|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 13.05.2016

SOLBERG

Gnr. 69 i Holla herred.Håndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Gamle Solberg
Solberg lå til Helgen kirkesogn i Holla prestegjeld. Den delen av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø.

Navnets betydning (Oluf Rygh).
Sólberg (norrønt). Må her bety "solbeskinnet berg". Skriver Oluf Rygh.

Solberg skattet som en ødegård. Ødegård er gjerne betegnelse på en gård som ble lagt øde under "Svartedauen" og ikke gjenryddet før
på 1600-tallet, da befolkningsveksten krevde flere boplasser.

Solberg skattet som ødegård i 1644 med en landskyld på 1 hud (oksehud).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Solberg var aldri såkalt beneficeret gods, d.v.s. gods som den katolske kirken i sin tid tilegnet seg. Gården var alltid i privat eie.
I tidligere tider var det gjerne såkalte byborgere i Skien, som investerte i gårder og hadde leieinntekter av dem.

Den første kjente bruker (her: leilending) av Solberg var Svennung Ledvorsen.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Solberg har sokna til Helgja fra de eldste tider. Seinere ble den rekna for å høre til Valebø, noe som var naturlig. Kommunikasjonene ble bedre da Solberg-brygga ble oppført i 1902 ved privat tiltak. Den ble overtatt av Kanalen 6 år seinere. Så lenge det var dampskipstrafikk på Norsjø, var båtene innom Solberg-brygga. Seinere har rute- og privatbilene blitt framkomstmidlene. Fra 1/1 1963 ble Valebø innlemma i Skien ved kommunesammenslåinga. En mangehundre-årig forbindelse ble kutta tvert over."

 


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 5 - Solberg søndre
Se også "Gamle Solberg". Bruksnummeret har før 1950 blitt endret fra bnr 1 til bnr 5.


Solberg bnr 1 (5). Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Gnr 69 Solberg ble dermed gnr 369 Solberg.
Bruksnummerene her ble endret før 1950.

Solberg tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld.

Beboerne her måtte tidligere ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner,
vielser og begravelser. Da Valebø fikk sin kirkegård i 1871, benyttet de for det meste den.

Gammel landskyld 1 hud (oksehud).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Tidligste kjente eiere:
Anders Andersen
i Skien 1680.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Hud med bygsel ved Auction til Jochum Jansen (i Scheen), dat. 13. Mars 1705, Summa 481 Spd."

Jochum Jansen i Skien 1705.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Solgt ditto Gods ved Auction til Peder Olsen, 3. Nov. 1717, dat. 4. Nov. 1729, Summa 110 Spd., 43 Ort (Skilling?)."


Peder Olsen i Skien 1717.

Tidligste kjente bruker.

Bonde, leilending
Svennung Ledvorsen (eller Lauritzen) Solbierg f. ca. 1603.
1. Ledvor Svennungsen.
2. Marthe Svennungsdatter. Se gul ramme nedenfor.
Bruker før 1644 - 1675.

Fødselsåret til Svennung er utredet av alderen som var nevnt i manntallet av 1664 og er høyst usikkert.
Det var i samme manntall også nevnt en husmann under Solberg: Christopher 32 år gml.
Den eneste kjente husmannsplassen under Solberg var Killingkåven.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Soelberig, Lauridtz (Ledvor?) och Suenungh bruger, schyller aarligh 1 hud, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr.

Bonde, leilending
Arve Jonsen Wale.
Bruker 1670. Se S. Vale.

Arve Jonsen Wale brukte Solberg i noen år, i følge skattelista av 1670.

Kilde: Holla-Minner nr. 24/ 2010, side 26 (av Halvor Sigurdsen).
Som oppsitter på Solberg kom Arve Jonsen bort i en trist sak omkring 1672. Svennung Ledvorsen (eller Lauritzen) hadde vært bruksmann før ham og datteren Marthe Svennungsdatter, som tjente på Findal i Solum hadde blitt besvangret av en tjenestedreng samme sted. Den stakkars jenta dro til Solberg og fødte barnet alene i fjøset der. Barnet ble enten drept av moren, eller døde av seg selv. Hun ble hvertfall dømt til å "miste sin hals under Sværdet". Ifølge en opplysning i tingboka av 1685, var dødsstraffen fullbyrdet.

Bonde, leilending
Nils Arvesen Solberg
fra S.Vale f. ca. 1681 bg. 31/1-1742. "Niels Arvesen Solberg 60 aar.", s.a. Arve Jonsen Wale.
g.m. Kirsten Andersdatter f. ca. 1681 bg. 14/6-1761. "Kirsten Andersdatter Solberg 80 aar 21 dage."
1. Anders Nilsen Solberg f. ca. 1713. Overtok gården.
2. Arve f. ca. 1716 bg. 22/5-1718. "Arve Nielsen Soelberg 2 aar."
3. Anne Nilsdatter dpt. 14/5-1719 g1g i Holla 11/10-1733 m. Halvor Andersen Melteig i Holla g2g i Holla 3/4-1747 m. forpakter Lars Nilsen. Se Lagmannsgården i Gjerpen.
4. Inger Nilsdatter dpt. 25/3-1721 d. 17/2-1793 på Haugen g. i Holla 29/12-1746 m. Ole Halvorsen Haugen dpt. 11/9-1718 d. 5/3-1780. Bodde på Haugen under gården Holla. Se Solumslekt.no.
5. Torbjørn Nilsen dpt. 23/7-1724. Levde i 1742.
Eier 1729.

F.f. Niels Arvesens og Kirsten Andersdatters Anne: Anders Hvale, Svenke Sandnæs, Halvor Olsen Hvale, Anne Graver, Kirsti Hvale.
F.f. Niels Arvesens og Kirsten Andersdatters Inger: Jon Hvale, Hans Hougen, Augustinius Jensen, Anne Graver, Ingebor Søve.
F.f. Niels Arvesens og Kirsten Andersdatters Torbiørn: Anders Hvale, Svenke Sandnæs, Augustinius Jensen, Karen Sandnæs, Kirsten Hvale, Anne Jonsdatter.

Nils Arvesen Solberg kjøpte husmannsplassen Killingkåven av gårdeieren Peder Olsen i Skien i 1729. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Huusmandspladsen Killingkoven Solgt fra Peder Olsen (i Skien, som på den tiden eide hele Solberg) til Niels Arvesen 7. Nov. 1729, Summa 120 Spd."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 198a - 200a.
Sted Soelberg, Helgen 1742.
Niels Arfvesen død.
Arfvinger: Enchen Kirsti Andersdatter og Børn:
1. Anders Nielsen. Myndig.
2. Torbiørn Nielsen 17 Aar. Formynder: Faderbroderen Swenche Arfvesen Sannæs.
3. Anne Nielsdtr. 22 Aar. Formynder: Faderbroderen Jon Arfvesen Wale.
4. Ingri Nielsdtr. 21 Aar. Formynder: Ole Søfve.
Verge for Enchen: Lendsmanden Jacob Gundersen Rommenæs.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"1 Huud med bøgsel Skiødet (solgt) fra Isak Pedersen (i Skien) til Anders Nielsen, dateret 23. Nov. 1743, Summa 100 Spd."

Bonde, selveier
Anders Nilsen Solberg herfra f. ca. 1713 bg. 10/6-1784. "Anders Nielsen Solberg død af Tæring 71 aar 39 uger 3 dage."
g. 10/10-1745 m. Anna Gudmundsdatter fra Sannes øvre dpt. 18/8-1726 bg. 18/6-1785. "Anna Gudmundsdatter Solberg 58 aar 47 uger.", d.a. Gudmund Pedersen og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Christen Holden og Halvor Tved."
1. Nils Andersen Solberg dpt. 12/12-1745. Overtok eiendommen.
2. Berthe Andersdatter dpt. 22/10-1747 g1g i Holla 20/10-1765 m. Torgrim Anundsen. Bodde på Sannes øvre. Se Solumslekt.org. Berthe g2g m. Gullik Tronsen. Se Lunde øvre(1).
3. Maren Andersdatter dpt. 24/5-1750 g1g i Holla 20/9-1781 m. enkemann og kleinsmedmester Ole Larsen Edberg. Maren g2g i Holla 24/10-1796 m. Tov Bjørnsen. Bodde på Brekke i Seljord.
4. Kirsten Andersdatter dpt. 30/11-1752 g. i Holla 26/10-1777 m. enkemann Nils Rasmussen Strømodden. Bodde på Strømodden under Ulefoss jernverk. Se Solumslekt.org.
5. Ingeborg Andersdatter dpt. 6/7-1755. Fadder i 1780.
6. Ole Andersen dpt. 28/3-1758. Se Killingkåven.
7. Karen Andersdatter dpt. 18/1-1761. Fadder i 1782. Bg. i Gjerpen 28/6-1782. Død på Amtssykehuset på Osebakken i Gjerpen.
8. Anna Andersdatter dpt. 20/4-1766.
Eier 1743.

F.f. Anders og Anne Solbergs Søn Niels: Halvor Melteij, Peder Graver, Ole Hvale, Karen Graver, Inger Solberg.
F.f. Anders og Anna Solbergs Berthe: Gudmun Rødningen, Ole Hougen, Anders Killingkaaven, Anna Melteij, Karen Jonsdatter Gladholt.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Maren: Gudmun øvre Sannæs, Ole Hougen, Anders Jonsen Stuerud, Inger Hougen, Inger Nielsdatter Hougen under Holden.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Kirsten: Jens Gieddeboe, Anders Usterud, Arve Stuerud, Inger Gieddeboen, Inger Nielsdatter Haugen.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Ingebor: Arve Stuerud, Ole Haug, Ole Gieddeboe, Inger Gieddeboe, Johanne Stuerud.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Ole: Gudmun øvre Sannes, Arve Stuerud, Niels Vasdalen, Johanne Stuerud, Aasill Olsdatter Usterud.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Karen: Arve Stuerud, Anders Usterud, Ole Hougen, Johanne Stuerud, Inger Hougen.
F.f. Anders Solbergs og Anna Gudmunsdatters Anna: Ole Hvale, Arve Stuerud, Johannes Graver, Kirsten Graver, Karen Olsdatter St. Hvale.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 256b - 257b.
Sted Soelberg, Helgen 1778.
Frivillig Skifte med føderaad.
Anders Nielsen og Hustru Anna Gudmundsdatter
Skifter mellem sine Børn.
1. Niels Andersen. Myndig.
2. Ole Andersen 18 Aar. Formynder: Jon Olsen Wale.
3. Birthe Andersdtr. g.m. Torgrim Sannæs.
4. Marie Andersdtr. 28 Aar, ugift. I tieneste hos fogden Thornsholm. Formynder: Svogeren Niels Rasmussen Strømodden.
5. Kirsten Andersdtr. g.m. Niels Rasmussen Strømodden.
6. Ingeborg Andersdtr. 22 Aar, ugift. Formynder: Svogeren Niels Rasmussen Strømodden.
7. Kari Andersdtr. 17 Aar. Formynder: Svogeren Torgrim Sannæs.
8. Anna Andersdatter 12 Aar. Formynder: Svogeren Torgrim Sannæs.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"1 Huud med bygsel paa Skifteudlæg fra Anders Nielsen og Hustru til Niels Andersen, dat. 15. Julii 1778, Summa 180 Spd."


Bonde, selveier
Nils Andersen Solberg herfra dpt. 12/12-1745 d. 5/4-1784. "Niels Andersen Solberg 38 aar 13 uger."
g. 18/11-1779 m. Margith Jonsdatter fra Dale i Sauherad dpt. 3/3-1755 bg. 31/10-1795. "Margith Jonsdatter Solberg 41 aar.", d.a. Jon Hansen Dahle og Aase Endresdatter.
Forlovere (i Sauherad): "
Torgrim Sandnæs og Anund Brenne fra Holden pr.gj."
1. Aase Nilsdatter f. 20/8-1780 d. 31/12-1823 g. i Solum kirke 19/5-1810 m. Christen Hansen Nyhus. Bodde på Nyhus i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Anders Nilsen Solberg f. 12/3-1782. Overtok Solberg.
Eier 1778.

Nils Andersen og Margith Jonsdatter ble forlovet i Sauherad kirke den 15. oktober 1779.

F.f. Niels Solbergs og Margithe Jonsdatters Pigebarn Aase: Torgrim Øvre Lunde, Jon Wale, Ole Solberg, Berthe Sannæs, Maren Andersdatter.
F.f. Niels Solbergs og Margith Jonsdatters Drengebarn Anders: Johannes Lien, Hans og Ole Jonsøner Dahle af Seude, Karen Olsdatter Lien, Karen Andersdatter Solberg.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1785 - 1787, folie 9b - 11b.
Sted: Solberg i Helgen.
Niels Andersen død 5. Mai 1784.
Arvinger: Enchen Margith Jonsdatter og Børn:
1. Anders Nielsen 2 Aar. Formynder: Torgrim Nielsen Sannæs.
2. Aase Nielsdtr. 3 Aar. Formynder: Hans Jonsen Omdahl i Solum.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Margith Jonsdatter ble g2g m. soldat Harald Arvesen fra Stuverud. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"6 Sættinger udlagt ved Skiftet efter Margith Jonsdatter til Harald Arvesen, dat. 26. Nov. 1796, Summa 300 Spd."

Bonde, selveier
Harald Arvesen Solberg fra Stuverud under Vale dpt. 25/5-1760 bg. 29/7-1797. "Harald Arvesen Soelberg 38 aar 8 uger.", s.a. Arve Jonsen Stuverud.
g1g 16/6-1785 m. enke Margith Jonsdatter fra Dale i Sauherad dpt. 3/3-1755 bg. 31/10-1795. "Margith Jonsdatter Solberg 41 aar.", d.a. Jon Hansen Dahle og Aase Endresdatter.
Forlovere: "Halvor Wale og Jon Wale."
g2g forlovet 29/6-1797 m. Ingeborg Larsdatter fra Ø. Brenne dpt. 10/8-1766, d.a. Lars Olsen Brenne.
Forlovere: "Ole Larsen Brenne og Anders Larsen Lunde." - "Han død" (før vielsen).
1. Nils Haraldsen f. 11/1-1786 g. i Holla 11/1-1818 m. Anne Nilsdatter fra Opsal. Bodde på Kåsa under Sannes i Holla. Se Solumslekt.org.
2. Johanne Haraldsdatter f. 26/2-1787 g.m. Ole Andersen Brenne. Se Brenne(11) "Heiajordet".
3. Arve Haraldsen f. 19/12-1788. Ble satt bort til sin onkel Hans Anundsen Skippervold. Konfirmert 1806.
4. Anne f. 5/1-1791 bg. 24/6-1791."Anne Haraldsdatter Solberg 24 uger 2 dage."
5. Jon Haraldsen f. 6/5-1792. Ble satt bort til Ole Jonsen Dahle og kona Kirsti Kittilsdatter på Dale nedre i Sauherad.
6. Hans Haraldsen f. 4/1-1794. Se Stuverud under Vale.
Eier 1796.

F.f. Gaardmand Harald Arvesen Soelbergs og Margith Jonsdatters Drengebarn Niels: Halvor Wale, Jon Wale, Jon Stuerud, Maria Wale, Dorthe Killingkaaven.
F.f. Gmd. Harald Arvesen Solbergs og Margith Jonsdatters Pigebarn Johanne: Anders Halvorsen Dolva i Mælum Sogn, Jon Arvesen Stuerud, Annund Olsen Solberg, Karen Arvesdatter Dolva, Kirsten Arvesdatter Stuerud.
F.f. Gaardmand Harald Solbergs og Margith Jonsdatters Drengebarn Arve: Anders Arvesen Store Wale, Jon Olsen Store Wale, Anders Arvesen Stuerud, Anne Wale, Kirsten Arvesdatter Stuerud.
F.f. Gaardmand Harald Arvesen Solbergs og Margith Jonsdatters Pigebarn Anne: Sivert Brenne, Jon Arvesen Stuerud, Anders Stuerud, Maria Biørnsdatter Store Wale, Kirsten Arvesdatter Stuerud.
F.f. Gaardmand Harald Arvesen Solbergs og Margith Jonsdatters Jon:
Jon Store Wale, Anders Store Wale, Jon Arvesen Stuerud, Maria Biørnsdatter Store Wale, Kirsten Arvesdatter Stuerud.
F.f. Gaardmand Harald Arvesen Solbergs og Margith Jonsdatters Drengebarn Hans: Jens Graver, Hans Skippervold, Arve Arvesen Stuerud, Kirsten Arvesdatter Stuerud Vestre Skippervold, Birthe Arvesdatter Stuerud.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1792 - 1797, folie 368b - 371a.
Sted: Solberg, Helgen Anex, Holden.
Margith Jonsdtr. død November 1795.
Første gang g.m. Nils Andersen. Død.
Børn.
1. Anders Nielsen 14 Aar.
2. Aase Nielsdtr. 15 Aar.
Annen gang g.m. Harald Arvesen.
Børn:
1. Niels Haraldsen 10 Aar.
2. Arve Haraldsen 6 Aar. Verge: Fastermanden Hans Anundsen Skippervold.
3. John Haraldsen 4 Aar. Verge: Moderbroderen Ole Jonsen Dahle i Saude (Sauherad).
4. Hans Haraldsen 1 Aar. Verge: Moderbroderen Ole Jonsen Dahle i Saude.
5. Johanne Haraldsdtr. 8 Aar.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Vi ser at foreldrene døde tidlig fra sine barn. Den eldste var kun 10 -11 år da de døde. De ble satt til
oppfostring rundt omkring hos familien. Den yngste, Hans Haraldsen, kom til sin onkel på Stuverud.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"2 1/4 Sætting Solgt fra Aase Nielsdatter til Anders Nielsen, dat. 6. Mai 1785 og 26. Nov. 1796, Thinglæst 28. Juni 1797, Summa 54 Spd."
"5 1/4 Sættinger Solgt fra Harald Arvesens Børn m.fl. til Anders Nielsen, dateret 26. Nov. 1796, Thinglæst 25. Aug. 1797, Summa 262,48 Spd."

Forloveden til Harald Solberg, Ingeborg Larsdatter ble gift i Holla kirke 23/10-1798 med Christen Andersen fra Nyhus i Solum.

Bonde, selveier
Anders Nilsen Solberg herfra f. 12/3-1782 d. 6/3-1853 på Solberg av alderdom, 68 år gml., s.a. Nils Andersen Solberg.
g. 9/10-1805 m. Anne Jensdatter d.e. fra Graver(1) f. 30/4-1783 d. 22/6-1849 på Solberg av tæring, d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "Sivert Brenne, Gunder Wahle."
1. Nils Andersen Solberg f. 28/10-1806. Overtok gården.
2. Maria f. 25/11-1807 bg. 9/12-1809. "Maria Andersdatter Soelberg 2½ aar."
3. Maria f. 20/11-1809 d. 9/12-1809. Død som spedbarn.
4. Maria Andersdatter f. 21/2-1811 g.m. Nils Halvorsen Valøya. Se Valøya under Vale.
5. Jens (tvilling) f. 12/6-1814 bg. 27/10-1814. "Jens Andersen Soelberg 4 maaneder 15 dage."
6. Kirsten Andersdatter (tvilling) f. 12/6-1814. Emigrerte til N. Amerika i 1845.
7. Jens f. 12/1-1817 (kun hjemmedåp. Ingen faddere) d. 27/1-1817. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg 15 dage."
8. Anne Andersdatter f. 19/12-1817 g.m. hattemaker
9. Jens f. 1/11-1819 d. 23/1-1820. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg 2 maaneder 23 dage."
10. Jens f. 22/12-1820 (kun hjemmedåp. Ingen faddere) d. 12/1-1821. "Jens Andersen Gaardmands Søn Solberg 21 dage."
11. Jens f. 19/2-1822 d. 20/5-1823. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg 1 aar 3 maaneder 6 dage."
12. Kari Andersdatter f. 17/5-1824 g.m. Anders Kittilsen. Se nedenfor.
Eier 1805.

F.f. Anders Nielsen Solberg og Anne Jensdatters Niels: Augustinus Graver, Gunder Gieddeboen, Jens Jensen, Anne Borstad, Johannes Wahle.
F.f. Anders Nielsen Solberg og Anne Jensdatters Maria: Gunder Giedboen, Augustinus Borstad, Arve Giedboen, Aaste Jensdatter, Mari Graver.
F.f. Anders Soelberg og Anne Jensdatters Maria: Augustinus Graver, Jens Graver, Anne Boerstad, Aase Lunde.
F.f. Anders Soelberg og Maria(!) Jensdatters Maria: Isak Romnæss, Augustinus og Jens Graver, Kirsti Romnæss, Ingeborg Graver.
F.f. Anders Soelberg og Anne Jensdatters tvillingbørn Jens: Mari Jensdatter Hvale, Kirsten Jensdatter Romnæss, Anne Jensdatter Graver, Johanne Haralsdatter Hvale, Augustinus Borstad, Bent Hvale.
F.f. Anders Soelberg og Anne Jensdatters tvillingbørn Kirsten: Bent Hvale, Peder Hvale, Claus Isachsen Romnæss, Jens Augustinusen Borstad, Jens Isachsen Romnæss.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Anne: Anne Graver, Anne Romnæs, Isach Romnæs, Niels Susaas, Claus Romnæs.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Jens: Ingebor Susaas, Anne Romnæs, Halvor Susaas, Niels Susaas, Hans Stuverud.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Jens: Mari Stuverud, Anne Jonsd. Stuverud, Niels Usterud, Hans Stuverud, Hans Nielsen Usterud.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Karen: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Bent Wale, Ole Brenne, Peder Augustinusen Graver.

Kilde: S. Ytterbøe.
"Anders Nilsen var odels- og åsetesberettiget til Solberg, og han overtok gården straks før han ble g.m. Anne, datter av Jens Graver. Anders var en meget velstående mann. Han holdt vakre hester og det fortelles at han enten reid eller kjørte når han var ute på kortere eller lengre reiser. Sele- og kjøretøyet hans var alltid av det første og beste. Han solgte Killingkåvan til Jan Steensen Munken i 1849."

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

144

Solberg

Anders Nilsen 

1 hud

6 Daler - 2 Ort - 0 Skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.

"Skyldsætningsforretning af 19. Nov. 1849, thinglæst 31. Jan. 1850, hvorved en til Jahn Steensen solgt andel af denne Gaard - Killingkaaven - er givet en Skyld af 2 Ort."


Husmannsplassen Killingkåven ble skyldsatt til løpenr. 144b den 19. nov. 1849 og solgt til Jahn Steensen fra Munken i 1849.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841 - 1852, folie 321b - 323a.
Sted: Solberg i Helgen Anex, Holden herred 1849.
Anne Jensdatter, død.
Arvinger: Enkemanden Anders Nilsen og Børn:
1, Nils Andersen 43 aar. Myndig.
2. Maria Andersdtr. 38 Aar g.m. Nils Halvorsen Valøen.
3. Kirsti Andersdtr. Bor i Amerika. Verge: Hans Haraldsen Stuverud.
4. Anne Andersdatter 32 Aar g.m. Niels Juul Bredsrup, Hattemager i Skien.
5. Kari Andersdtr. 26 Aar. Formynder: Peder Augustinusen Omtved.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 1b - 4a.
Sted: Solberg i Helgen, Holla 1853.
Enkemanden Anders Nielsen død.
Arvinger: Barna.
1. Niels Andersen 46 Aar. Umyndiggjort. Verge: Halvor Halvorsen Susaas.
2. Marie Andersdatter g.m. Niels Halvorsen Valøen.
3. Kirsti Andersdtr. Utvandret til Amerika vaaren 1844 "som der skal være gift med en Engelsk-mand."
4. Anne Andersdtr. g.m. Niels Juul Bredsrup, Hattemager i Skien.
5. Kari Andersdtr. 29 Aar. Formynder: Peder Augustinusen Omtved.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anders Nielsen sluttet 29. Nov. 1853, hvorved denne Gaard for 2.800 Spd. er udlagt Sønnen Niels Andersen, thinglæst 6. Febr. 1854."

Bonde, selveier
Nils Andersen Solberg herfra f. 28/10-1806 d. 13/9-1885 i Skien som "Flødermand, ungkarl Nils Andersen Solberg, f. 1806."
Eier 1853 - 1855.

Nils Andersen Solberg var skrivefør! Se nedenfor.
 
Kilde: S. Ytterbø.
"Som eismal (eneste) gutt overtok Nils farsgården for 2.800 spd. Han var en original og en spekulant, som ruga over store planer. Ei tid tenkte han på å gjøre Solberg til et industristed. Han begynte på grunnmuren til mølle, sagbruk o.s.v. Men det ble med en begynnelse. Han makta ikke å gjøre noe heilt ut av en eneste tanke. Han lot gården dele et par år etter at han hadde overtatt den. Den ene halvparten (bnr 3) solgte han til Kittil Torjussen for 2.175 spd. Skylda på den var 3 daler. Straks etter solgte han den andre delen også til Christoffer Christoffersen for samme prisen. Nils bodde fremdeles der hos svogeren sin, Anders Kittilsen. Han begynte nå å studere på hvordan han fortest skulle bli kvitt alle pengene sine. Han fant en utveg ved det at han forplikta seg til å gi svogeren 30 daler i måneden for kost og losji. Dette gikk ei tid, men så fikk de kommunale myndighetene rede på forholdet og greip inn. Det ble da til at Anders fikk formuen av Nils, mot plikt til å forsørge ham så lenge han levde. Av en eller annen grunn kom Nils i konflikt med loven og fikk noen dagers arrest hos lensmann Poppe på Storebø. Mens han satt der sendte han en skrivelse til formannskapet (se nedenfor). En kan ikke se av kommunestyreprotokollene om beløpet ble betalt. Men en skjønner godt at Nils ikke var blitt særlig ydmyk under oppholdet hos Poppe."

 

Brevet som Nils Andersen Solberg skrev til Holla kommune i 1841, mens han satt i arresten. Transkribert av Gard Strøm 2015.

Til Formanskabet for Holden Prestegjeld!

Jeg vil lade dem vide at jeg har hørt som et Røgte om at Lensmand Poppe har indlagt Regning paa 28 Spd. for mig i Arresten, men ikke en skilling skal De betale ham før det Bliver under søgt hvor for; thi jeg har ikke haft forsvarlig forpleining værken i kost, huus, van, og ikke Lys m.v.
Vis dem ikke andtage denne min Protest Grund, tilbedes mig den tilbage paa tegnet.
Bøe Arest d. 15 Januari 1841. Niels Andersen Solberg.

Ass. Formand Forvalter Rolsted!
i Holden sogn!

Mrk: Nils Solberg var tydeligvis tidlig skrivefør, noe som ikke var vanlig blant bondestanden den gangen. Ja, det å kunne skrive et brev som dette i 1841, var ganske eksepsjonelt. Gard Strøm.

Rundt 1855 ble Nils Andersen umyndiggjort. Christoffer Christoffersen, som er nevnt her, opptrådte trolig som verge for Nils Andersen Solberg.
Nils ble boende her hos sin søster og svoger i mange år, bl.a. under folketellingene 1865 og 1875. I 1865 var han nevnt som jordarbeider og i
1875 var han oppført som ugift og "sindsforvirret føderaadsmand". Det var også nevnt at han hadde blitt sinnsforvirret i voksen alder.
Nils Andersen flytta siden til Skien og jobbet som "flødermand", da han døde der i 1885. Han var ikke mer "sinnsforvirret" enn som så. G.S.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved Bnr 3 er udskilt, afholdt 18 - 21 Juni, Thinglæst 28. Juli 1855." Se Solberg(3).
"Auktionsskjøde til Christoffer Christoffersen for 2175 Spd. 6 Ort, dat. 30. Nov., thinglæst 4. Des. 1855."
"Skjøde fra Christoffer Christoffersen til Anders Kittilsen for 1725 Spd., dat. 14., thinglæst 15. Okt. 1858."

Bonde, vognmann, selveier
Anders Kittilsen Solberg fra Namløs i Holla f. 1/11-1832 på Namløs d. 22/2-1913 på Solberg av lungebetennelse, s.a. husmann Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsdatter.
g1g i Holla kirke 15/1-1858 m. Kari Andersdatter herfra f. 17/5-1824 d. 22/7-1878 på Solberg, 54 år gml., d.a. Anders Nilsen Solberg.
Forlovere: "Tron Namløs og Peder Augustinusen Omtved."
g2g i Skien kirke 28/12-1881 m. enke Inger Karine Larsdatter Hagen "fra Skien" f. 1821 i Kåsa (Juvet) d. 15/5-1911 i Løvekjeften under Opsal av "alderdomssvaghed", d.a. Lars Nilsen.
Forlovere: "S. Jønsson og F. Jørgensen."
1. Anders Andersen Solberg f. 16/7-1862 på Solberg d. 29/6-1876. "Anders Andersen Solbær, 14 Aar."
2. Kittil Andersen Solberg f. 11/7-1868. Overtok Solberg før han ble myndig.
Eier 1858.

F.f. Gaardmand Anders Kittilsen Solbær og Kari Andersdatters Anders: Inger Johanne Gundersd. Stuverud, Kirsti Kittilsd. Namløs, Hans Haraldsen Stuverud, Kittil Andersen Namløs, Nils Andersen Solbær.
F.f. Gaardbruger Anders Kittilsen Solberg og Kari Andersdatters Kittil: Barnets Moder, Kirsti Kittilsd. Namløs, Kittil Andersen Namløs, Tron Kittilsen Namløs, Anders Kittilsen Namløs.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 4, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 3/16 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 4 tnd.

Anders K. Solberg kjøpte tilbake Killingkåven i 1867 for 300 spd. Se kortversjon av skjøtet på Killingkåven.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 6 Faar og Lam, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/3 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem Anders Kittilsen og Fossum Værk angaaende grund til Kjørevei over dette brug til Norsjø m.m., dat. 2. Sept. 1879, thinglæst 11 Juni 1880."
"Hjemmelsdokument paa Skifte efter Kari Andersdatter Solberg, thinglæst 30/11-1881, hvorved dette brug m.m. for kr. 7.600.- udlægges Sønnen Kittil Andersen
Solberg
, dat. 29. Juni, thingl. 1. Juli 1882."

Anders Kittilsen flytta til Skien sammen med sin sønn Kittil og gifta seg på nytt i 1881. Under folketellinga for Skien 1885, drev han herberge i
Liegata, sammen med sin nye kone. Hans sønn Kittil Andersen bodde der sammen med dem.

Det ble ingen barn i hans andre ekteskap da kona var godt oppi åra.

Selveier
Kittil Andersen Solberg herfra f. 11/7-1868 d. 16/2-1898 på Lunde av tæring.
g. 11/5-1894 m. Maren Halvorsdatter fra Lunde nedre(3) f. 12/10-1871 på Kålstad i Helgen d. 3/3-1913, d.a. lærer Halvor Halvorsen Lunde.
1. Arne Kittilsen f. 3/9-1894 på Solberg. Se N. Vale 18.
2. Halvor f. 16/5-1896 på Solberg d. 17/5-1896. Hjemmedøpt av Halvor Kaalstad. Vitner: Karen Kaalstad og Pernille Vale.
Eier som 14-åring i 1882.

Han ble gift med Maren Halvorsdatter og flytta til Valebø igjen. Han kjøpte i 1895 N. Vale(6) og flytta dit.

F.f. Gaardbruger Kittil Andersen Solberg og Maren Halvorsdatters Arne: Moderen, Hanna Halvorsd. Lunde, Gunder Dahl, Faderen.

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 69

1

144a

Solberg

Solberg

Kittil Andersen

3 - 0 - 0 

4 mark 41 øre

 ditto 2 144b ditto Killingkoven ditto 0 - 2 - 0 0 mark 58 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Mageskiftebrev fra Kittil Andersen til Leopold Løvenskiold herpaa m.m., dat. 7. Des., Thinglæst 16. Des. 1895."

Solberg med Killingkåven og skogen, verdisatt til kr. 13.000, ble makeskifta i 1895 mot N. Vale(6), verdisatt til kr. 7.000. Makeskiftet forgikk mellom
kammerherre Løvenskiold og Kittil Andersen. Sistnevnte bosatte seg då på sin nye gård nordre Vale(6). Se N. Vale(6).

Ny eier av Solberg med Killingkoven og skogen i 1895: Løvenskiold - Fossum. Dette ble da bnr 1 som var en stor eiendom.
Løvenskiold skilte senere ut skogen som bnr 1. Resten (husene, litt skog og litt jord) ble senere regulert til bnr 5 m.fl.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Halvor Jørgensen Vale/ Solberg fra N. Vale(6) f. 28/9-1847 d. 17/12-1929, s.a. Jørgen Johnsen Vale fra Kålstad.
g. 17/6-1874 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 31/8-1848 i Kjendalen d. 29/8-1918, d.a. Jens Christensen Kjendalen.
Bruker 1896.

Denne familien bodde tidligere i mange år på N. Vale(6). Se alle barna der.
Hans søster bodde her under folketellinga 1910. Det var den ugifte Kirsten Jørgensdatter f. 28/4-1845.

Bonde, skogsarbeider, forpakter
Jørgen Solberg (Jørn Solberg) (tvilling) fra N. Vale(6) og herfra f. 8/3-1882 d. 24/7-1956.
Bruker 1928 - 1938.

Jørgen Solberg var ugift. Han flytta i 1938 til sin bror på Lunde øvre(1). Samme år solgte Løvenskiold Solberg til Otmar Berge.
Tre ugifte søsken, Aaste, Jørgen og Jens Solberg deler gravstøtte på Valebø gravplass.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VI I 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 225. Digitalarkivet.
"Skjøte fra godseier Herman Løvenskiold f. 22/12-1890 til Otmar Berge f. 21/4-1909 på dette med flere bruk for kr. 11.400, inneholdene endel servitutter,
dat. 20/4-1936, tinglyst 14/5-1936."

Småbruker, selveier
Otmar Berge fra Febakke under S. Namløs i Holla f. 21/4-1909 d. 10/2-1972, s.a. Olav Torjussen Berge fra Morgedal og Bergit Andreasdatter fra Skafså i Mo, Telemark.
g.m. Anna Pauline Vale fra N. Vale(7) f. 16/3-1909 d. 22/1-1981, d.a. Peder Anton Vale.
Eier 1936. Se Lunde øvre(1).

Se familien Olav Torjussen Berge på "Febakke andre" under S. Namløs.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 69

8 + 5

Solberg - En parsell

Otmar Berge

0 mark 07 øre 


 
Kilde: Norske Gårdsbruk 1953. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Dyrka jord 40 dekar (leirmold), annet jordbruksareal 5 dekar, produktiv skog 100 dekar. Våningshuset bygd omkring 1870, uthus 1898, påbygd 1940, vedskjul, korn og melbu bygd 1939. 2 hester, 4 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høner.
Eieren kjøpte i 1936 gården av godseier Herman Løvenskiold. Hesteavl.

Otmar Berge solgte Solberg i 1954 til Olav Skjelbred og kjøpte samtidig gården Lunde øvre(1) og flytta dit.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VI I 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 225. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 14/4, tinglyst 30/4-1954, fra Otmar Berge til Olav T. Skjelbred på denne eiendom og bnr. 6 og 7 for kr. 28.000.-"

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Olav T. Skjelbred f. 30/8-1900 d. 12/12-1970.
g.m. Aslaug f. 14/6-1905 d. 13/2-1993.
1. Arne Skjelbred f. ca. 1933.
2. Gunvald Skjelbred f. 17/1-1938. Overtok denne gården.
Eier 1954.

Aslaug og Olav Skjelbred er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Selveier
Gunvald Skjelbred herfra f. 17/1-1938 d. 20/2-1991.
g.m. Liv Kari Øverland fra Solberg(4) f. 1940, d.a. Lars J. Øverland.
Eier ca. 1970.

 
Kilde: Norske Gardsbruk (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gnr 369 bnr 5, 6 og 7 Solberg. Gården er på 52 dekar jord, 158 dekar skog og 2,4 dekar annet areal. Eier: Liv Kari Skjelbred f. 1940.


Kart 2015 fra www.grenlandskart.no. Påtegnet rett gårds- og bruksnavn. Tall med rødt = Gnr/bnr. Gnr 336 til høyre for denne eiendommen er Brenne og har ingen ting med
dette området å gjøre.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg østre 3
Utskilt fra Solberg(1) i 1855. Her er både gård- og bruksnummer blitt endret før 1950.


Widerøe-foto av Solberg bnr 3 "østre". Fra Holla historielags arkiv. Skannet fra Holla-minner 25 - 2011.

Adresse i dag: Valebø 285, 3721 Skien.
Gammelt gnr 69 bnr 3.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer i Valebø et 3-tall foran. Solberg fikk dermed gnr 369.

Beboerne her måtte ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.
Da Valebø fikk sin kirkegård i 1871, benyttet de den.

Nils Andersen Solberg delte fra denne parten av gården i 1855 og solgte den via verge og auksjon til Kittil Torjussen.
Se Solberg(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 770. Digitalarkivet. (Gjelder Solberg bnr1).
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 18-21 Juni, thinglæst 28. Juli 1855."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Kittil Torjussen for 2.175 Spd., 60 Sk., dat. 30. Nov., thinglæst 4. Dec. 1855."

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Kittil Torjussen.
Eier 1855.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Kittil Torjussen til Nils Halvorsen og Hustru Marie Andersdatter paa Pladsen Stampekaasa, dat. 28. Marts, Thinglæst 16. Okt. 1857."

"Skjøde fra Kittil Torjussens Enke til Rollef Jørgensen Opsal for 1.370 Spd., dat. 5. Aug., Thinglæst 17. Okt. 1862.

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Rollef Jørgensen
fra Galten under Opsal f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad, s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Holla 7/7-1854 m. Kari Torstensdatter fra Kåsa under Lindheim i Sauherad (78/3) f. 21/8-1834, d.a. Torsten Torstensen og Gunhild Rollefsdatter.
Eier 1862.

Rollev Jørgensen bodde her med sin familie i 1865. De bodde tidligere i Osdalen under Graver.
De flyttet tilbake til Osdalen før 1882.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 5, Faar 10.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 4 tnd., Poteter 4 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Nilsen Sverdsten og Even Halvorsen Gjedeboen for 795 Spd., dat. 12., thinglæst 22. April 1872."


Anders Nilsen Sverdstein.
og
Even Geitebua fra Jøntvet.
Eiere 1872.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen Sverdsten og Even Halvorsen Gjedeboen til Anders Andreassen Heisholt for 800 Spd., dat. 26. Febr., Thinglæst 10. Juni 1874."

Anders Andreassen Heisholt.
Eier i 1874.

Dette bruket var ubebodd under folketellinga 1875.

Kilde: Folketellinga 1875.
Eier: Anders A. Heisholt.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 2 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andreassen Heisholt til Torgrim Torkildsen Osdalen for 1000 Spd., dat. 28. Juli, Thinglæst 10. Okt. 1876."


Småbruker, gråsteinsmurer, selveier
Torgrim Torkildsen Solberg fra Haugen under Prestholt i Nes, Sauherad (68/6) f. 23/4-1824 d. 9/1-1899 på Solberg av "alderdomssvaged", s a. husmann Torkild Olsen og Anne Olsdatter.
g. i Nes kirke, Sauherad 14/5-1847 m. Ingerid Sveinungsdatter fra Torekåsa i Bø, Telemark f. 1826 d. 15/11-1903 på Jacobskås i Helgen, d.a. Sveinung Kittilsen.
1. Anne Torgrimsdatter f. 14/10-1847 på Haugen under Prestholt i Nes (døpt i Sauherad hovedkirke 24/10) g.m. Lars J. Usterud. Se V. Usterud.
2. Ellef Torgrimsen Solberg f. 12/10-1849 på Rising i Gjerpen g.m. Anne Pedersdatter f. ca. 1846. Han var smed i 1885 og bodde på Delsbakke ved Ulefoss.
3. Sveinung Torgrimsen Solberg f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan, Sauherad. Se Solberg(4) "Nordre".
4. Torkild Torgrimsen Solberg f. 1853 i Sauherad."Sindsyg" d. 1/9-1900 på Hvalen i Helgen. "Ugift fattiglem forhenværende tømmermand."
5. Ivar Torgrimsen Solberg f. 25/7-1856 på Haugen i Nes d. 1952 g. før 1888 m. Margith Johnsdatter f. ca. 1862. Til Høgevoll (8/80) under Ø. Heisholt i Holla.
6. Helge Torgrimsdatter f. 27/9-1858 på Haugen i Nes, g.m. Lars Bentsen. Se Mastdalen under Geitebua.
7. Ole Torgrimsen Solberg (Ole T. Solberg) f. 24/12-1860 på Haugen i Nes d. 31/10-1927 på Jacobskås. Han var småbruker, tømrer og snekker. Bodde på Jacobskås under V. Helgen i Holla.
8. Gunhild Torgrimsen f. 12/5-1863 på Løvhaug under Prestholt i Nes. Emigrerte visstnok til N. Amerika.
9. Torgrim Torgrimsen (Torgrim T. Solberg) f. 3/3-1866 på Løvhaug. Se nedenfor.
Eier 1876.

Denne familien flytta en del. De bodde først på Haugen under Prestholt i Nes. I følge kirkebokas utflyttingslister i Sauherad,
flytta de til Solum i 1849, men det var til Gjerpen de kom. Han skrev seg da for "Torgrim Torkildsen Digernæs." Deres sønn
Ellef Torgrimsen ble født på Rising i Gjerpen i 1849.
De kom tilbake til Sauherad igjen våren 1850. De bodde på Løvhaug under Prestholt øvre i Nes under folketellinga 1865.
De kom til Solberg i Valebø i 1876.

Innflyttet til Gjerpen høst 1848.
Anmeldt: 22/10-1849.
Navn, alder, fødested:
Thorgrim Thorkildsen, 25, Seufde.
Ingerid Svennungsd., kone, 23, Bøe pr.gj.
Anne Thorgrimsd., 2, Seufde
Hvorfra indflyttet: Seufde. Attest fra Wolff.
Til: Rising (i Gjerpen).

Utflytting fra Gjerpen vaar 1850.
Anmeldt: 12/4-1850.
Torgrim Torkildsen Rising, 26 aar.
Ingrid Svennungsdatter, hans kone, 24 aar.
Anne Torgrimsdatter, deres datter, 3 aar.
Ellef Torgrimsen, deres Søn, 1/2 aar.
Til Saude (Sauherad).
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 27 - 30. Juni, Thinglæst 29. Sept. 1899." Se Solberg bnr 4.

Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, Skifteutlodningsprotokoll 1887 - 1904, folie 250b - 252b.
Sted: Solberg, Helgen i Holla 1900.
Gaardmand Torgrim Torkildsen død.
Arvinger Enken Ingerid Svennungsdtr. og barn:
1. Svennung Torgrimsen. Myndig.
2. Ivar Torgrimsen. Myndig.
3. Torgrim Torgrimsen. Myndig.
4. Ole Torgrimsen. Myndig.
5. Torkild Torgrimsen. Sindsyg. Verge: Anders Pedersen Kaalstad.
6. Ellef Torgrimsen. Myndig.
7. Svigersønnene Carl Johnsen Usterud, Lars Bentsen Mastdalen og Halvor Halvorsen Glaholt.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa Skifte etter Torgrim Torkildsen Solberg, afsluttet 2. Mai 1900, til Sønnen Ellef Torgrimsen Solberg for Kr. 5.600, Thinglæst 25. Mai 1900."

Ellef Torgrimsen Solberg herfra f. 12/10-1849 på Rising i Gjerpen.
Eier 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ellef Torgrimsen Solberg til Leopold Løvenskiold for kr. 9.000, dat. 25. Juni, Thinglæst 11. Juli 1900."


Senere beboere har vært leieboere og skogsarbeidere for Løvenskiold:

Tømmermann, tømmerkjører, leilending
Torgrim Torgrimsen Solberg (Torgrim T. Solberg) herfra f. 3/3-1866 på Løvhaug under Prestholt i Nes, Sauherad d. 1946 på Værstad, s.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
g. 19/8-1889 m. Aslaug Kirstine Gundersdatter "fra Dalen" f. 9/2-1868 på nedre Prestgrav i Helgen (52/2), d.a. Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatter.
Forlovere: "Gunder Jensen Dalen og Torgrim Thorkildsen".
Bruker i 1900.

Denne familien flytta til Glaholt østre i 1903.

Se dette bruket under folketellinga 1900.

Jacob Tidemandsen fra Sauherad.

Midlertidig bosatt her under folketellinga 1910.

Byggmester H.J. Børresen f. 5/9-1847 i Solum (gift).
Tømmermand Nils J. Nykaas f. 6/12-1866 i Gjerpen (gift). Se Nykås under Mo i Gjerpen.
Tømmermand Henrik H. Hyni f. 11/7-1881 i Gjerpen (ugift losjerende).
Brukere i 1910 (31/12-1910).

Bygningssnekker (tømmermann), leilending
Anund A. Tangen fra Sauherad f. 17/3-1871 på Åsen i Heddal d. 22/5-1957. Gravlagt på Nes i Sauherad, s.a. Andres Olsen Dalen/ Tangen fra Heddal.
g. i Sauherad kirke 9/2-1906 m. Gunhild Einarsdatter fra Norendal i Nes, Sauherad f. 3/4-1876 i Sauherad, d.a. Einar Nirisen Norendal.
Forlovere: Fedrene.
1. Andres Tangen (Anders Tangen) f. 2/10-1906 på Tangen i Sauherad. Se Stuverud under Vale.
2. Ingeborg Mari "Imma" Tangen f. 13/1-1908 g.m. Ambros Sandvik. Se Sandvika under Geitebua.
3. Margit Tangen ("Malla") f. 1/4-1910 g.m. Rollef Glaholt. Se Glaholt øvre.
4. Einar Tangen f. 24/4-1912 d. 26/12-1978 g.m. Magnhild f. 6/7-1913 d. 17/12-2003. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
5. Hans Arne Tangen f. 10/8-1913 d. 29/11-1976 i Sauherad g. 1941 m. Ingeborg Grinnekaasa f. 23/2-1916 d. 29/1-1997. Gravlagt i Sauherad.
6. Olaf Tangen f. 16/2-1916 i Sauherad. Se Stuejordet 8 i Valebø.
7. Esther Ruth f. 31/1-1918 i Sauherad. Død ung.
8. Ester Tangen f. 19/12-1920 på Solberg d. 19/6-1997 g. 1946 m. Kristoffer Aasland fra Nes i Sauherad f. 29/11-1911 d. 24/2-1977.
Bruker ca. 1920.

F.f. Gaardbruger Anund Andresen Tangen og Hustru Gunhild Einarsdatters Andres: Arbeider Halvor Niridsen Vaala og Hustru, Føderaadsmand Andres Olsen Tangen, Pige Ingeborg Anundsd. Kaasen.
F.f. G.br. Anund Andresen Tangen og Gunhild Einersdatters Ingeborg Mari: Kone Ingeborg Tollevsd. Norendal (Næs), Gbr. Rollev E. Norendal (Næs), kone Anne Sofie L. Johanskaas.


Andres O. Dalen (1833 - ), unge Anund Andersen Tangen, og Margith Anundsdatter
(1829 - 1887). Foto innsendt av Gunn Jorunn Haugseter 2016.

Under folketellinga 1910 bodde familien på gården Norli (94/8) i Sauherad.

Skogsarbeider, forpakter
Einar Tangen herfra f. 24/4-1912 i Sauherad d. 26/12-1978, s.a. Anund Tangen.
g.m. Magnhild Klausen(?) fra Drangedal f. 6/7-1913 d. 17/12-2003.
Bruker ? - 1950.

Denne familien flytta til Skien i 1950.

Skogsarbeider, forpakter
Trygve Steinsholt
fra Steinsholt under Brenne f. 24/3-1923 d. 15/7-2000 i Sauherad, s.a. Karl Steinsholt.
g.m. Ingeborg Lia fra Lia i Sauherad f. 25/11-1919, d.a. Knut Lia.
Bruker 1950.

Besetningen her i 1950 var på 1 hest 2 kuer og 2 ungdyr. 

Etter 4 - 5 år her flytta denne familien til et nyere hus på Ø. Usterud. Se Valebø 253.

Skogsarbeider, leilending
Johannes Berge
fra Berge i Seljord f. 17/4-1916 d. 24/11-1986, s.a.
g.m. Anne Rui fra Rauland f. 11/5-1920, d.a. Kjersti Simonsbek.
1. Johanne Kristine Berge f. 25/6-1941 d. g.m. Arne Andersen. Bodde i Bø i Telemark.
2. Kjersti Berge f. 1943 g.m. Harald Berge. Se Stuejordet 2 i Valebø.
3. Torvald Berge f. 1945 g.m. Anne Karin Langeland. Bosatt på Dalen i Telemark.
4. Solveig Berge f. 1947 g.m. Tore Sølland fra Frogner. Ekteskapet oppløst. Se Lærerboligen Ytre Valebø.
5. Gunnhild Berge f. 1950 g.m. Reidar Willy Johansen (Reidar Johansen). Se V. Usterud under Vale.
6. Anne Marie Berge f. 1955 g.m. Steinar Jensen. Bosatt i Bø i Telemark. Ekteskapet oppløst.
Bruker ca. 1955.

De gamle er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

John W. Henriksen har siden startet hundeskole her. Se Skien Hundeskole.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no. På originalkartet står det at eiendommen heter "Glaholt øvre". Det er helt feil. Gårdsnummer 336 er også feil. Gårdsnummer skal
ikke kunne endres uten videre. Dette er grunnlaget for en unik norske bygdebokkultur. G.S.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 10 - Solberg nordre
Utskilt fra Solberg(3) i 1899. Bruksnummeret har siden blitt endret fra 4 til 10.


Solberg bnr 10 (tidligere 4). Foto: Gard Strøm 13.12.2015.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Solberg fikk dermed gnr 369.
Bruksnummeret her er endret fra 4 til 10 før 1950.

Adresse i dag: Valebø 315, 3721 Skien.

Solberg tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld.

Beboerne her måtte i gamle dager ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger, som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.
Da Valebø fikk sin kirkegård i 1871, benyttet de den.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 776. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Torgrim Torkildsen Solbergs Dødsbo, til Sønnen
Svennung Torgrimsen for kr. 1.333, dat. 15. Marts, Thinglæst 10. April 1901."

Murer, tømrer, småbruker, selveier (1901)
Sveinung T. Solberg fra Ø. Solberg(3) f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan, Sauherad d. 17/12-1903 på Solberg. "Ulykkestilfælde i skogen. Kom under et tre.", s.a. Torgrim Torkildsen.
g. i Sauherad kirke 21/10-1875 m. Berthe Sørine Pedersdatter fra Akkerhaugen under Velta f. 16/11-1856 på Bergen under Arud d. 26/6-1937 på Solberg, d.a. fergemann Peder Rollefsen og Sørine Andersd.
Forlovere: "Klokker Hans Thorbjørnsen og Tollef Pedersen Koslungen."
1. Ingrid Solberg f. 26/5-1876 på Solberg g1g m. Simon A. Aamtvet g2g m. hans bror Anders A. Aamtvet. Emigrerte til N. Amerika.
2. Peder Solberg f. 13/8-1878 på Solberg. Fadder i 1897.
3. Berthe Sørine Solberg f. 20/4-1881 på Solberg. Emigrerte til N. Amerika, men døde der kun 19 år gammel.
4. Torgrim Solberg f. 30/12-1883 på Solberg.
5. Anne Solberg f. 5/9-1886 på Solberg.
6. Andreas Solberg f. 5/7-1889 på Solberg. Flyttet til Oslo.
7. Ole Solberg f. 11/4-1892 på Solberg.
8. Johan Solberg f. 2/1-1895 døpt i Helgen kirke, g.m. Milly Jensen Ytterbø. Bodde på Ulefoss.
9. Sveinung Solberg f. 20/5-1897 døpt i Helgen kirke, g.m. Kristine O. Vala.
10. Anne Sofie f. 17/8-1901 på Solberg d. 5/7-1902 på Solberg.
Eier 1901.

F.f. Svennung Torgrimsen Solbær og Berthe Sørine Pedersdatters Ingri: Karen Dorthea Halvorsd. Usterud, Helge Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen ditto, Gunder Sigurdsen Usterud, Ivar Torgrimsen Solberg.
F.f. Gaardbruger Svennung Torgrimsen Solbær og Berthe Sørine Pedersdatters Peder: Kari Sigurdsd. Glaholt, Anne Torgrimsd. Solbær, Halvor Halvorsen Glaholt, Torgrim Torkelsen Solberg, Ivar Torkildsen ditto.
F.f. Gaardbruger Svennung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Berthe Sørine: Barnets Moder, Anne Pedersd. Akerhougen, Torgrim Torkildsen Solbær, Lars Jonsen Vale, Ole Torgrimsen Solberg.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Berthe Sørine Pedersdatters Torgrim: Barnets Moder, Gunnild Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Torkel Torgrimsen ditto, Halvor Glaholt.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Birthe Serine Pedersdatters Anne: Torgrim Torkelsen Solberg, Ole Torgrimsen ditto, Lars Johnsen Usterud, Kari Rollefsd. Glaholt.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Berthe Serine Pedersdatters Andreas: Torgrim Torkelsen Solberg, Halvor Halvorsen Glaholt, Ole Torgrimsen Glaholt, Kari Rollefsd. Glaholt.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Ole: Kari Rollefsd. Stuverud, Rollef Torstensen Glaholt, Halvor Rollefsen ditto, Lars Johnsen Usterud.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Johan: Lars Johnsen Usterud, Tømmermand Torgrim Th. Solberg, Ungkarl Peder Sveinungsen Solberg, Barnets Moder og Pige Anne Rollefsd. Glaholt.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Sveinung: G.br. Simon Augustinusen Omtved, ditto Ole Torgrimsen Jacobskaas, Peder Sveinungsen Solberg, Barnets Moder og Pige Anne Larsd. Usterud.

Denne familien bodde før 1901 på Solberg(3).

Se denne eiendommen under folketellinga 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 776. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Svennung Torgrimsen til Leopold Løvenskiold for kr. 6000 og med forbehold om Brugsret m.v. for Sælgeren og Hustrus Livstid mod aarlig afgift
Kr. 20.-, dateret 25. Marts, Thinglæst 10. April 1901."


Lars J. Øverland fra Sauherad kjøpte denne eiendommen av Løvenskiold i 1939.

Skogsarbeider, tømmermann, leilending, selveier i 1939
Lars J. Øverland fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 20/10-1895 på Dale i Sauherad d. 8/10-1976, s.a. John Halvorsen.
g. på prestens kontor i Holla 16/6-1923 m. Kristine Glaholt fra Ø. Glaholt under Vale f. 19/9-1901 d. 25/2-1966, d.a. Ole O. Glaholt.
Forlovere: "Brudens far og tømmermand Halvor Øverland."
1. Ingeborg Klara Øverland f. 22/5-1923 på Solberg. Døpt i Valebø kirke.
2. Ole Johan Øverland f. 24/10-1924 på Solberg. Overtok eiendommen.
3. Jørgen Øverland f. 29/1-1928 på Solberg.
4. Marry Øverland f. 1929.
5. Ragnhild Kristine f. 1938.
6. Liv Kari Øverland f. 1940 g.m. Gunvald Skjelbred. Se Solberg(5).
7. Bodhild Øverland f. 1946. Overtok eiendommen etter sin bror Ole Johan Øverland.
Eier 1939.

Det kommer fram av kirkebokas fødselsregister at familien bodde på Solberg allerede i 1923. Alle barna ble døpt i Valebø kirke.

Lars J. Øverland er bror til Halvor J. Øverland på Solberg(11) "Fritheim". De var dessuten i slekt med Spirdalen-familien på Hanseskås under
Lunde øvre. Se gul ramme nedenfor.
 
Lars Øverlands far, John Halvorsen f. 1869 kom fra Landkjennstulen under Låvell i Sauherad. Han ble gift i Sauherad i 1890 med Ingeborg Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad. Se Kjenndalen øvre under Lunde nedre i Valebø. Hun var d.a. Lars Sigurdsen Romperud fra Plassen under N. Sunde. Ingeborgs søster Mari Larsdatter Romperud ble gift i Sauherad 1898 med Johan Halvorsen (Spirdalen), som var bror til John Halvorsen fra Landkjønnstulen. Det var altså to søstre som giftet seg med to brødre.

Kilde: Tinglysingsprotkoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, folie 224b. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning av 15/9-1938, tingl. 2/1-1939, hvorved parsellen "Fritheim" (bnr 11) er utskilt med en skyld av 0 mark 03 øre." Se Fritheim.

Skogsarbeider
Ole Johan Øverland
f. 24/10-1924.
Eier 1976.

Bodhild Øverland f. 1946.
Eier 20??
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter opplysninger fra eieren (utdrag).
Gården består av 8 dekar jord. Den første traktoren kom i 1960, og det er en traktor på gården i dag. I tunet står et våningshus fra rundt 1890(!) (heller fra 1901 GS), som ble restaurert i 1970. Låven, bryggerhuset, redskapshuset, garasjen og vedskjulet har ukjent alder (alt fra rundt 1901). Gården ble utskilt før 1900 og den har fulgt slekta siden 1939.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 11 - Fritheim
Utskilt fra Solberg(4) i 1938.


Foto: Gard Strøm 13.12.2015.

Kilde: Tinglysingsprotkoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, folie 219b. Digitalarkivet.
"Skjøte, datert 13/12-1938, tinglyst 2/1-1939, fra Herman Løvenskiold til Halvor J. Øverland på denne eiendom og bnr 12 for kr. 1.000. Dokumentet
inneholder bestemmelser om veier m.v. (Dok.1448/1938)."

Adresse i dag: Valebø 333, 3721 Skien.

Halvor Øverland
kjøpte rundt 7 mål Solberg-jord av Løvenskiold-Fossum i 1938, og bygde hus her.

Skogsarbeider, tømmermann (bygningssnekker)
Halvor J. Øverland fra Kjenndalen øvre under Lunde nedre f. 22/7-1892 i Ådalen under Låvold i Sauherad d. 28/12-1975, s.a. John Halvorsen.
g. 23/12-1937 m. Inga Kirstine Gundersen fra Bø lille i Helgen (51/1) f. 26/6-1904 d. 24/12-1987, d.a. Halvor Gundersen og Gunhild Halvorsdatter.
Forlovere: "Lærer Eivind Lindheim og gårdbruker Halvor Gundersen, begge Holla."
1. Erna Øverland f. ca. 1938.
Eier 1938.

Halvor J. Øverland er bror til Lars Øverland på Solberg(10) "Nordre".

 
Halvor J. Øverlands far, John Halvorsen f. 1869 kom fra Landkjennstulen under Låvell i Sauherad. Han ble gift i Sauherad i 1890 med Ingeborg Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad. Se Kjenndalen øvre under Lunde nedre i Valebø. Hun var d.a. Lars Sigurdsen Romperud fra Plassen under N. Sunde. Ingeborgs søster Mari Larsdatter Romperud ble gift i Sauherad 1898 med Johan Halvorsen (Spirdalen), som var bror til John Halvorsen fra Landkjønnstulen. Det var altså to søstre som giftet seg med to brødre.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Killingkåven
Gammel husmannsplass under Solberg.

Nedlagt for mange år siden. Ingen gjenstående bygninger.

Solberg lå til Helgen sogn i Holla prestegjeld. Herfra måtte man over Norsjø til Helgen kirke for sine kirkehandlinger.
 

Første kjente bruker.

Christopher 32 år gml. (f. ca. 1632) var nevnt som husmann under Solberg i 1664.

Jacob Evensen Killingkaaven f. ca. 1659 bg. 5/12-1717. "Jacob Evensen Killingkaaven 58 aar."
g.m. Anne Ledvorsdatter fra Lunde

Anders Pedersen Killingkaaven f. ca. 1698 bg. 17/10-1783. "Anders Pedersen Nyhuus 85 aar."
Han var ofte fadder for sine søskens barn. Han døde trolig hos sin søster eller bror på Nyhus.
Var mest sannsynlig ugift.
 
Maren Pedersdatter f. ca. 1639 bg. 7/7-1769. "Maren Pedersdatter Killingkaaven 65 aar."

Marthe Andersdatter f. ca. 1677 bg. 29/1-1749. "Marthe Andersdatter Killing 72 aar."

Skogsarbeider, husmann
Christen Pedersen
f. ca. 1714 d. 10/10-1793. "Christen Pedersen Nyhuus 79 aar.", s.a. Peder NN.
g1g i Holla 3/10-1745 m. Kari Pedersdatter fra Nyhus under Ø. Romnes f. ca. 1715 bg. 23/12-1760."Karen Pedersdatter Nyhuus 45 aar 4 mnd 18 dage.", d.a. Peder Pedersen Nyehuus. Se Solumslekt.org.
g2g i Holla 3/10-1762 m. Maren Olsdatter fra Gravningen dpt. 24/6-1738 d. 26/10-1819 på Namløs i Holla. "Maren Olsdatter Gaardmands Kone Namløs 82 aar.", d.a. Ole Ledvorsen Gravningen. Se Solumslekt.org.
1. Peder Christensen dpt. 7/8-1746. Se Vasdalen lille i Melum.
2. Anders Christensen dpt. 22/9-1748. Se Vasdalen.
3. Ole Christensen dpt. 14/7-1754. Bodde på Nyhus under Romnes øvre?
Barn i 2. ekteskap:
4. Anne dpt. 11/9-1763 bg. 2/10-1763. "Anna Christensdatter Nyhuus 3 uger."
5. Karen dpt. 11/9-1763 bg. 2/10-1763. "Karen Christensdatter Nyhuus 4 uger."
6. Karen Christensdatter dpt. 11/8-1765 g. 31/10-1783 m. Harald Sveinungsen fra Fen i Holla. 1801: På Gusland i Borre, Vestfold. Kjøpte før 1821 Brekke i Våle, Vestfold. Se Solumslekt.org.


F.f. Christen Pedersen Killingkaavens og Kari Pedersdatters Peder: Anders Pedersen KillingKaaven, Peder Holtet, Anna Holtet, Kirsti Pedersdatter, Birthe Gunnersdatter.
F.f. Christen og Kari Nyehuuses Anders: Lars Sannæs, Gullich Schougen, Anders Killingkove, Birthe Schougen, Kari Pedersdatter.
F.f.
Christen Nyhuus og Karen Pedersdatters Ole: Jacob Rommenæs, Gunder østre Rommenæs, Peder Nielsen W, Karen Rommenæs, Anna Pedersdatter Nyhuus.
F.f. Christen Nyhuus og Maren Olsdatters 2de børn Anna og Karen: Tyge Gravning, Michel Svennumsen, Jens Graver, Johannes Graver, Anders Usterud, Maren øvre Sannes, Aasil Usterud, Anna Præstegaarden, Kirsten østre Rommenes.
F.f. Christen Nyhuus og Maren Olsdatters Karen: Jens Graver, Johannes Graver, Tyge Gravningen, Aasill Usterud, Anna Pedersdatter Berget.


Denne familien flytta rundt 1748 til Nyhus under Ø. Romnes. Familien er allikevel tatt med her p.g.a.
noen av barnas tilknytning til gårder i dette området.

Martha Pedersdatter f. ca. 1702 bg. 8/6-1772. "Martha Pedersdatter Killingkaaven 70 aar."

Peder Joransen Killingkaaven fra Høgsete under Vale dpt. 20/8-1747, s.a. Joran Torbjørnsen.
g. 13/9-1772 m. Berthe Nilsdatter fra Holden jernværk.
Forlovere: "Halvor Pedersen St. Wale og Peder Jensen Omtved."

Skogsarbeider, husmann
Torsten Svendsen
fra "Uhlefos jernwærk" dpt. 9/7-1747 bg. 8/5-1813. "Tosten Svensen Souklev 68 aar.", s.a. Svend Pedersen og Sidsel Mathiasdatter.
g1g i Holla 27/10-1771 m. Kirsten Gulliksdatter fra "Schougen" dpt. 4/4-1747 bg. 30/10-1781. "Kirsten Gullichsdatter Killingkaaven 34 aar.", d.a. Gullik Nilsen og Berte Gundersd.
g2g i Holla 15/10-1782 m. Anna Olsdatter fra Holtan i Helgen dpt. 6/1-1753 d. 24/10-1840, "Anne Olsd. Saugklev, 86 aar gml. Død hos Tron A. Namløs.", d.a. Ole Larsen og Live Sørensdatter.
1. Nils Torstensen f. ca. 1780.

Før han giftet seg første gang var Torsten Svendsen i tjeneste på S. Vale.

Nedre Telemark skifteprotokoll 1775-1784.
Sted Killingkoven under Solberg 1781.
Kirsti Gullichsdatter, død.
Arvinger:
Enchemand Tosten Svensen.
Barn: Niels Tostensen 1 Aar.
Formynder: Moderbroderen Niels Gullichssen ved Uhlefos Saubrug.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Torsten Svendsen med familie flytta omkring 1792 til Saukleiv under Brenne.

Skogsarbeider, husmann
Ole Andersen Killingkaavan fra S. Solberg(5) dpt. 28/3-1758 bg. 15/7-1802. "Ole Andersen Killingkoven 44 aar.", s.a. Anders Nilsen Solberg.
g. 8/11-1784 m. Dorthe Maria Andersdatter fra "Uhlefos Jernværk" dpt. 25/9-1757 bg. 15/8-1802. "Dorthe Andersdatter Killingkoven 44 aar.", d.a. Anders Halvorsen og Marthe Olsdatter.
Forlovere: "Jon Store Wale og Anders Usterud."
1. Anders Olsen f. 8/3-1785. Trolig i tjeneste hos Tobias Jørgensen på Galten under folketellinga (februar) 1801.
2. Anne Olsdatter f. 18/1-1787.
3. Nils Olsen f. 27/8-1789. Se Osdalen under Vale.
4. Karen Olsdatter f. 24/12-1791.
5. Kirsten Olsdatter f. 6/3-1794.
6. Maria Olsdatter f. 31/10-1796.
7. Ingeborg Olsdatter f. 19/10-1799.
Bruker ca. 1785.

F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Maria Andersdatters Drengebarn Anders: Jon Wale, Niels Stømodden, Jon Hellichsen Grønningen, Maria Wale, Margrethe Andersdatter Verket.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Marie Andersdatters Pigebarn Anne: Anders Usterud, Jon Gladholt, Anders Andersen Verket, Aasild Usterud, Kirsten Andersdatter Verket.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Marie Andersdatters Drengebarn Niels: Niels Nielsen Usterud, Niels Nielsen Dalen, Anders Andersen Verket, Maren Andersdatter Grønningen, Anne Andersdatter Usterud.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Marie Andersdatters Pigebarn Karen: Anders Usterud, Anders Arvesen Stuerud, Arve Arvesen Stuerud, Anne Arvesdatter Store Vale, Kirsten Arvesdatter Stuerud.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Andersdatters Pigebarn Kirsten: Jon Wale, Gullich Tronsen Sannæs, Anders Andersen Verket, Maren Andersdatter Grøningen, Kirsten Andersdatter Verket.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Andersdatters Pigebarn Maria: Lars Birkholt, Tyge Jensen Graver, Arve Arvesen Stuerud, Anne Andersdatter Usterud, Ingeborg Torgrimsdatter øvre Lunde.
F.f. Ole Andersen Killingkaavens og Dorthe Andersdatters Pigebarn Ingeborg: Jon Gladholt, Søn Anders Jonsen Gladholt, Halvor Wale-Øen, Anne Gladholt, Karen Jonsdatter Gladholt.


Nedre Telemark skifteprotokoll 1801 - 1806, folie 692a - 692b.
Sted: Killingkaavan af Solberg 1803.
Afdøde Ægtefolch Ole Andersen og Dorthe Andersdatter.
Deres Børn:
1. Anne Olsdtr. d.e. 9 Aar.
2. Ingeborg Olsdtr. 7 Aar.
3. Marie Olsdtr. 4 Aar.
4. Anne Olsdtr. d.y. 2 Aar.
Formynder for barna: Gullich Tronsen Lunde.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

OBS!
Siden foreldrene døde fra en rekke mindreårige barn, har de nok vokst opp "her og der".

Sønnen her, Niels Olsen, har trolig vokst opp på en av Vale-gårdene. Han var nevnt som fadder i mai 1821 for Halvor Pedersens sønn Halvor på Valøya.
Her er det flere barn som ikke er nevnt i skiftet! De "savnede" barna er heller ikke funnet døde i kirkeboka forut for skiftet.
Det er mye som ikke stemmer med kirkeboka her. G.S. 

 

 

 


Skogsarbeider, husmann
Halvor Torjussen "fra Graver" f. ca. 1774 i Sauherad? bg. 3/8-1806. "Halvor Torjussen Killingkoven 32 aar.", s.a. Torjus NN.
g. 13/10-1796 m. Anne Jonsdatter fra Glaholt midtre dpt. 19/12-1773, d.a. Jon Pedersen Gladholt.
1. Elen Halvorsdatter f. 3/9-1797.
2. Maren Halvorsdatter f. 27/3-1800.
3. Aaste Halvorsdatter f. 9/2-1805.

F.f. Halvor Torgiersen Gladholts og Anne Jonsdatters Pigebarn Elen: Jon Stuerud, Peder Jonsen Gladholt, Anders Jonsen Graver, Maren Pedersdatter Stuerud, Anne Andersdatter Usterud.
F.f. Halvor Torgersen Gladholts og Anne Jonsdatters Pigebarn Maren: Niels Usterud, Peder Jonsen Gladholt, Anders Jonsen Gladholt, Anne Andersdatter Usterud, Karen Jonsdatter Gladholt.
F.f. Halvor Torjersen Killingkoven og Anne Jonsdatters Aaste: Peder (Gladholt), Anders Gladholt, Svanoug Gladholt, Karen Jonsdatter.


Denne familien bodde tidligere på Glaholt midtre.

Skogsarbeider, husmann
Bjørn Halvorsen Killingkoven f. ca. 1772 i Sauherad? d. 15/12-1844 i Killingkaaven, 72 Aar gml."
g. i Sauherad 28/2-1805 m. Svanaug Olsdatter fra Sauherad dpt. 15/6-1783, d.a. Ole Tollefsen og Aaste Rollefsdatter.
Forlovere: "Rollev Sunde og Ole Sunde."
1. Aslaug Bjørnsdatter dpt. 11/4-1805 i Sauherad g1g m. Hans Nilsen Usterud g2g m. Ole Halvorsen fra Spirdalen. Se Vale(12) "Usterud".
2. Aaste Bjørnsdatter dpt. 4/12-1808 i Solum g.m. Anders Jensen fra Eik under Geitebua. Bodde på Skifsnes i Helgen til de emigrerte til Wisconsin i 1844 med 5 barn.
3. Maren Bjørnsdatter f. 2/8-1821 i Holla.
Bruker 1820-tallet til 1849.

Denne familien bodde en tid på en plass under Dal i Melum, nærmere Skotfoss.

F.f. Biørn Halvorsen Ø. Dahlsejet og Svanoug Olsdatters Aaste: Anne Arnesdatter Wasdalen, Marthe Johannesdatter Langeland, Jon Kittilsen Ø. Dahlsejet, Jon Tovsen Ø. Gisholt, Ole Johannesen Langeland.
F.f. Huusmand Biørn Halvorsen Killingkoven og Svanoug Olsdatters Maren: Anne Soelborg, Aaste Hoxodde, Anders Soelborg, Niels Usterud og Hans Usterud.

Enka Svanaug Olsdatter Killingkoven (66) emigrerte til N. Amerika 20/4-1849 til sine 2 døtre.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen fra Bø i Telemark f. ca. 1771.
g. i Sauherad 3/10-1797 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde" dpt. 14/5-1775, d.a. Torgrim Olsen Lunde.
Forlovere: "
Anun Olsen Lunde, Gullich Torgrimsen."
1. Karen f. 18/9-1799 bg. 6/4-1804. "Karen Olsd. Pladsen."
2. Hans Olsen f. 16/1-1801.
3. Torgrim f. 1/4-1804 bg. 3/7-1805. "Torgrim Olsen Milebond 4¼ mnd.
4. Karen Olsdatter f. 28/4-1805.
5. Anne Olsdatter f. 17/12-1807.
6. Ingeborg f. 24/9-1812 i Killingkåven bg. 7/5-1813. "Ingebor Olsdatter Killingkoven 7 maaneder 13 dage."
7. Ingeborg Olsdatter f. 11/10-1814 i Killingkåven.
Bruker i 1799 og i 1801.

F.f. Ole Hansen Pladsens og Ingeborg Torgrimsdatters Pigebarn Karen: Anund Brenne, Anund Olsen Lunde, Ole Torgrimsen Pladsen, Anne Hansdatter, Ingeborg Gullichsdatter nedre Lunde.
F.f. Ole Hansen Pladsen og Ingeborg Torgrimsdatters Drengebarn Hans: Anund Brenne, Anund Lunde, Torgrim Pladsen, Anne Hansdatter Lunde, Anne Corneliusdatter Brenne.
F.f. Ole Hansen Milebond og Ingeborg Torgrimsdatters Torgrim: Anund Lunde, Poul Engelbretsen, Anne Hanseskaas, Anne Torgrimsdatter.
F.f. Ole Hansen Milebond og Ingeborg Torgrimsdatters Karen: Ole Pladsen, Sivert Olsen, Niels Torgrimsen, Anne Torgrimsdatter Lunde, Anne Corneliusdatter Pladsen.
F.f. Ole Hansen Milenbond og Ingeborg Torgrimsdatters Anne: Gullic øvre Lunde, Niels Lunde, Ole Torgrimsen, Anne Corneliusdatter Pladsen, Thore Jensdatter Lunde.
F.f. Ole Hansen Killingkoven og Ingebor Torgrimsdatters Ingebor: Anne Jensdatter Soelberg, Anne Olsdatter Soelberg, Anders Nielsen Ustrud, Hans Haralsen Soelberg.
F.f. Ole Hansen Killingkoven og Ingebor Torgrimsdatters Ingebor: Svonaug Glaholt, Kari Anunsdatter Lunde, Anders Soelberg, Peder Glaholt, Hans Nielsen Ustrud.

Fra de gifta seg i 1797 bodde de Plassen under Brenne (Steinsholt). Ingeborgs foreldre hadde flytta dit rundt 1782.
Da Torgrim ble født i 1804, hadde de flytta til Milebånn under Lunde øvre. Fra 1812 bodde de noen år i Killingkåven.
Familien har nok flytta ut av bygda. Foreldrene er ikke funnet døde i bygda innen 1890.

Killingkåven ble skyldsatt som egen eiendom først den 19. Nov. 1849 av Anders Nilsen Solberg.
Tidligere hadde Killingkåven vært en husmannsplass under Solberg(5).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 772. Digitalarkivet.
"Skjøde til Jahn Steensen for 290 Spd., dateret og Thinglæst 31. Jan. 1850."

Skogsarbeider, tømmerfløter, selveier
Jahn Steensen fra Munken under Langeland i Helgen (66/4) f. 13/5-1822 på Bleka i Bø i Telemark, s.a. Steen Jahnsen Munken og Mari Evensdatter.
g. 1/4-1850 m. Berthe Andersdatter fra Nesodden under Ytterbø i Helgen (55/11) f. 2/2-1822 på Halvorstå, d.a. Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansdatter.
Eier 1850.

Denne familien bodde her i tiden 1850 - 1859. De flytta da til Vale(26) "Gladholt østre".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 772. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jahn Steensen til Ole Pedersen for 170 Spd., dat. 25. Marts, thinglæst 6. April 1859."

Skogsarbeider, selveier, ugift i 1865
Ole Pedersen f. ca. 1818 i Holla.
Eier 1859.

Senere skrevet for Ole Pedersen Glaholt.

Tjenestepike her i 1865: Ingeborg Nilsdatter fra Sauherad f. ca. 1845. Ugift.
Losjerende i 1865: Marie Olsdatter f. ca. 1831 i Holla. "Ernærer sig ved adskillig Arbeide."
"Hendes uægte Søn Halvor Halvorsen(11) født i Holla."

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 4.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 222. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Pedersen Glaholt til Anders Kittilsen Solberg for 300 Spd., dat. 11., thinglæst 18. Nov. 1867."


Killingkåven var ubebodd under folketellinga 1875, men bonden på Solberg dyrka litt her.

Kilde: Folketellinga 1875.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 2 tnd., Poteter 2 tnd.

"Hjemmelsdokument paa Skifte efter Kari Andersdatter Solberg, thinglæst 30/11-1881, hvorved dette brug m.m. for kr. 7.600.- udlægges Sønnen Kittil Andersen
Solberg
, dat. 29. Juni, thingl. 1. Juli 1882."


Killingkåven ble, sammen med hele Solberg, makeskifta med Løvenskiolds eiendom N. Vale(6) i 1895.
 

Under folketellinga 1900 var Lars Bentsen (Mastdalen) med familie oppført her. Se Mastdalen under Geitebua.
 


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Stampekåsa

Boplass for skogsarbeidere fra 1850-tallet. Slettet for mange år siden.

Piken Karen Kirstine Andersdatter fra f. 7/7-1821 på Funnemark i Lunde, d.a. Anders Johnsen og Kari Haraldsdatter.
Fikk et barn, Ole Olsen her den 20/1-1849. Faren var den ugifte tjenestegutten på Borstad, Ole Sigurdsen. De giftet seg 12/11-1850.
Se Hegna under Graver.

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860). Barnedåp nr. 13 - 1849.
Uægte barn Ole døpt i Helgen kirke. "Pigen Karen Kirstine Andersdatter i Pladsen Stampekaasa pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen (tidligere) med en annen Ungkarl, omtrent syv aar gammelt (ved Inflytting f. i Holden) navnlig Thorine.
Faddere: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersdatter Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittelsen Kaasen, Jahn Steensen Munken."

Husmann, arbeider
John Hansen.
g.m. Aaste Pedersdatter
1. Jørgen Johnsen f. 3/9-1856 på Kåsa under Solberg.

F.f. Huusmand John Hansen og Aaste Pedersdatters Jørgen: Anne Kirstine Andersd. Graver, Mari Johnsd. Kaasa, Tollef Pedersen Glaholt, Isak Christensen Vale, Hans Olsen Usterud.

Her vil det senere bli innført familier som har bodd her. Gard Strøm.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


webmaster@gamlevalebo.no