ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 06.02.2022

BORSTAD

Gnr 33 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart over Valebø.


Borstad. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.


| Innhold | Gamle Borstad | Borstad 1 |


Gamle Borstad

Beliggenhet.
Matrikkelgården Borstad grenser til Lunde øvre og nedre i nord og i vest, Graverelva i øst og til Graver i sør.

Kilde: Professor Oluf Rygh: Gammelnorsk Bólstaðr, som betyr bosted.
Noen skrivemåter: Burestad 1585. Bogstaff, Boßstaff 1593. Bogstaff 1602. Bolstadt 1604. Borsta 1665. Bordstad 1723.

Borstad kan tenkes å ha vært en del av store Vale og utskilt fra denne i tidlig middelalder. Borstad har aldri vært noen stor
gård og har ofte vært eid eller leid av en gårdbruker som hadde behov for tilleggsjord og ekstra bygninger.

Borstad har aldri tilhørt den katolske kirke. Den har derfor hele tiden vært i privat eie.

Eldste kjente landskyld var på 1 1/2 tønne korn (en måleenhet for beregning av skatt).
Skatten i 1585 var på 5 merker smør og 10 merker mel.

Gårdens landskyld 1695 var på 1 1/2 tønne korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Tidlige eiere:
Niels Thorbjørnsen Wale rundt 1620 - 1630. Se Gamle Vale.
En Rasmus NN i Skien 1630 - 1650.
Ove Andersen i Skien i 1650 - 1679.
Rådmann Andrew Cornish (Andreas Cornish) i Skien ca. 1680 - ?
Sogneprest Wilhelm Dop i Hedrum i 1695.
Kjøpmann Anders Madsen i Skien 1695.
Fra Jon Sommer til Søren Rasmussen 12/2-1710.
Søren Rasmussens arvinger i Skien i 1723.

Bonde, leilending
Ledvor Olsen Lunde.
Bruker 1651 - 1675. Se Lunde øvre(1).

Bonde, leilending
Gunder Ledvorsen Lunde
drev også Borstad i tiden 1675 - ca. 1700.
Bruker 1675-1700. Se Lunde øvre(1).

Eier i denne tiden var byborger og engelskmann Anders Cornish (Andrew Cornish) i Skien.

Denne familien bodde på Lunde, men leide (bygsla) Borstad fra 1675. Sønnesønnen Anders Ledvorsen kjøpte Borstad i 1731.


| Innhold | Gamle Borstad | Borstad 1 |


Borstad 1
Gnr 33 - bnr 1 m.fl.


Borstad. Foto: G. Strøm 2/10-2015.


Adresse i dag: Valebø 632, 3721 Skien.

Borstad skog gikk inn i Lunde øvre i 1695. Siden da har Borstad hatt tinglyst rett til seterhavn og skoghavn i Lunde skog.
Dette var et typisk hefte ved salg av skog i eldre tider. I dag er skogen eid av Løvenskiold - Fossum.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"Bøxlet (bygslet) 1 1/2 tønde fra Anders Madsen til Ledvor Gundersen 24. April 1700."

Bonde, leilending
Ledvor Gundersen fra Lunde øvre(1), s.a. Gunder Ledvorsen Lunde.
Bruker 1700. Se Lunde øvre(1).

Kilde: Matrikkelen av 1723 (utdrag).
Mold- og lerjord, udsat for bergvæde og ligger i bagli. Maadelig letbrugt. Ingen skov.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1 tønde med bygsel solgt fra Abraham Nielsen til Anders Levordsen for Summa 50 Spd., dato 12. April 1720, tinglæst 18. Juni 1731."

Bonde, selveier
Anders Levorsen Borstad fra Lunde øvre(1) f. ca. 1691 bg. 10/8-1760. "Anders Borstad 69, Aar 4 Mnd.", s.a. Ledvor Gundersen Lunde.
g.m. Marthe Rasmusdatter fra Valadalen under Vala f. ca. 1688 bg. 30/1-1745. "Marte Borstad, 56 Aar og nogle Dage.", d.a. Rasmus Kittilsen Dalen (skifte på Dalen 1759).
1. Christen Andersen f. ca. 1716. Overtok gården.
2. Rasmus dpt. 1/11-1718 bg. 26/7-1739. "Rasmus Andersen Borstad, 19 Aar."
3. Rasmus Andersen dpt. 14/1-1720. Se Rønningen under Holla gård.
4. Kirsten Andersdatter dpt. 11/10-1722 bg. 30/9-1749. "Kirsten Andersdatter Borstad, 27 Aar."
5. Agatha Andersdatter dpt. 20/10-1726 g.m. Johannes Olsen Stuen. Se Stuen under Lunde nedre.
6. Ledvor dpt. 6/11-1729. Trolig død før 1730.
7. Ledvor dpt. 2/2-1730 bg. 12/4-1733. "Ledvor Andersen Bordstad, 3 Aar 9 Uger."
8. Gunder Andersen dpt. 18/10-1733 død før mor.
Eier 1720.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Borstad og Marte Rasmusdatters Rasmus: Anders Gunnesen Store Hvale, Siver Brenne, Halvor Olsen Hvale, Anna Graver, Anna Brenne.
F.f. Anders Ledvorsen og Marte Rasmusdatters Rasmus: Syver Brenne, Ole Ledvorsen, Niels Opsal, Agatha Lunde, Anne Rasmusd.
F.f. Anders Ledvorsen og Marte Rasmusdatters Kirsten: Sven Brenne, Niels Dalen, Jens Christensen, Agatha Lunde, Kirsten Opsal.
F.f. Anders Ledvorsen og Marte Rasmusdatters Agata: Ledvor Lunde, Anders Rolfsen, Ole Gravningen, Agatha Lunde, Birte Ledvorsd.
F.f. Anders Ledvorsen og Marte Rasmusdatters Ledvor: Ledvor Gundersen, Ole Gravningen, Jørgen Halvorsen, Ingebor Hvale, Maren Christensd.
F.f. Anders Ledvorsen og Marte Rasmusdatters Ledvor: Niels Svennungsen, Jørgen Halvorsen, Anders Ledvorsen, Kirsten Ledvorsd., Maren Christensd.
F.f. Anders Borstad og Marte Rasmusdatters Gunder: Thomas Thomasen, Anders Ledvorsen, Gunder Ledvorsen, Kirsten Opsal, Marte Pedersd. Opsal.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

En navnebror var Anders Ledvorsen, visstnok også fra Lunde i Valebø. Han var sikkert et nært familiemedlem, siden han stadig var fadder for
barna her. På denne tiden var aldri foreldrene faddere for sine egne barn. Navnebroren bodde på Brudeskjær under Vala.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1/2 tønde med bygsel solgt fra Giertrud Olsdatter til Anders Levordsen for Summa 24 Spd., dat. 29. april 1738, tinglæst 30. Mai 1739."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2485b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang, giør vitterlig At Anno 1745 den 2 Maj med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen og de 2de mænd Anders Hvale og Anders nedre Lunde,
været forsamlet paa gaarden Borstad i Walebøe, og Holden Præstegield, for der sammestæds at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter Marthe Rasmusd.
mellem Enckemand Anders Ledvorsen og 3de Deres sammenavlede Børn, 1 Søn og tvende Døttre, nemlig:
1. Christen Andersen. Myndig og tilstæde.
2. Kirsti Andersdatter 21 aar.
3. Ageta Andersdatter 18 aar.
Faderen ordineres at være formynder for Pige Børnene, Hvorefter Enckemanden med arvingerne angav Boets formue som følger:
(Tinn, Kobber, Træefang, Jernfang, Klæder m.m., bl.a. Et skifte over gjennomsnittet.)
1 gl. Becke qvern med Eendeel Jernredskab - 2 ort.
Creaturer.
1 Borcked Hest - 5 rdl.
1 Graa siet Koe med Biele og Klave, Lingroes - 4 rdl - 2 ort.
1 Hvid ditto med Røde øren, "Snedfaaeg"(?) - 3 rdl - 2 ort.
1 Sort siet ditto, Lydebodt - 4 rdl.
1 Røed siet ditto, Dagros - 4 rdl.
1 Røed siet vetterung Koe, Roslin - 1 rdl - 2 ort.
6 Souer med Lam - 3 rdl.
7 ditto uden Lam - 2 rdl - 4 ort.
2 Gietter à 1 ort - 16 sk. - 3 ort - 8 sk.
Jorde Gods.
Efter tvende andviiste tinglyste skiøder af 18. Juny 1738 og 30. Maj 1739, er Boet eiende og tilhørende arvetomptgaarden Borstad,
Skyldende 1 1/2 tønde med Bøxel, der er henstennede, til at ingen Skoug findes, som og at Jordveien icke er af den beqvemste til
Dyrckning, andsættes for 80 rdl. (Skifte ble avsluttet 22. July 1775.)

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 27.07.2018
.Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1 1/2 tønde solgt fra Anders Levordsen til Christen Andersen for Summa 80 spd., dateret 30. mai 1739, tinglæst 19. sept. 1757."

Bonde, selveier
Christen Andersen Borstad
herfra f. ca. 1716 bg. 29/9-1760. "Christen Andersen Borstad, 44 Aar 5 Mnd."
g. 30/9-1746 m. Maren Jonsdatter fra S. Vale dpt. 2/5-1723, d.a. Jon Arvesen Hvale.
Forlovere: "Anders Sørensen Store Hvale og Lars Johannesen Opsal."
1. Marthe dpt. 16/7-1747 bg. 13/8-1747. "Marthe Christensdatter Borstad 4 uger."
2. Anders Christensen dpt. 19/1-1749. Overtok gården.
3. Kirsten Christensdatter dpt. 24/10-1751.
4. Marthe Christensdatter dpt. 30/6-1754.
5. Jon dpt. 21/8-1757 bg. 11/9-1757. "Jon Christensen Borstad, 12 Dage."
6. Jon dpt. 9/8-1758 bg. 18/9-1758. "Jon Christensen Borstad, 1 Mnd 2 Dage."
7. Anna Christensdatter dpt. 4/11-1759.
Eier 1751.

F.f.
Christen og Mari Jonsdatter Borstads Marthe: Lars Opsal, Thomas Thomasen, Arve Jonsen, Ingeborg Store Hvale, Agatha Andersd.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Anders: Augustinius Graver, Lars Opsal, Anders Jonsen Store Hvale, Kirsten Store Hvale, Gunnil Stuen.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Kirsten: Lars Opsal, Ole Jonsen Store Hvale, Anders Jonsen Store Hvale, Aaste Graver, Anna Store Hvale.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Marthe: Ole Hvale, Arve Stuerud, Anders Jonsen, Aaste Graver, Anna Hvale.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Jon: Augustinius Graver, Ole Hvale, Johannes Graver, Anna Hvale, Agatha Stuen.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Jon: Arve Stuerud, Anders Lunde, Johannes Graver, Anna Hvale, Agatha Stuen.
F.f. Christen Borstad og Maren Jonsdatters Anna: Ole Store Hvale, Arve Hvale, Anders øvre Lunde, Anna Store Hvale, Ingebor nedre Lunde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1761, folio 300b - 302b.
Sted: Borstad 1760.
Christen Andersen død.
Arvinger:
Enchen Marie Jonsdatter og Børn:
1. Anders Christensen 12 aar.
2. Kirstie Christensdatter 9 aar.
3. Marthe Christensdatter 7 aar.
4. Anne Christensdatter 1 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1 tønde 6 sættinger med bygsel, paa Skiftet udlagt efter Christen Andersen, til Marie Jonsdatter, Summa 96 Spd., dat. 4/12-1760."

Enka Maren Jonsdatter ble g2g med Ole Hansen. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Ole Hansen trolig fra Bø i Telemark f. ca. 1720 bg. 24/10-1802 i Bø*. "Ole Hansen Broevjen, 84 Aar."
g2g 30/10-1763 m. enke Maren Jonsdatter fra S. Vale dpt. 2/5-1723 d. før feb. 1801 i Bø, d.a. Jon Arvesen Hvale.
Forlovere: "Augistinus Graver og Arve Andersøn Store Hvale."
Eier 1763.

Se Steinsholt (Plassen) under Brenne.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1 tønde 2 2/5 sættinger med bygsel, solgt fra Ole Hansen (som gift med enka Maren Jonsdatter) til Anders Christensen for Summa 96 Spd., dat. 8. Febr. 1776."

Bonde, selveier
Anders Christensen Borstad herfra dpt. 19/1-1749 bg. 23/6-1804. "Anders Christensen Biøndokken, 57 Aar."
g1g i Romnes 29/9-1775 m. Liv Vetlesdatter fra Lunde øvre(1) dpt. 3/2-1750 bg. 19/12-1782. "Liv Wetlesdatter Borstad, 33 Aar.", d.a. Vetle Gregersen.
Forlovere: "Ole Sivertsen Brenne og Wetle Gregersen øvre Lunde."
g2g i Sauherad 9/12-1783 m. Ingrid Torstensdatter fra Sauherad f. ca. 1750 bg. 14/7-1813. "Ingebor(!) Torstensd. Biørndokken, 63 Aar, 3 Mnd.", d.a. Torsten NN.
Forlovere: "
Anun Andersen Houchevig og Jens Graver."
1. Ingeborg Andersdatter dpt. 21/12-1777.
2. Maren f. 28/12-1779 bg. 15/9-1780. "Maren Andersdatter Borstad, 37 Uger."
3. Christen Andersen f. 3/10-1781. Se Kjendalen øvre.
Barn i 2. ekteskap:
4. Liv Andersdatter f. 12/2-1785.
5. Torsten f. 14/5-1787 bg. 6/3-1788. "Torsten Andersen Borstad, 42 Uger."
6. Jon Andersen f. 25/9-1789. Se Bjørndokka under Graver.
Eier 1776.

F.f. Anders Borstad og Liw Vetlesdatters Ingebor: Gregar Wala, Jon Store Wale, Tollef Store Wale, Aslou Wala, Marthe Borstad.
F.f. Anders Borstad og Liw Wetlesdatters Maren: Gregar Lille Wale, Tow Øvre Lunde, Tollef Store Wale, Maren Torgersd. Øvre Lunde, Dorthe Marie Store Wale.
F.f. Anders Borstad og Liv Vetlesdatters Christen: Anders Olsen Øvre Lunde, Ole Heljesen Borstad, Niels Sivertsen, Karen Øvre Lunde, Maren Sivertsd. Graver.
F.f. Anders Borstad og Inger Torstensdatters Liw: Jens Graver, Johannes øvre Lunde, Niels Sivertsen, Kirsten nedre Lunde, Aaste Jensd. Graver.
F.f. Anders Borstad og Ingri Torstensdatters Torsten: Halvor Olsen Store Wale, Jon Olsen Store Wale, Anders Olsen Store Wale, Kirsten Olsd. Graver, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Anders Christensen Borstad og Liv(!) Andersdatters(!) Jon: Anders Wale, Niels Sivertsen Wale, Ole Jensen Graver, Maria Biørnsd. Wale, Ingeborg Hansd. Wale.

Anders Christensen Borstad solgte gården til Jens Augustinustinusen Graver i 1781 og fortsatte her
som leilending i noen år. De flytta senere til Bjørndokka under Graver.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 66. Digitalarkivet.
"1 tønde 6 sættinger med bygsel, solgt fra Anders Christensen til Jens Augustinusen for Summa 150 Spd., dat. 29. Maj 1781."


Eier fra 1781. Jens Augustinusen Graver. Jens Graver drev både Borstad og Graver. Se Graver(1).

Skogsarbeider, inderst (= leiboer med egen husholdning)
Ole Helgesen f. ca. 1735 (ikke i Holla) bg. ved Romnes 23/3-1792. "Ole Helgesen af Valebøe, død af den her grasserende Sygdom, 57 Aar."
g. 21/8-1768 m. Ingeborg Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 27/1-1743 d. 29/7-1817. "Ingebor Sivertsdatter Enke Hegnen, 78 Aar.", d.a. Sivert Olsen.
Forlovere: "Ole Sivertsen Brenne og Lars Johannesen Opsall."
1. Maren Olsdatter dpt. 4/12-1768 g. 11/10-1792 m. Tollev Rasmussen (dreng på Graver) f. ca. 1754. Se Hansekås under Lunde øvre.
2. Sivert Olsen dpt. 25/7-1773.
3. Aslaug Olsdatter dpt. 1/10-1775 g.m. enkemann Ole Olsen. Se Roligheten under Tufte i Holla.
4. Karen Olsdatter dpt. 3/5-1778.
5. Johannes Olsen f. 26/11-1780.
7. Nils Olsen f. 15/8-1785 bg. 3/11-1798. "Niels Olsen Hansekaas, druknede i Nord-Søen, 13 Aar 11 Uger 5 Dage."
8. Søren Olsen f. 12/4-1788.
Bruker i 1780.

F.f. Ole Helgesen og Ingebor Siversdatters Maren: Halvor Store Hvale, Sivert Stensholt, Ole Larsen Brenne, Karen Store Vale, Svannou Olsd. øvre Lunde.
F.f. Ole Helgesen og Maren(!) Sivertsdatters Sivert: Jens Graver, Johannes Lien, Berrent Graver, Karen Lien, Kirsten Sivertsd.
F.f. Ole Helgesen og Ingebor Siversdatters Aslou: Johannes Lien, Berrent Kittilsen, Niels Opsal, Karen Lien, Maren Graver.
F.f. Ole Helgesen Stuen og Ingebor Siversdatters Karen: Sigur Lunde, Jens Graver, Niels Sivertsen, Anna nedre Lunde, Maren Sivertsd.
F.f. Ole Helgesens Borstad og Ingeborg Siversdatters Johannes: Johannes Lien, Anders Borstad, Niels Sivertsen, Kirsten Graver, Aasild Siversd.
F.f. Ole Helgesen HanseKaasen og Ingeborg Sivertsdatters Niels: Johannes øvre Lunde, Gregar øvre Lunde, Niels Sivertsen Graver, Karen øvre Lunde, Maren Sivertsd.
F.f. Ole Helgesen i Walebøygden og Ingeborg Sivertsdatters Søren: Anders Arvesen Wale, Peder Nielsen Hegnen, Ole Johannissen Lunde, Aasild Sivertsd. Lunde, Maren Olsd. Graver.


Denne familien flytta mye rundt, som de fleste husmannsfolk. Karen ble født på Stuen under nedre Lunde i 1778.
Johannes ble født på Borstad i 1780 og i 1785 hadde de flytta til Hanseskås under Lunde øvre. Siden flytta de til
Hegna under Graver nedre.

Borstad lå øde (ubebodd) under folketellinga 1801. Jorda ble brukt av eieren Jens Augustinusen Graver.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla og Bø tinglag folie 145. Digitalarkivet.
"Christen Andersen solgt sin Odelsret med bygselsret til Jens Augustinusen, April 1802."
"Solgt 1 tønde 6 sættinger fra Jens Augustinusen til Tyge Jensen, dat. Juni 1805."
"Solgt 1 tønde 6 sættinger fra Tyge Jensen til Niels Arnesen, dat. August 1806."
"Solgt 1 tønde 6 sættinger fra Niels Arnesen til Augustinus Jensen, dat. Juli 1807."
"1 tønde 6 sættinger udlagt ved Skifte efter Augustinus Jensen, til Peder Augustinusen, dat. 1822."

Peder Augustinusen Omtved.
Eier 1822.

Denne familien bodde på Omtvedt i Helgen. Se Omtvedt(1) i Holla (Åmtvedt).

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

155

Borstad

Peder Augustinusen 

          1 1/2 Sættinger

 0 Daler - 1 Ort - 17 skilling

154c ditto ditto 1 tønde 6 sættinger  2 - 3 - 0


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla og Bø tinglag folie 145. Digitalarkivet.
"1 tønde og 6 sættinger solgt med Mageskiftet gaard no. 36 og gaard no. 63 (gamle nummer!), fra Peder Augustinusen til Ole Augistinusen, dat. Feb. 1842.

Ole Augustinusen fra Graver(1) f. 3/3-1811, s.a. Augustinus Jensen Graver.
Eier 1842.

Han bodde tidligere på Graverplassen. Se der.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 115a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøde fra Ole Augustinusen til Arne Nielsen, dat. 7., tinglæst 8. Sept. 1847.
Ble i 1866 sammenføiet med Lunde øvre gnr 35 bnr 5, hvorfra igjen udskilt ved delingsforretning, tinglyst 12. Juni 1868."
"Skjøde fra Arne Nilsen til Abraham Nilsen Bergen (Bergan) for 1650 Spd., dat. 4., tinglyst 6. Februar 1851."
"Mageskifteskjøde fra Abraham Nilsen Bergen (Bergan) til Jens Bentsen Hvale, dat. 6., tinglyst 7. Sept. 1853.

Bonde, arbeider, selveier
Jens Bentsen Borstad fra S. Vale(2) f. 4/7-1831 d. 9/12-1903 på Sperrebakken ved Skotfoss, s.a. Bent Jonsen Hvale.
g. i Holla kirke 4/5-1854 m. Kirsten Hansine Leifsdatter "Sina" f. 14/2-1829 på Plassen av Ø. Sauar i Sauherad (50/2), d.a. Leif Hansen Plassen og Gunhild Pedersdatter Brenne. Se Brenne(3).
Forlovere: "Simon A. Wale og Gunder Arvesen Wale."
1. Leif Jensen (Leif Jensen Lundefaret) f. 7/5-1855 på Borstad g. 1886 m. Malene Andreasdatter Bjørndalen f. 1866. Han var hovslager og vognfabrikant.
2. Mari Jensdatter f. 30/9-1856 g.m. Isak Andersen Nygaard. Se Nygård(1) i Gjerpen.
3. Gunhild Jensdatter f. 21/4-1859 d. 15/1-1907 i Lunde g.m. Hans Hansen Sperrebakken. Bodde på Skotfoss.
4. Anne Kirstine f. 27/10-1861 d. 6/4-1867.
5. Bent Jensen f. 12/4-1865. Se Ø. Brenne(3). Se også Valadalen under Vala.
Eier 1853.

F.f. Gaardmand Jens Bentsen Bordstaae og Kirsten Hansine Lewsdatters Lew: Asloug Maria Tronsd. Wale, Gunnild Lewsd. Ryentved, Bent Jonsen Wale, Hans Lewsen Pladsen af Saude, John Østensen Kaasen af Saude.
F.f. Gaardmand Jens Bentsen Bordstaae og Kirsten Hansine Lewsdatters Mari: Gunnild Pedersd. Ryentved, Gunnild Lewsd. ditto, Bent Vale, John Andersen Wale og Peder Lewsen Ryentved.
F.f. Gaardmand Jens Bentsen Bordstaae og Kirsten Hansine Leifsdatters Gunnild: Aste Kirstine Bentsd. Lunde, Karen Andrea Olsd. Pladsen, Bent Johnsen Wale, Lars Sørensen Lunde, Peder Leifsen Brenne.
F.f. Gaardmand Jens Bentsen Bordstaa og Kirsten Hansine Leifsdatters Anne Kirstine: Gunnild Pedersd. Ryentved, Kirstine Leifsd. Holte, Knud Gundersen Ryentved, Hans Leifsen Pladsen, Torsten Halvorsen Holte.
F.f. Gaardbruger Jens Bentsen Bordstaa og Kirsten Hansine Leifsdatters Bent: Gunnild Leifsd. Holte, Ingebor Knudsd. Ryentved, John Bentsen Wale, Torsten Halvorsen Holte, Peder Leifsen Graverplads.


Tjenestefolk i 1865:
Halvor Olsen(23) fra Sauherad, Hans Olsen(16) fra Sauherad og Ingeborg Hansdatter(15) fra Holla.

Jens Bentsen Borstad flytta til Sperrebakken ved Skotfoss og døde der i 1903. Hele familien hørte til menigheten D.E.L.K.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 8, Faar 8, Svin 2.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Rug 1/2 tnd, Byg 1 1/4 tnd., Blandkorn 1/4 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 6 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Knut Gundersen Graver): 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.
Udsæd (Knut Gundersen Graver): Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 1 tnd.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 33

1

155

Borstad

ditto

Knud Jørgensen(!) Graver

 2 - 3 - 0

3 mark 78 øre

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 115a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Knut Gundersen Graver den ældre
til Knut Gundersen Graver d.y. herpaa for kr. 16.000, dat. 6. Jan., tingl. 3. Feb. 1893."
"Skjøde fra umyndiggjorte Knud Gundersen d.y. ved værge til Knud Gundersen d.æ. herpaa m.m. for kr. 16.000, dat. 18. feb., tingl. 8. Marts 1893."
"Hjemmelsdokument paa privat skifte efter Gunhild Pedersdatter Graver, d. 30. Dec. 1893, hvorved dette brug er udlagt enkemanden
Knud Gundersen Graver
d. æ. for kr. 6.500, tinglæst 3. Marts 1894."
"Skjøde fra umyndiggorte Knud Gundersen Graver ved værge til Nils Gregersen Eide for kr. 5.850, dat. 18. Mai, tinglyst 9. Juni 1894."

Bonde, selveier
Nils Gregersen Eide fra Eide i Nore i Nummedal, Buskerud f. 8/5-1844, s.a. Greger Olsen og Helga Olsdatter.
g.m. Ingeborg Knutsdatter fra Graver(1) f. 30/3-1847 på Øvre Ryntveit(1) i Nes, Sauherad d. 5/5-1908 på Ryntveit, d.a. Knut Gundersen.
Eier 1894-1922.

Se Graver nedre.

Borstad hadde ikke fast bosetning under folketellingene 1891, 1900 og 1910.


Borstad. Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 33

1

Borstad

Borstad 

Nils Gregersen Ryntvedt

3 mark 78 øre 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 115a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Gregersens eneste og myndige arvinger, ifølge attest, til Knut Gregersen for kr. 12.000, dat. april, tinglyst 27. mai 1922.

Bonde, selveier
Knut Gregersen Borstad
(Knut Bårstad) fra Graver nedre f. 12/1-1877 på Graverplassen d. 22/9-1951, s.a. Nils Gregersen (Eide).
g. i Holla 4/11-1915 m. Anna Berthine Syvertsen fra Stensholt i Lardal (Styrvold sogn) f. 21/3-1881 d. 7/11-1944, d.a. g.br. Syvert Berntsen f. 1854 og Helle Andrine Andersdatter f. 1854.
Forlovere: "Kjøbmand Helmer Knutsen, Skien og G.br. Johan Pedersen, Saude (Sauherad)."
1. Ingeborg Borstad f. 18/4-1917 på Borstad. Overtok gården.
Eier 1922.

Før han giftet seg var Knut Gregersen i tjeneste på Hyni i Gjerpen.

F.f. Gårdbruker Knut Gregersen og Anna f. Sivertsens Ingeborg: Gunhild Lunde, Kristian A. Lunde, Torsten R. Lunde, Marta Lunde.

Kilde: Wikipedia.
Ryntveit-mordet.

Denne tragiske hendelsen fant sted i Sauherad i 1904, da Knut Ryntveit drepte den 17 år gamle Aasta Gunnarsrud. «Til bys det bar og i arrest ble satt», heter det i visa, og det er riktig nok, men folkemeningen var at det var Knuts mor som var ansvarlig for drapet. Hun var kjent som en herskesyk dame. Historien forteller og at lens-mannen som måtte arrestere Knut Ryntveit syntes det var en meget trist sak. Knut ble dømt til livsvarig fengsel for mordet på Aasta Gunnarsrud, men han ble benådet i 1914. Han kom tilbake til Borstad i Valebø og levde deretter et stille liv til han døde i 1951.
Aasta Gunnarsruds gravplass kan man lese følgende inskripsjon: «Her hviler støvet av tjenestepiken Aasta Gunnarsrud født den 30. januar 1886. Forsmaaet og dræbt av sin elsker 23. juli 1904. Reist av venner av frihet og rettferdighet i 1910». Se artikkel.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 115a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/6, tinglyst 31/7-1941, fra Knut Gregersen (Nilsen) Borstad til Ingeborg Johnsen for kr. 19.100, derav for besetning og redskaper kr. 2.500,
Sælgerens hustru Anna Borstad er forbeholdt føderåd på denne eiendom på livstid."


Borstad. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk, Telemark 1953.

Selveier
Ingeborg Johnsen Borstad herfra (f. Ingeborg Borstad) f. 18/4-1917 d. 21/6-2002, d.a. Knut Gregersen Baarstad.
g.m. Thorvald Johnsen fra Skreva under Bø i Gjerpen f. 19/2-1911 d. 7/6-2005.
1. Sigrid Johnsen f. 1940. Sykepleier. Bodde i Oslo. Døde ugift.
2. Thorbjørn Johnsen f. 1944. Overtok gården.
3. Asbjørn Johnsen f. 1945.
Eier 1941 - 1999.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerpen gravplass.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 115a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 28/1, tinglyst 10/2-1948, hvorved er utskilt parsellen "Idrettsplassen" med skyldmark 0 mark 10 øre."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 33

1

Borstad

Nils G. Ryentvedt 

3 mark 77 øre 

ditto 2 Borstad - skogstykke Godseier Løvenskiold 0 mark 01 øre
ditto 3 Idrettsplassen J. Johnsen 0 mark 10 øre

Selveier
Thorbjørn Johnsen herfra f. 1944, s.a. Thorvald Johansen og Ingeborg f. Borstad.
1. Bjørn Morgan Johnsen f. 1970.
2. Steffen Johnsen f. 1987.
Eier 1999.

Torbjørn Johnsen solgte gården Bjarne Willy Lunde i 2005 og flytta til Thailand.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV, side 175 (Foyn forlag, Bø 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 64 dekar jord, 184 dekar skog og 8 dekar annet areal. Jorda blir bortleid til produksjon av korn, poteter og grønnsaker. I skogen er det hogst og pleie av plantefelt. I tunet står et våningshus fra 1731, ombygd i 1947/1948 og restaurert i 1972. De eldste delene av våningshuset er fra før 1600 (!). Bryggerhus, stabbur, loft og bur har ukjent alder.

Bonde, selveier
Bjarne Willy Lunde fra Lunde nedre(1).
Eier 2005.

Bjarne Willy Lunde og kona renoverte huset her og flytta inn da sønnen Bjørn Wessel tok over Lunde i 2015.
Tidligere hadde han (Bjarne W. Lunde) satt opp et nytt moderne uthus med fjøs til X kuer.

Se Lunde nedre(1).
 


| Innhold | Gamle Borstad | Borstad 1 |


webmaster@gamlevalebo.no