|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 26.06.2017

GEITEBUA

Gnr. 68 i Holla herred, Helgen sogn.Håndtegnet porteføljekart 1845 - 1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


Gamle Geitebua
Gnr 68 i Holla prestegjeld. Siden 1/1-1963 gnr. 368 i Skien kommune.

Her må jeg innlede med en retting av Simon Ytterbøes påstand (Holla I) om at Geitebua skal ha vært en stor skogsgård.
Geitbua ble skattet som en halvgård med ei landskyld på 2 huder. Det er ingen stor gård. Ingen i embedsverket kunne være
unøyaktige med den slags. "De store skogviddene" Ytterbøe skrev om tilhørte nok gnr 31 "Store Vale" i Valebø.
Jordeboka 1665 sier: "Endnu er her nogen ringe skov" og "Vandfald til en Flomqværn."

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Denne måleenheten har endret seg gjennom tidene.

Beliggenhet.
Geitebua ligger på Norsjøs østside, ovenfor Olsbrygge i Helgen sogn. Disse "ødegårdene", som lå på østsiden hørte også til Helgen
sogn i Holla prestegjeld og folk som bodde her, måtte ro til Olsbrygge og til Helgen kirke for sine kirkelige handlinger. Om vinteren
måtte de over isen. Fra landsiden lå gården temmelig øde til.

Geitebua grenser til Vale skog i nord (Stuverud), til Bø-skog i Gjerpen i øst (ved Geitebuvarden), til Vasdalen i syd og til Norsjø i vest.

Navneforsker Oluf Rygh.
Gammelnorsk: Geitabúð. Av bod sier Rygh. Jeg mener at det også kan, som bo/ bø, bety boplass. F.eks. en boplass for gjetere.
Skrevet for Gieddeboe (1593), Giedboe (1602), Gieddebou (1612) og Giedeboen (1665 og 1723).

Tidlige eiere.
Geitebua har aldri tilhørt den katolske kirke. Gården har derfor vært på private hender så langt tilbake vi kan finne ut av. Oftest ved hjelp av
skattelister.

En Lauritz Gieddeboe skattet av gården i 1593.

Kilde: Jordeboka 1615.
Eier av Geitebua i 1615 var Engel Jensen.
"Enngell Jennsenn, eiger af Gedeboe twende (2) Tønder (mel) allenne.
Cronen udj leding (skatt): 4 mk Smør, 8 mk. Meel."

Povel Giedeboe skattet av gården i 1610 og i 1628. I noen år nevnt som "forarmet".
g.m. "Karen hans enke".
1. Peder Povelsssøn.

Når noen i skattelister nevnes som "forarmet", kan det være at bygningene har brent ned.
Man ble da i noen år fritatt for skatt.

Trugels Giedeboe skattet av Geitebua fra 1628 - til omkring 1638.
Han hadde kanskje gifta seg med enka etter Povel?

Jørgen Henriksen i Skien kjøpte Geitebua før 1647. Han var eiendomsspekulant og trolig borger av Skien.

KIlde: Skattematrikkelen 1647.
"Giedeboe som Tord bruger, schyll aarlig 2 huder, som Jørgen Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en halffgaard skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr."

Tidlige brukere.

Lauritz Gieddeboe. Selveier i 1593.
Povel Giedeboe. Selveier 1610 - 1628.
Truls Giedeboe. Selveier 1628 - 1638.
Tord. Leilending i 1647.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Giedeboe
som Tord bruger, schyllder aarligen 2 huder, som Jørgen Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en halffgaard skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.

Povel Giedeboes enke Karen solgte Geitebua til Jørgen Henriksen før 1647 og fortsatte her som leilending med
Tord Povelsen i 1647 og siden sønnen fra første ekteskap Peder Povelsen i 1664.

Kilde: Manntallet 1665.
To sønner av ei enke, Karen var nevnt i manntallet 1665.

Peder Folquorssøn 23 Aar
Ole Folquorssøn 21 Aar, Soldat.
Dette betyr trolig at Karen tidligere hadde vært gift med en Folkvard og hadde disse sønnene med han.
Dette har vært leilendinger.

Geitebua hadde i 1665 1 hest, 4 kuer, 4 ungdyr og 8 sauer.

At Geitebua skulle ha hatt en skog på ca. 12.000 mål, er nok en missforståelse. Men Geitebua var en del av en større
skog på denne størrelsen. Jernverkseierne slo tidlig kloa i disse skogene pga at de hadde stort behov for trekull.
Dessuten var det allerede da store penger i trevirke. Det var heller ikke veldig lang vei til Fossum jernverk og sag.
 


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


Geitebua
Se også Gamle Geitebua.

Skogsarbeider, leilending
Jens Pedersen Gieddeboen f. 1660-tallet død før 1718.
g.m. Maren NN f. ca. 1660 bg. 19/4-1729. "Maren Gieddeboen 58 aar."
1. Karen Jensdatter f. ca. 1686.
2. Anders Jensen f. ca. 1688. Se nedenfor.
3. Peder Jensen f. ca. 1689. Se nedenfor.
4. Anne Jensdatter?
Bruker før 1700.

Jens Giædeboen var stadig nevnt som edsvoren "laugrettesmand" under rettssaker i 1690-årene. Kilde: Tingbøkene.

Maren Gieddeboens alder er nok, ved hennes død, av presten satt noen år for lavt. G.S.

Skogsarbeider, leilending
Anders Jensen herfra f. ca. 1688 bg. 14/8-1748. "Anders Gieddeboen 60 aar."
g.m. Kirsten Rolfsdatter fra Lunde nedre(1) f. ca. 1686 bg. 7/6-1756. "Kirsten Gieddeboen 70 aar.", d.a. Rolf Andersen Lunde.
1. Jens Andersen f. ca. 1708. Se Mastdalen.
2. Anders Andersen f. ca. 1710. Se Ø. Brenne(3).
3. Marie Andersdatter f. ca. 1713 bg. 16/2-1785 på Febakke g.m. Ole Brynildsen fra Jøntvedt. Se Febakke under S. Namløs i Holla.
4. Ole Andersen f. ca. 1715 g.m. Marthe Thorsdatter (trolovet i Holla 26/12-1734). Han var ved den "Kongelige fodgarde i Kiøbenhavn" i nov. 1748.
     Ikke gift i Holla, Sauherad, Heddal, Bø, Seljord, Skien, Gjerpen, Eidanger, Brevik, Bamble eller Solum.
5. Jacob Andersen dpt. 17/7-1718. Se Familie 5 - Gulset 1762.
6. Nils Andersen dpt. 19/10-1721. Til V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
7. Kirsten Andersdatter dpt. 28/5-1724 død før skiftet i 1748.
8. Rasmus Andersen dpt. 8/12-1726. Se Mastdalen.
Bruker ca. 1700.

F.f. Anders Gieddeboens og Kirsten Rolfsdatters Jacob: Peder Ytterbøe, Peder Gieddeboen, Gunne Gunnesen, Anne Bø, Karen Bø.
F.f. Anders Jensens og Kirsten Rolfsdatters Niels: Rasmus Hansen, Peder Jensen, Lars Mortensen, Anne Jensdatter, Karen Jensdatter.
F.f. Anders Jensens og Kirsten Rolfsdatters Kirsten: Christen Tordsen, Hans Torbiørnsen, Anders Rasmusen, Anne Jensdatter, Ingebor Rolfsdatter.
F.f. Anders Jensens og Maren Olsdatters Rasmus: Hans Hvale, Peder Gieddeboen, Eskil Rasmusen, Marte Wasdalen, Karen Rasmusdatter.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Maren Andersdatter Gieddeboen var fadder i 1732.
Anders Andersen Gieddeboen var fadder i 1734.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727 - 1736.
Sted: Gjedeboen i Helgen sogn, Holden præstegjeld 12. Nov. 1748.
Anders Jensen, Død.
Enchen Kirsti Rolfsdatter og Børn:
1. Jens Andersen. Myndig.
2. Anders Andersen. Myndig.
3. Ole Andersen. Myndig og "ved den Kongelige fodgarde i Kiøbenhavn."
4. Jacob Andersen. Myndig.
5. Niels Andersen. Myndig.
6. Rasmus Andersen 22 Aar.
7. Marie Andersdatter g.m. Ole Jøntvedt.
Skiftet er delvis transkribert av Leif Biberg Kristensen.

Rettsak angående delet mellom S. Bø og ”Giedeboen” i desember 1752 (avskrift: Jan Christensen).

Kilde: Bamble tingbok nf 15. Dato: 15 des 1752 – på gaarden Bø i Gjerpen.
Kans. Raad Løvenskiold har stevnet Jens Gedeboen og Anders Soelberg formedelst en under S. Bøe forrettet hugst, i fornøden fall til eftersyn av delet mellom S. Bøe og Gedeboen, samt innhall de monsr. Simonssønner som eiere af Gedeboen.

Blandt vidnene: Jan Jansen, sagde at være født 1702 i Sverrig, han har vært i sognet 15-16 aar. (Forvalter) Gasmann har vist ham for mange aar siden, dele-strekningen mellom S. Bøe og Gjedeboen, fra hoveddele Stenrøysen i Ulfskollen, over Silieklef til anden endestav i Hvalekollen, om en nogen av stenrøyserne er omfaldne, så ligger dog stenene til syns. Jan Janssen er hammersmed ved Fossum.
4. vidne: Eiluf Halvorsen, 48 aar gammel, født i Søve herred (Sauherad), bor paa en plads her under Søndre Bø, da vært her i sognet 12 aar. 5. vidne: Hans Larsen, boende på Nordre Bøe, cancellieraadens gaard, fød på N. Aas, 30 år gammel.

For en 6 aar siden hadde Giedebomanden hugget ind på Bøe gaards skoger, da vitnet sa dem at de ikke saa maatte gjøre, kom en af Anders Gjedeboens sønner til ham og bad ham at han ikke vilde tale om hugsten, så vilde de betale ham, men vidnet torde ikke dølge det, men sagde sin husbond cancellieraaden samme. (Udsat til foraaret).”
---

Dato: 20 sept 1753 – Aasetesrett på gaarden Bøe.
Vidne Peter Gasmann; 79 aar. Var for ca 18 aar siden på skoggangsforretning behandlet av lagmann Lange, mellom Hoppestad og Hvale, og hørte da at Gjedebo-mendene var fornøyd med at strekningen gikk efter høieste Fjellhøide, vestenfor: Giedebo, østenfor: Bø, ligesaa at strekningen skulle gaa fra:
1) Tvitting skiæret, hvor ”fem mænds dele skulle være”, og saa til Silliekleven, derfra til høieste høide ved Gjedebo sætterkollen, videre til Hvalekollen, hvor Hvale modtager.
Ulvskollen: Derudi har Fossum og Bø gaarder deris deler. Gasmann hadde vært kjent der i skoven en 38-aars tid, saasom han har hatt med grubearbeidet at bestille, baade udi Adelaers, grev Laurvigs og senere eieres tid.

Til vitnesbyrd menes at de 5 menns deler, som skulle gå i Tvittingsskiær, var Gisholt, Dal, Fossum, Gulset og Gjedebo gaarde.


Skogsarbeider, husmann
Peder Jensen herfra f. ca. 1689 bg. 18/11-1735. "Peder Gieddeboe 46 aar.", s.a. Jens Pedersen.
g.m. Ingeborg Rolfsdatter fra Lunde nedre(1) f. ca. 1690 bg. 24/5-1768 på Nenset i Solum, d.a. Rolf Andersen Lunde.
1. Jens Pedersen f. ca. 1717. Bodde lenge på Bugten under Nenset, senere på Leirgravstrand under N. Bjørntvedt i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Ole Pedersen dpt. 9/7-1719. Konfirmert i Holla 1743.
3. Maren Pedersdatter dpt. 23/11-1721.
4. Anders Pedersen dpt. 9/4-1724.
5. Rolf Pedersen dpt. 11/6-1726.
6. Jacob Pedersen dpt. 2/8-1732.
Bruker 1733.

F.f. Peder Jensens og Ingebor Rolfsdatters Ole: Ole Steenstad, Poul Olsbrygge, Ole Torbiørnsen, Kirsten Rolfsdatter, Karen Bentsdatter.
F.f. Peder Jensens og Ingebor Rolfsdatters Maren: Anders Hvale, Anders Gieddeboen, Lars Eeg, Anne Bøe, Ingebor Jensdatter.
F.f. Peder Jensens og Ingebor Rolfsdatters Anders: Anders Rolfsen, Hans Torbiørnsen, Anders Rasmusen, Karen Jensdatter, Maren Mortensdatter.
F.f. Peder Gieddeboens og Ingebor Rolfsdatters Rolf: Rolf Lunde, Anders Rolfsen, Karen Poulsdatter, Anne Olsbrygge.
F.f. Peder Gieddeboens og Ingebor Rolfsdatters Jacob: Jens Andersen Gieddeboen, Eskil Vasdal, Karen Eeg, Mari Rasmusdatter Bø, Ingebor Bentsdatter Bø.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727-1736, folie 461b-462a.
Sted: Giedeboen, Helgen 1736.
Peder Jensen Gieddeboen, død.
Arvinger:
Enchen Ingebor Rolfsdatter og børn.
1. Jens Pedersøn 19 aar.
2. Ole Pedersøn 16 aar.
3. Anders Pedersøn 12 aar.
4. Rolv Pedersøn 8 aar.
5. Maren Pedersdatter 14 aar.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Ekstraskatten 1762.
Beboere da var Jens Andersen med familie. Se Mastdalen.

Skogsarbeider, husmann
Morten Jensen Giedeboen
fra Mastdalen dpt. 29/11-1744, s.a. Jens Andersen.
g. i Holla 24/10-1769 m. Marthe Nilsdatter fra Bjørndalen(B) under Bø i Gjerpen dpt. 2/2-1749, d.a. Nils Jonsen Biørndalen.
Forlovere: "Eschil Hansen Wasdalen og Svenche Olsen Præstgrav."
1. Kirsten dpt. 17/4-1770 i Holla bg. 18/4-1784. ”Morten Giedeboens datter Kisten fra Bradsbergkl. 14 aar.”
2. Inger dpt. 8/12-1771 i Holla bg. 9/2-1772 på Geitebua i Holla.
3. Inger Mortensdatter dpt. 24/1-1773 i Holla g. i Bamble 5/10-1803 m. Peder Torsen Salen. Bodde på Salen i Bamble.
4. Jens dpt. 20/5-1775 i Holla bg. 30/1-1785. ”Morten Giedeboens s. Jens f. Bradsbergkleven 9 aar.”
5. Jens dpt. 4/5-1777 i Holla bg. 17/8-1777 i Holla.
6. Karen Mortensdatter dpt. 31/5-1778 i Holla.
7. Gunder f.13/10-1779 i Holla bg. 1/12-1782. ”Morten Jensens Søn Gunder f. Bradsberg ejet 2 aar.”
8. Anders (tvilling) f. 9/3-1782 i Masdalen i Valebø bg. 28/7-1782. ”Morten Jensens Søn Jens(!) ibid (Kleiva) 18 uger.”
9. Nils Mortensen (tvilling) f. 9/3-1782 i Masdalen, Valebø.
10. Gunder Mortensen dpt. 8/8-1784 i Gjerpen.
Bruker 1769.

F.f. Morten Jensen Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Kirsten: Svenche Præstgrav, Anders Eg, Morten Hegnen, Ingebor Wasdalen, Anna Eg.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdalen, Anders Eg, Morten Hegnen, Karen Præstgrav, Anna Wasdalen.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdal, Hans Wasdal, Svenche Præstgrav, Karen Præstgrav, Else Jacobsdatter.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Jens:
Anders Eg, Peder Lille Vasdal, Hans Gieddeboen, Karen Præstgrav, Else Jacobsdatter af Gierpen sogn.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Jens: Torbiørn Jensen, Ole Marsdal, Hans Gieddeboen, Else Halvorsdatter, Anna Rasmusdatter.
F.f. Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Karen: Torbiørn Eg, Hans Wasdalen, Niels Solberg, Karen Marsdalen, Else Jacobsdatter.
F.f.
Morten Gieddeboens og Marthe Nielsdatters Drengebarn Gunder: Svend Marsdal, Hans Eg, Anders Tinholt, Karen Marsdalen, Else Eg.
F.f. Morten Marsdalens og Marthe Nielsdatters Tvillinger Niels og Anders: Anders Vasdalen, Hans Eg, Gunne Jørgensen af Mælum Sogn, Ingeborg Vasdalen, Gunnild Vasdalen.
      Svend Andersen Eg, Anders Tinholt, Peder Brynnildsen, Karen Jensdatter Eg, Else Jacobsdatter Store Kolstad.

F.f. Morten Jensens db. Gunder fra BradsbergKleven: Erik Engebretsens kone, Maren Engebretsdtr., Hans Gundersen, Anders Jensen, Rasmus Hansen.

Morten Jensen Giedeboen kom til Bratsbergkleiva i Gjerpen rundt 1782. Se Familie 35 - Kleiva 1784.

Skogsarbeider, husmann
Svend Andersen fra Brenne(3) f. ca. 1731 bg. 28/8-1799. "Svend Andersen Deelsdal 71 aar.", s.a. Anders Andersen og Berthe Svendsdatter.
g1g i Holla 29/4-1758 m. Kirsten Torbjørnsdatter "fra Helgen" f. ca. 1729 bg. i Helgen 21/5-1775. "Kirsten Torbiørnsdatter lille Helgen 46 aar.", d.a. Torbjørn NN.
Forlovere: "Gunder Pedersen Rommenæs og Arve Olsen Holden."
g2g i Holla 22/2-1778 m. enke Karen Jensdatter fra Mastdalen under Geitebua dpt. 23/12-1742 bg. 12/10-1805. "Karen Jensdatter Eeg 67 aar.", d.a. Jens Andersen Masdalen.
Forlovere: "Peder Jensen Omtved og Hans Tovsen lille Kolstad."
1. Anders Svendsen dpt. 21/10-1759.
2. Berthe Svendsdatter dpt. 3/7-1763.
3. Anna Svendsdatter dpt. 2/3-1766 (?g. 4/11-1785 m. enkem. Ole Andersen på jernverket?)
4. Torbjørn Svendsen dpt. 9/4-1769. Se Dilsdalen.
Alle barna er fra første ekteskap.

F.f.
Sven Andersen Tinholts og Kirsten Torbiørnsdatters Anders: Lars Helgen, Svenche Præstgrav, Ole Norstaae, Karen Langeland, Berte Andersdatter Gieddeboen.
F.f. Sven Andersen Næsoddens og Kirsten Torbiørnsdatters Berthe: Anders Stenstadvolden, Ole Gieddeboen, Tormo Stenstad, Gunnil Stenstad, Guri Hegnen.
F.f. Sven Andersen Liens og Kirsten Torbiørnsdatters Anna: Jens Bierven, Morten Gieddeboen, Christen Store Helgen, Berte Lille Helgen, Inger Larsdatter Store Helgen.
F.f. Sven Andersen Liens og Kirsten Torbiørnsdatters Torbiørn: Ole Larsen Lille Helgen, Ole Jonsen Store Helgen, Sivert Jacobsen, Maren Bierven, Maren Andersdatter Yttrebøe.

Karen Jensdatter var enke etter Svenke Olsen Prestgrav i Helgen. Deres sønn Jens Svenkesen kom til Eik under Geitebua. Det var der hun bodde når hun døde.
Svend Andersen ble konfirmert i Holla på høsten 1751. Da bodde han på Geitebua. Trolig i tjeneste hos Morten Jensen, som senere flytta til Bratsbergkleiva i Gjerpen.
Se hans opphav på Brenne(3) i Valebø og på Tinholt i Helgen.
Svend Andersen bodde, som de fleste på den tiden, der det var jobb å få. Til å begynne med bodde han med sin første kone på Nesodden i 1763. De flytta dermed til Lien hvor de bodde i 1766 og 1769. Han døde på Dilsdalen i 1779. Trolig hos sin sønn, Torbjørn Svendsen.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Gunder Arvesen Giedeboen fra N. Vale(6) dpt. 23/9-1759 d. 21/5-1838. "Gaardmand Gunder Arvesen Gjedeboen, 79 Aar.", s.a. Arve Andersen Hvale.
g1g 13/6-1781 m. Karen Jørgensdatter fra N. Ytterbø i Helgen dpt. 20/1-1760 bg. 20/3-1784. "Karen Jørgensdatter Gieddeboen døde i Barns Nød 24 aar 8 uger 2 dage.", d.a. Jørgen Pedersen Ytterbøe.
Forlovere: "Ole Store Wale og Jens Graver."
g2g 2/6-1785 m. Aaste Jensdatter fra Graver(1) i Valebø dpt. 27/3-1768 d. 4/8-1813, d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "Klokker Dahl og Halvor Wale."
g3g 21/9-1815 m. enke Ingeborg Kittilsdatter fra S. Fen i Holla dpt. 9/5-1773 d. 17/6-1835. "Ingeborg Kittilsdatter Gjedeboen, Gaardmands Kone, 61.", d.a. Kittil Isaksen Fæhn.
Forlovere: "Anders Wasdalen og Torbiørn Delsdal."
1. Anna Gundersdatter f. 11/3-1782 g1g m. Gullik Kittilsen Lunde. Se Lunde nedre(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Arve f. 21/9-1787 bg. 1/12-1787. "Arve Gundersen Gieddeboen 10 uger 1 dag."
3. Arve Gundersen f. 10/10-1788. Se Vale(7).
4. Karen Gundersdatter f. 14/3-1791 g.m. Solve Ingebretsen Rosvald. Se Rosvald i Gjerpen.
5. Jens Gundersen d. 31/3-1793 d. 8/3-1845 på Geitebua, 51 år gml. Ugift. Jens ble far til Jens Jensen f. 2/2-1816 på Geitebua. Mora var tjenestepike Kirsten Tollefsdatter fra Helgen.
6. Jørgen Gundersen f. 3/11-1795. Se nedenfor.
7. Ole f. 29/1-1798 bg. 10/1-1801. "Ole Gundersen Gjedeboen 2 aar."
8. Gunder f. 9/4-1800 bg. 7/7-1800. "Gunder Gundersen Gieddeboen 12 uger 5 dage.".
9. Ole f. 24/4-1801 bg. 22/5-1802. "Ole Gundersen Gieddeboen 1 aar."
10. Kirsten f. 10/1-1806 bg. 23/2-1806. "Kirsten Gundersdatter Giedboen 6 uger."
11. Kirsten Gundersdatter f. 4/2-1807 g. 28/12-1827 m. Jørgen Gjermundsen fra Skårdal. 8 barn.
12. Karen Gundersdatter f. 12/2-1809 g.m. enkemann OvenTollefsen Ballestad i Gjerpen. Se Ballestad(4).
13. Anders Gundersen f. 3/1-1812 på Geitebua g. i Holla kirke 4/10-1838 m. enke Anne Christensdatter fra Vasdalen, d.a. Christen Pedersen. Bodde på Bjerva til de dro til N. Amerika i 1846.
Bruker før 1782.

F.f. Gunder Arvesen Gieddeboens og Karen Jørgensdatters Pigebarn Anna: Thord Yttrebøe, Anders Hoxodde, Jon Yttrebøe, Anna Hoxodde, Karen Arvesdatter Store Wale.
F.f. Gunder Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Arve: Halvor Wale, Harald Hoxodde, Augustinus Graver, Kirsten Arvesdatter Omtved, Aaste Johannisdatter Lunde.
F.f. Gunder Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Arve: Tollev Fæhn, Jørgen Pedersen Omtved, Ole Jensen Graver, Karen Arvesdatter Kaalstad, Kirsten Arvesdatter Omtved.
F.f. Gunder Arvesen Gieddeboens og Aaste Jensdatters Pigebarn Karen: Anders Christensen Vasdalen, Harald Arvesen Olsbrygge, Augustinus Jensen Graver, Inger Gundersdatter Olsbrygge, Kirsten Jensdatter Graver.
F.f. Gunder Arvesen Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Jens: Thord Yttrebøe, Anders Arvesen Wale, Augustinus Jensen Graver, Anne Arvesdatter Wale, Kirsten Jensdatter Graver.
F.f. Gunder Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Jørgen: Jon Jørgensen Kaalstad, Jørgen Omtved, Ole Jensen Graver, Kirsten Jensdatter Romenæs, Karen Halvorsdatter Yttrebøe.
F.f. Gunder Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Ole: Anders Vasdalen, Jørgen Omtved, Tyge Jensen Graver, Inger Gundersdatter Olsbrygge, Anne Thordsdatter Yttrebøe.
F.f. Gunder Gieddeboens og Aaste Jensdatters Drengebarn Gunder: Anders Vasdalen, Harald Olsbrygge, Peder Halvorsen Yttrebøe, Inger Gundersdatter Olsbrygge, Anne Jensdatter Graver.
F.f. Gunder Arvesen Giedebua og Aaste Jensdatters Barn Ole: Gullich Lunde, Harald Olsbrygge, Tyge Graver, Anne Gundersdatter Lunde, Anne Jensdatter Graver.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Kirsten: Anund Hansen Graver, Jens J. Graver, Gullic Lunde, Anne Pedersdatter, Mari Graver.
F.f. Gunder Giedboen og Aaste Jensdatters Kirsten: Jon Kaalstad, Jørgen Omtved, Arve Giedboen, Anne Lunde, Karen Jørgensdatter Omtved.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aastes Karen: Gullik N. Lunde, Arve G. Vale, Anne Vale, Jens og Maren Graver.
F.f. Gunder Arvesen Gjedeboen og Aaste Jensdatters Anders: Anne Jensdatter Soelberg, Kirsten Jørgensdatter Omtved, Anders Johnsen Olsbrygge, Christen Pedersen Vasdalen, Jens Jensen Graver.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775-1784, folie 746a-746b.
Sted: Giedeboen, Helgen 1784.
Kari Jørgensdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesen og datteren:
Anne Gundersdatter 4 aar.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1809-1815, folie 848b-850b.
Sted: Giedeboen, Helgen 1814.
Aaste Jensdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesøn og børn:
1. Arve Gundersøn. Myndig.
2. Jens Gundersøn 21 aar.
3. Jørgen Gundersøn 18 aar.
4. Ole Gundersøn 11 aar.
5. Anders Gundersøn 2 aar.
6. Kari Gundersd. d.e. 23 aar. Ugift.
7. Kirstie Gundersd. 7 aar.
8. Kari Gundersd. d.y. 5 aar.
Formynder for de umyndige: Faderen Gunder Arvesen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Gunder Arvesens tredje hustru Ingeborg Kittilsdatter Fæhn, "den maadelige", var enke etter "Oldingen Gunder Johannesen
Berget anden gang Enkemand", som hun giftet seg med den 29/12-1810. Han døde i 1814, 80 år gammel. De hadde ingen barn.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832-1841, folie 275b-279a.
Sted: Giedeboen, Helgen 1835.
Ingeborg Kittilsdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesen og hendes sødsken:
1. Eldste broder Anders Kittilsen Fehn. Død. Hans børn:
    a. Anders Andersen. Myndig.
    b. Kittil Andersen. Myndig.
    c. Tron Andersen. Myndig.
    d. Mari Andersd. g.m. Anund Thorsen Søvestrand.
    e. Johanne Andersd. g.m. Thor Pedersen Namløs.
     f. Anne Andersd. g.m. Kittil Johnsen Febakke.
    g. Ingeborg Andersd. g.m. Peder Isaksen Skauen.
2. Broderen Ole Kittilsen Vibetoe. Død. Hans Børn:
    a. Kittil Olsen. Myndig.
    b. Anne Olsd. g.m. Halvor Larsen Ødegaarden.
3. Broderen Jens Kittilsen.
4. Broderen Isak Kittilsen Namløs. Myndig.
5. Søsteren Kari Kittilsd. Død. Været gift med Ole Andersen Haugen. Deres Børn:
    a. Ingeborg Olsd. g.m. Anders Gulbrandsen Borgen.
    b. Kari Olsd. Ugift. Formynder: Morbroder Isak Kittilsen Namløs.
6. Søsteren Anne Kittilsd. Død. Været g.m. Peder Isaksen Haugen. Deres Børn:
    a. Et barn død ugift.
    b. Anne Pedersd. Død. Været g.m. Anders Gulbrandsen Borgen. 2 Børn:
        1. Gunder Andersen 10 aar. Formynder: Faderen.
        2. Anne Andersd. 6 aar. Formynder: Faderen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Bonde, skogsarbeider, husmann
Jørgen Gundersen herfra f. 3/11-1795 d. 21/1-1843, "Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen, 47 aar gml."
g1g 31/10-1819 m. Anne Anundsdatter fra Vipeto nedre f. 7/1-1794 d. 17/1-1829. "Anne Anundsdatter Gaardmands Kone Gjedeboen 35 aar.", d.a. Anund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesd.
g2g i Helgen kirke 8/9-1829 m. enka Kirsti Jahnsdatter fra Ulefoss jernverk f. 6/12-1794 d. 19/12-1845. "Kirsti Jahnsdatter Gjedeboen, Gaardmands Enke, 51 aar.", d.a. Jahn Andersen og Birthe Steensdatter.
Forlovere: "Gunder Arvesen Gjedeboen og Arve Gundersen Vale."
1. Gunder Jørgensen f. 29/5-1820 på Geitebua. Se nedenfor.
2. Aaste Kirstine Jørgensdatter f. 11/12-1821 på Geitebua g.m. Gunder Arvesen Wale. Se N. Vale(7).
3. Kirsten Jørgensdatter f. 1/12-1823 g.m. John Jensen. Se Eik under Geitebua.
4. Anund Jørgensen f. 22/11-1825.
5. Karen Andrea f. 5/3-1828 d. 13/6-1828. "Karen Andrea Jørgensdatter Huusmands Datter Gjedeboen 14 uger 1 dag."
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Jørgensdatter (tvilling) f. 14/5-1830.
7. Christen (tvilling) f. 14/5-1830 d. 4/4-1831 på Geitebua.
8. Christen Jørgensen f. 5/3-1833. Til N. Amerika i juni 1851.
9. Jahn Jørgensen f. 13/2-1836.
Bruker ca. 1830.

F.f. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anundsdatters Aaste Kirstine: Kari Wale, Maria Giedeboen, Gunder Giedeboen, Hans Wibetoe og Thomas Anundsen Wibetoe.
F.f. Inderst Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsdatters Kirsten: Anne Karine Wasdalen, Kirsten Gundersd. Graver, Gunder Giedeboen, Christen Wasdalen og Ole Gundersen Giedeboen.

Jørgen Gundersens andre kone var enke etter Christen Johnsen Hjelset. Hun bodde på Munken, før hun gifta seg igjen
med enkemannen her. Hun hadde med seg et barn fra sitt 1 ekteskap: Birthe Christensdatter f. ca. 1821.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841-1852, folie 81a-82b.
Sted: Giedeboen, Helgen 1843.
Leilænding Jørgen Gundersen død.
Arvinger: Enken Kirstie Jahnsd. og den afdødes børn i 2 ægteskab.
A.
Børn med afdøde Anne Anundsd.
1. Gunder Jørgensen 23 aar. Formynder: Faderbroder Arve Gundersen Vale.
2. Anund Jørgensen 17 aar. I Skrædderlære hos Gundersen i Skien. Formynder: Slægtning Hans Anundsen Vibetoe.
3. Aaste Kirstine Jørgensd. 21 aar. Formynder: Slægtning Halvor Andersen nedre Lunde.
4. Kirsti Jørgensd. 19 aar. Formynder: Slægtning Halvor Andersen nedre Lunde.
B.
Børn med enken Kirstie Jahnsd.
1. Christen Jørgensen 10 aar.
2. Jahn Jørgensen 7 aar.
3. Anne Jørgensd. 13 aar.
Desuden datteren Birthe Christensd. 22 aar. Ugift. Tjener hos Hans Gundersen Hauknæsodde.
Faderen: Afdøde Christen Jensen Hjelset.
Formynder for Birthe Christensdatter: Faderbroderen Tron Pedersen Sagene.
Laugverge for Enken Kirstie Jahnsdatter: Arne Christensen Vasdalen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841-1852, folie 200b-201a.
Sted: Giedeboen, Helgen 1846.
Føderaadskone Kirsti Jahnsdatter død den 19. December 1845.
Arvinger: Den afdødes Børn i 2 Ægteskab.
A.
Børn med afdøde Christen Jensen Gjelset.
1. Berthe Christensdatter (u?)gift, tjener hos Hans Nielsen Haukenæsodde.
B.
Børn med afdøde Jørgen Gundersen Gjedeboen.
1. Christen Jørgensen 13 aar. Formynder: Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
2. Jahn Jørgensen 10 aar. Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
3. Anne Jørgensdatter 16 aar. Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
Den afdøde Jørgen Gundersen Gjedeboens Børn fra sit første Ægteskab:
1. Gunder Jørgensen. Myndig.
2. Anund Jørgensen 20 aar. Formynder: Hans Anundsen Vibetoe.
3. Aaste Kirstine Jørgensd. Ugift. Formynder: Hans Anundsen Vibetoe.
4. Kirsten Jørgensd. g.m. John Jensen Graver.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Bonde, leilending
Gunder Jørgensen herfra f. 29/5-1820 på Geitebua.
g.m. NN
1. Jørgen f. ca. 1847 d. 10/1-1849 på Geitebua.

Bruker 1843.

Hans Simonsen hadde Geitebua i 1859.

Bonde, leilending
Even Halvorsen fra M. Jøntvedt(1) i Helgen, Holla f. 24/11-1818 d. 27/9-1888 på Jøntvedt i Helgen, s.a. Halvor Evensen Jøntved og Aslaug Thorsdatter.
g. i Helgen kirke 9/11-1841 m. Maria Johnsdatter fra Værstad(2) i Helgen f. 25/5-1816 d. 12/3-1873 på Geitebua, d.a. lærer Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersdatter fra Tråer i Gransherad.
Forlovere: "Halvor T. Baxaas og Niels Torgrimsen Jøntved."
1. Aslaug Maria f. 13/7-1842 d. 23/6-1843. "Gaardmandsbarn Asloug Maria Evensdatter Jøntved, 1 Aar, "
2. Aslaug Maria Evensdatter f. 1/5-1844 på Jøntvedt g.m. hotelleier Johannes Nilsen. Bodde på Ulefoss.
3. Maren Gurine Evensdatter f. 4/5-1846.
4. Mari Evensdatter f. 1/9-1848 på Jøntvedt g.m. Ole Tollevsen Fehn.
5. Anne Evensdatter f. 14/2-1851 på Jøntvedt.
6. Maria Evensdatter (Maren Evensdatter) f. 29/3-1854 på Jøntvedt g.m. Mathias Mathiassen Lunde. Flytta til Gjerpen.
7. Halvor Evensen f. 22/4-1859. Se nedenfor.
Br. 1855.

F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsdatters Aslaug Maria: Aslaug Maria Halvorsdatter Kaalstad, Aslaug Kirstine Halvorsdatter Jøntved, John Wærstad, Peder Johnsen ditto, Thord Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen og Maria Johnsdatter Jøntveds Asloug Maria: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Thor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsdatters Maren Gurine: Asloug Maria Halvorsdatter Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Harald Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntveds Mari: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, John Pedersen Wærstad, Harald Gundersen Olsbrygge, Halvor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardbruger Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsdatters Anne: Berthe M. Johnsd. Wærstad, Karen Kirstine M. Halvorsd. Jøntved, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, Halvor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntveds Maria: Anne Pedersd. Jøntved, Karen Jørgensd. Kaalstad, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, John Johnsen ditto, Nils Halvorsen Ytterbøe.
F.f. Gaardbruger Even Halvorsen Gjedeboens Halvor: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Maria Torgrimsd. Jøntved, Hans Poulsen Roa, Harald Olsbrygge, Hans Simonsen Gjedeboen, John Johnsen Wærstad.

Tjenestefolk her i 1865: Ole Halvorsen(16) og Hans Gudmundsen(21). Begge født i Holla.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 4, Stort Kveg 7, Faar 12, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 10 tnd.

Tjenstefolk her i 1875: Thorgrim Olsen f. 1847 og Ole Nilsen f. 1859. Begge født i Sauherad.

To fattiglemmer som bodde på eiendommen i 1875:
Ole Gulliksen, Ugift, "Tulling fra før sitt 4de aar, Forsørges af Kassen (fattigkassen)" f. 1816 i Helgen.
Berthe Thorbjørnsdatter, Ugift, "Forsørges af Kassen" f. 1802 i Valebø.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør (kyr), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: Hvede: 1/2 tønde, Rug: 1 tnd., Havre: 5 tnd., Græsfrø: 15 Skaalpund, Poteter: 8 tnd.

Skogsarbeider, leilending, gårdeier
Halvor Evensen Gjedeboen herfra f. 22/4-1859.
g.m. Paula Jensdatter f. ca. 1871.
1. Martha Evensen f. 16/8-1897 på Geitebua.

F.f. G.br. Halvor Evensen og hustru Paula Jensdatters Martha: Maren Mathiasen Fossum, Gjerpen, pige Anne Evensen, Gbr. Ole O. Fæhn, ditto Ole Larsen Ytterbø, Barnets fader.

Hans søstre som også bodde her i 1891:
Maria Evensdatter, Ugift, Husholderske, f. 29/3-1854.
Anne Evensdatter, Ugift, Budeie, f. 14/2-1851.

Tjenestefolk i 1891: Karl Johan Magnussen Ugift, f. 1861 i Dalsland i Sverige og Ole Gundersen f. 1878 i Gjerpen.
Også i 1891 bodde Ole Gulliksen her. "Taget til Forpleining af Fattigkassen" f. 1814 i Holla.

Se Geitebua under folketellinga 1900.

Det bodde nå 2 familier på Geitebua i flere år.

Steinarbeider (murer), leilending
Ole Torgrimsen Eik fra Eik f. 8/12-1884 på Strømdal i Gjerpen, s.a. Torgrim Olsen.
g. i Helgen kirke 4/9-1915 m. Jenny Andersdatter fra Tinholt i Helgen f. 4/6-1893 i Holla, d.a. g.br. Anders Andersen Tinholt.
1. Anders f. 10/7-1917 på Geitebua d. 20/12-1917 på Geitebua. "Død av krampe."
2. Kaspara Eik f. 30/8-1918 på Geitebua.
Bruker i 1917, 1918.

F.f. Leilending Ole Torgrimsen Eik og Jenny Andersdatters Anders: Arbeider Oskar Andersen Tinholt, Barnets far, pike Olga Andersd. Tinholt, kone Mari Olsen Gulseth.
F.f. Arbeider Ole Eik og Jenny Andersdatters Kaspara: Tomas Tveit, Magnus Tufte, Olga Tinholt, Johanne Tinholt.


I 1917 bodde denne familien på Geitebua. Senere samme år flytta de til Sandvika under Geitebua.

Jernbanearbeider, leieboer
Thomas Hansen Tveit fra Drangedal f. ca. 1882.
g. i Skien 1908 m. Dortea Andersdatter f. ca. 1888 i Helgen.
1.
2.
3.
4. Johan Gunvald Tveit f. 5/6-1918 på Geitebua.
Bruker i 1918.

F.f. Jernbanearbeider Tomas Hansen Tveits Johan Gunvald: Kone Kristine Langeland, Pike Olga Tinholt, barnets far, arbeider Oskar Tinholt.

Kilde: Kirkeboka for Helgen kirke (1914-1941), barnedåp nr. 8 (hannkjønn). (Johan Gunvald Tveit døpt).
Notat fra presten: "Egteskap 1908 i Skien. Født 4 barn. Alle lever."

Bent Andreas Mastdalen.
Bruker 1935.

Se Mastdalen.

Bent Mastdalen, som i mange år hadde bodde Mastdalen, flytta hit i 1935 med sin familie og bodde her fram til 1944.
Dette var den siste familien som bodde fast i Geitebua. I 1951/52, flytta familien videre til stua "Fjellheim" ved Eik.
Kilde: Sonja Mastdalen.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


Eik - Ek - Eeg
Tidligere husmannsplass, senere underbruk av gnr 68 Geitebua i Helgen sogn.

For å slå det fast en gang for alle: Eikstul har aldri vært stul eller seter under Eik. Eikstul har vært seter under Lunde øvre.

I nyere tid har Eik vært bosted for Løvenskiold - Fossums skogsarbeidere. Tidvis 2 familier på en gang.

Skogsarbeider, husmand
Morten Hansen Eeg
f. ca. 1677 bg. 18/2-1739. "Morten Hansen Eg 62 aar ringere 4 mnd.", s.a. Hans NN. Skifte 1740.
g.m. Karen Jensdatter fra Geitebua trolig født på 1740-tallet.
1. Lars Mortensen f. ca. 1700. Se Vassdalskåsa under Vassdalen.
2. Ole Mortensen f. ca. 1702. Se Hegna under Helgen store.
3. Peder Mortensen f. ca. 1704 g1g i Holla 7/6-1729 m. Maren Jacobsdatter fra Munken. Peder g2g i Holla 18/1-1742 m. Ingeborg Andersdatter.
4. Maren Mortensdatter f. ca. 1706 g1g i Holla 1729 m. Ole Andersen Strand. Maren g2g i Holla 1747 m. Anders Jonsen. Se Holtan i Helgen.
5. Kirsten Mortensdatter f. ca. 1709 bg. i Helgen 6/3-1774. "Kirsten Mortensdatter Eg Lægslem 65 aar." Trolig ugift.
6. Inger Mortensdatter f. ca. 1711 g.m. Jon Paulsen. Se Helgen store i Holla.
7. Jens Mortensen f. ca. 1711. Bodde på Hentia under Åfoss. Se Solumslekt.org.
8. Anna Mortensdatter f. ca. 1715 g. i Solum 1738 m. Hans Isaksen.
9. Karen Mortensdatter dpt. 13/3-1718 (første dåpsinnføring i Holla kirkebok!) g. i Holla 1750 m. Sveinung Paulsen. Se Nyhus under Eie nedre i Holla.
10. Ingeborg Mortensdatter dpt. 22/9-1720 bg. i Helgen 3/1-1734. "Ingebor Mortensdatter Eeg 13 aar."
11. Hans Mortensen dpt. 2/2-1724 g.m. Gjertrud Hansdatter. Se Holden Jernværk.
Bruker i 1718.

F.f. Morten Eegs og Karen Jensdatters Karen: Jens Steenstadvolden, Peder Gieddeboen, Kirsten Yttrebøe, Ingebor Jensdatter, Karen Bentsdatter.
F.f. Morten Eegs og Karen Jensdatters Ingebor: Anders Jensen, Christen Tordsen, Ole Nielsen, Anne Jensdatter, Ingebor Rolfsdatter.
F.f. Morten Hansens og Karen Jensdatters Hans: Peder Jensen, Anders Jensen, Eskil Rasmusen, Anne Jensdatter, Karen Rasmusdatter.

Eik var ubebodd under manntallet 1762.

Manntallet 1782 forteller oss at det da bodde 2 familier her.
Familie 1. Hans Mortensen herfra og kone. Se Holden Jernværk.
Familie 2. Svend (Andersen?) og kone. Se

Skogsarbeider, husmann
Jens Svenkesen Eeg fra Prestgrav i Helgen/ Geitebua dpt. 6/8-1769 d. 7/1-1823 på Eik., s.a. Svenke Olsen Prestgrav og Karen Jensdatter fra Mastdalen.
g. i Holla kirke 24/11-1796 m. Aavet Hansdatter fra Vassdalen dpt. 29/10-1775 d. 18/8-1849 på S. Mo i Gjerpen, d.a. Hans Eskildsen Wasdalen.
Forlovere: "
Ole Præstgrav og Gunder Jensen Sperbakken af Mælum Sogn."
1. Svenke Jensen Eeg f. 24/7-1797 på Eik i Helgen. Se nedenfor.
2. Hans Jensen Eeg f. 13/9-1799 på Eik d. 25/2-1826 på Eik. "Hans Jensen Huusmands Søn Eeg 26 aar 5 maaneder 12 dage."
3. Karen Jensdatter dpt. 27/12-1801 på Eik g. i Gjerpen m. Ole Henriksen. Se Familie 41 - Fossum 1835.
4. Anders Jensen f. 26/8-1804 på Eik. Se nedenfor.
5. Østen (tvilling) f. 6/4-1807 d. tidlig.
6. Ingeborg Jensdatter (tviiling) f. 6/4-1807. Konfirmert 1825.
7. Inger f. 15/3-1810 på Eik d. 14/4-1810. "Inger Jensdatter Eeg, 3 Uger."
8. Inger Jensdatter f. 15/4-1811 på Eik.
9. Anne Jensdatter f. 19/2-1814 på Eik.
10. Karen Kirstine Jensdatter f. 19/9-1816 på Eik.
Bruker 1796.

F.f. Jens Svenchesen Eegs og Oved Hansdatters Drengebarn Svenche: Anders Vasdalen, Gunder Gieddeboen, Svenche Svendsen, Inger Jonsdatter Vasdalen, Inger Gundersdatter Sparrebækken.
F.f. Jens Svenchesen Eegs og Oved Hansdatters Drengebarn Hans: Niels Usterud, Ole Præstgrav, Torbiørn Svendsen Deelsdal, Aaste Jensdatter Gieddeboen, Kirsten Svendsdatter Deelsdal.
F.f. Jens Eeg og Aavet Hansdatters Maren (Karen ved konfirmasjonen): Anders Wasdalen, Svenche Svensen, Niels Hansen Usteruud, Groe Jensdatter, Kirsten Svensdatter Dellsdal.
F.f. Jens Svenske (Svenkesen!) og Ovet Hansdatters Anders: Andreas Wasdahl, Niels Wasdahl, Torbiøn Delsdahl, Ingeborg Østensdatter, Anne Tollefsdatter.
F.f. (Tvillingbørn Østen og Ingebor): Anders Vasdahl, Jens Eeg, Niels Vasdahl, Anders Hoxodde, Ole Nyhuus, Harald Nielsen Vahle, Ingeborg Vasdahl, Svaanou Tollefsdatter, Anne Torine, Johanne Haraldsdatter.
F.f. Jens Svenkesen Eeg og Ovet Hansdatters Inger: Ole Præstgrav, Niels Usterud, Jens, Inger, Anne Præstgrav.
F.f. Jens Eeg og Aavet Hansdatters Inger: Anders Vasdahl, Torbiøn Delsdahl, I. Bierva, Inger Præstgrav, K. Olsbrygge.
F.f. Jens Svenkesen Eeg og Ouvet Hansdatters Anne: Inger Jonsdatter Verket, Kari Gundersdatter Giedeboen, Anders Christensen Wasdalen, Torbjørn Svensen Delsdal, Jens Gundersen Giedeboen.
F.f. Huusmand Jens Svenkesen Eeg og Ouvet Hansdatters Karen Kirstine: Anne Wasdalen, Margrethe Wasdalen, Anders Wasdalen, Svenke Eeg, Hans Eeg.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Jens Svenkesens gamle mor døde hjemme hos han på Eik i 1805. "Karen Jensdatter Eeg" bg. 12/10-1805. "Karen Jensdatter Eeg 67 aar."

Skogsarbeider, husmann
Svenke Jensen herfra f. 24/7-1797 d. 15/7-1861 på Mo i Gjerpen, s.a. Jens Svenkesen og Aavet Hansdatter.
g. i Solum 25/6-1824 m. Maren Halvorsdatter fra Holla f. 2/7-1795 d. 10/6-1873 på Mo, d.a. Halvor Olsen.
1. Jens f. 18/2-1825 på Eik d. 5/5-1826 på Eik. "Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg 1 aar 2 maaneder 17 dage."
2. Aavet Kirstine Svenkesdatter f. 23/6-1827 på Eik.
3. Jens f. 10/1-1830 d. 6/3-1830 på Eik. "Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg 8 uger." Udøpt.
4. Jens Svenkesen f. 27/2-1831 på Eik. Se S. Mo i Gjerpen.
5. Ingeborg Svenkesdatter f. 25/9-1834 på Eik.
Bruker ca. 1825.

F.f. Husmand Svenke Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Jens: Margrethe Halvorsd., Ingeborg Jensd., Halvor Spirdalen, Ole Spirdalen, Hans og Anders Jenssønner Eeg.
F.f. Husmand Svenke Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Ouvet Kirstine: Margrethe Grønli, Anne Halvorsd. Spiredalen, Halvor Spiredalen, Anders Jensen Eeg og Abraham Nielsen Biørndalen.
F.f. Svenche Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Jens: Ingeborg Giedeboen, Karen Gundersd. ditto, Jørgen Gundersen ditto, Anders Gundersen ditto, Anders Jensen Eeg.
F.f. Huusmand Svenke Jensen Eeg og Marie Halvorsdatters Ingeborg: Aaste Biørnsd. Eeg, Karen Kirstine Jensd. Eeg, Anders Jensen Eeg og Anders Gundersen Giedeboen.

Svenke Jensen med kone, 3 barn og hans mor, Aavet Hansdatter, er registrert utflytta fra Eik i Holla til
Mo i Gjerpen med presteattest av 17/8-1848. Se S. Mo.

Arbeider, inderst
Anders Jensen herfra f. 26/8-1804 på Eik, s.a. Jens Svenkesen Eeg.
g. i Gjerpen 21/2-1832 m. Aaste Bjørnsdatter fra Killingkåven under Solberg dpt. 4/12-1808 i Solum, d.a. Bjørn Halvorsen.
Forlovere: "Hans Isaksen Frogner, Svenke Jensen Eeg af Holden."
1. Jens Andersen f. 15/4-1832 på Eik.
2. Halvor Andersen f. 1/7-1834 på Skifsnes i Helgen.
3. Hans Andersen f. 3/4-1836 på Skifsnes.
4. Ole Andersen f. 23/2-1838 på Skifsnes.
5. Inger Andersdatter f. 22/4-1843 på Skifsnes.

Denne familien flytta til Skifsnes i Helgen i ca. 1834. Der bodde de til de emigrerte til Heart prairie, Wisconsin våren 1844.
De ble siden boende i Stoughton, Wisconsin.

Småbruker, leilending
Ole Olsen Eeg.
g.m. Inger Halvorsdatter.
1. Ida Helene Olsdatter f. 4/3-1860 på Eik.
Bruker i 1860.

F.f. Gaardmand Ole Olsen Eeg og Inger Halvorsdatters Ida Helene: Mari Brynildsd. Stranden, Karen Isaksd. Gjedeboen, Even Halvorsen Gjedeboen, Hans Andersen Grønnesten, Halvor Halvorsen Osdalen.

Småbruker, husmann, skogsarbeider
John Jensen fra Graver(1) f. 18/6-1823 d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g1g i Holla 21/2-1845 m. Kirsti Jørgensdatter fra Geitebua f. 1/12-1823 d. 23/4-1854 på Lunde øvre, d.a. Jørgen Gundersen Gjedeboen.
g2g i Romnes kirke 25/7-1855 m. Mari Olsdatter fra Langemyr i Bø f. 19/4-1833 d. 25/5-1888 i Eidanger.
g3g i Eidanger kirke 24/2-1896 m. Inger Andrea Kittilsdatter fra Ballestad i Gjerpen f. 15/5-1845 d. 2/12-1914 i Eidanger.
1. Anne Christine Johnsdatter f. 9/4-1845 på Graver.
2. Jens Johnsen f. 2/2-1847 på Stenstad i Helgen.
3. Jørgen Johnsen f. 25/8-1848 på Graver.
4. Anne Johnsdatter f. 11/6-1850 på Lunde.
5. Anund Johnsen f. 9/6-1852 på Lunde.
Barn i 2. ekteskap:
6. Kirsti Johnsdatter f. 1/8-1855 på Lunde.
7. Kirsten Maria Johnsdatter f. 30/8-1856 på Hegna under Graver.
8. Anne Helene Johnsdatter f. 3/10-1858 på Hegna.
9. Maren Johanne Johnsdatter f. 13/2-1860 på Hegna.
10. Olea Johnsdatter f. 9/10-1861 på Hegna.
11. Mari Johnsdatter f. 13/7-1863 på Hegna.
12. Ole f. 28/2-1865 på Eik (døpt i Helgen kirke).
13. Johannes f. 5/1-1867 på Eik (døpt i Helgen kirke).
14. Carl f. 13/12-1869 på Eik.
15. Karl Johnsen f. 10/12-1870 på Eik (døpt i Helgen kirke).
16. Augustinus Johnsen f. 2/3-1871 på Eik (døpt i Helgen kirke).
Bruker 1864.

F.f. Inderst John Jensen Graver og Kirsti Jørgensdatters Anne Christine: Anne Karine Arnesd. Graver, Anne Jensd. Graver, Arve Wale, Gunder Gjedeboen og Gunder Arvesen Wale.
F.f. Gaardmand John Jensen Steenstad og Kirsti Jørgensdatters Jens: Anne Maria Jensd. Steenstad, Karen Andrea Halvorsd. Omdal, Jens Augustinusen Graver. Gunder Jørgensen Giedeboen, Jens Jensen Dolven.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Steenstad og Kirsti Jørgensdatters Jørgen: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne Jørgensd. Graver, Jens Graver, Gunder Arvesen Lunde, Ole Jensen Graver.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensdatters Anne: Aaste Jørgensd. Vale, Anne Jørgensd. Lunde, Jens Augustinusen Graver, Gunder Arvesen Vale, John Johnsen Graver.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensdatters Anund: Karine Arnesd. Graver, Liw Christensd. Dahlen, Jens Graver, Gunder Arvesen Wale, Mathias Arnesen Lunde.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Mari Olsdatters Kirsti: Anne Maria Jensd. Steenstad, Berthe Towsd. Wale, Even Torstensen Lunde, Mathias Arnesen Lunde, Andreas Gundersen Vale.
F.f. John Jensen Hægna under Graver og Mari Olsdatters Kirsten Maria: Magrethe Nielsd. Pladsen, Andrea Olsd. Pladsen, Ole Augustinusen Pladsen, Bent Olsen Graver, Ole Johnsen Bjørndokken.
F.f. Husmand John Jensen Hægna under Graver og Mari Olsdatters Anne Helene: Anne Olsd. Lunde, Ragnil Olsd. Hægnen, Mathias Arnesen Lunde, Anders Mathisen Lunde, Tollef Pedersen Glaholt.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Maren Johanne: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Kirsti Olsd. Lunde, Jens Jensen Graver, Tollef Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Olea: Anne Maria Jensd. Steenstad, Anne Christine Christensd. Steenstad, Jens Jensen Graver, Christen Christensen Steenstad, Augustinus Pedersen Omtved.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Mari: Sina Leifsd. Bordstaae, Ingebor Knudsd. Brænne, Jens Bentsen Bordstaae, Even Torstensen Lunde, Ole Andersen Brænne.
F.f. Husmand John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Ole: Anne Maria Halvorsd. Deelsdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Arne Wasdalen, Christen Steenstad, Nils Torstensen Vasdalen.
F.f. Husmand John Jensen Eik og Mari Olsdatters Johannes: Anne M. Jensd. Stenstad, Anne Kirstine Tollevsd. Fæhn, Peder Augustinusen Omtvedt, Augustinus Pedersen Omtvedt, Hans Jetteboen.
F.f. Inderst John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Carl: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Jens Stenstadvolden, Christen Steenstad og Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Inderst John Jensen Eik og Mari Olsdatters Karl: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd., Jens Stenstadvalen, Kristen K. Stenstad, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Husmand John Jensen Eeg og Mari Olsdatters
Augustinus: Severine Knudsd. Stenstadstranden, Anne Evensd. Gjedeboen, Hans Gundersen Olsbrygge,


John Jensen bodde først med sin første kone hjemme på Graver (1845).  I 1847 bodde de, for kortere tid på Stenstad i Helgen.
I 1848 var de tilbake på Graver og i perioden 1850 - 1856 forpaktet han Lunde øvre. Fra våren 1856 til våren 1864 var han hus-
mann på Hegna under Graver. De flytta da til Eik under Geitebua hvor han fungerte som skogsarbeider og husmann.

Denne familien flytta ut av Holla før folketellinga 1875.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Jordbruksarbeider, skogsarbeider, leilending
Hans Larsen Eek
(tvilling) fra Heddal f. 7/10-1823 på Kveserud under "Højbye" i Heddal, s.a. husmann Lars Hansen og Anne Kittilsdatter på "Qvæserud under Højbye".
g1g i Romnes kirke 28/12-1848 m. Inger Gurine Isaksdatter fra Gruven i Holla f. 30/6-1818 i Holla d. 2/8-1880 på Eik av Tæring, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Hans Olsen Jordbakken i Mælum."
g2g i Helgen kirke 4/3-1884 m. pige Liv Evensdatter fra Bø i Telemark f. 24/2-1859 på Årnatten i Bø, d.a. Even Halvorsen og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Mathias Mathiassen Giedeboen og Gunnar Jensen Gisholt."
Bruker i 1875.

Hans Larsen bodde først på husmannsplassen Hegna under Graver (1848-1855). Da flytta de til Osdalen under Graver og
bodde der til etter 31. desember 1865. De bodde her på Eik under folketellinga 1875.

I hans andre ekteskap bodde familien i Dolvikkåsa under Opsal. Se alle barna med faddere der.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør (kuer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 1/2 tmd., Poteter 3 tnd.

Tømmerkjører (skogsarbeider), småbruker, leilending
Torgrim Olsen fra Åse i Sauherad f. 12/6-1847 i Sauherad d. 16/10-1928 på Geitebua av alderdom, s.a. Ole Torgrimsen.
g. i Gjerpen 19/8-1881 m. Kari Olsdatter fra "Moen under Gulset" f. 8/1-1857 i Sauherad, d.a. Ole Halvorsen.
1. Gunhild Torgrimsdatter f. 6/5-1882 på Gulset i Gjerpen. Budeie i 1900 d. 1923.
2. Ole Torgrimsen Eik f. 8/12-1884 på Gulset. Tømmerkjører med faren i 1900. Se Geitebua.
3. Marie Torgrimsdatter f. 9/4-1887 på Eik. Hun ble 102 1/2 år!
4. Halvor Torgrimsen f. 3/11-1889 på Eik. Vedhugger i 1900.
5. Karoline Torgrimsdatter f. 18/11-1891 på Eik.
6. Anna Torgrimsdatter f. 26/5-1894 i Holla g.m. NN Bråten.
7. Thora Torgrimsdatter f. 1/12-1897 i Holla d. 7/6-1998, 100 1/2 år gml. g.m. NN Grini.
8. Inga Torgrimsdatter f. 23/2-1900 på Geitebua.
Bruker i 1887 og i 1891.

F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Marie: Tone Gundersd. Spirdalen, Asloug Olsd. af Saude (Sauherad), leil. Ole Johnsen Stuverud, arb. Lars Hansen Spirdalen, arb. Halvor Olsen Gulset.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Halvor: Bergit Olsd. Gulset, Mari Olsd. Gulset, Leilend. Ole Johnsen Stuverud, G.br. Anund Gunnersen Vasdalen, gbr. Halvor Olsen Gulset.
F.f. G.br. Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Karoline: Kone Marie Olsd. Gulset, Pige Kirstine Thomasd. Gulset, begge fra Solum, g.br. Ole Johannesen Stuverud, Andreas Sigurdsen Dilsdal, Anund Gundersen Vasdal.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Anna: G.br. Halvor Olsen Gulset af Gjerpen, leilending Ole Johnsen Stuverud, Ungk. John Olsen Stuverud, G.br.kone Marie Olsd. Gulseth, Pige Kirstine Thomasd. ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Thora: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Gunhild Olsd. Vasdalen, leilending Andreas Sigurdsen Dilsdal, ditto Thorgrim Olsen Stuverud, Ungk. Halvor Olsen ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Gjeddeboen og Kari Olsdatters Inga: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Marie Olsd. ditto, G.br. Karl Olsen Strømdal i Gjerpen, arbeider Andreas Bentsen Mastdalen, arb. Halvor Olsen Stuverud.

Denne familien flytta til Geitebua rundt 1900. Se Geitebua.

Barnet Josef Emanuel f. 1898 i Kristiania d. 28/1-1907 på Eik. Han druknet i Norsjø.

Familie 1.
1900 og 1910. Se folketellinga 1900. Se Folketellinga 1910.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Andreas Sigurdsen Eeg f. 4/3-1857 på Teksle i Holla, s.a. Sigurd Johnsen Texle og Liv Olsdatter.
g. i Sauherad kirke 21/5-1880 m. Anlaug Larsdatter fra Løkka i Sauherad f. 8/4-1845, d.a. Lars Larsen Løkka/ Vaala.
Forlovere: "Lars Larsen Vaala og Eilef Ambrosen."
1. Severin A. Eik f. 15/5-1881 på Vaala i Sauherad. Se nedenfor.
2. Anne Eik f. 28/10-1884 i Sauherad g.m. Andreas Bentsen Mastdalen. Se Mastdalen under Geitebua.
3. Lars Eik f. 21/6-1887 i Sauherad.

F.f. Forpagter Andreas Sigurdsen Vaala og Anlaug Larsdatters Severin: Gaardmand Lars Larsen Vaala og kone Anlaug Ambrosd. ditto, Knut Gulleksen Vaale, gaardm.enke Gunhild Larsd. Aase, Gaardm.datter Anne Larsd. Vaala.
F.f. Husmand Andreas Sigurdsen Vaala og Anlaug Larsdatters Anne: Gaardmandskone Gunhild Eilefsd. Moen, Gaardbr. enke Gunhild Larsd. Aase, G.br. Mathias Rollefsen Moen, G.br. Lars Larsen Vaala, ditto Lars Larsen jr.
F.f. Forpagter Andreas Sigurdsen Dale og Anlaug Larsdatters Lars: Kone Anne Larsd. fra Skien, kone Anlaug Ambrosd. Vaala, pige Anne Olsd. Dale, gaardm. Lars Larsen Vaala, arbeider Hans Olsen fra Skien.

Denne familien flytta fra Sauherad til Dilsdalen våren 1889. Snart etter kom de til Eik.

Kilde:
Holla kirkeboks innflytningslister (1882-1897).
"Vaaren 1889 fra Saude til Dilsdalen.
Husmand Andreas Sigurdsen Texle og hustru Anlaug Larsd. Vaala.
Børn:
1. Severin f. 15/5-1881.
2. Anne f. 28/10-1884.
3. Lars f. 4/6-1887.
Attest fra Bøyesen."


Fattiglem i 1900: Emanuel Andreassen Eik f. 1898 i Sauherad.

Fosterbarn i 1910: Jacob Andreasen Eik fra Sandøya i Eidanger f. 11/11-1900 i Brevik. Se nedenfor.

Skogsarbeider, forpakter
Jacob Eik.

Familie 2.
1910. Se Folketellinga 1910

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Severin A. Eik herfra f. 15/5-1881 på Vaala i Sauherad, s.a. Andreas Sigurdsen Eeg.
g.m. Olga Olsen fra Solum f. 24/10-1885, d.a. Ole NN.
1. Anlaug Eik f. 18/2-1907 i Skien.
2. Emma Eik f. 21/7-1908 i Holla.
3. Astrid Eik f. 27/10-1917 på Eik.
Bruker 1910.

F.f. Severin Eik og Olga Olsens Astrid: Barnets mor og far, Kone Anne Mastdalen, G.br. St. Aarhus (Steinar Aarhus?).

 


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


Mastdalen
Underbruk av Geitebua.

Barn som er født her er for det meste døpt i Helgen kirke.
 

Skogsarbeider, husmann
Ole Marsdal f. ca.
g.m. Marthe Jørgensdatter f. ca.
1. Ole Olsen dpt. 1742.

Denne familien har vi ingen kjennskap til.

Jens Andersen fra Geitebua f. ca. 1708 d. 11/5-1782. "Jens Andersen Gieddeboen 74 aar 17 uger.", s.a. Anders Jensen Giedeboen.
g. i Holla 11/5-1732 m. Inger Torbjørnsdatter fra Høgsete under Vale  f. ca. 1708 bg. i Helgen 1/2-1775. "Inger Torbiørnsdatter Gieddeboen 66 aar 9 mnd.", d.a. Torbjørn Høxodde.
1. Maren Jensdatter dpt. 27/7-1732.
2. Ole Jensen dpt. 11/4-1734. Se Prestgrav i Helgen, Holla Prestgjeld.
3. Torbjørn Jensen dpt. 27/5-1738. Se Dilsdalen under Geitebua.
4. Kirsten Jensdatter dpt. 26/6-1740.
5. Karen Jensdatter dpt. 23/12-1742 g1g i Holla 1/11-1764 m. Svenke Olsen Prestgrav. Se Prestgrav i Helgen, g2g m. Svend Andersen. Se Geitebua.
6. Morten Jensen dpt. 29/11-1744. Se Geitebua. Bodde også på Kleiva i Gjerpen. Se Familie 35 - Kleiva 1784.
7. Anders Jensen Giedeboen dpt. 29/9-1746. Se Familie 17 - Kleiva 1784 i Gjerpen.
8. Maren Jensdatter dpt. 2/2-1751 bg. 1/7-1770. "Maren Jensdatter Gieddeboen 19 aar 5 mnd."
9. Hans Jensen Giedeboen dpt. 8/7-1753. Se Geitebua under Bø i Gjerpen.
Bruker ca. 1733.

F.f. Jens Andersen Gieddeboens og Inger Torbiørnsdatters Maren: Peder Gieddeboen, Ole Enersen Værket, Mogns Olsen Værket, Karen Eeg, Karen Vasdal, Maren Gieddeboen.
F.f. Jens Andersen Marsdalens og Inger Torbiørnsdatters Ole: Peder Gieddeboen, Joran Hugsodde (Hoxodde), Ole Eeg, Karen Eeg, Maren Andersdatter Jentved.
F.f. Jens Marsdalens og Inger Torbiørnsdatters Torbiørn: Ole Jentved, Anders og Ole Gieddeboen, Karen Eg, Inger Michelsdatter.
F.f. Jens Marsdalens og Inger Torbiørnsdatters Kirsten: Jens Gieddeboen, Jacob Gieddeboen, Karen Gieddeboen, Kirsten Gieddeboen.

F.f.
Jens og Inger Marsdalens Karen: Ole Mortensen, Jacob Gieddeboen, Maren Jentved, Maren Gladholt.
F.f.
Jens og Inger Marsdalens Morten: Jacob Gieddeboen, Niels Gieddeboen, Karen Vasdalen, Maren Gieddeboen.
F.f. Jens Marsdalens og Inger Torbiørnsdatters Anders: Jacob Eeg, Niels Gieddeboen, Maren n. Jentved, Maren Eeg.
F.f. Jens Gieddeboens og Inger Torbiørnsdatters Maren: Jacob Andersen Vasdal, Peder Usterud, Maren nedre Jentved, Maren lille Vasdal, Kirsten Eschilsdatter.
F.f. Jens Gieddeboens og Inger Torbiørnsdatters Hans: Anders Solberg, Rasmus Marsdalen, Sven Tinholt, Maren N. Jentved, Anna Solberg.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

De gamle døde på Geitebua.

Skogsarbeider, leilending
Rasmus Andersen fra Geitebua dpt. 8/12-1726, s.a. Anders Jensen Giedeboen.
g. i Holla 20/9-1750 m. Maren Joransdatter fra Høgsete under Vale dpt. 26/8-1725, d.a. Joran Torbjørnsen Høxodde.
1. Kirsten Rasmusdatter dpt. 22/11-1750.
2. Maren dpt. 23/4-1752 bg. i V. Porsgrunn 23/4-1760. "Maren Rasmusdatter 8 aar."
3. Anders dpt. 24/2-1754 bg. i V. Porsgrunn 18/5-1760. "Anders Rasmusøn 6 aar 3 mnd."

4. Ole dpt. 30/11-1755 bg. i V. Porgrunn 3/5-1760. "Ole Rasmusøn 5 aar."
5. Maren dpt. 24/5-1761 i V. Porsgrunn bg. i V. Porsgrunn 20/3-1763. "Mari Rasmusdatter Gieteboen 2 aar."
Bruker ca. 1750.


F.f.
Rasmus Marsdalens og Maren Joransdatters Kirsten: Jacob Wasdalen, Anders Pedersen, Maren N. Jentved, Maren Wasdalen, Maren Pedersdatter.
F.f. Rasmus Marsdalens og Maren Torbiørnsdatters Maren: Jens Gieddeboe, Eschil Wasdal, Ole Nielsen, Anna Olsbrygge, Anna Eschilsdatter.
F.f. Rasmus Marsdalens og Maren Joransdatters Ole: Anders Solberg, Arve Stuerud, Johanne Stuerud, Inger Gieddeboen, Anna Jøransdatter.
F.f. Rasmus Andersøn Gieteboen og Maren Giølundsdatters Maren: Marthe Joensd. Eltved, Karen Jacobsd., Jens Pedersøn, Jens Solvesøn.


Denne familien flytta til V. Porsgrunn rundt 1760.

Skogsarbeider, leilending
Ole Jensen herfra dpt. 11/4-1734.
Bruker ca. 1760. Se Prestgrav i Helgen.

Gunder Arvesen Gjedeboen festa Mastdalen fra rundt 1799. Se Geitebua.

Skogsarbeider, husmann
Gunder Olsen fra Saukleiv under Brenne f. 30/9-1820 på Saukleiv d. 7/1-1896 i Gjerpen, s.a. Ole Gundersen.
g. 11/8-1845 m. Karen Nilsdatter fra Høgsete under Vale f. 12/7-1822 d. 4/10-1907 i Gjerpen, d.a. Nils Nilsen og Karen Anundsdatter.
1. Gurine Gundersdatter f. 31/8-1846 på Høgsete g.m. Ole Jacobsen. Se Skriua under Bø og Familie 2 - Frogner 1900.
2. Karen Andrea Gundersdatter f. 20/12-1848 i Mastdalen g.m. enkemann Anders Jonsen. Se Nisterud under Bø.
3. Anne Maria Gundersdatter f. 2/12-1850 i Mastdalen g.m. Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
4. Oline Gundersdatter f. 1/5-1853 i Mastdalen g.m. enkemann Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
5. Nils Gundersen f. 10/3-1855 i Mastdalen. Se Gløsmyr og  Skriua under Bø.
6. Ole Gundersen f. 15/1-1857 på Kåsa under Dyrkoll i Gjerpen. Se Kåsa under Dyrkoll. Se også Venstøp(13).
7. Kirsten Marie Gundersdatter f. 17/3-1859 samme sted, g.m. Gregorius Halvorsen Lyngaas. Se Venstøp(5).
8. Hans Gundersen f. 1/2-1862 samme sted. Emigrerte til N. Amerika fra Gjerpen.
9. Aasta Kirstine Gundersdatter f. 14/11-1864 samme sted d. 1955.
Bruker våren 1848.

F.f. Huusmand Gunder Olsen Hoxodde og Kari Nielsdatters Gurine: Anne Nielsd. Brænne, Maria Olsd. Wale, Bent Wale, Jens Brænne, Niels Nielsen Hoxodde.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Karen Andrea: Mari Gundersd. Giedeboen, Mari Halvorsd. Hoxodde, Gunder Jørgensen Giedeboen, Harald Gundersen ibid., og Jahn Steensen Monken.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Anne Maria: Maria Olsd. Kaasene, Kari Halvorsd. Hoxodde, Knud Kittilsen Kaasene, Gunder Jørgensen Giedeboen og Anders Andersen Næsodden.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Oline: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde, Anders Andersen Næsodden.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Nils: Mari Halvorsd. Næsodden, Karen M. Mathiasd. Eeg, Anders Næsodden, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde.


Denne familien flytta til Gjerpen våren 1856. Se Kåsa under Dyrkoll i Gjerpen.

Skogsarbeider, leilending
Bent Olsen Masdalen fra Skottet under Graver f. 13/5-1827 på Hegna under Graver d. 22/7-1912 av lungetæring, s.a. Ole Tollefsen Skottet.
g. i Romnes kirke 7/6-1857 m. Andrea Larsdatter fra Febakke i Holla f. 6/11-1833 d. 14/5-1907 i Mastdalen av tæring, d.a. Lars Andersen Fæbakke og Anne Kristine Nilsdatter.
Forlovere: "John Bentsen Wale og Bent Wale."
1. Lars Bentsen Mastdalen f. 29/11-1857 i Mastdalen. Se nedenfor.
2. Dorthea Bentsdatter (Thea Bentsdatter) f. 9/3-1861 g.m. Gabriel Gundersen. Bodde i Dalsbygda i Melum.
3. Anne Kirstine Bentsdatter f. 7/8-1863 d. 23/5-1884.
4. Anne Maria Bentsdatter f. 9/12-1867 g.m. forstmester, senere skogdirektør M.A.E. Saxlund hos Løvenskiold - Fossum.
5. Ole Bentsen f. 31/8-1871. Ble politimester på Grønland i Oslo g.m. Anna Kristine Orvika fra Sande i Vestfold.
6. Nils Bentsen f. 18/10-1874 gift i Amerika. Emigrerte i 1893.
7. Bent Andreas Bentsen f. 16/12-1878. Se nedenfor.
Bruker 1857.

Før de giftet seg var Bent i tjeneste på Opsal i Valebø.

F.f. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Lars: Anne Maria Halvorsd. Eeg, Ingebor Olsd. Odden, Even Gjedeboen, Jørgen Olsen Odden, Hans Simonsen Gjedeboen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Dorthea: Maria Johnsd. Gjedeboen, Asloug Maria Evensd. ditto, Even Halvorsen ditto, Hans Simonsen ditto og Arve Nilsen ditto.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Anne Kirstine: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Asloug Maria Evend. Gjedeboen, Ole Larsen Fæbakke, Johannes Nilsen Kaasen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen pr. Gjedeboen og Andrea Larsdatters Anne Maria: Asloug Evensd. Kaasa, Maren Evensd. ibid., Even Halvorsen Gjedeboen, Hans Gudmundsen ibid., Gunder Halvorsen Jetteboen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Ole: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Anne Evensd. Gjedebo, Even Halvorsen ibid., Hans Larsen Ytterbø og Ole Olsen Stranden.
F.f. Huusmand Bent Olsen Madsdalen og Andrea Larsdatters Nils: Maria Stiansd. Ytterbø, Maren Evensd. Gjedeboen, Hans Simonsen Ytterbø, Gunne Anundsen Vasdalen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen 50 aar og Andrea Larsdatter 45 aars Bent Andreas: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon S. Helgen, Hans S. Ytterbø, Brynnild Olsen Fæbakke.

Skogsarbeider, leilending
Lars Bentsen Mastdalen herfra f. 29/11-1857.
g. i Holla kirke 4/12-1885 m. Helge Torgrimsdatter fra Ø. Solberg(3) f. 27/9-1858 på Haugen i Nes i Sauherad, d.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
Forlovere: "Ole Johnsen Stuverud og Torgrim Torkildsen Solberg."
1. Bent Larsen f. 21/1-1887 på Mastdalen. Se Brennev. 24 under Lunde øvre.
2. Ingerid Larsen f. 8/2-1890 i Mastdalen.
3. Torgrim Larsen f. 22/9-1892. Se Brennev. 25 under Lunde øvre.
4. Anna Kirstine f. 3/2-1897.
5. Anna Kirstine Larsen f. 3/7-1902 i Mastdalen g.m. Andreas O. Brenne. Se Ekeberg under Brenne.
Bodde her i 1887 og 1902.

F.f. Leilending Lars Bentsen Mastdalen og hustru Helge Thorgrimsdatters Anna Kirstine: G.br. Ole Thorgrimsen Jacobskaas, arbeider Gabriel Gundersen, Ungk. Andreas Bentsen Mastdalen, arbeiders kone Dorthea Bentsd. og pige Sørine Sveinungsd. Solberg.
F.f. Arbeider Lars Bentsen Mastdalen og Helge Thorgrimsdatters Anna Kirstine: G.br. kone Kari Rollefsd. Glaholt, Pige Anne Andreasd. Eik, Ungk. Andreas Bentsen Mastdalen, Ungk. Peder Sveinungsen Solberg.

Denne familien var oppført i Killingkåven under Solberg under folketellinga som ble utført 31/12-1900.

Se Mastdalen under folketellinga 1900.

Skogsarbeider, småbruker, leilending
Bent Andreas Mastdalen herfra f. 16/12-1878, s.a. Bent Olsen Mastdalen.
g. Borgerlig 31/10-1904 m. Anne Eeg fra Eik under Geitebua f. 28/10-1884 i Sauherad, d.a. Andreas Sigurdsen Eeg.
Forlovere: "G.br. Severin Andreassen Eek og gbr. Andreas Sigurdsen Eek."
1. Arthur Asbjørn Bentsen f. 28/10-1904 d. 8/2-1920 ved en drukningsulykke.
2. Astrid Berthea Bentsen f. 25/2-1906.
3. Arne Andreas Bentsen f. 22/2-1909. 
4. Helga Kirstine Bentsen f. 17/9-1913 i Mastdalen.
Bruker sammen med faren fra ca. 1904. Senere alene.

F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreasdatters Arthur Asbjørn: Arbeiders kone Dorthea Gundersd. Stensrød, Vadrette i Solum, Pige Gusta Gundersen ditto, ditto, Arbeider Gabriel Gundersen ditto, ditto, Ungk. Sevrin Andreassen Ek.
F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreasdatters Astrid Berthea: Leilending Johannes Olsen Dilsdal, leilending Ole Gunnarsen Usterud, Barnets Moder og pige Marie Torgrimsd. Gjeddeboe.
F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Sigurdsdatters Arne Andreas: Leilending Ole G. Usterud, Gaardmand Halvor Stuverud, Pige Anne B. Mastdalen.
F.f. G.br. Andreas Bentsen og hustru Anne Sigurdsens Helga Kirstine: Snedker Hans Olsen Falkum, kone Anne Olsen Falkum, Pike Tara Torstensdatter Eik, Barnets far.

Se Mastdalen under folketellinga 1910.

Denne familien flytta til Geitebua i 1935 og var de siste fastboende der.

Mastdalen har siden vært leid bort som sommerbolig.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


Dilsdalen - Delsdalen
Underbruk av gnr. 68 Geitebua.

Har fra 1700-tallet vært boplass for Løvenskiold - Fossums skogsarbeidere.

Eiendommen Dilsdalen feriekoloni ble senere utskilt som egen eiendom.


Skogsarbeider, leilending
Torbjørn Jensen fra Mastdalen dpt. 27/5-1738 d. 15/3-1782. "Torbiørn Jensen Deelsdalen 48 aar.", s.a. Jens Andersen Masdalen.
g1g i Solum 12/3-1761 m. enke Gunhild Thorsdatter fra Sti i Melum dpt. 24/5-1716 bg. 29/1-1765 på Ø. Dahl i Melum."Gunild Torsdatter Dahl 48½ aar.", d.a. Thor Mathiassen. Se Solumslekt.org.
g2g i Gjerpen 9/10-1766 m. Else Halvorsdatter fra Gjerpen dpt. 27/11-1740 bg. 16/7-1787 i Helgen. "Else Halvorsdatter Deelsdalen 47 aar.", d.a. "Halvor Aas."
1. Gunhild Torbjørnsdatter dpt. 8/2-1767 i Solum d. 13/6-1783 i Dilsdalen. "Gunnild Torbiørnsdatter Deelsdalen 16 aar."
2. Jens dpt. 20/5-1771 i Gjerpen d. 6/7-1783 i Dilsdalen. "Jens Torbiørnsen Deelsdalen 12 aar."
3. Halvor Torbjørnsen f. ca. 1773?
4. Inger dpt. i Helgen kirke 12/2-1775 d. 13/11-1780. "Inger Thorbiørnsdatter Deelsdalen 6 aar 26 uger."
5. Anna Torbjørnsdatter dpt. i Helgen 13/9-1778 f. på Eik under Geitebua g. i Solum kirke 1/1-1806 m. Jon Kittilsen Haukenes under Åfoss. Se Solumslekt.org.
6. Torberg Torbjørnsdatter f. 29/8-1782 på Eik.
Bruker ca. 1782.

F.f. Torbiørn Jensen og Else Halvorsdatter Dahl østres Gunild: Birte Nielsdatter Gisholt, Ingeborg Rugla, Jens Nielsen Rugla, Carl Abrahamsen Bierchøen.
F.f. Torbiøn Bradsbergs drengebarn Jens: Friderich Vessels kone, Ingebor Andersdatter, Friderich Vessel, Lyder Folloug, Frans Rusch.
F.f. Torbiørn Jensens og Else Halvorsdatters Inger: Christen Halvorstaae, Jørgen Omtved, Tov Lille Kolstad, Jøran Bøe, Aslou Lille Kolstad.
F.f. Torbiørn Jensen Eg og Else Halvorsdatters Anna: Jens Steenstad, Sven Marsdal, Marthe Gieddeboen, Maren Stenstad.
F.f. Afgangne Torbjørn Jensens og Else Deelsdalens Pigebarn Torber: Peder Wasdalen, Anders Wasdalen, Ingeborg Wasdalen, Birgithe Dahl af Mælum Sogn.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Alle barna er født i andre ekteskap. Hans første kone var enke etter Reier Andersen på Ø. Dahl i Melum, som døde i 1759.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1787 - 1792, folie 448a - 449a.
Sted: Dils Dahlen under Gieddeboen 1787.
Enchen Else Halvorsdatter, død
Enche efter afdøde Torbiørn Jenssen.
1. Halvor Torbiørnssen 14 Aar. Formynder: Farbroder Ole Jenssen Præstegrav.
2. Anne Torbiørnsdatter 11 Aar. Formynder: Anders Christensen.
3. Torbiør Torbiørnsdatter 5 Aar. Formynder: Anders Christensen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Skogsarbeider, gruvearbeider, husmann
Torbjørn Svendsen fra Geitebua dpt. 9/4-1769 på Lia under Bjærva i Helgen, s.a. Svend Andersen Giedeboen.
g. i Holla 17/10-1799 m. Gro Jonsdatter "fra Gjerpen" f. ca. 1765.
Forlovere: "
Ole Præstgrav og Jens Svenchesen Eeg."
1. Kirsten Torbjørnsdatter f. 8/3-1800 i Dilsdalen.

2. Berthe Torbjørnsdatter f. 5/8-1803 g.m.Halvor Jensen. Se nedenfor.
Bruker 1800 og 1826.

F.f. Torbiørn Svendsen Deelsdals og Groe Jonsdatters Pigebarn Kirsten: Gunder Gieddeboen, Lars Jørgensen Dalen fra Mælum, Kittil Knudsen Vasdal, Oved Hansdatter Eeg, Kirsten Svendsdatter Eeg.
F.f. Torbiørn Delsdalen og Groe Jonsdatters Pigebarn Berthe: Anders Wasdahl, Grete Dahlen, (+ forældrene?).

Torbjørn Svendsens far, Svend Andersen, døde på Dilsdalen i 1799.

Inderst, skogsarbeider
Halvor Jensen f. ca. 1796 d. 31/7-1856 i Dilsdalen av "vattersot" (en lungesykdom).
g. i Helgen kirke 25/2-1821 m. Berthe Torbjørnsdatter herfra f. 5/8-1803 i Dilsdalen.
Forlovere: "Gunder Giedeboen og Christen Wasdalen."
1. Anne Kirstine Halvorsdatter f. 24/3-1822.
2. Ingeborg Gurine Halvorsdatter f. 3/12-1824.
3. Jens Halvorsen Deelsdalen f. 9/12-1826 i Dilsdalen. Se nedenfor.
4. Anne Maria Halvorsdatter f. 7/4-1829 i Dilsdalen g.m. Ole Halvorsen. Se nedenfor.
5. Ole Halvorsen f. 28/3-1838 i Dilsdalen.
Halvor Halvorsen?
Bruker i 1822 og i 1838.

F.f. Inderst Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Anne Kirstine: Ingebor Giedeboen, Anne Jensd. af Skien, Erich Jensen Ammerdokken, Ole Gundersen Giedeboen, Svenke Jensen Eeg og Arne Christensen Wassdalen.
F.f. Inderst Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Ingebor Gurine: Kirsten Grøtesund, Kari Jensd. Eeg, Svenke Eeg, Erich Ammerdokken, Anders Eeg og Peder Christensen Wasdalen.
F.f. Huusmand Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbiørnsdatters Jens: Ellen Halvorsd. Kaasene, Kari Jensd. Eeg, Torbiørn Delsdalen, Anders Jensen Eeg og Ole Halvorsen Spiredalen.
F.f. Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Anne Maria: Karine Wasdalen, Kari Gundersd. Gjedeboen, Christen Wasdalen, Anders G. Gjedeboen, Anders Jensen Eeg.
F.f. Gaardmand Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Ole: Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Kirstine Halvorsd. Dilsdalen, Svenke Eeg, Anders Wasdalen og Carl Christensen Wasdalen.
 

Jens Halvorsen Deelsdalen herfra f. 9/12-1826, s.a. Halvor Jensen Deelsdalen.
g. i Holla 25/3-1856 m. Anne Kristine Pedersdatter fra Jøntvedt i Helgen f. ca. 1834, d.a. Peder Christensen Jøntvedt.

Skogsarbeider, husmann
Ole Halvorsen Eeg
fra Teksle i Holla f. 7/9-1825 i Holla, s.a. Halvor Christensen (fra Kaasa under Øgaarden i Solum) og Inger Nilsdatter.
g. i Holla 5/1-1856 m. Anne Maria Halvorsdatter herfra f. 7/4-1829, d.a. Halvor Jensen Dilsdalen.
Forlovere: "Jens Halvorsen Dilsdalen og Jens Eriksen Aafos."
1. Halvor Olsen f. 12/5-1856. Konfirmert i Solum(?).
2. Jens Olsen f. 2/4-1862.
3. Nils Olsen f. 15/5-1864.
4. Kristen Olsen f. 3/6-1871.
Bruker ca. 1862.

F.f. Huusmand Ole Halvorsen Eeg og Anne Maria Halvorsdatters Halvor: Anne Christine Pedersd. Jøntved, Berthe J. Halvorsd. Deelsdalen, Jens Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Deelsdalen og Ole Jørgensen Steenstadhvalen.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Deelsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Jens: Karen Olsd. Kaasen, Asloug Evensd. Gjedeboen, Hans Simonsen ditto, Halvor Halvorsen Deelsdalen og Ole Olsen Eeg.
F.f. Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Nils: Anne Langeland, Maren Gurine Evensd. Gjedeboen, Even Gjedeboen, Torkild Halvorsen Vasdalskaasen, Bent Olsen Vasdalen.
F.f. Gaardbruger Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Halvorsdatters Kristen: Ingri Olsd. Vasdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Gunne Anundsen Vasdalen, Hans Simonsen Ytterbøe, Ole Olssen Stranden.

Denne familien bodde i Dilsdalen under folketellinga 31/12-1865.

De flytta, ifølge presteattest av 27/4-1876, til Solum. De kan ha flytta noe tidligere, men ikke før juni 1871.

Skogsarbeider, husmann med jord
Gunder Evensen fra Dalen i Bø i Telemark f. 1/1-1825 på Dalen, s.a. husmann Even Ellingsen og Ingeborg Tollefsdatter.
g. i Sauherad 11/10-1850 m. Ingeborg Gjertsdatter fra Odden i Sauherad f. 21/7-1825 på Edingsås, d.a. Gjert Conradsen og Kirsti Nilsdatter.
Bruker ca. 1871.

Denne familien bodde tidligere bl.a. i Lofthuskåsa under Vala.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Skogsarbeider, leilending
Andreas Sigurdsen f. 1857 i Holden.
g.m. Anlaug Larsdatter fra Sauherad f. 1846.
1. Severin Andreasen f. 1881 i Sauherad.
2. Anne Andreasdatter f. 1885 i Sauherad.
Bruker i 1891.

Ifølge folketellinga 1900, bodde familien Johan Ax her da. Se Valøya under Vale.

Flådemann
Johannes Olsen f. ca. 1873.
g.m. Gunhild Ambrosdatter f. ca. 1870.
Bruker 1903.

Se Dilsdalen under folketellinga 1910.

Denne familien bodde siden i Sandvika.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |Sandvika
Boplass for Løvenskiold - Fossums skogsarbeidere.

Huset ble oppført av Løvenskiolds folk i 1917 til bruk for hans arbeidere med familier.

Lærer, murarbeider, vaktmester
Ole Torgrimsen fra Eik f. 8/12-1884 på Strømdal i Gjerpen, s.a. Torgrim Olsen Gjedeboen.
g. i Helgen kirke 4/9-1915 m. Jenny Andersdatter fra Tinholt i Helgen f. 4/6-1893 i Holla, d.a. g.br. Anders Andersen Tinholt.
Bruker 1917 til 1918.

Se denne familien på Geitebua. De flytta til Notodden i 1918.

Flådemann
Johannes Olsen Dilsdalen f. ca. 1873 d. 25/9-1968.
g.m. Gunhild Ambrosdatter f. ca. 1870.
1. Ambros Sandvika f. 30/3-1897. Overtok leiekontrakten på Sandvika.
2. Anne Olsen f. 15/8-1903 i Dilsdalen.
3. Kirsti Marie Sandviken f. 6/5-1908 g.m. Johan Lunde fra Lunde nedre(11).
Bruker 1918 til 1919.

F.f. Flaademand Johannes Olsen Dilsdal og Gunhild Ambrosens Anne: Leilending Torgrim Olsen Gjeddeboen, Ungk., flaademand Hans Olsen Olsbrygge, Barnets Moder og Pige Anne Andreasd. Ek.

Ambros Sandvik herfra f. 30/3-1897 i Dilsdalen d. 19/8-1955.
g.m. Ingeborg "Imma" Tangen fra Solberg(3) f. 13/1-1908 d. 14/1-1963, d.a. Anund Tangen.
1. Einar Inge Sandvik (trekkspilleren?). Bosatt på Notodden (2016).

Skogsarbeider
Ole Sandbakken.
g.m. NN
1. Nils Sandbakken f. 19/1-1919. Overtok Sandvika.
Bruker 1958.

Denne familien bodde tidligere i Geitebua. De flytta tilbake til Sauherad i 1963.

Nils Sandbakken f. 19/1-1919.
NIls Sandbakken bodde her til 1975.

Skogsarbeider, losjerende i 1969
Knut Oskar Haugen f. 16/12-1906 d. 10/9-1990.
Gravlagt på Sauherad gravsted. Ved første øyekast, ser han ut til å ha vært ugift.

Ambros Sandvik f. 1945.
Bruker i 1969.

Sandbakken er i bruk som sommersted. Eier: Løvenskiold - Fossum.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


webmaster@gamlevalebo.no