteløt sogn i Sandsvær, Buskerud d. 21/8-1945, s.a. Borger Knudsen og Marthe Marie Mathiasdatter.
g. i Gjerpen 25/5-1890 m. Inger Andrine Andersdatter fra N. Vale(7) f. 24/7-1860 på Landsverk i Lardal, Vestfold d. 9/5-1937, d.a. Anders Olsen Vale.
1. Bernhard Martinius Vala (Bernhard K. Vala) f. 24/7-1890 på Bø i Gjerpen. Overtok gården.
2. Petter Anton Vala f. 26/5-1891 på Bø i Gjerpen. Se Lunde nedre(3).
3. Marthe Marie Vala f. 19/2-1893 på Bø i Gjerpen d. 5/8-1963. Ugift. Gravlagt i Valebø.
4. Karl Adolf Vala f. 2/9-1895 på Bø i Gjerpen. Se Butikken under Lunde nedre.
5. Martin Thorvald Vala (Martin Vala) f. 4/12-1897 i Holla d. 1981. Utdannet til ingeniør ved NTH i Trondhjem. Emigrerte til USA i april 1926. Bodde i Teaneck.
6. Arnt Johannes Vala f. 4/8-1899. Se Valebø stasjon - Valebø 985.
7. Pernille Vala f. 2/9-1901 g.m. Nils Rasmussen. Se Moane under Brenne.
Eier 1896.

Karl Kristian Borgersen ble konfirmert i Gjerpen i 1881 og Inger Andrine ble konfirmert i Sandsvær i 1875.
Hans far var leilending på Bø i Gjerpen i følge vielsesinnføringen i Gjerpen kirkebok.

Innflyttet fra Gjerpen til Valebø i 1896.
Leilending Karl Kristian Borgersen f. 1866 og
Hustru Inger Andrine Andersdatter f. 1860, viede 25/5-1890.
Børn:
Bernhard Martinius f. 24/7-1890, døbt 9/9-1890.
Peter Anton f. 26/5-1891, døbt 21/6-1891.
Marthe Marie f. 19/2-1893, døbt. 21/5-1893.
Karl Adolf f. 2/9-1895, døbt 1/12-1895.
Forhenv. leilænding Borger Knudsen Bø f. 1840 og Hustru Marthe Marie Mathiasd. f. 1826.


Karl og Inger Andrine Vala. Innsendt av Kai Borgersen.
 
Kilde: Kai Borgersen.
Karl og Inger bodde de første årene på Bø i Gjerpen hvor de hjalp hans foreldre med gårdsdriften. I 1896 kjøpte Karl gården Vala i Valebø for ni tusen kroner. Vala var på i alt 130 mål dyrka mark og 500 mål skog. I tillegg kjøpte han to småbruk ved Norsjø som han brukte som havnehage for ungdyra. I Karls tid på Vala ble 49 mål jord ryddet og mangfoldige meter med dreneringsgrøfter anlagt. Han bygget tidsmessige uthus, bryggerhus og satte i stand våningshuset.

I 1910 ble han oppnevnt av Holla kommune til en komite hvis mandat var å skaffe til veie midler til finansiering av et sanatorium for behandling av tuberkuløse. Komiteens medlemmer representerte alle skolekretsene og skulle arbeide selvstending. I følge kommunereferatene besto komiteen av kvinner og menn med stor kompetanse på området. En konsert til inntekt for det som ble kalt Tuberkulose-fondet  ble avholdt i Holla kirke i juni samme år. I 1914 ble det gitt løyve til at Karl og Marthinus Fæhn åpnet auksjons- og inkassovirksomhet i kommunen. Det var ikke nødvendig å stille sikkerhet da begge var solvente, heter det i vedtaket fra herredsstyret.

Han stiftet Valebø indremisjon hvor han i flere år var formann og sto i bresjen for å få reist et bedehus i bygda. Han var politisk aktiv og medlem av Holla herredstyre og en periode varaordfører, medlem av skolestyret, takstmann for jord og skog, medlem av ligningsnemda og prestens medhjelper. I hans tid fikk Valebø brygge og anløp av båt. Man kalte han ofte for spøk for Valebøkongen


Hans bror Martin Thorvald Borgersen bodde i Fossumv. 2 på Venstøp. Se Venstøp(42).

En gammel enkemann døde her i 1903. Det var Borger Knudsen f. 1839 d. 1/2-1903. Dette var Karl Borgersens far.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 13 er udskilt, afholdt 11. Mai, tinglyst 26. Juni 1901." Se Dalen.
"Kontrakt mellem aktiehaverne i Valebø Aktiemølle, dat. 25. marts, tinglyst 26. juni 1905.

Se folketellinga 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172b. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøte dat. 7/5, tinglyst 20/5-1946 fra Karl B. Valas arvinger til medarving Bernhard Vala for kr. 17.800 på dette brug og bnr 11."Vala bnr 1 nordre. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, selveier
Bernhard B. Vala herfra f. 24/7-1890 på Bø i Gjerpen d. 25/3-1971.
g. 10/2-1924 m. Ingeborg B. Haatveit fra Hjartdal f. 14/2-1897 d. 3/2-1981, d.a. g.br. og møller Jon Kristiansen Haatveit og Anne Leivsdatter.
1. Borger Bø Vala f. 9/1-1925. Overtok gården.
Eier 1946.

F.f. Gårdsarbeider Bernhard Vala og Ingebjørg Håtveits Borger Bø: Kjøpmand Adolf Vala, hustru Astrid Vala, Sara Lunde, Bernhard Vala.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 37

 1

 Hvala

 Karl Borgersen (!)

5 mark 45 øre


N. Vala bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
120 dekar dyrka mark. Leirmold. Annet jordbruksareal 30 dekar, skog 300 dekar. Våningshus og uthus gamle. Bur og bryggerhus med leilighet. Besetning 3 hester, 20 kyr, 5 ungdyr, 4 griser, 8 sauer, 40 høner. Far til eieren kjøpte garden 1896 av Tollev Olsen. Eieren tok over 1945(!). Frukthage med omlag 70 epletrær og 15 pære- og plommetrær.


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172b. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøte dat. 14/12, tinglyst 30/12-1956, fra Bernhard Vala til Borger Vala for kr. 57.000 og løsøre kr. 10.000 (med føderåd for foreldrene)."

Bonde, selveier
Borger Bø Vala (Borger Vala) herfra f. 9/1-1925.
g. 26/10-1946 m. Halvarda Lunde fra Kjendalen øvre f. 15/6-1927, d.a. Torstein Lunde.
1. Bjørg Vala f. 1947 g.m. Jostein Myklebust.
2. Tor John Vala f. 1950. Overtok gården.
3. Arvid Martin Vala f. 1953. Bosatt i Seljord.
4. Helge Morgan Vala f. 1966. Se Brennev. 71.
Eier 1956.

Bonde, sveiser, selveier
Tor John Vala (Tor Vala) herfra f. 1950.
g. 1973 m. kontordame Gunnhild Esborg f. 1951, d.a. Øystein Esborg og Anne f. Deila Faane. Begge fra Heddal/ Notodden.
1. Bjørn Ørjan Vala f. 1974.
Eier 2002.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 120 dekar jord og 1265 dekar skog. Jorda er bortleid til korndyrking. Med i driftsenheten er 337/ 11 og 15. Gården har felles pumpe og vannforsyningsanlegg i Brenne II vannlag. Det er traktor på gården. Utenom driften drives det utleie av bolighus på eiendommen. I tunet står det et våningshus bygd på 1880-tallet, som ble påbygd i 1960. Kårbygningen er fra 1978 og låven er fra 1800-tallet. Her er også ei smie, tre garasjer og en hytte med uteløe. Det finnes en gammel sølvgruve på eiendommen. Gården har vært i slektas eie siden 1896.


Vala nordre/ øvre. Grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Vala Søndre - Vala Midtre
Opprinnelig Vala søndre. I dag bare kalt Vala midtre.


Vala bnr 14 m.fl. Foto: Gard Strøm september 2015.

Adresse i dag: Brennev. 61, 3721 Skien.
 

Tidlige eiere.
Assessor (advokat) Peter Russel i Skien kjøpte denne eiendommen rundt 1700. Han solgte gården noe senere
til borger Peder Olsen i Skien.

Torkild Heljesen Dahle
i Sauherad kjøpte denne gården i 1719. Se hans sønn nedenfor.

Landskyld i 1736: 1 1/2 Tønde med bygsel og 2 1/4 Tønder (uten bygsel).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt ved Auction fra Peder Olsen til Torkel Dahle (i Saude), data 19/5-1719, Summa 80 Rdl." 
"1 Tønde med bygsel, efter Skifte udlagt fra Torchel Helgesen til Tov Torkildsen, data 18. Okt. 1730, Summa 80 Rdl."


Bonde, selveier
Tov Torkildsen Hvale fra Dale i Sauherad f. ca. 1688 på Helleberg i Gransherad  bg. 10/4-1749. "Tov Torchilsen lille Hvale, 61 Aar.", s.a. Torkel Heljesen Helleberg/ Dale og Ingeborg Tovsdatter.
g.m. Kirsten Jensdatter f. ca. 1686 bg. 8/12-1771 i Melum kirke. "Kirsti Jensdatter Dolven, 85 Aar.", d.a. Jens NN.
1. Aslaug (tvilling) dpt. 24/1-1723 bg. 14/3-1723. "Aslou Tovsdatter, 6 Uger."
2. Kirsten Tovsdatter (tvilling) dpt. 24/1-1723 g. 8/6-1755 m. Halvor Andersen Dolven. Bodde på V. Dolva i Melum. Se Solumslekt.org.
3. Ingeborg Tovsdatter dpt. 3/11-1726 d. før 1755 g.m. Vetle Gregarsen Lunde. Se Øvre Lunde(1). Deres sønn Tov Vetlesen overtok her.
4. Halvor Tovsen f. ca. 1729 bg. 5/4-1754. "Halvor Tolfsen(!) lille Hvale, 25 Aar."
5. Torkild Tovsen dpt. 7/9-1732. Død før 1749.
6. Jens dpt. 25/3-1736 bg. 27/10-1737. "Jens Tovsen Hvala, 1 Aar 5 Mnd."
7. Inger dpt. 7/9-1738 bg. 21/5-1749. "Inger Tovsdatter Lille Hvale, 8 Aar."
Eier 1730.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tov Torkilsen og Kirsten Jensdatters (tvilling) Asloug (og Kirsten): Sven Brenne, Siver Brenne, Anders Lunde, Kirsten Lunde, Maren Brenne.
F.f. Tov Torkilsen og Kirsten Jensdatters (tvilling) (Asloug og) Kirsten: Niels Dalen, Jens Christensen, Ole Nielsen, Anne Brenne, Kirsten Opsal.
F.f. Tov Torkilsen og Kirsten Jensdatters Ingebor: Hans Hvale, Anders Lunde, Margrete Eriksd., Maren Christensd.
F.f. Tov Hvale og Kirsten Jensdatters Torkil: Ole Larsen Brenne, Peder Torgrimsen Lunde, Peder Ellingsen Lunde, Aslou Lunde, Gunil Torgrimsd. Lunde.
F.f. Tov Vale og Kirsten Jensdatters Jens: Sivert Brenne, Anders Lunde, Margrete Vale, Kirsten Opsal, Maren Opsal.
F.f. Tov Vale og Kirsten Jensdatters Inger: Anders Lunde, Anders Lunde, Ole Brenne, Ole Siversen, Maren Brenne, Anna Dalen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Tov Torkildsen "Hvale" kjøpte også N. Vala i 1736, men solgte den, med stor fortjeneste, til "Halvor Olsen Wale" i 1741. Se N. Vala(1).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folio 173b - 176a.
Sted: Hvala Nordre - 1755.
Enka Kisti Jensdatter oppgir boet.
Arvinger: Barna.
1. Ingebor Toufsdatter død, vært g.m. Wetle Lunde.
    a. Greger Wetlesen 7 Aar.
    b. Tov Wetlesen 2 Aar.
    c. Liv Wetlesdatter 5 Aar.
2. Kirsti Toufsdatter g.m. Halvor Hvala.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"27/40 Sættinger med bygsel, udlagt paa Skifte efter Afgangne Wetle Gregarsen, til Cathrine Jørgesndatter etc., data 16. Marts 1758."
"1 Tønde 1 1/2 Sættinger Solgt fra Tov Torkildsens Enche til Sivert Sørensen, Data 2. Mai 1781, Summa 400 Rdl."
"1 Tønde 4 3/10 Sættinger med bygsel Solgt fra Halvor Andersen til Tof Wetlesen, data 7. Febr. 1776, Summa 82 Rdl. 34 Skilling."

Bonde, selveier
Tov Vetlesen fra Øvre Lunde(1) dpt. 11/6-1752 d. før 1801, s.a. Vetle Gregarsen Lunde og Ingeborg Tovsdatter herfra.
g. i Holla 27/10-1778 m. Maren Torgersdatter dpt. ca. 1760 d. 6/12-1829 på Stathelle som enke., d.a. Torger NN.
Forlovere: "Jens Augustinisen Graver og Gregar Wetlesen Lille Wale."
1. Vetle Tovsen f. 5/10-1779 på Øvre Lunde.
2. Ingeborg f. 2/10-1781 bg. 22/10-1781. "Ingeborg Tovsdatter Lille Hvale 3 uger."
3. Tollef f. 30/4-1783.
4. Tollef dpt. 5/8-1787 i Bamble bg. 25/2-1788 i Bamble. "Thow Withlesen og kone Mari Torgiusdatters barn Tellew fra Sorthebougen under Klæp, 1/2 Aar."
5. Tollef Tovsen dpt. 26/12-1790 i V. Porsgrunn.
6. Ingeborg Maria Tovsdatter f. 25/9-1793 i Sortebogen (dpt. 7/10 i Bamble).
Eier 1776.

Maren Torgersdatter var i tjeneste på en av Lunde-gårdene før de ble gift.

F.f. Tow Wetlesen Øvre Lunde og Maren Torgersdatters Wetle: Gregar Lille Wale, Anders Borstad, Tollef Store Wale, Liv Borstad, Dorthe Andersd. Store Wale.
F.f. Tow Lille Wale og Maren Torgiersdatters Ingeborg: Gregar Øvre Lunde, Sivert Brenne, Niels Opsal, Aslou Øvre Lunde, Dorthe Store Wale.
F.f. Tow Lille Wale og Maren Torgersdatters Tollef: Gunder Lille Wale, Gregar øvre Lunde, Gunder Opsal, Margith Lille Wale, Dorthe Andersd. Wale.
F.f.
Thow Withlesen og Mari Torgiusdatter under Svarstad, Sorthebougen kaldet Tellew: Skoleholder Rasmus Trostes kone Aase Larsdatter, pige Sessell Andersdatter nedre Asdal,
Mads Joensen Sorthebougen, Mads Rasmussen Ødelund, Sacharias Andersen øvre Sorthedahl.
F.f. Døbt fra Herre, i Porsgrund vestre kirke Thor Vetlesen og Maren Tarjersdatters barn Tollef: Ole Paulsens kone Kirsten Pedersdatter, pigen Ingebor Aslaugsdatter, Ellef Ellefsen, Paul Pettersen, Ole Pettersen.
F.f. Thov Wætlesen Sortebougen og Mari Torgersdatters Ingeborg Marie: Tallach Aanesens kone Marthe Hansdatter, pigen Kirstine Mortensdatter, Mads Johnsen alle fra Sortebougen, Hans Rasmussen Ødelund, Thoer Andersen Sortedahl.


Kilde for Kirkehandlinger i Bamble og Porsgrunn: Leif Biberg Kristensens avskrifter. Se Solumslekt.org.

Tov Vetlesen solgte gården i 1783 til sin bror Gregar Vetlesen Lunde for 400 riksdaler og føderåd.
Tov Vetlesen og familien flytta til Sortebogen i Bamble. Senere flytta enka til Stahelle.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde 1 1/2 Sættinger Solgt fra Tov Wetlesen til Gregar Wetlesen, data 10. Febr. 1783, Summa 380 Rdl."
"1 Tønde 1 1/2 Sætting med Føderaad fra - til samme, data 27. Sept. 1785, Summa 400 Rdl."

Bonde, selveier
Gregar Wetlesen fra Øvre Lunde(1) dpt. 16/10-1746 død før februar 1801, s.a. Wetle Gregarsen Lunde og Ingeborg Tovsdatter herfra.
g1g i Holla 1/11-1767 m. Aslaug Gulliksdatter fra Øvre Lunde(5) "Søgard-Lunde" dpt. 27/10-1748 bg. 12/7-1784. "Aslou Gullichsdatter øvre Lunde, 35 Aar 37 Uger 2 Dage.", d.a. Gullik Torgrimsen.
Forlovere: "Ole Torgrimsen øvre Lunde og Halvor Andersen Lille Hvale."
g2g i Holla 26/10-1785 m. Aasild Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 28/10-1759 død før februar 1801, d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Torgrim Brenne."
1. Sivert dpt. 4/12-1768 bg. 20/12-1769. "Sivert Gregarsen øvre Lunde, 1 Aar."
2. Sivert Gregarsen dpt. 27/5-1770. Se Familie 34 - Verket 1822.
3. Wetle Gregarsen dpt. 8/12-1771 bg. 3/11-1798. "Vetle Gregarsen Wale, druknede i Nord-Søen, 27 Aar."
4. Gullik dpt. 1/1-1775 bg. 31/8-1780. "Gullich Gregarsen øvre Lunde, 6 Aar."
5. Aaste Gregarsdatter dpt. 10/3-1776 g.m. Anund Anundsen Texten. Teksten i Sauherad?
6. Ole dpt. 7/9-1777 bg. 24/1-1782. "Ole Gregarsen øvre Lunde, 4 Aar."
7. Ingeborg dpt. 18/10-1778 bg. 22/8-1780. "Ingeborg Gregarsdatter øvre Lunde, 2 Aar."
8. Anna Gregarsdatter f. 22/6-1780 bg. 23/3-1798. "Anne Gregarsdatter Wale, 17 Aar 39 Uger 1 Dag."
9. Gullik Gregarsen f. 8/10-1781 d. 27/10-1823 på Linna i Bamble, g. i Bamble 5/6-1811 m. Anne Kirstine Tallaksdatter fra Bamble.
10. Ingeborg bg. 22/6-1783. "Ingeborg Gregarsdatter Lunde, 1 Time."
11. Ingeborg f. 7/7-1784 bg. 14/7-1784. "Ingeborg Gregarsdatter, Moderen døde i Barselseng, 1 Uge."
Bruker ca. 1777. Eier 1785.

F.f. Gregar Wetlesen øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Sivert: Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Kirsten Lille Hvale, Anna Nedre Lunde, Anna Larsd. Brenne.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Sivert: Gunder Lille Hvale, Halvor Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Liv øvre Lunde.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Wetle: Johannes Lien, Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Anna Store Hvale, Karen Lien.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Ole Lie, Tov Lille Hvale, Ingebor Brenne, Liv Vetlesd.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslau Torgrimsdatters Aaste: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Borstad, Anna øvre Lunde, Anna Nielsd. Ringsevje.
F.f. Gregar Lille Hvale og Aslou Gullichsdatters Ole: Gunder Lille Hvale, Tov øvre Lunde, Sivert Brenne, Margith Lille Hvale, Maren Sørensd. Brenne.
F.f. Gregar Lille Wale og Aslou Gullichsdatters Ingebor: Annund Brenne, Tov Lunde, Sivert Brenne, Ambor Brenne, Maren Torgersd. øvre Lunde.
F.f. Gregar Øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Anna: Torgrim Brenne, Tow Vale, Anders Borstad, Maren Wale, Sara Torbiørnsd.
F.f. Gregar Øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Karen Gundersd. Lille Wale.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Ingeborg: Jens Graver, Torgrim Brenne, Annund Olsen øvre Lunde, Karen øvre Lunde, Aaste Johannesd. øvre Lunde.

Gregar Wetlesen bodde tidligere på Øvre Lunde(1).

Aasil Sivertsdatter bodde på "Lille Hvale" (Vala) i november 1796 (fadder). Gregar var ikke nevnt i kirkebøkene for Holla etter mars 1795. Han er
heller ikke funnet gravlagt ved Romnes kirke (Holla kirkebøker). Det er heller ikke Aasild. De er heller ikke funnet gravlagt i Sauherad eller i Gjerpen.
Ingen av dem var nevnt under folketellinga for hele Norge februar 1801.

Kilde for Kirkehandlinger i Bamble: Leif Biberg Kristensens avskrifter. Se Solumslekt.org.
 

Kilde: Holla kirkebok, begravelser 1798.
Sønnen Wetle Gregarsen Wale døde som ugift 27-åring ved drukning i Norsjø i slutten av oktober 1798, trolig i et forsøk på å redde en yngre gutt fra å drukne. Den yngre gutten var Nils Olsen, 13 år, som bodde på Hansekås. Disse ble gravlagt samtidig ved Romnes kirke. Dette må ha fremstått som en liten tragedie for Valbø-folket.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde 1 1/2 Sætting Solgt fra Greger Wetlesen til Gunder Christensen, data 3. Okt. 1794, Summa 929 Rdl. 52 Skilling."


Bonde, selveier
Gunder Christensen Wala fra Opsal dpt. 16/11-1760, s.a. Christen Nilsen Opsall.
g. i Holla 28/10-1793 m. Margrethe Nilsdatter fra Sannes øvre i Holla dpt. 17/10-1773, d.a. Nils Larsen Sannæs og Gjertrud Halvorsdatter fra Valøya.
1. Christen Gundersen f. 13/7-1794. Arvet 1 setting av gården i 1832.
2. Nils f. 27/11-1795 bg. 1/2-1796. "Niels Gundersen Lille Vale, 9 Uger 3 Dage."
3. Karen f. 30/3-1797 bg. 6/9-1797. "Karen Gundersdatter Lille Wale, 22 Uger 6 Dage."
4. Karen Gundersdatter f. 6/5-1798 bg. 10/2-1810. "Karen Gundersdatter Vala, 11 Aar."
5. Nils Gundersen f. 5/5-1802. Se Nedre Vala(6).
6. Kirsten Gundersdatter f. 8/2-1804 g.m. Peder Halvorsen fra Hvaløya. Emigrerte til USA.
7. Gunder f. 1/5-1807 bg. 12/2-1810. "Gunder Gundersen Vala, 3 Aar."
8. Gunder Gundersen f. 23/1-1811.
9. Karen Gundersdatter f. 3/9-1814 g.m. Hans Jørgensen. Se Kjosvik under Brenne.
Eier 1794.

F.f. Gunder Christensen Opsal og Margrethe Nielsdatters Drengebarn Christen: Niels Opsal, Torgrim Brenne, Vetle Gregarsen Wale, Anne Gundersd. Opsal, Maren Nielsd. Sannæs.
F.f. Gunder Christensen Lille Wale og Margrethe Nielsdatters hiemmedøbte Drengebarn Niels: Niels Opsal, Peder Kindalen, Halvor Gundersen Wale, Anne Gundersd. Opsal, Aaste Torgrimsd. Brenne.
F.f. Gunder Christensen Wala og Margrethe Nielsdatters Pigebarn Karen: Niels Larsen Sannæs, Niels Opsal, Halvor Gundersen Wala, Anne Gundersd. Opsal, Maren Nielsd. Sannæs.
F.f. Gunder Christensen Lille-Vale og Margrethe Nielsdatters Pigebarn Karen: Halvor Gundersen Vale, Halvor Gundersen junior, Niels Opsal, Margith Halvorsd. Vale, Kirsten Andersd. Dalen.
F.f. Gunder Christensen Vahla og Magrethas Niels: Niels Opsahl, Halvor Vahla, Gunder Vahla, Ingeborg Anundsd. , Anne Gundersd. Opsahl.
F.f. Gunder Christophersen(!) Vala og Magrete Nielsdatters Kirsten: Niels Opsahl, Halvor Wahla, Anne Gundersd. Opsahl, Ingeborg Anundsd.
F.f. Gunder Christensen Vahla og Magrete Nielsdatters Gunder: Niels Opsal, Niels Øvre Sannæss, Ole Gundersen Vahla, Anne Gundersd. Opsahl, Guri Torstensd. Lunde.
F.f. Gunder Vala og Magretes Gunder: Niels Sannæss, Niels og Christen Opsahl, Anne Opsahl, Mari Brenne.
F.f. Gunder Christensen Wala og Margrethe Nielsdatters Karen: Anne Opsall, Gunnil Olsd. Galten, Niels Opsall, Christen Nielsen Opsall, Christen Gundersen Wala.


Kilde
: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2.
"Skjøde fra Ole Johannessen til Nils Andersen Orekaasa for 300 Spd., dat. og thinglæst 6. Oct. 1868."

Selveier
Nils Andersen Orekaasa
.
Eier av bnr 2 i 1868.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2.
"Skjøde fra Nils Andersen til Halvor Kittilsen Gravningen herpaa m.m. for kr. 2.800, dat. 21. Juni, thinglæst 1. Juli 1881."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 37

2

 {169a,169b}b

Hvala

 Hvala

Halvor Kittilsen

 0 - 0 - 18

0 mark 22 øre

 37 4 169c ditto ditto ditto  0 - 0 - 19 0 mark 19 øre


Hermod Evensen Øvrebø kjøpte bnr 2 i 1902. Se Vala(6) nedre.

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 37

 2

Hvala

Hvala 

Halvor Kittilsen 

0 mark 22 øre

 37  4 ditto ditto ditto 0 mark 19 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Skjøde fra Ole Halvorsen Vala til Hellek Stenersen Indlæggen paa dette brug og bnr 15 for kr. 8.000, hvor hos kjøberen o.s.v. (føderaad), dat. 6/8-1906, tinglyst 15/8-1906."

Bonde, snekker, selveier
Hellek Steinarsen Hvala
fra Hørte i Nes, Sauherad/ Bø f. 24/8-1875 d. 2/6-1946, s.a. husmann Steinar Helleksen.
g1g i Nes kirke, Sauherad 25/8-1896 m. Kirsti Torgrimsdatter fra Kåsa under Jonsås i Sauherad f. 22/12-1858 d. 4/5-1901 av tæring på Innleggen under Kise i Nes, d.a. Torgrim Nirisen og Ingeborg Hansd.
Forlovere: "Eilef E. Kise og Johannes Bjørgufsen Solbakken."
g2g i Holla kirke 3/6-1905 m. Marie Halvorsdatter fra Neset under Helgen f. 22/5-1886 d. 8/1-1928, d.a. g.br. og arbeider Halvor Halvorsen og Anne Saamundsdatter.
Forlovere: "Kaarmand Hans Kristensen Vala og g.br. Halvor Sivertsen Brenne."
1. Steinar Helleksen Dalen f. 30/6-1896 på Innleggen under Kise i Nes, Sauherad. Se Valadalen.
Barn i 2. ekteskap:
2. Halvor f. 19/1-1906 i Sauherad.
3. Hans Helleksen Hvala f. 24/8-1907 på Vala. Overtok gården.
4. Magnus Helleksen f. 27/11-1909 på Vala. Se Valebø 770.
5. Ingeborg f. 16/10-1911 d. 5/2-1923 på Vala av tuberkulose.
6. Anne Marie f. 21/4-1913.
7. Halvor Kristian f. 21/12-1917.
8. Johannes Vala f. 2/5-1920 på Vala. Bygde hus på Klyve i Skien.
9. Helga Mary Vala f. 31/8-1922.
10. Ingeborg Margit Vala f. 11/12-1924.
Eier 1905.

Da Hellek Steinarsen gifta seg i 1896, var han oppført som "husmandssøn paa Indleggen under Kise". Kirsti bodde på Kåsa under Jonsås.
De bodde på Innleggen til Hellek Steinarsen flytta til Holla før sommeren 1905.
Ved sin andre vielse, bodde han på Vala da de giftet seg. Marie Halvorsdatter bodde hjemme på Neset i Helgen.

F.f. G.br. Hellik Stenersen Vala og hustru Maria Halvorsdatters Hans: Barnets Moder, pige Maria Karlsdatter Vala, G.br. Karl Borgersen Vala, føderaadsmand Hans Kristensen Vala.
F.f. G.br. Hellik Stenersen Vala og hustru Maria Halvorsdatters Magnus: Barnets Mor, pige Maria Karlsdatter Vala, Rentenist Hans C. Vala, Gbr. Karl Borgersen Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen og Marie Halvorsdatter Hvalas Ingeborg: Moderen, gbr. Karl Borgersen Hvala, pige Marie Karlsdatter, Halvor Halvorsen Helgen.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen og Marie Halvorsdatter Hvalas Anne Marie: Barnets Mor, pike Marie Karlsdatter Vala, g.br. Karl Borgersen Vala og g.br. Hellek Stenersen Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen Vala og Marie f. Halvorsens Halvor Kristian: Barnets forældre, g.br. Karl Borgersen Vala, pige Marie Vala.
F.f. Gaatdbruger Hellek Stenersen Valas Johannes: Foreldrene, arbeider Steinar Helleksen og kone Tone Nilsdatter.
F.f. Gaardbruger Hellik Steinarsen Vala og hustru Marie Halvorsens Helga Mary: Foreldrene, g.br. Steinar Helleksen Dalen, pike Marie K, Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik St. Vala og hustru Marie Halvorsdatters Ingeborg Margit: Gaardbruker Halvor Vala og hustru Marie, Foreldrene.

I 1910 bodde det et "fattiglem" her. Det var enka Mari Markusdatter f. 18/3-1832 i Sauherad. Hun hjalp til på gården.
Det var en huslærer som bodde her midlertidig. Det var Tollef Aaraas fra Nes f. 2/7-1843.

Se denne gården under folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder salg av Orekåsa.
"Kjøpekontrakt fra Johan Fiskestigen til M. Fæhn, Martin Teigen og Kittil Vaal herpaa og paa bnr 4 og 16 for kr. 4.500, dat. 4. Juli, tinglyst 26. Aug. 1916."
"Skjøte fra M. Fæhn til Mathilde Larsen herpaa og bnr 4 og 16 for kr. 6.500, dato 8/4-1917, ved at av Martin Teigen, Kittil Vaal og Johan Fiskestigen med
Paategning av 11 April 1917, tingl. 18. April 1917."

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2, 4 og 16.
"Forlik om Grænsen mot bnr 9 og 10, dat. 27. mai, tingl. 19. juni 1918."

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 b. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til fru Mathilde Larsen for kr. 5.000, herpaa og bnr 4, dat. 19., tinglyst 22 mars 1920."

"Skjøte fra Mathilde Hafreager til fru Marie Seeberg paa en tomt av dette bruk, aarlig leie kr. 25.- samt med fiskererett og rett til ved. Bort-
leieren har forkjøpsrett., dato 15. juli, tinglyst 18. Juli 1923."

"Eksekusjon (utpanting) hos fru Mathilde Hafreager til L. Bruuns Trevarefabrik ved sakfører Wesseltoft for kr. 633,80 med utlegg heri m.m.,
avholdt 2. juni 1925, tinglyst 24. juni 1925."
"Obligasjon fra Mathilde L. Hafreager til Hypotekerbanken for kr. 5000, heri m.m., dat. 1/9-1925, tingl. 20/9-1925."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 20/11-1928, tingl. 30/11-1928."

"Auksjonsskjøde til fru Mathilde Larsen (Hafreager) paa dette med flere bruk for kr. 5.000, dat. 7/9-1929, tingl. 16/9-1929."

"Auksjonsskøte til Karl B. Vala, Valebø på dette med flere bruk for kr. 3.345, dat. 22/2-1935, tinglyst 25/2-1935."

Karl B. Vala.
Eier 1935.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/1, tingl. 7/2-1945 fra Karl Borgersen Vala til sønnen Adolf Vala på denne eiendom og bnr 4 og 16 for kr. 3.000."
Merk: Bnr 16 = Orekåsa.

Adolf Vala.
Eier 1945.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Skyllmark: 2, 89. 38 dekar jord (mold på leire), annet jordbruksareal 12 dekar, produktiv skog 30 dekar. Våningshus bygd 1881, uthus 1907-1908, bryggerhus 1918, fjøs og stall er murte. Besetning: 1 hest, 5 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høner. Garden har vært i ætta fra 1905, da far til eieren kjøpte den av Olav Luten. Han ryddet 8 dekar. Eieren tok over etter foreldrene i 1946. Frukthage. 2 gravhauger. Oldtidsfunn: Vikingsverd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Skjøte, dat. 3/8, tinglyst 10/8-1946, fra myndige arvinger etter Hellek Vala til Hans Vala på denne eiendom og bnr 15, for kr. 9.000."

Bonde, selveier
Hans Helliksen Vala (Hans Vala) herfra f. 24/8-1907 på Vala d. 25/2-1989, s.a. Hellik S. Vala.
g. 2/4-1940 m. Margit Solveig Kivle (Margit Vala) fra Kivledalen i Seljord f. 11/11-1915 d. 2016, d.a. g.br. Olav Torsson Kivle.
Forlovere: "G.br. Hellik St. Vala, Valebø og Hushjelp Helga Mary Vala, Valebø."
1. Gro Marie Hvala f. 1945. Overtok gården.
Eier 1946.

Hans Helliksen ble konfirmert 2/10-1921. Det var da nevnt at han var født på Vala 24/8 og døpt i Valebø kirke 10/11-1907.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Erklæring datert 9/11, tinglyst 15/11-1949, hvorved Hans Vala går med på å nedlegge