ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 16.12.2023

LUNDE NEDRE

Gnr 34 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Gamle Lunde

Det er ingen tvil om at alle de nåværende Lunde-gårdene en gang har vært 1 gård. Lunde ble delt i et øvre og et nedre bruk en gang
i middelalderen mellom 1400 og 1500-tallet. Men Lunde samlet er en gammel gård og vi kan nok anta at den ble rydda i, eller før
vikingetiden (ca. 790 - ca. 1050).

Lunde grenser til Store Vale i syd og Lille Vale (Vala) og Brenne i vest hvor Brenneelva utgjør grensen. Den grenser videre til Sauherad
i nord og til Borstad, Graver og N. Vale i øst.

Professor O. Rygh (navneforsker): Lunde. Norrønt: Lundi, Lundæ, Lundhi. Kommer av ordet lund.

Fra gamalt av har det vært husmannsplasser og setre nord for Graver nedre og Dalakjenn. Plasser som Dalekåsa, Kjenndalen ytre og øvre,
Fjellskott, Hanseskås, begge Kjenndal-plassene og Kvernkåsa er kjente plasser for folk som er kjent i bygda. Disse ligger alle i skogsområder
under Lunde, selv om områdene for lengst er solgt til Løvenskiold-Fossum.

Veldig enkelt forklart, ble Lunde gitt til den katolske kirke for at giveren skulle komme lettere gjennom skjærsilden. På denne måten ble kirken
rikere og mektigere for hvert år.
Danskekongen, som stadig lå i krig med svensker og tyskere, brukte mye penger på sin krigføring. Han så at kirken var styrtrik og på 1530-
tallet passet det han derfor bra å innføre reformasjonen i både Danmark og Norge. Dermed konfiskerte kongen alt det jordegodset som den
katolske kirke hadde eid. Dette ble deretter, for det meste, kalt for krongods. Men enkelte steder ble det også kalt for kirkegods, prostigods,
klostergods og prestegods. Kongen ble dermed styrtrik og kunne innkassere leieinntekter og skatter av alle sine gårder, sagbruk og møller.

Eldste skriftlige kilde er et diplom skrevet på norrønt (gammalnorsk) på Bø prestegård den 3. mai 1377:
Kilde: Diplomatarium Norvegicum. Brev nr. 443. Undertegnet 3. mai 1377.
Sammendrag: "Helge Alfssön, Prest paa Holden, og Amund Olafssön vidne, at Gudrun Olafsdatter solgte til Eilif Helgessön et Markebol i Lund i Vadlebö i Romenes Sogn paa Grönland."
Brevtekst:
"Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edar høyra sendir siri Helghi Alfs son prester a Hallini ok Amonder Olafsson q. g. ok sina mitt vilivm ydar kvnnikt gera at mit varom j stovonne vti Bø krossmessodagen vm varet a ii are ok xx rikis okars vyrdleks herra Hakonar med guds nad Noreks ok Svia kononks saom ok høyrdvm a handarband þeira af eini halfv Gudrun Olafs doter en af annare Eilifver Hælgason at Gvdrvn hafþe seltt fyrnemdom Eilivi merk boll iardar j Lvndi j Vadlabø er liggar i Romanes sonk a Grølande (Grenland) med allvm þeim lvtvm ok lvnnindvm sem till hafa leget fra forno ok nyiv frialst ok heimolt firir hvarivm manne kendes þa optnemd Gvdrvn at hon hafþe vpboret fryssta pening ok øfssta ok alla þerr j millvm sem j kavp þeira kom till sans vitnis burdar settom mit okor insigli firir þetta bref er gort var a degi ok are sem fyr segir."

Nicolas Thormodsen eide Lunde før 1398. Nicolas (Nils) hadde da gitt 6 settinger i gården til Holla kirke.

I biskop Eysteins jordebok (1398) kan vi også lese at presten i Romnes kirke eide 2 markebol i Lunde, Romnes kirke eide 1 markebol og presten
i Holla eide 1 markebol i Lunde. Markebol = eldste kjente måleenhet for beregning av eiendomsskatt.

Landskyld rundt 1500: 4 tønder korn og 6 settinger (4 1/2 tønne). 1 tønne = 12 settinger.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Måleenheten har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Brochenhuus jordebok 1585.
Landskylda av Lunde i 1585 var på 16 merker Smør. Skatt av dette var 1 bismerpund smør og 8 merker mel.

I 1615 var Lunde blitt delt i 2 gårder.

Kilde: Alexander Rabe von Papenheims Jordebok for Bratsberg len ca. 1615.
"Udj Lunnde i Walle bøgden eier Hr. Peder i Sandherrit i Brunlaug lhenn 2 tønder,
Holldenn kierche 1/2 tønde, Hollden presteboell 1 tønde, Jacop Jennsenn i Skeen
1 tønde som frue Anne Stygis tillkommer, Cronenn 4 kallshinnd (kalveskind).
Cronen udj leding 6 merker Smør og 1/2 pund meell."

"Udi annditt Lunde i Walle bøgden eiger Holldenn presteboell 2 tønder, Romenis
kierche 1 tønnde, Jacop Jennsenn i Skienn 1 1/2 tønde, som fru Anna Styggisdatter tillkom."

Se Lunde øvre og Lunde nedre.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Lunde nedre 1
Utskilt fra Gamle Lunde som ble delt i en øvre og en nedre gård mellom 1400 og 1600.


Lunde nedre 1. Foto: Gard Strøm 2015.

Adresse i dag: Brennev. 1 og 3, 3721 Skien.

Landskyld 1690: 4 1/2 tønne korn ("4 tønder 6 sættinger"). Det var 12 settinger i 1 tønne. "Holden Præsteboel" (presteembedet) eide 2 tønner,
"Rommenæs kirke" eide 1 tønne og bonden selv eide 1 tønne.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Måleenheten har endret seg gjennom tidene.

Det var nevnt i matrikkelen 1723 at det var seter til gården. Av Lundeseter er det bare steinrester igjen i dag. Setra lå i Lundeskauen.

Tidlige brukere.
Av gamle skattelister kan vi se følgende brukere (leilendinger) av Lunde nedre.

Olluff Lunde i 1528.
Sigurd Lunde i 1593 - 1610.
Siwwert (Sigurd) Lunde. Kilde: Tienden 1610.
Birgitte Lunde
(enka?) 1611 - 1624.

Bonde, selveier/ leilending
Svend Augustinusen Lunde trolig fra Brenne f. ca. 1590* d. ca. 1660, s.a. Augustinus Pedersen Brenne. Se Gamle Brenne.
g.m. Marthe Olsdatter f. ca. 1600 d. ca. 1670 (skifte).
1. Jens Svendsen f. ca. 1639*. Til Tveiten i Sauherad.
2. Sivert Svendsen d. på "Uhlefos" ca. 1669 (skifte) g.m. Ingeborg Evensdatter. Bodde trolig ved Ulefoss Sagbruk.
3. Johannes Svendsen f. ca. 1637*. Se Kjendalen øvre.
4. Augustinus Svendsen f. ca. 1643*. Se Graver(1).
5. Christian Svendsen f. ca. 1643* død før 1670 (skifte nedenfor).
6. Ole Svendsen f. ca. 1645*.
7. Ambros Svendsen f. ca. 1645*. Se Valadalen under Vala.
8. Marthe Svendsdatter g1g m. Rolf Lunde. Se nedenfor.
9. Kirsten Svendsdatter g.m. Morten Tygesen. Se nedenfor.
Bruker ca. 1628 - 1659.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
"
Suend Lunde och hands Quinde, hands Søn Jens, hands daater Marte, En Husquinde Tharand."

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Lunde nedre som Suend bruger, schyller aarligt 4 1/2 tønde korn. Deraff eyer Hollen presteboell 2 tønder med bøxell,
Rommenes kierche 1 tønde, och bunden selff 1 1/2 tønde. Kand iche erachtis goed for høyre att skatte end en fuldgaard skatt.
Ehr i denne sex daller skatt, penge 6 dr.

Kilde: Husdyrtelling 1657.
2 Heste, 12 Kjør, 18 Ungdyr, 8 Faar, 1 Svin.


Svend betalte leilendingsskatt av gården fram til og med 1660. I 1661 var det enka som betalte skatten.

*Fødselsår på barna ovenfor er etter "Sogneprestens mandtal" av 1665, og ikke særlig nøyaktig.

*Kilde: Sogneprestens Manntall 1665*.
"Lunde Nedre.
Marthe Olsdatter Enche och Johannes Svendssøn, Hendes Søn 24 Aar bruger 4 1/2 Tønde
Sønner:
Kristian Svendssøn 21 Aar
Oluff Svendssøn 17 Aar
Jens Svendssøn 25 Aar
Ambros Svendssøn 14 Aar.
I 1664 hørte det en husmannsplass til Lunde nedre. Der bodde Sivert Olsen f. ca. 1635."

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 33).
Han skriver: "Etter en opplysning fra 1701 skulle Svend være født omkring 1590." Denne opplysningen er trolig funnet i tingboka av samme år, i forbindelse med en rettssak. Han skriver videre at enka Marte Olsdatter drev gården inntil 1670. Dette ifølge skattemanntallet 1670, hvor hun var oppført som eneste bygsler (fester/ leier).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1667 - 1684, folio 39b - 40b.
Sted: Lunde nedre - 1670.
Enke Marthe Olsdatter død.
Arfuinger børn.
1. Jens Svendsen.
2. Sifvert Svendsen.
3. Johannes Svendsen.
4. Augistinus Svendsen.
5. Olle (Ole) Svendsen.
6. Ambros Svendsen.
7. Martha Svendsdatter.
8. Kirsten Svendsdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Arbeider, inderst
Morten Thygesen fra Vipeto nedre i Holla f. på 1620-tallet? d. før 1698, s.a. lensmann Tyge Andersen Wibeto.
g.m. Kirsten Svendsdatter herfra d. mellom 1670 og 1698, d.a. Svend Augusinusen Lunde.
1. Thyge Mortensen. Se Valadalen under Vala.
2. Kirsten Mortensdatter f. ca. 1650 g.m. Christopher Thoresen. Se Kråkeføtt under Susås i Holla.
3. Johanne Mortensdatter f. ca. 1662 g.m. Even Torjussen. Se Kråkeføtt under Susås i Holla.

Disse barna er etter Søve-skiftet fra 1712, etter Hans Tygesens død. Morten Tygesen var hans halvbror.
Hans og Morten Tygessønners far var lensmann i Holla, Tyge Andersen Wibeto. Se Vibeto nedre(1).

Bonde, leilending
Rolf Lunde trolig fra Sauherad død mellom 1652 og 1656.
g.m. Marthe Svendsdatter herfra, d.a. Svend Augustinusen Lunde.
1. Lisbeth Rollfsdatter f. ca. 1652.
Bruker ca. 1652.

Enka Marthe Svendsdatter ble g2g med Anders Jonsen Lunde. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Jonsen Lunde d. ca. 1701.
g.m. enke Marthe Svendsdatter herfra, d.a. Svend Augustinusen Lunde.
1. Rolf Andersen Lunde f. ca. 1656. Se nedenfor.
Bruker ca. 1656.

Landskyldskatten 1696-1699, forteller oss at Lunde nedre hadde ei landskyld på 4 1/2 tønne.
Anders Jonsen og hans sønn Rolf Andersen brukte 1 1/4 tønne hver.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 60. Digitalarkivet.
"4 1/2 tønde (hele gården) ble bygslet fra Georg Meidel til Rolf Andersen den 13. okt. 1701."


Bonde, leilending
Rolf Andersen Lunde herfra f. ca. 1656 bg. 2/7-1737. "Rolf Andersen Lunde, 81 Aar."
g.m. Kirsten Gunnesdatter fra gården V. Helgen i Holla f. ca. 1660 bg. 1/12-1726. "Kirsten Gundersd. Lunde, 66 Aar.", d.a. Gunne Paulsen Helgen.
1. Kirsten Rolfsdatter f. ca. 1686 g.m. Anders Jensen. Se Geitebua.
2. Anders Rolfsen f. ca. 1688. Overtok bygselen på gården.
3. Ingeborg Rolfsdatter f. ca. 1690 g.m. Peder Jensen. Se Geitebua.
4. Mari Rolfsdatter dpt. 1/3-1699 i Sauherad.
5. Marthe Rolfsdatter f. ca. 1703 bg. 27/3-1777. "Marthe Rolfsdatter Gruen, 74 Aar." g.m. Jon Bjørnsen. Se Gruvehaugen under Fen nedre.
Bruker 1701.

Rolf Andersen Lunde hadde drevet gården sammen med sin far fra rundt 1676.
Han overtok festet på hele Lunde nedre i 1701, da faren døde.

Herfra ble det i 1720-åra utskilt et bruk som senere fikk bruknr. 3. Se Lunde nedre(3).

Bonde, leilending
Anders Rolfsen Lunde herfra f. ca. 1688 bg. 8/6-1765. "Anders Rolfsen nedre Lunde 77 aar."
g. før 1717 m. Karen Paulsdatter fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen f. ca. 1692 bg. 30/7-1775. "Karen Poulsdatter nedre Lunde, 83 Aar ringere 5 Mnd 4 Dage.", d.a. Paul Nilsen Olsbrygge.
Bruker ca. 1720. Se Lunde nedre(3).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 60. Digitalarkivet.
"1 1/2 tønne, uten bygsel, ble solgt fra Inger, Salige Nils Hansen til Johan Octavius Cappelen den 1. Juli 1729 for 40 Spd."
"1 tønne ble solgt fra Prost P. Alstrup i Bamble til Justisraad Leopoldus den 30. Dec. 1734." (Pris ikke oppgitt.)

Herman Leopoldus kjøpte seg adelsbrev av danskekongen i 1739 og tok adelsnavnet Løvenskiold. Mange år senere kjøpte Løvenskiold - Fossum resten av Lunde nedre. Mesteparten av skogen ble beholdt da de senere solgte gårdene med jorda til sine leilendinger.

Bonde, leilending
Gullik Kittilsen Lunde fra Framstua, Nordadal (94/6) i Sauherad dpt. 8/12-1754 d. 25/4-1817 på Lunde, s.a. Kittil Sigurdsen og Margit Torgrimsdatter.
g1g i Nes kirke i Sauherad 20/10-1779 m. Kirsten Andersdatter fra Lunde nedre(3) dpt. 30/4-1761 bg. 12/9-1798. "Kirsten Andersdatter Lunde, død i BarselSæng, 37 Aar.", d.a. Anders Andersen Lunde.
Forlovere: "Gregar Wale og Anders Lunde."
g2g i Holla 22/8-1800 m. Anna Gundersdatter fra Geitebua(1) f. 11/3-1782, d.a. Gunder Arvesen Giedeboen.
Forlovere: "Jon Olsen og Anders Arvesen Store Wale."
1. Ingeborg Gulliksdatter f. 15/7-1781 g.m. Anders Olsen Namløs.
2. Anne Gulliksdatter f. 14/12-1783 g.m. Andreas Anundsen. Se Kjosvik under Brenne.
3. Kittil f. 1/1-1786 bg. 21/1-1786. "
Kittil Gullichsen nedre Lunde, ved Romenæs, 3 Uger."
4. Kittil f. 11/7-1787 bg. 15/12-1808. "
Kittil Gullicsen Lunde, 21 Aar."
5. Margith Gulliksdatter f. 21/3-1790 bg. 29/12-1807. "
Margit Gullicsd. Lunde, 19 Aar."
6. Halvor f. 16/2-1793 bg. 30/5-1793. "
Halvor Gullichsen Lunde, ved Romenæs, 14 Uger 5 Dage."
7. Anne f. 15/5-1794 bg. 11/6-1794. "
Anne Gullichsd. Lunde, ved Romenæs, 3 Uger 6 Dage."
8. Karen Gulliksdatter f. 11/12-1795 g.m. Peder Knudsen. Se Kvernodden under Romnes.
9. Anders Gulliksen f. 13/8-1798 d. 4/4-1799. "
Anders Gullichsen Lunde, ved Romenæs, 33 Uger 2 Dage. Fundet død i Sengen den 4. April."
Barn i 2. ekteskap:
10. Gunder Gulliksen f. 24/8-1801 d. 4/6-1823. "Gunder Gulliksen Gaardmands Søn Lunde, 21 Aar 9 Mnd. 11 Dage."
11. Sigurd Gulliksen f. 3/8-1803 d. 27/2-1831 på Lunde. "Gaardmands Søn Sigurd Gullichsen, 27 Aar, Lunde".
12. Kirsten Gulliksdatter f. 19/1-1805 g1g m. Arve Halvorsen fra N. Vale. Se Omtvedt(3) i Helgen.
13. Karen f. 18/1-1808 bg. 4/2-1808. "
Karen Gulliksd. Lunde, 1 1/2 Uge."
14. Karen f. 31/5-1809 d. 23/2-1815. "Karen Gullichsdatter Gaardmands Barn Lunde, 5 Aar 9 Mnd."
15. Kittil Gulliksen f. 10/2-1812.
16. Maria Gulliksdatter f. 3/10-1814.
Bruker 1779.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gullich Kittilsen Nedre Lunde og Kirsten Andersdatters Ingeborg: Jens Graver, Anders Øvre Lunde, Anders Nedre Lunde, Karen Andersd. Øvre Lunde, Aaste Kittilsd. Nedre Lunde.
F.f.
Gullich nedre Lunde og Kirsten Andersdatters Anna: Anders nedre Lunde, Peder Kindalen, Niels Opsal, Aaste nedre Lunde, Kirsten Andersd. nedre Lunde.
F.f. Gullich Kittilsen nedre Lunde og Kirsten Andersdatters Kittil: Gunder Wale, Anders nedre Lunde, Halvor Pedersen Wale, Margith Wale, Birthe Gundersd. Wale.
F.f.
Gullich nedre Lunde og Kirsten Andersdatters Kittil. Fadd: Jens Graver, Anders nedre Lunde, Gunder Opsal, Aaste Kittilsd. nedre Lunde, Aaste Johannisd. øvre Lunde.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Kirsten Andersdatters Margith: Gunder Wale, Niels Larsen øvre Sannæs, Augustinus Graver, Aaste Kittilsd. Lunde, Anne Gundersd. Lunde.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Kirsten Andersdatters Halvor: Anders Arvesen Store Wale, Anders Andersen Lunde, Halvor Gundersen Wale, Aaste Kittilsd. Lunde, Ingeborg Annundsd. Brenne.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Kirsten Andersdatters Anne: Anders Andersen Lunde, Annund Brenne, Halvor Gundersen Wale, Aaste Kittilsd. Lunde, Aaste Gregarsd. Wale.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Kirsten Andersdatters Karen: Anders Lunde, Sivert Brenne, Gullich Torgrimsen Brenne, Ambor Pedersd. Brenne, Aaste Gregarsd. Lunde.
F.f. Gullich Kitilsen Lunde og Kirsten Andersdatters Anders: Anders Lunde, Søn Anders Andersen Lunde, Halvor Gundersen Wale, Aaste Kittilsd. Lunde, Ingeborg Anundsd. Wale.
F.f.
Gullik Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Gunder: Anders Arvesen Wrk., Anders Olsen Namløs, Kittil Andersen Lunde, Ingeborg Gulliksd. Namløs og Anne Gulliksd. Lunde.
F.f. Gullik Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Sigurd: Anders Namløs, Ingeborg Lunde.
F.f. Gullic Nedre Lunde og Anne Gundersdatters Kirsten: Augustinus Graver, Gullic Ø. Lunde, Arve Gundersen Gieddeboen, Anne Graver, Margit Lunde.
F.f.
Gullic Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Karen: Anders og Kittil Lunde, Arve Gundersen Giedeboen, Aaste Olsd. Lunde, Karen Gundersd.
F.f. Gullik Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Karen: Gunder Gieddeboen, Augustinus Graver, Arve Vale, Anne Boerstad, Karen Vale.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Kittil: Kari Hvale, Kari Gundersd. Gjedeboen, Arve Hvale, Peder Brenne og Sivert Olsen Hegna.
F.f. Gullich Kittilsen Lunde og Anne Gundersdatters Maria: Aaste Lunde, Kari Giedeboen, Kittil Lunde, Jørgen Giedeboen og Jens Giedeboen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Enka Anne Gundersdatter ble g2g med Halvor Andersen Lunde. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Halvor Andersen Lunde fra Lunde nedre(3) dpt. 13/9-1791, s.a. Anders Andersen Lunde.
g. i Holla 27/11-1817 m. enke Anna Gundersdatter fra Geitebua(1) f. 11/3-1782, d.a. Gunder Arvesen Giedeboen.
Forlovere: "Ole Wale og Augustinus Borstad"
1. Gullik f. 10/4-1818 d. 27/7-1819. "Gullich Halvorsen Gaardmands Søn Lunde 1 aar 3 maaneder 17 dage."
2. Aaste Karine Halvorsdatter f. 14/1-1820.
3. Gullik Halvorsen f. 9/9-1822.
4. Gunder Halvorsen f. 26/11-1824.
5. Andreas Halvorsen f. 25/6-1827.
Bruker 1817.

F.f. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersdatters Gullich: Aaste Lunde, Kari Lunde, Anders Lunde, Kittil Lunde, Jørgen Giedeboen.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersdatters Aaste Karine: Anne Anundsd. Giedeboen, Kari Andersd. Wale, Ole Wale, Jørgen Giedeboen, Gunder Gullichsen Rømnæs.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersdatters Gullich: Ingebor Giedeboen, Anne Giedeboen, Gunder Giedeboen, Jørgen Giedeboen, Gunder Gullichsen Lunde.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersdatters Gunder: Kari Wale, Kirsten Gullichsd. Lunde, Arve Wale, Kittil Lunde, Sigurd Gullichsen Lunde.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersdatters Andreas: Kari Gullichsd. Odden, Maria Olsd. Wale, Kittil Lunde, Anders Opsall, Arve Halvorsen Wale.

Anne Gundersdatter var enke etter Gullik Kittilsen. Se ovenfor. Etter eldgammel skikk skulle den første sønnen i neste ekteskap
oppkalles etter hennes avdøde mann.

Skifte etter et av konas barn med hennes forrige mann:

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1823 - 1824, Folie 798a - 799b.
Sted: Lunde nedre i Romnæs Annex til Holden præstegield - 1823.
Gunder Gunlichsen død.
Arvinger:
A. Afdødes Helsødsken.
   1. Moderen Anne Gundersdatter gift med Halvor Andersen og søsken.
   2. Fuldbroderen Sigurd Gunlichsen 20 aar.
   3. Fuldbroderen Kittil Gunlichsen 11 aar.
   4. Fuldsøsteren Kirstie Gunlichsdatter 17 aar.
   5. Fuldsøsteren Maria Gunlichsdatter  8 aar.
Verge for no. 3, 4 og 5, morbroderen Arve Gundersen Vale. Se N. Vale(7).
B. Afdødes Halvsødsken paa Faderens sidste ægteskab med Kirsti Andersd. (død).
   6. Halvsøsteren Ingeborg Gunlichsd. g.m. Ole Andersen Namløs.
   7. Halvsøsteren Anne Gunlichsd. g.m. Anders Amundsen Rugla af Solum sogn.
   8. Halvsøsteren Kari Gunlichsd. g.m. Peder Gundersen Kværnodden.
C. Afdødes Halvsødsken paa Moderens side i Ægteskabet med Halvor Andersen.
   9. Halvbroderen Gunlich Halvorsen 1 aar.
   10. Halvsøsteren Aaste Halvorsdatter 4 aar.
Formynder til de 3 siste, faderen Halvor Andersen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Familien ovenfor emigrerte med 1 barn til N. Amerika med presteattest av 7/5-1845.
Kilde: Holla kirkebok (klokkerbok 1830-1848 folie 440a).
Opgiven Datum: Vaar 1845.
Halvor Andersen Lunde, 53 1/2 Aar. Til Amerika. Båten de ankom Amerika med i 1845 het "Præsiosa".
Hans Hustru Anne Gundersdatter, 63 1/2 Aar.
Deres Søn Andreas fød paa Lunde den 25. Juli(!) 1827.
De bosatte seg i Heart Prairie, Walworth Co., Wisconsin. Dette er et område hvor mange Holla-sokninger og Gjerpens-folk bosatte seg.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

156

Lunde nedre

Halvor Andersen 

2 Tønder 3 Sættinger

6 Daler - 3 Ort - 11 Skilling


Bonde, leilending
Kittil Mathisen fra Tinholt i Helgen f. 30/6-1840, s.a. g.br. Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsdatter.
Bruker i 1865.

I 1863 bodde også hans far her. De drev nok gården i sammen. Faren ble som fadder i en barnedåp i desember skrevet for Mathias Arnesen Lunde.
Han døde på Lunde 10/6-1865 av sygdomen astma. Han ble ikke mer enn 55 år gammel. Kittil Mathisen Lunde var ugift under folketellinga 1865 og
bodde her sammen med 4 yngre søsken: Halvor(16), Mathias(16), Ole Anders(8) og Berthe Kirstine(19) "Fjantet fra Barndommen".

Tjenestefolk i 1865: Kittil Sigurdsen(18) og Dorthe Andersdatter fra Solum(24).

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 3, Stort Kveg 4, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd, Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 8 tnd.

Kittil Mathisen giftet seg i 1875 med Anne Maria Johnsdatter fra S. Vale (nedre). Se S. Vale(5).

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. VII 2, folie 117a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skjøde fra kammerherrinde H. Løvenskiold til John Jørgensen Lunde for kr. 70.000 og med forbehold for sælgersken og senere eiere af Lundeaasen af fri adgang for
brugsdrift, som hidtil over dette brug, dat. 12. april, tinglyst 4. aug. 1886."

Bonde, tømmerkjører, leilending, selveier (1886)
John Jørgensen Lunde fra Kolstad store(4) i Helgen f. 25/9-1842 d. 30/3-1921, s.a. Jørgen Jonsen Kaalstad.
g1g i Holla kirke 28/12-1864 m. Marthe Elisabeth Jensdatter fra Brenne(7) "Nordistu" f. 21/12-1844 d. 15/1-1875 på Lunde nedre, d.a. Jens Sørensen Brænne.
Forlovere: "Gunder Arvesen Vale og John Bentsen Vale."
g2g i Holla 22/12-1879 m. Kirsti Olsdatter fra Sauherad f. 29/9-1846 på Kåsene under Øya, d.a. Ole Johnsen Kaasene og Kirsti Eriksdatter.
Forlovere: "Søren Sivertsen Brænne og Gunder Knudsen Graver."
1. Jens Johnsen Lunde f. 8/5-1865 på Brenne d. 30/6-1945 i Valebø. Født døvstum. Kalt for "Jens bøtte". Var tjenestegutt rundt på gårdene i Valebø og var veldig flink med hester.
    De siste åra bodde han på gamlegjemmet på Dagsrud. Han døde i bakkane på veg opp fra båten til Valebø kirke, da han skulle være med i en begravelse..
2. Jørgen Johnsen Lunde f. 10/2-1867 på Brenne d. 25/9-1908 g. i Holla krk. 15/12-1895 m. sitt søskenbarn Aslaug Maria Halvorsdatter Solberg fra N. Vale(5) f. 11/4-1875 d. 9/8-1952.
     Flytta til Skien sommeren 1902. De er gravlagt i Valebø. Ingen barn.
3. Aslaug Maria f. 17/8-1869 på Brenne d. 8/10-1875 på "Vale".
4. Anne Johnsdatter f. 11/3-1873.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Johnsen Lunde f. 11/4-1880. Tømmerkjører i 1900. Se Lunde nedre(11).
6. Marthe Elisabeth Johnsdatter f. 21/1-1882.
7. Aslaug Kirstine Lunde f. 19/8-1883. Registrert emigrert til N. Amerika mai 1903.
8. John Johnsen Lunde f. 6/1-1885. Tømmerkjører i 1900. Overtok denne gården.
9. Anne Marie Johnsen Lunde f. 18/3-1887. Registrert emigrert til N. Amerika mai 1906.
10. Halvor Johnsen Lunde f. 14/1-1890. Vedhugger i 1900.
Bruker 1870. Eier 1886.

F.f. Gardbruger John Jørgensen Brænnes Jens: Aaste Bentsd. Lunde, Kirsten Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, Gunder Gulliksen Sannæs, Halvor Jørgensen Vale.
F.f. Gardbruger John Jørgensen Brænnes Jørgen:  Asloug Jørgensd. Ringsevje, Kari Gundersd. Sannæs, Jørgen Johnsen Vale, Gunder Gulliksen Sannæs, Halvor Jørgensen Wale.
F.f. Gaardmand John Jørgensen og Marthe Jensdatter Brænnes Asloug Maria: Karen Jørgensd. Galten, Maren Evensd. Gjedeboen, Jørgen Johnsen Wale, Halvor Jørgensen Hvale, Hans Anundsen Gjedeboen.
F.f. John Jørgensen og Marte Elisabeth Jensdatters Anne: Asloug Pedersd. Helgen, Anne Maria Jensd. Sannæs, Simon Simonsen Helgen, Halvor Jørgensen Wale, Gullik Gundersen Sannæs.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde Kirsti Olsdatters Ole: Ingebor Jonsd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Gunder Nilsen ditto, Ole Bjørnsen Lunde.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Marthe Elisabeth: Karen Jørgensd. Vale, Inger Marie Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jensen Vale, Ole Gundersen Lunde.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Aslaug Kirstine: Ingeborg Kirstine Jonsd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Johannes Johannesen Qværhuskaasa, Jørgen Johnsen Lunde.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters John: Ingebor Jensd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Halvor Kittilsen Orekaasen, Jørgen Johnsen Lunde.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Anne Marie: Ingeborg Jensd. Brænne, Maren Halvorsd. Lunde, Halvor Halvorsen Lunde, Jørgen Johnsen Lunde, Halvor Jørgensen Brænne.
F.f. G.br. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Halvor: Ingeborg Jensd. Vale, Anne Johnsd. Lunde, Jørgen Johnsen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Abraham Abrahamsen Vadrette (i Gjerpen).

John Jørgensen bodde tidligere på Brenne(7) "Nordistu, som han fikk gjennom sine første kone, Marthe Elisabeth Jensdatter.

Tjenestefolk i 1875:
Kirsten Jørgensdatter f. 1845 i Helgen (bondens søster) og Aaste Larsdatter fra Sauherad f. 1853.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (John Jørgensen): 1 Hest, 3 Kjør, 2 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Kreaturhold (Kirsten Jørgensdatter): 2 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Besøkende på gården under folketellinga 1891:
Jørgen Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1867 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen.
Jens Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1865 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen. 

Gårdsgutt her i 1891: Peder Andersen f. 1872 i Sauherad.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

34 

1

156a

Lunde nedre

 Lunde nedre

 Jon Jørgensen

0 - 1 - 7 

3 mark 97 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 34

1

Lunde nedre

Lunde nedre 

John Jørgensen 

3 mark 97 øre 


"Skjøte fra John Jørgensen Lunde til John Johnsen Lunde for kr. 6.000, hvorav for løsøre kr. 1000, Forbehold om fri beboelse paa den solgte eiendom for sælger og
hustrus livstid, samt underhold, kost og pleie, for hvilket føderaad forbeholdes panteret, dat. 8., tinglyst 31. aug. 1918."


Lunde nedre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Holla historielag.
Vi ser Valebø skole (gul) i Lundekrysset. Til høyre ligger husene på "Hagestå" (2000-tallet: Carl Edgar Eide).

Bonde, selveier
John Johnsen Lunde herfra f. 6/1-1885 d. 21/10-1977.
g. i Holla 23/6-1911 m. Wilhelmine Marie Johannesdatter Wessel fra Stensholt i Lardal, Vestfold f. 24/6-1884 d. 30/4-1958, d.a. arbeider Johannes Wesselsen og Karen Sjursdatter.
Forlovere: "Gaardbruker Karl Kaalstad og Ole Lunde."
1. Kristine Karette Lunde f. 24/5-1912 på Lunde g.m. Halvor O. Vale. Se N. Vale.
2. Johanne Marie Lunde f. 6/4-1914 g.m. Ingolf Berge. Se Brennev. 123 "Steinbakken" under Brenne.
3. Selma Lunde f. 9/2-1916 g.m. Anthon Johansen. Se Aug. Cappelensv. 13 under Ulefos Jernværk.
4. Wessel Lunde f. 22/4-1918. Overtok gården.
5.
Halvor Lunde f. 6/2-1920 g m. Nancy Gjærum. Se Bergegata 5 under Holla Prestegård.
Eier 1918.

F.f. G.br. John Johnsen Lunde og Marie Johannesens Kristine Karette: Pige Kirsti Kristensen, leilending Karl Osdalen, kone Anne Osdalen og barnets fader.
F.f. G.br. Jon Jonsen Lunde og Marie Johannesens Johanne Marie: Kone Inger Johannesd., pige Aaste Halvorsd. Solberg, g.br. Jon Jonsen, g.br. Jørgen Halvorsen Solberg.
F.f. G.br. John Johnsen Lunde og Marie Johnsens Selma: Anne Hansen Osdalen, Gunhild K. Lunde, John Jørgensen Lunde, Jens H. Solberg.
F.f. G.br. John Johnsen Lunde og Marie Johannesens Wessel: Faren, gnr. Ole J. Lunde, kone Inga Lunde, pike Martha Lunde.
F.f.
Gbr. John Johnsen Lunde og Marie Johannesens Halvor: Kone Karen Kaalstad, Pike Marta Johnsen, Faren, Arb. Jens Solberg.


Lunde nedre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Holla historielag.
Vi ser gamle-skolen i Lunde-krysset og huset til høyre er i dag eid av Carl Edgard Eide. Butikken ligger bak den gamle skolen.

Bonde, selveier
Wessel Lunde herfra f. 22/4-1918 d. 22/1-1971.
g.m. Thora Odden fra Åsen i Heddal f. 19/9-1918 d. 8/9-1999, d.a. Eilev Odden og Tore Kværnstuen.
1. Else Mari Lunde f. 1943 g.m. Gunvar Vale. Se Steinbakken under Brenne.
2. Bjarne Willy Lunde f. 1948. Overtok gården.
3. Hallvard Lunde f. 1950. Se Lundal under Lunde øvre.
4. Jorunn Elisabeth Lunde f. 1953.
5. Finn Bjørn Lunde f. 18/4-1954. Se Valebø 721.
6. Wenche Irene Lunde f. 1955.
7. Geir Ståle Lunde f. 1957. Se Valebø 721.
8. Wigdis Lillian Lunde (endret til Wigdis Lunde) f. 1959.
9. Tove Vivian Lunde f. 1961.
10. Heidi Solfrid Lunde f. 1964. Se Valev. 42.
Eier 1953.

Bonde, selveier
Bjarne Willy Lunde herfra f. 1948.
g. 1974 m. Bente Andreassen fra Grensegata på Bratsbergkleiva i Skien f. 1954, d.a. Bjørn Andreassen og Ellen f. Andersen.
1. Bjørn Wessel Lunde f. 1975. Overtok gården.
2. May-Britt Lunde f. 1976.
Eier 1971.

Bjarne Lunde kjøpte i 2005 gården Borstad. Der fikk han revet den gamle låven og satte opp en stor, moderne uthusbygning.
Gårdene, Lunde nedre og Borstad, ble heretter drevet som en gård.

Etter at Bjarne Lunde ble pensjonist flytta han og kona inn på et nyrestaurert Borstad.

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV, side 273 (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 75 dekar jord og 40 dekar beite. Eieren leier også 605 dekar jord i tillegg. Drifta på gården er dyrking av korn, poteter, grønsaker og fôr, samt melke- og kjøttproduksjon. Med til enheten hører også enebolig og kårbygning i Brenneveien 3. Gården er med på felles vanningsanlegg med fem andre gårder. På gården er det 16 melkekyr, 24 ungdyr og 7 ammekyr. Den første traktoren kom i 1957, og i dag er her 3 traktorer, 1 skurtresker, 1 vanningsanlegg, 1 korntørke, 1 lastebil, 1 gravemaskin, vanlige jordbruksredskaper og 1 rundballepresse.
I tunet står et våningshus, opprinnelig fra rundt 1700, som ble ombygd i 1952 og restaurert i 1971. Kårbygningen er fra 1974, bryggerhuset fra 1958, stabburet fra 1999, låven fra 1937 med nytt fjøs i 1960, og lageret med redskapshus fra 1983.

Bonde, selveier
Bjørn Wessel Lunde f. 1975.
Eier 2015.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Lunde nedre 3
Gnr 34 bnr 3.

Utskilt fra Lunde nedre(1) ca. 1720.


Lunde nedre 3. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.

Adresse i dag: Brennev. 9, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Anders Rolfsen Lunde fra Lunde nedre(1) f. ca. 1688 bg. 8/6-1765. "Anders Rolfsen nedre Lunde, 77 Aar.", s.a. Rolf Andersen Lunde.
g. før 1717 m. Karen Paulsdatter fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen f. ca. 1692 bg. 30/7-1775. "Karen Poulsdatter nedre Lunde, 83 Aar ringere 5 Mnd 4 Dage.", d.a. Paul Nilsen Olsbrygge.
1. Svend Andersen dpt. 28/3-1719.
2. Kirsten dpt. 17/11-1720.
3. Marthe Andersdatter dpt. 8/3-1722 g.m. Levor Olsen Plassen under Brenne. Se Bakken under V. Heisholt i Holla.
4. Kirsten dpt. 20/8-1724.
5. Kirsten Andersdatter dpt. 4/3-1725.
6. Ingeborg Andersdatter dpt. 19/9-1728 g.m. Nils Nilsen Opsahl. Se Opsal(1).
7. Anders Andersen dpt. 21/1-1731. Overtok bygselen på gården.
Bruker ca. 1720.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Sven: Jens Graver, Anders Bordstad, Ole Nielsen, Agata Lunde, Anna Brenne.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Kirsten: Anders Hvale, Jon Hvale, Jens Opsal, Agatha Lunde, Marte Lunde.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Marte: Ole Johannisen, Niels Poulsen, Peder Gieddeboen, Agata Lunde, Ingebor Hvale.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Kirsten: Anders Ledvorsen, Ole Johannisen, Anne Olsd., Kirsten Ledvorsd., Marte Rolfsd.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Kirsten: Rolf Lunde, Anders Hvale, Halvor Ledvorsen, Anne Graver, Marte Rolfsd.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Ingebor: Rolf Lunde, Anders Gieddeboen, Niels Poulsen, Kirsten Rolfsd., Anne Olsd.
F.f. Anders Rolfsen og Karen Poulsdatters Anders: Tor Hvale, Anders Bordstad, Augustinius Jensen, Anne Graver, Anne Soelberg.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Bonde, leilending
Anders Andersen Lunde
herfra dpt. 21/1-1731 bg. 23/1-1768. "Anders Andersen nedre Lunde, 37 Aar.", s.a. Anders Rolfsen.
g. i Holla 2/2-1754 m. Anna Halvorsdatter fra N. Vala dpt. 26/12-1731 d. 13/12-1810 i Sandsvær. "Siul Lies Enke Anne Halvorsdatter, 72 Aar.", d.a. Halvor Olsen Wala.
Forlovere: "Lars Johannisen Opsal og Ole Sivertsen Brenne."
1. Karen Andersdatter d.e. dpt. 24/11-1754 g.m. Anders Olsen Lunde. Se Lunde øvre(11).
2. Anders Andersen dpt. 2/2-1757. Overtok gården etter faren.
3. Halvor dpt. 12/8-1759 bg. 26/8-1759. "Halvor Andersen nedre Lunde, 2 Uger."
4. Kirsten Andersdatter dpt. 30/4-1761 g.m. Gullik Kittilsen. Se Lunde nedre(1).
5. Karen dpt. 24/4-1763 bg. 4/1-1764. "Karen Andersdatter nedre Lunde, 8 Mnd 7 Dage."
6. Karen dpt. 28/4-1765 bg. 28/1-1770. "Karen Andersdatter nedre Lunde, 5 Aar."
7. Halvor dpt. 20/9-1767 bg. 15/5-1768. "Halvor Andersen nedre Lunde, ved Romnes, 9 Mnd."
Bruker ca. 1754.

F.f. Anders N. Lundes og Anna Halvorsdatters Karen: Ole Hvale, Ole M. Jentved, Gunder Lille Hvale, Margrethe Melteij, Anna Hvale.
F.f. Anders Nedre Lundes og Anna Halvorsdatters Anders: Hans Wibeto, Ole M. Jentved, Kirsten Galten, Marthe Lien, Ingebor Nedre Lunde.
F.f. Anders nedre Lundes og Anna Halvorsdatters Halvor: Anders øvre Lunde, Johannes Stuen, Karen lille Hvale, Kirsten Opsal, Giertrud lille Hvale.
F.f. Anders N. Lundes og Anna Halvorsdatters Kirsten: Ole øvre Lunde, Anders øvre Lunde, Jens Graver, Anna lille Hvale, Kirsten Lille Hvale.
F.f. Anders N. Lundes og Anna Halvorsdatters Karen: Christen Opsal, Gunder Lille Hvale, Johannes Graver, Anna Lille Hvale, Kirsten L. Hvale.
F.f. Anders N. Lundes og Anna Halvorsdatters Karen: Ole Hvale, Gunder Lille Hvale, Jens Graver, Karen Store Hvale, Giertrud Lille Hvale.
F.f. Anders Nedre Lundes og Anna Halvorsdatters Halvor: Jens Grawer, Halvor Lille Hvale, Anna Olsdatter Lille Hvale, Kirsten Grawer, Svannou Olsdatter øvre Lunde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. 23.
Sted Lunde nedre en plads 1768.
Anders Andersen død.
Arvinger: Barna.
1. Anders Andersen 11 Aar. Formynder: Moderbroderen Ole Halvorsen Holla.
2. Halvor Andersen 1/2 Aar. Formynder: Moderbroderen Gunder Halvorsen Hvala nordre (lille).
3. Kari Andersdatter d.e. 13 Aar. Formynder: Niels Larsen Sannæs.
4. Kirsti Andersdatter 7 Aar. Formynder: Hans Anundsen Wibetoe.
5. Kari Andersdatter d.y. 3 Aar. Formynder: Ole Seensen Haatved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Anna Halvorsdatter ble g2g med Sigurd Kittilsen fra Nordadal i Sauherad. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Sigurd Kittilsen ("Sivert/ Siul" i Sauherad) fra Framstua, Noradal (94/6) i Nes, Sauherad  dpt. 22/10-1745 i Sauherad d. 13/4-1810 i Sandsvær. "Siul Kittilsen Lie, 64 Aar.", s.a. Kittil Sigurdsen.
g. i Holla 20/10-1768 m. enke Anne Halvorsdatter Lunde fra N. Vala dpt. 26/12-1731 d. 13/12-1810 i Sandsvær. "Siul Lies Enke Anne Halvorsdatter, 72 Aar.", d.a. Halvor Olsen Wala.
Forlovere: "Ole Jonsen Store Hvale og Ole Halvorsen Holden."
1. Anna Sigurdsdatter dpt. 6/8-1769.
Bruker 1768.

F.f. Sigur Kittilsen Nedre Lunde og Anna Halvorsdatters Anna: Ole Brenne, Torgrim Brenne, Gunder Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Aslou øvre Lunde.

Sigurd Kittilsen var sønn av Kittil Sigurdsen Noradal og Margit Torgrimsdatter, som også var foreldrene til Anders Andersen Lundes kone. Se nedenfor.

Denne familien flytta til plassen Li under Evjukverna i Sandsvær (59/2 og 5). Dette må ha skjedd rundt 1779, for da tok Anne
Halvorsdatters sønn, Anders Andersen Lunde (nedenfor), over denne gården.
Sigurd, som ble skrevet for Siul Kittilsen Lie i Sandsvær, og Anne, bodde resten av livet på plassen Lie under Evjukverna i
Sandsvær. Se Sandsværs Historie bind IV (Saatvedt), side 471.

Bonde, leilending
Anders Andersen Lunde
herfra dpt. 2/2-1757 d. 12/4-1820. "Anders Andersen Gaardmand Lunde, 63 Aar 2 Mnd."
g. i Romnes kirke 11/11-1779 m. Aaste Kittilsdatter fra Framstua, Nordadal (94/6) i Sauherad dpt. 16/1-1757 d. 15/1-1830. "Aaste Kittilsdatter Gaardmands Enke Lunde, 74 Aar.", d.a. Kittil Sigurdsen.
1. Anders Andersen f. 25/1-1781 på Stuen under Lunde nedre bg. 4/2-1804 i Romnes. "Anders Andersen Nedre Lunde, 23 Aar."
2. Kittil Andersen Lunde f. 18/10-1782 på Lunde. Overtok gården etter faren.
3. Halvor f. 2/3-1785 bg. 16/7-1785 på Romnes. "Halvor Andersen Nedre Lunde, ved Romenæs, 19 Uger 2 Dage."
4. Anne Andersdatter f. 2/7-1786 g1g Ole Larsen Brenne. Se Brenne(11) "Heiajordet". Anne ble g2g m. Ole Jonsen Hvale. Se S. Vale(5).
5. Margit Andersdatter f. 27/1-1789 g.m. Tron Olsen Sannæs. Se Sannes i Holla.
6. Halvor Andersen f. 13/9-1791. Se Lunde nedre(1).
7. Ingeborg Andersdatter f. 20/11-1793 g.m. Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822 (Holden Jernværk).
8. Karen Andersdatter f. 21/4-1797. Tjente på "Uhlefos jernværk" i 1824.
Bruker 1779.

Dette ekteparet ble trolovet i Sauherad kirke den 24. sept. 1779.

F.f. Anders Andersen Stuen og Aaste Kittilsdatters Anders: Sigur Nedre Lunde, Johannes Lien, Anders Øvre Lunde, Anna Nedre Lunde og Karen Øvre Lunde.
F.f. Anders Nedre Lunde og Aslou(!) Kittilsdatters Kittil: Anders Øvre Lunde, Gullich Nedre Lunde, Annund Olsen Øvre Lunde, Karen Andersd. Øvre Lunde, Kirsten Andersd. Nedre Lunde.
F.f. Anders nedre Lunde og Aaste Kittilsdatters Halvor: Jens Graver, Johannes øvre Lunde, Gullich nedre Lunde, Kirsten nedre Lunde, Aaste Johannisd. øvre Lunde.
F.f. Anders Andersen Lunde og Aaste Kittilsdatters Anne: Jens Graver, Johannes Lunde, Gullich Lunde, Karen Lunde, Kirsten Andersd. Lunde.
F.f. Anders Andersen nedre Lunde og Aaste Kittilsdatters Margith: Gullich nedre Lunde, Johannes nedre Lunde, Augustinus Jensen Graver, Kirsten Andersd. Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Anders Andersen Lunde og Aaste Kittilsdatters Halvor: Gunder Lille Wale, Annund Brenne, Gullich Lunde, Kirsten Andersd. Lunde, Maren Annundsd. Brenne.
F.f. Anders Andersen Lunde og Aaste Kittilsdatters Ingeborg: Anders Arwesen Wale, Augustinus Lunde, Annund Olsen Lunde, Anne Pedersd. Lunde, Ingeborg Annundsd. Brenne.
F.f. Anders Andersen nedre Lunde og Aaste Kittilsdatters Karen: Gullich Kittilsen Lunde, Gullich Tronsen Lunde, Anund Olsen Lunde, Kirsten Andersd. Lunde, Ingeborg Torgrimsd. Lunde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 18115 - 1820, folie 507a - 510a.
Sted: Lunde nedre, Valebø - 1818.
Frivillig skifte mellem foreldrene og barna.
1. Kittil Andersen myndig, gift.
2. Halvor Andersen, myndig, gift.
3. Anne Andersdtr. g.m. Ole Jonsen Vale.
4. Margith Andersdtr. g.m. Tron Olsen Sannæs.
5. Ingeborg Andersdtr. g.m. Saamund Torbjørnsen Værket.
6. Kari Andersdtr. 19 Aar. Formynder: Ole Jonsen Vale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, leilending
Kittil Andersen Lunde herfra f. 18/10-1782 d. før mai 1855.
g1g 17/9-1806 m. Aaste Olsdatter fra Sannes nedre i Holla f. 10/7-1784 d. 24/3-1820. "Aaste Olsdatter Gaardmands Kone Lunde, 35 aar 8 maaneder 13 dage.", d.a. Ole Nilsen Sannæs.
Forlovere: "Ole Brenne, Anders Vahle."
g2g i Holla 16/6-1821 m. Aaste Anundsdatter fra Lunde øvre(5) "Søgård-Lunde" f. 19/1-1798 d. 30/5-1855 i Dalen (Kjendalen) av "Brystsvaghed.", 59 år gml., d.a. Anund Olsen Lunde.
Forlovere: "Søren Brenne og Bent Vale."
1. Aaste Kittilsdatter f. 21/6-1807 g. 28/5-1825 m. jernverksarbeider John Johnsen. Se Familie 10 - Verket 1835 (Uhlefos Jernværk).
2. Anders Kittilsen Lunde f. 1/2-1809. Registrert utflytta til Botne i Vestfold høsten 1841.
3. Karen f. 9/1-1811 d. 19/9-1811. "Karen Kittilsdatter Lunde."
4. Karen Kittilsdatter f. 22/11-1812 g.m. Hans Anundsen Lunde. Se Milebånn under Lunde øvre. Til USA i 1843 med 2 små barn.
5. Maria Kittilsdatter f. 27/7-1815 g.m. Bjørn Johnsen fra Graver. Se Maurflottene under Opsal.
6. Ole Kittilsen Lunde f. 10/3-1819. Flytta til Fossum i Gjerpen 1838. Emigrerte til N. Amerika med "Salvator" 8/5-1844. Bosatt i Sugar Creek, Walworth Co, Wisconsin.
    Gift i Jacobsville, Sugar Creek 2/10-1845 m. Andrea Olsdatter fra S. Vale f. 3/11-1820, d.a. Ole Johnsen Vale og Anne Andersdatter Lunde.
Barn i 2. ekteskap:
7. Aaste Karine Kittilsdatter f. 26/2-1822 g.m. Sigurd Gundersen. Se Kjendalen nedre.
8. Anne f. 29/8-1824 d. 6/1-1825 på Lunde, 4 mnd. gml.
9. Anne f. 26/10-1825 d. 29/12-1825 på Lunde, 2 mnd. gml.
10. Anne Kirstine Kittilsdatter f. 24/10-1826.
11. Karen (Kari) f. 5/10-1829 d. 24/12-1836 som husmandsdatter i Dalen i Valebø, 7 år gml.
12. Andrea Kittilsdatter f. 16/6-1832 d. 7/6-1866 på Prestgrav av "Sottesygdom", som pige, fattiglem.
13. Maria Kirstine Kittilsdatter f. 1/8-1835.
14. Kari Kittilsdatter f. 4/4-1839.
Bruker ca. 1820.

F.f. Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsdatters Aaste: Anders Nedre Lunde, Tyche Sannæss, Ole Jonsen Vale, Karen Pedersd. Sannæss, Karen Nielsd. Sannæss.
F.f. Kittil Lunde og Aaste Olsdatters Anne(!). (Skal være Anders iflg. konfirmasjonen): Ole Brenne, Anders Lunde, Halvor Lunde, Aaste Lunde, Margit Lunde.
F.f. Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsdatters Karen: Ole Vale, Anders Lunde, Halvor Andersen, Anne Vale, Margit Lunde.
F.f. Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsdatters Karen: Kari Pedersd. Sannæss, Ingebor Andersd. Lunde, Thyge Sannæss, Ole Johnsen Hvale, Tron Olsen Sannæss.
F.f. Gaardbruger Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsdatters Maria: Anne Wale, Kari Lunde, Anders Lunde, Ole Wale og Halvor A. Lunde.
F.f. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anundsdatters Aaste Karine: Anne G. Lunde, Kari A. Lunde, Anund Lunde, Ole J. Wale og Halvor A. Lunde.
F.f. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anundsdatters Anne: Kari Andersd. Uhlefos Jernværk, Aaste Kittilsd. Lunde, Anun Lunde, Tron Mognsen Wærket, Saamund Torbiørnsen Wærket.
F.f.
Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsdatters Anne: Kari Lunde, Aaste Kittilsd. Wrk., Ole Anunsen Lunde, Jon Jonsen Wrk., og Hans Anunsen Vale.
F.f. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anundsdatters Anne Kirstine: Kari Halvorsd. Lunde, Kirsten Gulliksd. Lunde, Anund Lunde, Ole Anundsen Lunde og Anders Kittilsen Lunde.
F.f.
Kittil Andersen Lunde og Aaste Amundsdatters Karen: Kari Hoxodde, Maria Olsd. Wale, Halvor A. Lunde, Hans A. Lunde.
F.f.
Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Andersdatters Andrea: Anne Wale, Karen Andersd. Wale, Ole Wale, Halvor Andersen Lunde, Hans Anundsen Lunde.
F.f.
Huusmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsdatters Maria Kirstine: Kari Kittilsd. Milebund, Hans Anunsen Milebund, Anund Lunde, Anders Kittilsen Lunde, Maria Kittilsd. Lunde.
F.f. Huusmand Kittil Andersen Dahlen og Aaste Andersdatters
Kari: Kari Kittilsd. Milebunden, Anne Torine Olsd. Wale, Halvor Lunde, Halvor Hoxodde, John Olsen Wale.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1820- 1822, folie 113b - 116a.
Sted Lunde nedre i Valebø 1820.
Aaste Olsdatter, død.
Arvinger: Enkemanden Kittil Andersen og Børn:
1. Anders Kittilsen 11 Aar. Formynder: Halvor Andersen Lunde.
2. Ole Kittilsen 1 Aar. Formynder: Tyge Olsen Sannæs.
3. Aaste Kittilsdtr. 13 Aar. Formynder: Johannes Johannessen Uhlevig.
4. Kari Kittilsdtr. 7 Aar. Formynder: Johannes Johannessen Uhlevig.
5. Marie Kittilsdtr. 4 Aar. Formynder: Johannes Johannessen Uhlevig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Det er et litet mysterium hvor det ble av Kittil Andersen Lunde. Han er ikke funnet død i Holla. Han er heller
ikke registrert utflytta fra sognet.
Han flytta til Kjendalen ("Dalen") med familien før 1841. Vanligvis flyttet de til et av sine barn når de ble gamle.

Bonde, maler, leilending
Nils Christensen Lunde fra Haug i Nes sogn, Sauherad f. 30/1-1836, s.a. Christen Gundersen Houg.
g1g i Nes kirke 7/7-1865 m. Kari Gundersdatter fra Høgås i Nes, Sauherad f. 13/7-1837 d. 14/11-1868 på Lunde av tæring, 32 år gml., d.a. Gunder Johnsen Høgaas og Helge Kittilsdatter.
Forlovere: "Søren Rollefsen Stegen og Hans Christensen Houg."
g2g i Holla 8/11-1871 m. Kari Larsdatter fra Sauherad f. 31/8-1846 på Gullhaug under Hvalen, d.a. Lars Larsen og Aase Olsdatter.
Forlovere: "Hans Christensen Haug og Gunder Christensen Heisholt."
1. Christen f. 2/11-1865 på Vala d. 4/6-1867 på Lunde av skarlagensfeber 1 1/3 aar gml., ifølge kirkeboka.
2. Ingeborg Hellene Nilsdatter f. 21/9-1867 på Lunde.
Barn i 2. ekteskap:
3. Christen Nilsen f. 31/5-1872.
4. Thora Lovise Nilsdatter f. 20/4-1874.
5. Karen Kirstine Nilsdatter f. 3/12-1875.
6. Margrethe Severine Nilsdatter f. 13/7-1877.
7. Thone f. 18/5-1879 d. 4/8-1880 på Lunde.
8. Lars Nilsen f. 27/11-1880.
9. Thone Nilsdatter f. 23/7-1882.
10. Kittil Nilsen f. 24/1-1885.
Bruker ca. 1866.

Dette ekteparet (1. ekteskap) uten barn er registrert innflytta fra Sauherad med attest fra sogneprest Münster datert 26/8-1866.
"Opgiven hensigt med Indflytningen: Brug af Jord og drive Malerarbeide."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardbruger Nils Kristensen Wala og Kari Gundersdatters Christen: Guro Evensd. Kaasa, Anne Tollefsd. Wala, Ole Torgersen Opsahl, John Gundersen Kaasa, Hans Christensen Houg.
F.f. Gaardbruger Nils Kristensen og Kari Gundersdatter Lundes Ingeborg Helene: Ingeborg Torgersdatter Opsal, Magrethe Kristensd. Haug, Ole Orjussen Opsal, Hans Kristensen Haug, Torsten Johnsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Nils Kristensen Lunde og Kari Larsdatters Christen: Ingeborg Hansd. Heisholt, Ingeborg Eline Sivertsd. Brænne, Gunder Christensen Heisholt, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Nils Kristensen Lunde og Kari Larsdatters Thora Lovise: Ingeborg Hansd. Vale, Maren Nilsd. Brænne, Gunder Christensen Vala, Hans Gundersen ditto, Søren Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Nils Kristensen Lunde og Kari Larsdatters Karen Kirstine: Maren Nilsd. Vala, Asloug Larsd. Graver, Gunder Kristensen Vala, Hans Gundersen Vala, Lars Evensen Lunde.
F.f. Gaardmand Nils Kristensen Lunde og Kari Larsdatters Magrethe Severine: Maren Karine Nilsd. Vala, Kirsti Olsd. Vala, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Heisholt, Torjus Olsen Opsahl.
F.f. Gaardbruger Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thone: Maren Karine Nilsd. Vala, Gunnild Evensd. Lunde, Gunder Christensen Heisholt, Søren Sivertsen Brænne, Hans Gundersen Vala.
F.f. Gaardbruger Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Lars: Ingeborg Torgrimsd. Opsahl, Berthe Larsd. Lunde, Gunder Christensen Sannerholt, Ole Torjusen Opsahl, Torsten Ellefsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thone: Gunnild Kirstine Leifsd. Brænne, Sina Evensdatter Lunde, Gunder Christensen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne, Torsten Halvorsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Nils Christensen Lunde og Hustru Kari Larsdatters
Kittil: Ingebor Torgersd. Opsahl, Mari Helgesd. Lunde, Gunder Halvorsen Pladsen, Ole Torgersen Opsahl.

Tjenestepike her i 1875: Maria Andersdatter f. ca. 1858 i Valebø.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 ungdyr.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Havre til Grønfoder 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Skogen ble i 1885 utskilt fra gården. Løvenskiold - Fossum beholdt skogen og solgte jorda og husene.

Leilendingsfamilien ovenfor er registrert utflytta fra Valebø til Skien ifølge presteattest av 8/7-1890.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 119a.
"Skjøde fra Leopold Løvenskiold til Halvor Halvorsen Kolstad for kr. 7.000, og med forbehold av forskjellige veirettigheder, dat. 3., tinglyst 4. okt. 1888."

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Etter flere år uten skikkelig drift av gården, var husene i en elendig forfatning, jorda var blitt "vassjuk" og overgrodd av kjærr. I 1888 kjøpte Halvor Halvorsen Kaalstad gården av Løvenskiold - Fossum. Dermed ble husene satt i stand og gården ble igjen veldrevet.

Bonde, lærer, poståpner, bankdirektør, selveier
Halvor Halvorsen Kaalstad fra Hvalen(6) i Helgen f. 15/8-1844 på Stadskleiv i Bø, Telemark, s.a. g.br. Halvor Halvorsen og Maren Olsdatter.
g. i Norderhov kirke 3/5-1871 m. Karen Mathea Christensdatter fra S. Frog "Frogsødegård" i Norderhov, Ringerike f. 29/12-1849, d.a. selveier Christen Madsen og Helle Oline Gulbrandsdatter.
Forlovere: "N. Baardseth og Peder E. Gomsrud."
1. Maren Halvorsdatter Kaalstad f. 12/10-1871 på Hvalen i Helgen g1g med Kittil Solberg g2g Ole Andersen Vale. Se N. Vale.
2. Karl Halvorsen Kaalstad f. 19/3-1874. Overtok gården.
3. Hanna f. 6/12-1875 på Kålstad.
4. Halvor Halvorsen Kaalstad f. 6/10-1877. Var politibetjent i Tønsberg og utmerka seg som en god rifleskytter. Han fikk kongepokalen i Kristiansand i 1909.
5. Hanna Kaalstad f. 9/6-1880 g.m. Halvor J. Vale f. 6/2-1879 fra S. Vale(2). Han ble politikonstabel i Tønsberg.
6. Jørgen Kaalstad f. 10/11-1882 g.m. Gunhild Graver fra Graver(1) f. 27/6-1890. Han var politikonstabel i Drammen.
7. Olaf Kaalstad f. 19/12-1884 døpt i Helgen kirke d. 28/1-1975 i Oslo. Bodde på Sinsen i Oslo. Var politimann, først i Drammen, siden i Oslo.
8. Karoline Kaalstad f. 10/8-1888 d. januar 1961 g.m. lærer og kirkesanger Eivind Luthen. Se Sjåvid under Brenne.
Eier 1888.

Under folketellingen 1900 var Halvor Kaalstad pensjonert som lærer, men drev poståpneriet på Galten fra
1/7-1887 til 1901 og fra 1/4-1906 til okt. 1912. Han drev også litt med tømmerkjøring.


Halvor Kaalstad og Karen Mathea Christensdatter.
Foto skannet fra Holla II (Ytterbøe 1957).

Kilde: S. Ytterbøe (litt fritt etter)
Halvor H. Kaalstad var født i 1844 og var sønn av Halvor Halvorsen Hvalen i Helgen og kona Maren (Olsdatter). Han gikk Klyve seminar og ble straks tilsatt som lærer i Norderhov på Ringerike. Her virka han i 6½ år. Allerede mens han var i Norderhov kjøpte han Kolstad i Helgja og han flytta dit i 1871. Samme året ble han g.m. Karen Mathea Kristensdatter Ødegården fra Norderhov. Straks etter ble Halvor tilsatt som lærer i Valebø. Her kjøpte han så Lunde og familien flytta dit i 1886. Gården som hadde vært leilendingsbruk i hundrer av år var i en misslig forfatning. Husa var skrale og jorda vassjuk, tilvokst med kratt og dårlig drevet. Halvor tok i veg med iver, såvel på hus som jord. Som påskjønnelse for arbeidslyst og dyktighet fikk Halvor Kaalstad et stipendium av Landhusholdningsselskapet, slik at han kunne besøke Ås land-bruksskole. Dette tok han imot og nytta til fordel både for seg sjøl og for gården. Hagen ble planta i den tida Halvor var eier, og har stått i sitt fulle flor seinere.
Halvor var den første poståpneren i Valebø og han ble tilsatt i 1886 med den beskjedne lønna av 50,- kr. året. Poståpneriet hadde han i heimen på Lunde(!). Han hadde stillinga til 1900, da han måtte si den fra seg grunna svekka helbred, men i 1903 følte han seg sterk nok til å overta igjen, til den seinere ble overlatt til sønnen Karl.

Ved Eivind Lundes (hans svigersønn) død i 1889 ble Halvor hans ettermann som medlem av direksjonen i Holla Sparebank. Her virka han uavbrutt inntil 1913, da han måtte slutte grunna svekka helbred.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 119a.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen Kolstad til Karl Halvorsen Kolstad for kr. 4.985,79 og føderaad til sælger og hustru Karen Mathea Kristensdatter,
dat. 15., tinglyst 17. Juni 1903."

Bonde, selveier
Karl Halvorsen Kaalstad herfra f. 19/3-1874 i Helgen d. februar 1957 i Skien.
g.m. Mari Halvorsdatter fra N. Namløs(3) i Holla f. 14/5-1873 d. april 1950 i Skien, d.a. Halvor Torkildsen Namløs.
Eier 1903.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 119a.
"Erklæring fra Knud Gundersen som eier af Lunde, gnr 35, bnr 5 (Lunde øvre), om ikke at benytte en allerede nedlagt vei til Lundeaasen,
dat. 3. Aug. 1891, tingl. 28. Nov. 1903."

"Kontrakt mellem aktiehaverne i Valebø Akiemølle, dat. 25. marts, tinglyst 21 juni 1905."

Se folketellingen 1910.

Kilde: S. Ytterbøe.
Karl Lunde var medlem av direksjonen for Holla Sparebank, medlem av herredsstyret og hadde mange andre kommunale tillitsverv. Karl Lunde var en tur i Amerika. Han dro i 1896 og kom tilbake i 1900. Han solgte gården til brødrene Petter og Adolf Karlssønner Vala i 1919 og flytta til Skien. Adolf solgte sin del til Petter i 1923, men skilte ut ei hustomt hvor han bygde sitt hus med uthus og startet forretning og bensinutsalg.


Bonde, selveier
Petter Anthon Vala
(Petter B. Vala) fra N. Vala(1) f. 26/5-1891 d. 1970, s.a. Karl Borgersen Vala.
g. 7/3-1914 m. Sara Vasdalen fra Skotfoss f. 11/5-1894 d. 30/9-1979, d.a. Karl Vasdalen.
1. Karsten Anker f. 9/7-1914 på Notodden d. 26/12-1915 på N. Vala.
2. Karsten Adolf Vala f. 1/10-1916. Overtok gården.
3. Kaare Vala f. 8/9-1921 d. 2014 g.m. Sigrid fra Kviteseid f. 7/6-1922 d. 26/11-1998. Bodde i Ole Bullsg. 3 i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
4. Paul Sverre Vala f. 30/5-1923. Se Ø. Brenne(3).
Eier 1919 sammen med broren Karl Adolf Vala. Petter Vala ble eneeier i 1923.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 119a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 6. des. 1923, tinglyst 26. jan. 1924, hvorved til Adolf Karlsen Vala er utskilt bnr 13 "Lund" av skyldmark 0 mark 07 øre."

Se Valebø 721 - Butikken.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 119b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skjøte fra Adolf Karlsen Vala til Petter Karlsen Vala paa førstnevntes andel av dette brug, innbefattet fraskilt parcel, for kr. 15.000,
dat. 6. des. 1923, tingl. 26. jan. 1924."
"Skjøte, dat. 28/11, tinglyst 20/12-1949 fra Petter B. Vala (identisk med Petter K. Vala) til Karsten Adolf Vala for kr. 26.500, hvorav løsøre for kr. 6.000."
"Sælgeren og hustru har føderåd på denne eiendommen. Sælgeren og hustru forbeholder sig rett til hustomt og vannledning. Denne rett omfatter også sønnen
Kåre Vala."


Lunde nedre bnr. 3 med den gamle låven som brant helt ned i 2016. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, selveier
Karsten Adolf Vala (Adolf Vala) herfra f. 1/10-1916 d. 7/8-1999.
g. 1938 m. Gudrun Kristine Lunde fra Saukleiv under Brenne f. 30/3-1919 d. 31/3-1997, d.a. Ole K. Lunde.
Forlovere: "Lærer Knut Dukane, Valebø og Landhandler Adolf Vala, Valebø."
1. Per Vala f. 1941. Overtok gården.
2. Kjell Olav Vala f. 27/4-1943 d. 11/7-2000 g.m. Tone Nordjordet fra Morgedal. Bodde i Seljord.
3. Inger Synnøve Vala f. 1946 g.m. Oddbjørn Helgen. Se Vala nedre.
4. Sverre Gudmund Vala f. 1948. Se Valebø 670.
Eier 1949.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 119b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skylddeling dat. 26/8-1955, tinglyst 30/8-1955, vedkommende parsellen bnr. 26 "Vidsjå" av skyld 0 mark 05 øre."
"Skjøte dat. 26/8-1955, hvori bnr 26 har rett til å ta ut vann til husholdningsbruk på denne eiendom."
"Skylddeling dat. 18/11-1958, tinglyst 24/1-1959, vekommende bnr 27 "Lundehaugen" av skyldmark 0 mark 50 øre."
"Bnr 27 har rett til kloakkledning over denne eiendom på nærmere angitte vilkår."

Selveier
Per Vala herfra f. 1941.
g. 1966 m. Bodil Lia fra Sauherad f. 1944, d.a. Jon Lia og Gunhild Kleivane.
1. Tormod Vala f. 1967.
2. Morten Vala f. 1969.
3. Inge Vala f. 1972.
Eier 1980.

Per Vala oppførte ny kårbygning i 1979 og flytta inn der.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 115 dekar jord, 30 dekar beite og 20 dekar annet areal. Det var slutt med melkekyr her fra 1976. Den første traktoren kom i 1953, nå er det to traktorer og en skurtresker her. Våningshuset er fra 1720. Det ble ombygd i 1900, påbygd i 1920 og restaurert i 1948. Kårboligen er fra 1979, bryggerhuset fra 1948 og låven ble bygd i 1920. Fjøs og stall ble bygd inn i låven i 1925.

Den gamle låven med fjøs og stall, brant dessverre ned sommeren 2015.

Morten Vala f. 1969.
Eier 2015.
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Lunde nedre 11
Utskilt fra Lunde nedre(1) i 1906.
Gnr 34 - bnr 11.


Lunde nedre 11. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Valebø 696, 3721 Skien.


Kilde: Tinglysingsprotokoll no. VII 2, folie 117b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skylddelingsforretning, afholdt 16., tinglyst 27/6-1906, hvorved er fraskilt bnr 11, af skyld 1 mark 85 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 127a.
"Skjøte fra John Jørgensen Lunde til Ole Johnsen Lunde for kr. 3000, dat. 8., tinglyst 31. aug. 1918.

Dette bruket hadde i 1918 en skyldmark på 1 mark, 85 øre. Skyldmark = måleenhet for utregning av skatt.

Bonde, selveier
Ole Johnsen Lunde (Ole J. Lunde) fra Lunde nedre(1) f. 11/4-1880 d. 19/7-1960, s.a. John Jørgensen Lunde.
g. i Holla 22/11-1903 m. Inga Johannesdatter Stensholt fra Steinsholt i Lardal, Vestfold f. 27/12-1877 d. 27/7-1927, d.a. Johannes Stensholt.
Forlovere: "Gbr. Halvor Jørgensen Solberg og Gbr. Kristian Andersen Lunde."
1. John O. Lunde f. 4/3-1904. Overtok gården.
2. Johan Lunde f. 27/12-1905 g. 1928 m. Kirsti Marie Sandvika fra Sandvika under Geitebua f. 6/5-1908, d.a. Johannes Olsen Sandviken. Han var kelnerlærling i Oslo da de gifta seg.
3. Dick Lunde f. 15/10-1908. Se Valebø 701 "Hagestå".
4. Jørgen O. Lunde f. 17/9-1910. Se Osdalen under Vale.
5. Christ Lunde f. 5/2-1912 d. 9/2-1997 g.m. Gjertrud Krogh f. 27/1-1916 d. 30/7-2005. Bodde på Ulefoss. Gravlagt på Kronborg gamle gravplass.
6. Ingvald Lunde f. 2/11-1913 d. 17/2-1936.
7. Klara Lunde f. 27/8-1915 d. 4/2-2000 g1g 1939 m. Rolf Wighus f. 24/3-1907 (skilt). Klara g2g m. Olaf O. Lunde f. 5/7-1917 d. 23/8-2001. De bodde i Dag Eilifssonsg. 20 på Gjemsø i Skien.
8. Olga Lunde f. 5/11-1917 d. 8/4-1997 g.m. kjøpmann Erling Aadalen f. 10/3-1907 d. 30/11-1987. Bodde på Hem i Lardal, Vestfold.
9. Anna Lunde f. 4/8-1919 g.m. John Kaasene fra Ulefoss f. 27/12-1920 d. 6/10-1986. Bodde i Skien.
10. Thora Lunde f. 14/6-1921 d. 18/10-1997 g.m. Karl Dolva fra Dolva i Melum f. 17/11-1914 d. 28/3-1999. De bodde i Dolvav. 26.
Eier 1918.

Inga var tjenestepike i Valebø før hun giftet seg med Ole Johnsen Lunde.

John Jørgensen Lunde skilte i 1906 ut denne gården til sin sønn Ole Lunde. Husbyggingen her startet i 1908. Først uthuset i 1908 og
deretter våningshuset i 1910. Selve skjøte på gården ble ikke utstedt før i 1918.

Ole Johnsen Lunde var i Amerika for å jobbe i noen år. Dette var kanskje årsaken til at to av barna fikk litt uvanlige navn, som
Dick og Christ? Sannsynligvis.

Se gården under folketellinga 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 127a.
"Kjøpekontrakt fra Ole Jonsen Lunde til Valebø Landbrukslag paa en tomt av dette bruk til opførelse av et forsamlingshus (Vadlar) for kr. 10.- , 
indeholder diverse betingelser for lokalets bruk, dat. 18/3-1926, tinglyst 29/5-1926."

"Kontrakt, hvori Valebø skole med lærerbolig gis rett til vand fra en brønd paa dette bruk paa nærmere angitte betingelser, dat. 14/6-1928, tinglyst 30/11-1928."

"Skylddeling dat. 29/5-1937, tinglyst 20/6-1942, hvorved utskiller parsellen bnr 18 "Lunde" av skyld 0 mark 09 øre."

"Skjøte dat. 15/1-1942, tinglyst 1/9-1942, fra Ole Johnsen Lunde til John Olsen Lunde på dette bruk og gnr 35 bnr 19 for kr. 10.400, hvorav løsøre for kr. 400."


Lunde nedre bnr. 11. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.

Bonde, selveier
John O. Lunde herfra f. 4/3-1904 d. 12/9-1967.
g. i Sauherad 10/8-1929 m. Johanne Marie Olsen fra Hørte i Sauherad f. 13/12-1909 d. 27/11-1988, d.a. Olav Olsen Hørte.
1. Ingvald Lunde f. 11/10-1929 d. 12/6-2022 g.m. Inger-Johanne f. 9/3-1934 d. 2/4-2022. Bosatt i Skien. Gravlagt på Gjemsøy.
2. Astrid Johanne Lunde f. 1936 g. 12/11-1955 m. konduktør Odd Slette fra Søndre Land i Oppdal f. 1931. Bosatt i Dalsbygdv. 104 på Skotfoss.
3. Oddbjørn Lunde (Bjørn Lunde) f. 1941. Overtok gården.
Eier 1942.

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 34

11 

Lunde nedre 

J. Jørgensen 

1 mark 76 øre 


Kilde
: Tinglysingsprotokoll VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 127a.
"Skjøte dat. 14/9-1955, tinglyst 15/3-1956 fra Valebø Landbrukslag til Valebø Idretslagforsamlingshuset Vadlar under dette bruk, for kr. 1500.-
skjøtet vedtatt av John O. Lunde."

Selveier
Oddbjørn Lunde (Bjørn Lunde) herfra f. 1941.
Eier 1989.

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV, side 273 (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 46 dekar jord, 5 dekar beite og 6-7 dekar skog. Jorda er bortleid. Det blir dyrka korn, poteter, rotvekster, frukt og bær. Gården har felles vanningsanlegg sammen med naboer. Det ble slutt med melkekyr her i 1985. Den første traktoren kom i 1953. Nå er det 1 traktor og 1 korntørke her. Våningshuset ble bygd i 1910. Det ble ombygd i 1960. Låven, som inneholder fjøs, stall, hønsehus og grisehus, er fra 1908. Det står i tillegg et redskapshus og ei smie i tunet. En gravhaug er funnet på eiendommen.

 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Dalekåsa
Husmannsplass under Lunde nedre(1). Gnr. 34 bnr. 17.


Dalekåsa i Kjenndalen. Foto: Janne Lunde 2014.


Denne boplassen ligger like nord for Dalekjenn (Daletjenn). Plassen ligger rett vest for dagens Kjendalen øvre.

Hele Lunde nedre med all skog ble oppkjøpt av Løvenskiold i tiden 1734 - 1778. Dalekåsa og Kjenndalen fulgte med i handelen. Skogen ble skilt
ut i 1885 og gårdene ble solgt til leilendingene. Disse småplassene ble beholdt til husvære for Løvenskiolds skogsarbeidere.
I vår tid har de blitt benyttet som fritidsboliger utleid på åremål.

Eier: Løvenskiold-Fossum.

Adresse 2023: Valebø 562, 3721 Skien.
 

Skogsarbeider, husmann med jord
Torgrim Rollefsen Dalekaasa fra Haukvik nedre i Sauherad dpt. 20/11-1791 d. 17/12-1835 i "Kindalen", 36 år gml., s.a. Rollef Olsen og Mari Torgrimsdatter (g. 18/2-1789 i Sauherad).
g. i Holla 2/1-1822 m. Kirsten Olsdatter fra Killingkåven under Solberg f. 6/3-1794 d. 18/9-1837 på Dalekåsa, 40 år, som "fattiglem", d.a. Ole Andersen Killingkaaven.
Forlovere: "Torgrim Lunde og Jens Borstad."
1. Tollef Torgrimsen f. 13/2-1822 på Lunde.
2. Ole Torgrimsen f. 18/12-1823 i Kaasa.
3. Maria Torgrimsdatter f. 10/11-1826 g.m. Anders Andersen. Se Haugjordet plass under M. Jøntvedt i Helgen.
4. Dorthe Torgrimsdatter f. 15/10-1829.
5. Anne Torgrimsdatter f. 12/9-1835.
Bruker ca. 1823.

F.f. Inderst Torgrim Rollefsen Lunde og Kirsten Olsdatters Tollef: Kirsten A. Lunde, Anne Olsd. Wale, Torgrim Lunde, Jens Borstad og Niels Olsen Wale.
F.f. Huusmand Torgrim Rollefsen Kaasen og Kirsten Olsdatters Ole:  Anne Christine Graver, Ingeborg Olsd. Lunde, Jens Graver, Christen Kindalen og Peder Augustinusen Borstad.
F.f.
Huusmand Torgrim Rollefsen under Lunde og Kirsten Olsdatters Maria: Kirsten Lunde, Anne Rollefsd. Graver, Jens Graver, Christen Kindalen og Peder Augustinusen Graver.
F.f. Torgrim Rollevsen Dalekaasen og Kirsten Olsdatters
Dorthe: Kirsten Augustinusd. Lunde, Ingeborg Olsd. Gjedeboen, Lars Jacob Lunde, Ole Towsen Lunde, Tow Olsen Lunde.
F.f.
Huusmand Torgrim Rollefsen Dalekaasen og Kirsten Olsdatters Anne: Kirsten Augustinusd. Lunde, Ingeborg Olsd. Soelberg, Lars Christensen Lunde, Christen Dalen, Ole Towsen Lunde.

Torgrim Rollefsen er registrert innflytta til Holla som 29 år gml. tjenestekarl fra Sauherad i 1821.
Han var i tjeneste på Graver da de giftet seg. Kirsten Olsdatter var i tjeneste på Lunde.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 365b - 366a.
Sted: Kiendalkaasen, Lunde øvre - 1837.
Avdøde Ægtefolk: Huusmand Torgrim Olsen(!) - Torgrim Rollefsen og Kirstie Olsdtr.
5 Børn. (Ingen nevnt  med navn i skiftet).
Kirsten Olsdatters bror, Anders Olsen Guldbakke tilstede.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Skogsarbeider, husmann med jord
Halvor Helgesen fra Øya i Sauherad f. 4/7-1830 på N. Nes, s.a. Helge Bjørnsen Øen og Anne Torbjørnsdatter.
g. i Nes kirke i Sauherad 14/5-1862 m. Kari Sigurdsdatter fra Myhre i Nes, Sauherad f. 17/1-1837, d.a. Sigurd Olsen Myhre og Anne Gundersdatter.
1. Sigurd Halvorsen f. 7/7-1862 i Dalekåsa.
2. Anne Kristine Halvorsdatter f. 10/2-1865 i Dalekåsa.
Bruker 1862.

F.f. Husmand Halvor Helgesen Dalekaasens Sigurd: Maria Saamundsdatter Qværndalskaasen, Kari Helgesdatter Boerstad, Johannes Johnsen Qværndalskaasen, Tron Hansen Pladsen, Bjørn Helgesen Dalekaasen.
F.f. Husmand Halvor Helgesen Dalekaasens Anne Kristine: Kari Helgesd. Dalekaasen, Even Torstensen Lunde, Guro Larsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Lars Knudsen Bordstaa.


Dette ekteparet er registrert innflyttet fra Sauherad til Holla som nr. 17 i 1863.
"Vaaren 1862 Ægtefolkene Halvor Høljesen Øen, 33 Aar og Kari Sigurdsdatter 26 Aar.
Ægteviet i Saude 14/5-1862. Tjeneste som Husmand. Til Dalekaas under Lunde.
Medbragt Attest fra Sognepræst Münster 2/10-1862."

De er registrert utflyttet herfra til Porsgrunn med presteattest av 11/4-1868.
Med følgende barn: Sigurd Halvorsen f. 7/7-1862 og Anne Kristine Halvorsdatter f. 10/2-1865.


Losjerende skogsarbeider i 1865: Rollef Halvorsen fra Sauherad f. ca. 1842.

"Ingeborg Knudsdatter, Huusfaderens Moder, gaar i Sønnens brød, Enke, 63, født i Sauherad." d. i Dalekåsa 29/12-1872, 70 Aar gml.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Ingen beboere her under folketellinga 1875. Dalekåsa ser ut til å ha vært ubebodd også under folketellinga 1891.

Skogsarbeider, husmann
Tron Hansen fra Lia under Dyrud i Nes, Sauherad f. 28/12-1834 i Nes d. 21/12-1922 på Dalekåsa, s.a. Hans Torstensen Lia og Ingeborg Trondsdatter.
Bruker i 1900. Se denne familien på Saukleiv under Brenne.

Fattiglem her i 1900: Vedhugger Gustav Gustavsen f. 11/1-1890 på Saukleiv under Brenne.
Dette er Ingeborg Torine Tronsdatters sønn. Se Kjendalen nedre.

Tron Halvorsen ble enkemann før 1900. De samme personene bodde her i 1910.


Se Dalekåsa i 1900.
Se Dalekåsa i 1910.

Skogsarbeider, leilending
Kristian Larsen fra Kjose i Brunlanes f. 1891.
g.m. Sigrid Aavoldsdatter f. 1897.
1. Rut Pauline Larsen f. 5/4-1922 i Dalekåsa.
Sigurd Larsen. Kronborg. Vrangfoss.
Klara Larsen.
Gunvor Larsen g.m slakter Eide.
Brukere i 1922.

F.f. Leilending Kristian Olsens Rut Pauline: Marie Spiredalen, Inga Larsen, Johan Spiredalen, Gustav Kjendalen.


Dalekåsa april 2016. Foto: Gard Strøm.


Skogsarbeider, leilending
Olav Halvorsen Brattekaas fra Heddal f. ca. 1902.
g.m. Anna Torjusdatter f. ca. 1896.
1. Anna Helene Brattekås f. 10/11-1926 i Dalekåsa.
Bruker i 1926.

F.f. Anna Helene: Torstein og Magnhild Lunde, Foreldrene.

Skogsarbeider, leilending
Johan Johansen Spirdalen.
Bruker.

Skogsarbeider, leilending
Torkild Johansen fra Hanseskås under Lunde øvre f. 17/9-1909 i Spirdalen d. 19/5-1982, s.a. Johan Halvorsen Spirdalen.
g.m. Haldis Hansen fra Sem i Vestfold f. 5/5-1921 d. 24/2-1994.
1. Reidar Willy Johansen f. 1943. Se V. Usterud.
2. Wenche Johansen.
3. Kolbjørn Johansen.
Bruker.

Dette ekteparet er gravlagt i Valebø.

Dalekåsa har siden blitt leid ut som fritidsbolig.

Nils Kristian Lunde (Kristian Lunde) fra Kjendalen øvre f. 2/2-1925 i Kjenndalen d. 19/10-1994, s.a. Torstein Lunde.
g.m. Anne Foss f. 10/9-1916 d. 9/3-2001.
1. Toralf Lunde f. 1949. Se Kjendalen øvre.
2. Ellen Marie Lunde f. 1950.
3. Oddvar f. 22/4-1952 d. 7/3-1953.
4. Kjell Arne Lunde f. 1954.
5. Øistein Lunde f. 1958. Bosatt på Limi. Se nedenfor.
Bruker 1981.

Nils Kristian Lunde bygde Luksefjellv. 230 på Limi. De flytta inn der i 1954. Anne og Kristian Lunde er gravlagt ved Gjerpen kirke.
Familien er tatt med her for slekts-oversiktens skyld. De bodde aldri her, kun i sin fritid.

Enka etter Torstein Lunde, Magnhild Lunde f. Ellefsen, bodde her til hun døde i 1981. Se Kjendalen øvre.

Brødrene Toralf, Kjell Arne og Øistein Lunde leide Dalekåsa fra 1994 - 2006.

Øistein Lunde fra Luksefjellv. 230 på Limi f. 1958, s.a. Nils Kristian Lunde.
g.m. Hege Halvorsen f. 1962.
1. Camilla Lunde f. 1989.
2. Caroline Lunde f. 1993.
Bruker 2006.

I disse dager er det Øistein Lunde som har Dalekåsa (2015). Han har hus på Limi.


Dalekåsa vinter. Foto: Øistein Lunde 2015.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Kjendalen nedre
Husmannsplass under Lunde nedre(1). Gnr 34 bnr 5.

Skrevet som "Kjærndalen" på kartet fra 1845.

Denne boplassen lå i sydenden av Dalekjenn og ble sletta for mange år siden.

Hele Lunde nedre med all skog ble innkjøpt av Løvenskiold - Fossum i tiden 1734 - 1778. Dalekåsa og Kjenndalen-plassene fulgte med på handelen.
Skogen ble skilt ut i 1885 og gårdene ble solgt til private. Disse småplassene ble beholdt, til husvære for Løvenskiolds skogsarbeidere.

Begge Kjendalen - plassene (øvre og nedre) er gamle husmannsplasser under Lunde nedre, nevnt allerede i 1751.

Skogsarbeider, husmann
Jens Pedersen Kindalen
fra Kjendalen øvre dpt. 29/4-1731 bg. 12/5-1799. "Jens Pedersen Kindalen, 68 Aar.", s.a. Peder Christensen.
g1g i Holla 14/10-1777 m. Kirsten Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 18/4-1752 bg. 6/8-1778. "Kirsten Sivertsdatter lille Kindahlen, 26 Aar 3 Mnd.", d.a. Sivert Olsen Brenne.
Forlovere: "Jens Graver og Sigur Kittilsen Nedre Lunde."
g2g i Holla 2/11-1780 m. Maren Torstensdatter fra Sauherad f. ca.
Forlovere: "Sigurd Lunde og Peder Kindalen."
1. Peder Jensen dpt. 26/7-1778.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kirsten Jensdatter f. 23/9-1781 d. 19/7-1838. "Lægdslem Kirsten Jensdatter Kjendalen, 57 Aar." Ugift. Bodde trolig hos sin søster Thora (nedenfor).
3. Thora Jensdatter f. 20/10-1784 g.m. Christen Andersen. Se nedenfor.
Bruker i 1778 - 1799.

F.f. Jens Pedersen Kindalen og Kirsten Sivertsdatters Peder: Ole Helgesen, Peder Store Kindalen, Niels Siversen, Karen Lien, Maren Siversd.
F.f. Jens Pedersen Lille Kindalen og Maren Torstensdatters Kirsten: Anders Nedre Lunde, Ole Heljesen Borstad, Halvor Pedersen Kindalen, Aaste Kittilsd. Nedre Lunde, Marthe Kindalen.
F.f. Jens Pedersen Kindalen og Maren Torstensdatters Thora: Gullich nedre Lunde, Anders nedre Lunde, Peder Kindalen, Kirsten nedre Lunde, Marthe Pedersd. Kindalen.

Skogsarbeider, leilending
Christen Andersen Kindalen fra Borstad f. 3/10-1781, s.a. Anders Christensen Borstad.
g. i Holla 29/12-1810 m. Thora Jensdatter herfra f. 20/10-1784, d.a. Jens Pedersen Kindahlen.
1. Anders Christensen f. 15/11-1811 på Kjenndalen. Han var nok ikke "helt god", siden han bodde hjemme hele sitt liv og aldri tok over plassen. Ugift.
    Han ble siden forsørget av fattigkassa, som var den tidens enkle form for sosialtjenester.
2. Jens Christensen f. 13/9-1814 i Kjenndalen. Se Kjendalen øvre.
3. Maren Christensdatter f. 2/1-1817 i Kjenndalen.
4. Ingeborg Kirstine Christensdatter f. 8/8-1820 i Kjenndalen.
5. Liv Christensdatter f. 4/1-1824 i Kjenndalen.
Bruker 1810.

F.f. Husmand Christen Andersen Kindalen og Tore Jensdatters Anders: Halvor Wala, Halvor Pedersen Kindahlen, Jon Andersen Biørndalen, Ingebor Christensd. Lunde, Ingebor Anundsd. Wala.
F.f. Husmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensdatters Jens: Ingebor Olsd. Pladsen, Marthe Halvorsd. Kindalen, Anders Nielsen Pladsen, Halvor Kindalen, Jon Andersen Biørndokken.
F.f. Husmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensdatters Maren: Anne Lunde, Marthe Kindalen, Halvor Kindalen, Jon Biørndokken, Ole Jonsen Wale.
F.f. Husmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensdatters Ingebor Kirstine: Kirsten Lunde, Ingebor Lunde, Torgrim Lunde, Jon Biørnedokken, Torgrim Graver.
F.f. Husmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensdatters Liuf: Ingebor Bjørnedokken, Ellen Halvorsd. Wale, Jon Bjørnedokken, Torgrim Kaasen, Helge Knudsen Graver.

Denne familien har trolig flytta ut av Holla rundt 1824. Jeg vet ikke hvor.

Skogsarbeider, leilending
Sigurd Gundersen
fra Vegen under nedre Gvåla i Sauherad f. 21/8-1820 d. 19/7-1905 på Strømdal i Gjerpen, s.a. Gunder Sigurdsen og Aaste Torstensdatter.
g1g i Holla 27/12-1843 m. Aaste Karine Kittilsdatter fra Lunde nedre(3) f. 21/2-1822 d. 31/3-1853. "Kone Aaste Karine Kittilsd., Kjendalen, 32 Aar.", d.a. Kittil Andersen Lunde.
g2g i Holla 28/12-1854 m. Maren Gurine Olsdatter fra Furuvald i Gjerpen f. 1/8-1821 d. 24/3-1857, d.a. Ole Johnsen Furuvald.
g3g i Romnes kirke 26/12-1857 m. Oline Andersdatter fra Orekåsa under Vala f. 17/5-1824 d. 28/11-1897 i Kjenndalen nedre av "Gigtfeber, Tilhører Jarlsbergerne (DELK).", d.a. Anders Nilsen Orekaas.
1. Gunder Sigurdsen f. 3/2-1844 i Dalen. Se Glaholt midtre.
2. Aaste Karine Sigurdsdatter f. 3/12-1845.
3. Kittil f. ca. 10/11-1847 d. 24/11-1847 i Kjendalen, 14 dager gml.
4. Kittil Sigurdsen f. 20/12-1848. Se Bjørndalen(A) under Bø i Gjerpen.
5. Anund Sigurdsen f. 20/12-1850. Se Familie 13 - Ilen under Ballestad 1900 i Gamle Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Aaste Karine Sigurdsdatter f. 7/6-1856 g.m. Gullik Gulliksen. Se Sjåvidt under Brenne.
Barn i 3. ekteskap:
7. Maren Gurine Sigurdsdatter f. 13/6-1858 g.m. enkemann Gullik Gulliksen. Se Sjåvidt under Brenne.
8. Anders Sigurdsen f. 6/2-1860. Se Gulsetv. 33 under Strømdal i Gjerpen.
9. Sigurd f. 1/9-1862 i Kjendalen d. 3/9-1862, 2 dager gml. Kun hjemmedøpt.
10. Ingeborg Maria Sigurdsdatter f. 29/8-1864.
11. Nils Sigurdsen f. 10/9-1867. Bodde på Falkum i Gjerpen (3/24 "Solli"). Se Familie 55 - Falkum 1910.
Bruker i 1844.

F.f. Inderste Sigurd Gundersen Dahlen (Kjendalen) og Aaste Karine Kittilsdatters Gunder: Aaste Johnsd. Dahlen, Mari Halvorsd. Hoxodde, Jens Christensen Dahlen, Niels Nielsen Hoxodde og Lars Halvorsen Hoxodde.
F.f.
Huusmand Sigurd Gundersen Kindalen og Aaste Karine Kittilsdatters Aaste Karine: Kari Nielsd. Hoxodde, Mari Halvorsd Hoxodde, Gunder Olsen Hoxodde, Gunder Wala, Niels Gundersen Wala.
F.f. Huusmand Sigurd Gundersen Kjendalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsdatters
Kittil: Aaste Johnsd. Dahlen, Mari Halvorsd. Brænne, Jens Christensen Dahlen, Hans Larsen Hægna, Nils Nilsen Hoxodde.
F.f. Huusmand Sigurd Gundersen Dalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsdatters
Anund: Anne Maria Nilsd. Pladsen, Anne Olsd. Wale, Ole Augustinusen Pladsen, Hans Larsen Hægna, Nils Gundersen Wale.
F.f. Huusm. Sigurd Gundersen Dahlen og Maren Gurine Olsdatters
Aaste Karine: Aaste Johnsd. Lunde, Ingebor Bjørnsd. Lunde, Jens Christensen Lunde, Halvor Hansen Dalen, Andreas Christensen Dalen.
F.f. Sigurd Gundersen Dalen (Kjendalen ytre) og Oline Andersdatters
Maren Gurine: Kari Olsd. Dalen, Anne Corneliusd. Pladsen, Nils Andersen Dalen, Anders Nilsen Orekaasen, Ole Nilsen Pladsen.
F.f. Huusm. Sigurd Gundersen Kjendalen og Oline Andersdatters
Anders: Maria Tronsd. Bjørndokken, Anne Corneliusd. Pladsen, Anders Nilsen Orekaasen, Ole Johnsen Bjørndokken, Gunder Sigurdsen Kjendalen.
F.f. Husm. Sigurd Gundersen Kjendalen og Oline Andersdatters
Ingeborg Maria: Grethe Torgrimsd. Hoxodde, Kari Ellefsd. Bordstad, Nils Nilsen Hoxodde, Torsten Hansen Kjendalen, Kittil Sigurdsen Kjendalen.
F.f. Husm. Sigurd Gundersen Kjendalen og Oline Andersdatters
Nils: Kari Helgesd. Hægna, Ingeborg Corneliusd. Pladsen, Lars Knudsen Hægna, Ole Corneliusen Pladsen, Kittil Sigurdsen Dalen.

Sønnen Nils Sigurdsen Kjendalen er registrert utflytta til Gjerpen, som ungkar og arbeider i 1889.
Det var nevnt at han var konfirmert i Gjerpen 1/10-1882. Han har altså flytta til Gjerpen tidligere også.

"Gamlefar" Sigurd Gundersen døde på Strømdal i Gjerpen 19/7-1905, 85 år gammel, som medlem av DELK. Han bodde da ganske sikkert hos
sin sønn Anders Sigurdsen i Gulsetv. 33. Se link ovenfor.
 
Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Skogsarbeider, forpakter
Gustav Gustavsen fra Dalekåsa under Lunde nedre f. 11/1-1890, s.a. Ingeborg Torine Tronsdatter og ungkarl Gustav Halvorsen.
g. i Holla 23/11-1912 m. Inga Johnsen fra Gruven under Fen i Holla f. 18/8-1890, d.a. former Jon Isaksen Gruben i Holla og hustru Ingeborg Andersdatter..
1. Ingvald Teodor Gustavsen f. 21/1-1913 her.
2. Jørgen Jorian(?) Gustavsen f. 6/2-1915 her.
3. Gunnar Asbjørn Gustavsen f. 27/9-1918 her.
4. Harry Johan f. 4/3-1922 i Kjendalen.
5. Harry Johan Gustavsen f. 7/3-1923 i Kjendalen.
Bruker i 1913.

F.f. Arbeider Gustav Gustavsen Dalen i Valebø og Hustru Inga Johnsens Ingvald Teodor: Kone Gunhild Lunde, Pige Kirsti Tronsen Vale, gbr. Kristen Andersen Lunde, arbeider Halvor Dalen.
F.f. Leilænding Gustav Gustavsen og Hustru Inga Johnsdatters Jørgen Jorian(?): Kone Mari Halvorsen, Pige Kirsti Tronsen Vale, Lars Johnsen Dalen, John Halvorsen Spiredalen.
F.f. Leilænding Gustav Tjerndalen og Hustru Inga f. Jonsens Gunnar Asbjørn: Johan Halvorsen Spiredalen, Mari Halvorsen, arbeider Halvor Spiredalen, pige Kirsten T. Vale.
F.f. Husmand Gustav Gustavsen Dalens Harry Johan: Marie Halvorsd. Spiredalen, Kirsten T. Dalen, arbeider Hans Olsen, arbeider Halvor Johansen Spiredalen.
F.f. Skogsarbeider Gustav Gustavsens Harry Johan: Kone Marie Spirdalen, Kirsten T. Dalen, arbeider Hans Olsen og arbeider Halvor Johansen Spirdalen.

 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Kjendalen øvre - Kjendalen store
Husmannsplass under Lunde nedre(1). Senere gnr 34 - bnr 6.


Kjenndalen april 2016. Foto: Gard Strøm.

Skrevet som "Kjærndalen" på kartet fra 1845. Kalt for Kjenndalen av lokalkjente i Valebø.

Denne boplassen ligger like nord for Dalekjenn (Daletjenn) og like øst for Dalekåsa. Dette har nok vært en god plass å bo på, når vi
ser at det var flere familier som ble her i 2 generasjoner.

Adresse 2023: Valebø 560, 3721 Skien.

Hele Lunde nedre med all skog ble innkjøpt av jernverkseier Herman Leopoldus i 1734. Dalekåsa og Kjendalen-plassene fulgte med på handelen.
Skogen ble skilt ut i 1885 og gårdene ble solgt til private. Disse småplassene ble beholdt som husvære for Løvenskiolds skogsarbeidere.
Les mer om Løvenskiold - familiene både på Fossum i "Gamle Gjerpen" og på Holden i "Gamle Holla".

Denne husmannsplassen ble rydda av Johannes Svendsen på 1600-tallet. Han bygde også de første husene på plassen, som besto av
Ett stuehus med 2 vinduer, fehus (stall), sauefjøs, låve, eldhus, stolpebod (stabbur) og kjølehus (ifølge skiftet nedenfor).

Husmann
Johannes Svendsen
fra Lunde nedre(1) f. ca. 1637 (manntall 1665) d. 1706 (skifte), s.a. Svend Augustinusen Lunde.
g.m. Gunhild Gulliksdatter fra Sannes øvre i Holla f. ca. 1637 d. etter 1706, d.a. Gullik Thygesen Sannes.
1. Jens Johannesen f. ca. 1667 på Østgården i Sauherad. Se Graver(1).
2. Svend Johannesen.
3. Ole Johannesen. Hjemme og ugift i 1706.
4. Gunne Johannesen. Hjemme og ugift i 1706.
5. Anne Johannesdatter d. 1706 g.m. Jørgen Fiærestranden i Solum. 1 sønn, 2 døtre.
6. Marthe Johannesdatter g.m. Nils Olsen Namløs.
7. Kirsti Johannesdatter
f. ca. 1668 g.m. Gullik Pedersen fra Grini i Landsmarka, Lunde. Se V. Heisholt(A) i Holla.
8. Berthe Johannesdatter f. ca. 1679 g.m. Jens Andersen Steenstadvolden. Se Stenstadvalen i Helgen.
9. Guro Johannesdatter f. ca. 1681 g.m. enkemann Jacob Gundersen Munchen. Se Munken under Langeland i Helgen.
Bruker 1670.

Denne familien bodde visstnok tidligere på Østgården i Nes, Sauherad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folio 191a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Sorenskriver udi Nedre Tellemarch, Arfve og Anders Wahle Laugrettismænd, Giør Vitterligt at ANNO Christi 1706 den 24.
November
, Weret effter berammelse forsamblet paa Een Ødegaards Plads Liggende under Nedre Lunde gaard i Wallebøe udj Rommenæs
Annex og Holden Præstegield til et Lowelig Skiffte og deeling at holde effter afgangne Johannes Svendssøn, J mellem den Sal. mandz effterladte
qwinde Gunnild Gullechsdatter
og sammen auflede Børn,
1. Jens Johannessøn self Myndig gifft, var tistæde.
2. Svend Johannessøn.
3. Olle Johannessøn.
4. Gunne Johannessøn.
5. Anne Johannesdatter var gift med Jørgen Fierestranden, nu død. Efterladt sig 3 Børn, 1 Dreng og 2 Piger.
6. Marthe Johannesdatter gift med Niels Olssøn Nambløs, nu fraværende.
7. Kirsti Johannesdatter gift med Gullech Pederssøn boende paa Grinj gaard i Lundeherret, nu icke tilstede.
8. Børte Johannesdatter u-Myndig, nu icke møtte.
9. Guroe Johannesdatter gifft med Jacob Gunderssøn, som nu tilstede var. -
Da paa det vides hvad Een hvær tilfalde kan i arf |: Naar først til bortskyldig gield er udlagt :| andviiste Enchen med de tilstedeværende Børn os Boens
Midler som i efftermeldende bestaar: (Jeg tar ikke med dette nå, men bare nevner at de ikke hadde hest, men 3 gamle kyr, 4 sauer og 2 høns.)
Bonden eide selv sine hus, som ble taksert til 18 Rdl.
Enchen med tilstedeværende Børn Berettedt, at hafwe Her til denne Plads Rødnind Ret, som hendis Sal. Mand Hawer oprødden af ødemarck, for dj
meente Enchen at Hun sin lifstid den bør Nyde, og effter hendis død, Hendis Børn frem for Nogen fremet samme at besidde. -
Effter saadan Beretning udj Rolf Nedre Lundes Nerværelse, begaf wi os til at besee hvad Huuser den Sal. mand paa samme Plads hawer bygt, og
befandtes da,
Stuehuuset med 1 Seng og skab udj tillige med 2de (tvende = 2) Winduwer andseet at hafve Kostet - 6 Rdl.
Fæhuuset Worderet for - 3 Rdl.
1 Lidet Sowehuus (sauefjøs) - 1 Rdl.
Laden des Kostning at opbygge - 1 Rdl - 2 ort.
Jldhuuset - 2 Rdl.
Stolpeboen - 3 Rdl.
Kiølnen - 1 1/2 Rdl.
Giør tilsammen denne Huuse bygning effter denne Wordering - 18 Rdl.
Hwad Ringe Aawext som Pladsen fødes, beholder Enchen med de 2de Hiemme værende u-Myndige Sønner som stræber med Moderen, som nu Een
aldrende Qwinde.
Mindre gods og formue forklarede Enchen med Børnene effter Rettens tilspørgelse, iche at were Eyende, og beløber det opskrefne til af:
Messing - 1 ort - 8 sk
Jernfang - 3 Rdl - 3 ort - 12 sk
Sengeklæder - 2 Rdl - 1 ort - 8 sk
Lin Klæder - 2 Rdl - 3 ort - 4 sk
Træwahre - 4 Rdl - 0 ort - 4 sk
Creatur - 14 Rdl.
Den Sal. Mands Gang Klæder - 4 rdl - 3 ort - 4 sk
Huuserne - 18 Rdl.
Summa Boens formue - 50 Rdl - 1 ort.

Der Jmod Blef Kræfvet Bortskyldig Gield.
Hr. Cancelli Raad Borsse Lod kræfwe effter Bank bog som Enchen fremlagde - 17 Rdl - 3 ort - 1 sk.
Swend og Olle Johannessønner Hafde at Kræfwe for Bekostning paa den Sal. Mands Ligferd - 2 Rdl - 3 ort.
Jacob Gunderssøn Kræfwet - 2 Rdl - 3 ort.
Jens Grafwer (eldste sønn) hafde og at Kræfwe - 3 Rdl - 1 ort - 16 sk.
Anders Wahle Kræfwer - 16 sk.
Arfwe Wahle Kræfwer - 16 sk.
Gullech Grinj (Kræfwer) 1 qwarter Malt - 2 ort.
Rolf Lunde Kræfwer - 8 sk.
Asloug Jensdatter for Resterende Løn - 1 Rdl - 2 ort.
Skifteforwalteren for Skiftedz holdelse med Rejse og u-mage og forretningen at gifwe Beskriwen - 1 Rdl - 2 ort.
Cronet papiir til Registreringen - 2 ort.
Lensmanden for Mænd at tilnefne - 2 ort.
Skrifwers tiener for sin u-mage - 2 ort.
Hver af Laugrettismænder - 16 sk. er 1 ort - 8 sk.
Summa Gield: 32 Rdl - 1 ort - 17 sk.
Hva som ble gitt i utlegg for kreditorenes krav, tar jeg ikke med, men Enka fikk beholde plassens bygninger.
Dette skiftet ble avskrevet av G.S. Langesund 27/5-2023.


Skogsarbeider, husmann
Ambros Svendsen Dahlen
fra Lunde nedre(1) f. ca. 1645 bg. 27/3-1718. "Ambros Dalen, 70 Aar.", s.a. Svend Augustinusen Lunde.
g.m. NN.
1. Marthe Ambrosdatter f. ca. 1692 g.m. Peder Christensen. Se Kjendalen øvre under Lunde nedre.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 2010, side 34).
Han skriver om Ambros Svendsen: "Etter egne opplysninger i 1701 da 56 år, dvs f. omkring 1645."


Skogsarbeider, husmann
Rasmus Kittilsen Dalen f. ca. 1650 d. 1707 (skifte).
g.m. Lisbeth Rolfsdatter fra Lunde nedre f. ca. 1652 bg. 2/9-1732. "Lisbet Rolfsdatter 80 Aar.", d.a. Rolf NN Lunde.
Bruker etter Ambros Svendsen.

I følge Halvor Sigurdsens notater (Hollaminner 2009, side 20), opplyste enka Lisbet Rolfsdatter i skiftet at hennes avdøde mann,
Rasmus Kittilsen, hadde kjøpt husene i Dalen av Tyge Mortensen  for 10 daler. Dette var trolig Kjendalen under Lunde nedre.
Se Valadalen.

Arbeider, husmann
Peder Christensen
fra Opsal f. ca. 1681, s.a. Christen Pedersen Opsal fra Brenne.
g. i Holla 15/9-1720 m. Marthe Ambrosdatter herfra f. ca. 1692 bg. ved Romnes kirke 3/2-1760. "Marthe Ambrosiidatter Dahlen, 67 Aar 4 Mnd 10 Dage.", d.a. Ambros Svendsen.
1. Christen dpt. 20/5-1720 bg. 31/5-1733. "Christen Pedersen Dalen, 12 Aar 6 Mnd 11 Dage. Peder Dalens 3 børn."
2. Birte dpt. 22/1-1722 bg. 31/5-1733. "Birte Pedersdatter Dalen, 11 Aar 6 Mnd. 11 Dage. Peder Dalens 3 børn."
3. Kirsten Pedersdatter dpt. 5/12-1723.
4. Ambros dpt. 1/12-1726 bg. 31/5-1733. "Ambros Pedersen Dalen, 7 Aar 2 Mnd 14 Dage. Peder Dalens 3 børn."
5. Peder Pedersen dpt. 26/9-1728. Se nedenfor.
6. Jens Pedersen dpt. 29/4-1731. Se Kjendalen nedre.
7. Berthe Pedersdatter dpt. 1/11-1733.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Christensen og Marte Ambrosdatters Christen: Rolf Lunde, Anders Lunde, Jens Opsal, Anne Graver, Anne Dalen.
F.f. Peder Christensen og Marte Ambrosdatters Berte: Siver Olsen, Anders Ledvorsen, Jens Christensen, Agatha Lunde, Kirsten Ledvorsd.
F.f. Peder Christensen og Marte Ambrosdatters Kirsten: Anders Rolfsen, Tolf Siversen, Kirsten Lunde, Kirsten Jensd., Marte Rolfsd.
F.f. Peder Christensen og Marte Ambrosdatters Ambros: Anders Rolfsen, Niels Opsal, Anders Ledvorsen, Karen Poulsd., Marte Ledvorsd.
F.f. Peder Christensen og Marte Ambrosdatters Peder: Siver Brenne, Niels Opsal, Jens Huset, Anne Brenne, Maren Christensd.
F.f. Peder Dalen og Marte Ambrosdatters Jens: Sven Brenne, Niels Opsal, Jens Christensen, Maren Jacobsd., Marte Andersd.
F.f. Peder Dalen og Marte Ambrosdatters Birte: Augustinus Graver, Peder Torgrimsen Lunde, Aslou øvre Lunde, Karen Nedre Lunde, Maren Pedersd.

Arbeider, husmann
Jørgen Halvorsen
f. ca. 1702 bg. 23/5-1791. "
Jørgen Halvorsen Kindalen, ved Romenæs, 89 Aar. Død af Alderdom."
g. i Holla g. 9/9-1725 m. Berthe Levorsdatter fra Lunde øvre(1) f. ca. 1703 bg. 30/6-1765. "Berthe Ledvorsdatter Krogen, 62 Aar 5 Mnd., ved Rommenes.", d.a. Levor Gundersen Lunde.
1. Maren Jørgensdatter dpt. 28/11-1728 g.m. Peder Pedersen. Se nedenfor.
2. Cathrine Jørgensdatter dpt. 3/9-1730 g1g m. Vetle Gregersen Lunde. Se Lunde øvre(1).
3. Halvor Jørgensen 29/11-1733.
4. Agatha Jørgensdatter dpt. 11/3-1736.
5. Anders Jørgensen dpt. 30/3-1739 g. i Holla 11/8-1765 m. Ingeborg Pedersdatter. Ikke i Holla i 1785.
6. Ingeborg Jørgensdatter dpt. 26/9-1745.
Bruker ca. 1740.

F.f. Jørgen Halvorsen og Birte Ledvorsdatters Maren: Ledvor Lunde, Ole Gravningen, Anders Bordstad, Agatha Lunde, Maren Christensd.
F.f. Jørgen Halvorsen og Birte Ledvorsdatters
Katrine: Hans Hvale, Niels Opsal, Niels Christensen, Agata Lunde, Aaste Tygesd.
F.f. Jørgen Halvorsen og Birte Ledvorsdatters
Halvor: Tov Hvale, Hans Gundersen Hvale, Halvor Tordsen, Kirsten Opsal, Kirsten Lille Hvale.
F.f. Jørgen Halvorsen og Berte Ledvorsdatters
Agatha: Anders Borstad, Ole Brenne, Ole Sivertsen, Kirsten Opsal, Kirsten Svensd.
F.f. Jørgen Halvorsen og Berte Ledvorsdatters
Anders: Gunder Ledvorsen, Sivert Olsen, Kirsten Opsal, Ingebor Olsd., Maren Opsal.
F.f. Jørgen Halvorsen Krogen og Birthe Ledvorsdatters
Ingeborg: Tov Hvale, Gunner Ledvorsen, Ole Halvorsen, Kirsten Opsal, Agatha Opsal.

Det ser ut til at Kjendalen også ble kalt for "Krogen" (Kroken) i Jørgen Halvorsens brukertid.

Skogsarbeider, husmann
Peder Pedersen
herfra dpt. 26/9-1728 bg. 21/10-1809. "Peder Pedersen Kindahlen, 84 Aar.", s.a. Peder Christensen Dahlen.
g. i Holla 5/11-1758 m. Maren Jørgensdatter herfra dpt. 28/11-1728 bg. 21/2-1801. "Mari Jørgensdatter Kindahlen, 69 Aar."
Forlovere: "Anders Rolfsen nedre Lunde og Anders Ledvorsen Borstad."
1. Marthe Pedersdatter dpt. 15/6-1760 bg. 11/10-1794. "Marthe Pedersdatter Kindalen, 34 Aar." Ugift.
2. Halvor Pedersen dpt. 10/10-1762. Se nedenfor.
3. Peder Pedersen dpt. 24/11-1765. Se Kåsa under Sannes nedre i Holla.
Bruker 1758.

F.f. Peder Dalen og Maren Jørgensdatters Marthe: Anders øvre Lunde, Anders nedre Lunde, Jens Pedersen, Marianna Schøn, Cathrine øvre Lunde.
F.f. Peder Dahlen og Maren Jørgensdatters Halvor: Augustinius Graver, Anders øvre Lunde, Jens Dahlen, Cathrine øvre Lunde, Gunnil Olsd.
F.f. Peder Kindalen og Maren Jørgensdatters Peder: Ole øvre Lunde, Jens Graver, Johannes Graver, Anna nedre Lunde, Ingebor Jørgensd.

Peder Pedersen var soldat da de gifta seg.

Sønnen Peder Pedersen bodde her en stund etter at han giftet seg. De fikk sitt første barn her:
Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) f. 24/2-1797. Hun ble g. i Solum 12/6-1825 m. Peder Halvorsen Kjendalen.
F.f.
Peder Pedersen Kindalen og Maren Pedersdatters Maren: Halvor Pedersen Kindalen, Lars Pedersen Kamperhoug, Lars Olsen Lunde, Inger Magnusd. Elen Pedersd. Wrk.

"Maren Kindalen" var fadder for Anders Usteruds barn i april 1763.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Pedersen Kindalen herfra dpt. 10/10-1762 d. 1832 (ikke registrert i Holla kirkebok).
g. i Holla 25/9-1793 m. Karen Halvorsdatter (fra Storhaug under Baksås dpt. 14/4-1765?) d. 14/12-1829. "Karen Halvorsdatter Huusmands Kone Kindalen, 70 Aar."
Forlovere: "Gullich Lunde og Niels Opsal."
1. Marthe Halvorsdatter f. 20/9-1795 g.m. Ole Jonsen. Bodde her fra 1817 - 1825. Se Nibb under Omtvedt i Helgen.
2. Halvor Halvorsen f. 4/3-1798.
3. Maren Halvorsdatter f. 27/7-1800. Død før 1832.
4. Peder Halvorsen f. 7/10-1801. Se nedenfor.
5. Jens Halvorsen f. 28/9-1804. Død før 1832.
Bruker før 1801.

F.f. Halvor Pedersen Kindalen og Karen Halvorsdatters Marthe: Peder Kindalen, Ole Olsen Graver, Halvor Gundersen Wale, Margith Halvorsd. og Maren Pedersd. Wrk.
F.f. Halvor Pedersen Kindalen og Karen Halvorsdatters Halvor: Peder Pedersen Kindalen, Halvor Gundersen Wale, Anders Andersen Lunde, Margith Halvorsd. Wale, Maren Pedersd. Kindalen.
F.f. Halvor Pedersen Kindalen og Karen Halvorsdatters Maren: Anders Nedre Lunde, Halvor Gundersen Wale, Gunder Gundersen Romenæs, Aaste Kittilsd. nedre Lunde, Ingeborg Gullichsd. nedre Lunde.
F.f. Halvor Pedersen Kindalen og (mangler!) Halvorsdatters Peder: Peder Kindalen, Peder Kaasen nedre Sannæs, Halvor Gundersen Wala, Anne Gundersd., A. Gullichsd. Lunde.
F.f.
Halvor Pedersen Kindahl og Karen Halvorsdatters Jens: Halvor Vahla, Ole Vala, Peder Kindahlen, Anne Vala, Gunild Vala.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1830 - 1834, folie 450a - 451a.
Sted: Kjendalen under Lunde nedre i Romnæs Annex til Holden - 1832.
Huusmanden Halvor Pedersen, død, været gift med Kari Halvorsdtr.
1. Halvor Halvorsen. Myndig.
2. Peder Halvorsen død, været gift med Mari Pedersdtr.
    a. Kari Pedersdtr 6 Aar. Verge: Halvor Andersen Lunde nedre.
    b. Mari Pedersdtr. 4 Aar. Verge: Halvor Andersen Lunde nedre.
3. Marte Halvorsdtr. g.m. Ole Jonsen Nib i Helgen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Skogsarbeider, husmann
Peder Halvorsen herfra f. 7/10-1801 d. 13/8-1831 i Kindahlen, 30 år gml.
g. i Solum 12/6-1825 m. (søskenbarn) Maren Pedersdatter fra Åfoss f. 24/2-1797 her, d.a. Peder Pedersen herfra (dpt. 24/11-1765). Se Kåsa under Sannes nedre.
1. Karen Pedersdatter f. 24/10-1826.
2. Maren Pedersdatter f. 26/7-1829.
Bruker ca. 1826.

F.f. Huusmand Peder Halvorsen Kindalen og Maren Pedersdatters Karen: Marthe Halvorsd. Nib, Kirsten Jonsd. Biørnedokken, Halvor Kindalen, Ole Jonsen Nib, Halvor Halvorsen Lunde.
F.f. Huusmand Peder Halvorsen Kindahlen og Maren Pedersdatters Maren: Dorthe Nielsd. Hægna, Kirsti Johnsd. Hægna, Halvor Pedersen Hægna og Ole A. Lunde.
 

Skogsarbeider, husmann
Jens Christensen fra Kjendalen nedre f. 13/9-1814 d. 25/12-1884 i Kjendalen, s.a. Christen Andersen Dahlen (Kjendalen).
g. i Holla kirke 15/6-1843 med Aaste Johnsdatter fra Bjørndokka under Graver f. 2/10-1819 d. 17/2-1896 på Brenne, d.a. Jon Andersen Biørndokken.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Halvor A. Lunde."
1. Christen Jensen Brenne/ Lunde f. 11/9-1843 i Kjendalen. Se Brenne(11) "Heiajordet" Se også Lunde øvre(1).
2. John Jensen f. 1/10-1846 i Kjendalen d. 16/7-1870 i Kjendalen.
3. Ingeborg Kirstine Jensdatter f. 31/8-1848 i Kjendalen g.m. Halvor Jørgensen Solberg. Se Solberg(5).
4. Jens Jensen f. 22/7-1852 i Kjendalen. Se Galten under Opsal.
5. Anders Jensen f. 25/6-1854 i Kjendalen.
Bruker 1843.

F.f. Husmand Jens Christensen Dahlen under Lunde og Aaste Johnsdatters Christen: Maria Hansd. Lunde, Ingeborg K. Christensd. Kindalen, Augustinus Jørgensen Lunde, John Johnsen Pladsen.
F.f. Husmand Jens Christensen Dahlen og Aaste Johnsdatters John: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Liv Christensd. Dahlen, John Nielsen Jøntved, Tow Olsen Wale, Jørgen Hansen Kaasen. 
F.f. Husmand Jens Christensen Dahlen og Aaste Johnsdatters Ingebor Kirstine: Aaste Kirstine Bentsd, Lunde, Mari Christensd. Dahlen, Lars Sørensen Lunde, Ole Augustinusen Pladsen, Thyge Larsen Hanseskaas.
F.f. Husmand Jens Christensen Dahlen under Lunde og Aaste Johnsdatters Jens: Anne Maria Johnsd. Gruben, Kari Johnsd. Bjørndokken, Isak Gruben, Bent Olsen Wale, Ole Johnsen Bjørndokken.
F.f. Husmand Jens Christensen Dahlen under Lunde og Aaste Johnsdatters Anders: Guro Larsd. Lunde, Liw Christensd. Dahlen, Even Torstensen Lunde, Halvor Helgesen Lunde, Ole Johnsen Bjørndokken.

Losjerende her i 1865:
Anders Christensen, "En broder af Huusfaderen og gaar i hans Brød", Ugift, 56.
Liv Christensdatter, (søster), ernærer sig ved Arbeide, Ugift, 42.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 3, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd, Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd., Poteter 5 tnd.

Inderst
Christen Jensen
(Brenne/ Lunde) herfra f. 11/9-1843.
Kristen Jensen med familie var inderster her i flere år før de kom til Brenne(11).
Inderst = leieboer med egen husholdning.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Jens Kristensen): 2 Kjør, 4 Faar.
Kreaturhold (Kristen Jensen): 1 Kjør (ei ku), 3 Faar.
Udsæd (Jens): Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Skogsarbeider, husmann
John Olsen fra Skrubbedalen under Kleven i Sauherad f. 2/5-1851, s.a. husmann Ole Johnsen Skrubbedalen og Ingeborg Gundersdatter.
g1g i Sauherad 13/6-1876 m. Anne Johnsdatter fra Hofsrud i Sauherad f. 10/7-1845 d. 15/5-1886 i Osdalen, d.a. husmann John Torstensen Vighus og Anne Torstensdatter.
g2g i Holla 29/12-1887 m. Karen Andrea Corneliusdatter fra Steinsholt under Brenne f. 20/11-1849, d.a. Cornelius Olsen Steensholt.
Forlovere: "Søren Sivertsen Brenne og Halvor Jørgensen Brenne."
Bruker ca. 1890.

John Olsen og hans andre kone bodde her under folketellinga 1900. Se barna på Osdalen under Graver, hvor han bodde tidligere.

Skogsarbeider, leilending
John Halvorsen fra Landkjennstulen under Dale i Sauherad f. 4/4-1869 d. etter 1924, s.a. husmann Halvor Halvorsen Landkjennstulen.
g1g i Sauherad kirke 15/11-1890 m. Ingeborg Larsdatter fra Romperud under Sunde i Sauherad f. 15/2-1858 i Gråten, Sauherad d. 20/11-1907 i Kjendalen, d.a. Lars Sigurdsen.
Forlovere: "Halvor H. Landkjenstulen og Halvor H. Bækkedal."
g2g på Prestekontoret i Holla 20/9-1907 m. Karine Aanesdatter fra Kåsa under Fjågesund i Kviteseid, Telemark f. 22/6-1885 d. etter 1924, d.a. Aane Olsen Kaasa.
Forlovere: "Kristian A. Lunde og Leilænding Johan Spirdalen."
1. Halvor J. Øverland f. 22/7-1892 i Ådalen under Låvell i Sauherad. Se Solberg(11) "Fritheim".
2. Lars J. Øverland f. 20/10-1895 på Dale i Sauherad. Se Solberg(4).
3. Johan Johnsen f. 7/4-1898 på Dale i Sauherad.
4. Anne Johnsen f. 27/10-1900 i Spirdalen. Konfirmert i Holla 26/9-1915 med bosted Spirdalen.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ingvald Johnsen f. 18/11-1907 i Tjenndalen. Konfirmert i Holla 1/10-1922 som Ingvald Johnsen Dagsrud
6. Astrid Halvorsen f. 22/8-1909 i Kjenndalen. Konfirmert i Holla 5/10-1924 som Astrid Halvorsen Skauen.
Bruker ca. 1907 - til etter 1923.

F.f. Pladsbruger Jon Halvorsen og Ingeborg Larsdatters Halvor: Gaardmand Svenning K. Lovald, Husmand Halvor H. Bækkedalen, Kone Anne H. Romperud, Barnets Moder.
F.f. Bruger Jon Halvorsen Dale og Ingeborg Larsdatters Lars: Husmand Nikolay N. Igletjenlia, Kone Ingerid Halvorsd., Husmand Halvor H. Stulen, og Kone Anne Johannesd.
F.f. Leilænding Jon Halvorsen Dale og Ingeborg Larsdatters Johan: Barnets Moder, Pige Aase Halvorsd. Landtjenstulen, Bruger Peder Endresen Tveidten, Husmand Halvor Gjermundsen Rauene.
F.f. Leilænding Jon Halvorsen Langtjønstulen og Ingeborg Larsdatters Anne i Spirdalen: Barnets Moder, Forpagter Kittil Halvorsen Grevhoug, Dale, Kone Johanne Nikolaisd., Husmand Halvor Larsen Kaasa.
F.f. Leilænding Jon Halvorsen Tjendalen og Hustru Karine Aanesdatters Ingvald: Kone Aase Halvorsd. Vius (Vighus), pige Johanne Nilsd. Sauklev, Leilænding Johan Halvorsen Spirdalen, Arbeider Gustav Gustavsen Dalekaas.
F.f. Leilænding Jon Halvorsen Tjendalen og Hustru Hanne(!) Anundsdatters(!) Astrid:  Kone Gunild Torstensd. Lunde, pige Ingeborg Tronsd. Dalekaasa, Arbeider Gustav Dalekaasa, Leilænding Johan Spirdalen.

John Halvorsen var bror til Johan Halvorsen Spirdalen i Hanseskås. Kona Ingeborg Larsdatter Romperud var datter av
husmann Lars Sigurdsen og kona Anne Halvorsdatter.

Under folketellinga 1900 bodde denne familien i Spirdalen.
De bodde her fra ca. 1909. Under folketellinga 1910 og i 1915 og i 1923.

Karine Anundsdatter ble i 1906 mor til Olav Johnsen f. 28/4-1906 i Sauherad. Det ble ved hans konfirmasjon 27/9-1920 opplyst at han
hadde ukjent far. "Ole Sveinungsen ble udlagt som far, men han har i henhold til dom av 7/10-1907 avlagt ed på ikke at være far".
Ved konfirmasjonen bodde Olav Johnsen (Johnsen etter sin stefar) på Vale, hvor han var i tjeneste.

Se Folketellinga 1910.

Skogsarbeider, forpakter
Torstein Lunde fra Lunde øvre(11) f. 27/6-1899 d. 12/7-1976, s.a. Kristian Andersen Lunde.
g. i Valebø kirke 14/7-1923 m. Magnhild Kristine Ellefsen f. 12/12-1901 på Kittilsrud i Gran på Hadeland, Oppland d. 16/6-1981, d.a. arbeider Ellef Andersen og Karen Andersdatter.
Forlovere: "Fedrene".
1. Gudrun Kristine Lunde f. 23/10-1923 "i Valebø" d. 7/7-2011 g.m. Olaf Tangen. Se nedenfor.
2. Nils Kristian Dalen f. 2/2-1925 i Kjendalen.
3. Karen Tora Margrete Lunde f. 14/3-1926 på Lunde d. 4/2-2015 g.m. Nils Dalen. Bodde i Kjendalen en tid før de flytta til Brunlanes og overtok en gård der.
4. Halvarda Lunde f. 15/6-1927 i Kjendalen g.m. Borger Vala. Se N. Vala(1).
5. Lillegutt f. 11/10-1928 i Kjendalen d. 21/12-1928.
6. Hans Torstein Lunde f. 3/12-1929 d. 7/4-2006 g.m. Borghild Pedersen f. 1928. Bosatt på Nenset i Skien. Se nedenfor.
7. Gunhild Lunde f. 1931 g.m. Finn Nygård Johansson f. 17/10-1924 d. 5/12-2000. Gravlagt på Borgestad i Skien.
8. Martin Lunde f. 3/12-1933 d. 16/1-1979 g.m. Eva Moen fra Skogplassane i Solum (Skien).
Bruker ca. 1923.

F.f. Gårdsarbeider Torstein Lunde og Magnhild Lundes Gudrun: Kristian Lunde, Halvor Torstensen Lunde, Gunhild Lunde, moren.
F.f. Gårdsarbeider Torstein Lunde og Magnhilds Nils Kristian: Kristian Lunde, Halvor Torsteinsen, Gunhild Lunde og moren.
F.f. G.br. Torsten K. Lunde og Magnhild f. Ellefsens Karen Tora Margrete: Foreldrene, g.br. Kristian Lunde, frk. Gunhild Lunde.
F.f. Skogsarbeider Torstein K. Lunde og hustru Magnhild Kirstines Halvard: Foreldrene, Olav Brattekaas, Tilla Lunde.

Da de giftet seg var Magnhild i tjeneste på Haavet i Helgen. Han var gårdsarbeider hjemme på gården han kom fra.

"Gamle Valebø" takker Øistein Lunde for god hjelp med familieforholdene her!

Nils Dalen.
g.m. Karen Tora Margrete Lunde herfra f. 14/3-1926 på Lunde øvre(11).
Disse bodde her i noen år før de overtok en gård i Brunlanes.

Olaf Tangen fra Solberg(3) f. 16/2-1916.
g.m. Gudrun Kristine Lunde herfra f. 23/10-1923.
Bruker 1953/54.

Familien Tangen bodde her til midten av 1980-tallet. De bygde da hus på Stuejordet i Valebø. Se Stuejordet 8.

Hans Torstein Lunde herfra f. 3/12-1929, s.a. Torstein Lunde.
g.m. Borghild Pedersen f. 1928.
Bruker fra ca. 1992.

Denne familien bodde på Nenset i Skien.

Toralf Lunde fra Luksefjellv. 230 på Limi f. 1949, s.a. Nils Kristian Lunde. Se ovenfor.
g.m. Ellen Waskaas.
1. Anita Lunde f. 1971.
2. Janne Lunde f. 1978.
Bruker 2006.

Thoralf Lunde og familien bruker Kjendalen fremdeles (2015).
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua | Hustomter |


Stuen - Stua
Gammel husmannsplass under Lunde nedre(1). Aldri skyldsatt. D.v.s. har aldri hatt eget bruksnummer.

Denne boplassen må ha ligget i utkanten av et jorde under Lunde nedre.
Plassen er slettet for mange år siden, men navnet "Stuejordet" lever videre.

Stuen ble nevnt første gang i Holla kirkebok ved en barnedåp i 1719.

NB! Vær oppmerksom på at det var minst 2 plasser med samme navn på vestsiden av Norsjø.

Jord- og skogsarbeider, husmann
Tord Halvorsen Stuen
g.m. Gunnild Jonsdatter.
1. Barn døpt 15/1-1719.
2. Ingeborg Torsdatter dpt. 15/6-1721.

F.f. Tord Halvorsens og Gunnild Jonsdatters Ingebor: Hans Gundersen, Ole Siversen, Joran Torbiørnsen, Anne Brenne, Kirsten Opsal.

Jord- og skogsarbeider, husmann
Ole Johannesen
f. ca. 1683 bg. 12/8-1767. "Ole Johannesen Stuen under nedre Lunde 84 aar 2 mnd 1 dag."
g. 6/10-1720 m. Maren Jacobsdatter f. ca. 1692 bg. 17/4-1772. "Maren Jacobsdatter Stuen 80 aar."
1. Gunner Olsen dpt. 15/6-1721 bg. 26/3-1746. "Gunner Olsøn Stuen 25 aar."
2. Jacob dpt. 19/12-1723 bg. 9/7-1724. "Jacob Olsen 7 mnd."
3. Jacob Olsen dpt. 6/4-1727.
4. Gunhild Olsdatter dpt. 30/7-1730.
5. Anders dpt. 16/12-1733 bg. 24/1-1734. "Anders Olsen Stuen 8 dage."
6. Birthe dpt. 2/2-1735 bg. 13/5-1736. "Berte Olsdatter Stuen 1 aar 12 uger."
7. Anders dpt. 22/1-1741 bg. 19/2-1741. "Anders Olsen Stuen 1 mnd."

F.f. Ole Johannesen og Maren Jacobsdatters Gunne: Jon Hvale, Anders Lunde, Augustinius Jensen, Kirsten Lunde, Ingebor Hvale.
F.f. Ole Johannisen og Maren Jacobsdatters Jacob: Anders Hvale, Jens Graver, Anders Pedersen, Anne Graver, Anne Jensd. Graver.
F.f. Ole Stuen og Maren Jacobsdatters Jacob: Gullik Heisholt, Anders Rolfsen, Anne Graver, Maren Jensd.
F.f. Ole Johannesen og Maren Jacobsdatters Gunil: Niels Namløs, Anders Rolfsen, Jacob Munken, Kirsten Heisholt, Anne Pedersd.
F.f. Ole Johannesen og Maren Jacobsdatters Anders: Anders Store Hvale, Joran Hugsodde, Ole Nielsen Store Namløs, Karen Poulsd. nedre Lunde, Marte Andersd. Store Hvale.
F.f. Ole Johannesen og Maren Jacobsdatters Birte: Jon Hvale, Peder Graver, Anne Graver, Karen Nedre Lunde, Marte Store Hvale.
F.f. Ole Johannesen og Maren Jacobsdatters Anders: Anders Vale, Augustinius Graver, Peder Graver, Torber Vale, Karen Lunde.

Jord- og skogsarbeider, husmann
Jacob Sivertsen
fra V. Brenne(4) f. ca. 1717 bg. 3/4-1754. "Jacob Sivertsen Stuen 37 aar.", s.a. Sivert Olsen Brenne.
g. i Holla 22/8-1748 m. Kirsten Paulsdatter fra Fosse i Holla dpt. 1/8-1725 bg. 23/3-1801. "Kirsten Poulsdatter Helgen 76 aar.", d.a. Paul Svennungsen Fosse/ Nyhus.
Forlovere: "Anders Sørensøn Store Hvale og Lars Johannisøn Opsal."
1. Maren dpt. 11/10-1750 bg. 23/5-1762 i Romnes. "Maren Jacobsdatter Stuen 11 aar."
2. Paul Jacobsen dpt. 11/2-1753.

F.f. Jacob Sivertsen Stuens og Kirsten Poulsdatters Maren: Ole Brenne, Søren Brenne, Kirsten Opsal, Maren Brenne, Anna Olsdatter Brenne.
F.f. Jacob Stuens og Kirsten Poulsdatters Poul: Ole Brenne, Lars Brenne, Maren Brenne, Agatha Opsal.

Enka Kirsten Paulsdatter ble g2g m. Kolbjørn Evensen. Se nedenfor.

Jord- og skogsarbeider, husmann
Johannes Olsen
f. ca. 1716
bg. 11/2-1779. ”Johannes Myra f. Gulset 63 aar.”
g. 20/6-1756 m. Agatha Andersdatter fra Borstad dpt. 20/10-1726 bg. i Gjerpen 5/6-1801. "
enken Agatha Andersdtr. f. Gulset-Myren, anm. at være 80 aar.", d.a. Anders Ledvorsen.
Forlovere: "Augustinus Jensen Graver og Anders Sørensen St. Hvale."
1. Jacob dpt. 10/10-1756 bg. 2/7-1758. "Jacob Johannesen Stuen und. nedre Lunde 1 aar 7 mnd 20 dage."
2. Jacob dpt. 2/7-1758 bg. 15/10-1758. "Jacob Johannisen Stuen 15 uger."
3. Anders dpt. 16/9-1759.
4. Ole Johannesen dpt. 13/1-1762. "Vanvittig" i 1801.
5. Marthe Johannesdatter dpt. 13/7-1766 g.m. Gunder Larsen fra Ø. Brenne. Se Gulset(1) "Myren" i Gjerpen.
Bruker 1756.

F.f. Johannes Stuen og Agatha Andersdatters Jacob: Anders Store Hvale, Ole Store Hvale, Tyge Graver, Aaste Graver, Maren Borstad.
F.f. Johannes Olsen Stuen og Agatha Andersdatters Jacob: Ole Hvale, Tollef Tollefsen, Anna nedre Lunde, Ingebor Andersd. Graver.
F.f. Johannes Stuen og Agatha Andersdatters Anders: Anders Nedre Lunde, Christen Borstad, Anna Store Hvale, Cathrine øvre Lunde, Maren Graver.
F.f. Johannes Stuen og Agatha Andersdatters Ole: Ole Hvale, Søren Fæn, Jens Graver, Aaste Graver, Catrine Lunde.
F.f. Johannes Stuen og Agatha Andersdatters Marthe: Arve Store Vahle, Sivert Brenne, Anders nedre Lunde, Anna Store Hvale, Karen Larsd. øvre Hvale.

Johannes Olsen kjøpte i 1775 gården Gulset(1) "Myren" i Gjerpen og flytta dit. Se Gulset(1) "Myren" i Gjerpen.

Jord- og skogsarbeider, inderst
Kolbjørn Evensen Stuen
dpt. 28/2-1723 bg. 12/2-1787. "Kolbiørn Evensen under Helgen 63 aar.", s.a. Even Thomasen og Else Gulliksdatter.
g. 12/2-1758 m. enke Kirsten Paulsdatter fra Fosse i Holla dpt. 1/8-1725 bg. 23/3-1801. "Kirsten Poulsdatter Helgen 76 aar.", d.a. Paul Svennungsen Fosse/ Nyhus.
Forlovere: "Ole Sivertsen Brenne og Søren Sivertsen Fæhn."
1. Jacob (tvilling) dpt. 1/11-1758.
2. Anna (tvilling) dpt. 1/11-1758 bg. 1/1-1759. "Anna Colbiørnsdatter Stuen 9 uger."
3. Jacob (tvilling) dpt. 25/3-1760.
4. Anna (tvilling) dpt. 25/3-1760.
5. Karen Kolbjørnsdatter dpt. 23/1-1763.
Inderst 1758.

F.f. Colbiørn Evensen Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn Jacob. (og Anna): Niels Dalen, Torgrim Huuset, Anna lille Hvale.
F.f. Colbiørn Evensen Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn (Jacob og) Anna: Johannes Graver, Sivert Brenne, Maren Michelsd. Søve, Maren Olsd. Graver.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn Jacob. (og Anna): Ole Brenne, Johannes Stuen, Anna Store Hvale, Karen Store Hvale.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn (Jacob og) Anna: Johannes Graver, Anna Halvorsd. Store Hvale, Inger Halvorsd. Brenne.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters Karen: Gunder Lille Hvale, Ole Helgesen Brenne, Peder Larsen Præstegaard, Cathrine øvre Lunde, Synnev Larsd. Graver.

Denne familien flyttet til vestsiden av Norsjø og bosatte seg på en plass under Helgen gård.

Anders Andersen Lunde bodde her tidlig på 1780-tallet. Se Lunde nedre(3).

Jord- og skogsarbeider, husmann
Hans Larsen Stuen fra "Ripegutu i Sauherad"
g. i Sauherad 28/12-1769 m. Guro Pedersdatter
Forlovere: "Tosten Lovald og Jørgen Smidsvolden."
1. Aaste f. 10/7-1784 bg. ved Romnes 10/4-1785. "Aaste Hansdatter Stuen 38 uger 2 dage."
Bruker 1784.

F.f. Hans Larsen Stuen og Guri Pedersdatters Pigebarn Aaste: Anders nedre Lunde, Peder Nielsen Borstad, Peder Kindalen den yngre, Aaste Kittilsd. nedre Lunde, Maren Siversd.

Husmannsplassen (bostedet) Stuen er ikke senere nevnt. Denne husmannsplassen ble senere bare kalt for "Pladsen under Lunde".
Men navnet Stuejordet kjenner vi godt til i dag.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde nedre 1 | Lunde nedre 3 | Lunde nedre 11 |
| Dalekåsa | Kjendalen nedre | Kjendalen øvre | Stua - Kroken | Hustomter |


Valebø Skole
Den gamle skolen lå i Lundekrysset.


Gamle skolen. Utsnitt av et større flyfoto fra Lunde nedre 1965.

Noen lærere bodde på skolen. Noen barn er til og med født der.

Lærer
Knut Hovde f. 1883.
g.m. Torhild Halvorsdatter f. 1882.
1. Henry Sverre Hovde f. 15/8-1921 på Valebø skole.
Bruker i 1921.


Et eldre bilde av Valebø skole. Skannet fra Holla-Minner.

 


Hustomter
Utskilt fra gnr 34 Lunde nedre. Etter 1963: Gnr 334.

| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 566 - Bergli - Hustomt
334/24. Utskilt fra Lunde nedre bnr 17 (Lunde skog - Løvenskiold) i 1949.


Bergli. Foto: Gard Strøm september 2015.


Adresse i dag: Valebø 566, 3721 Skien.

Tidligere adresse på samme eiendom (i 1985): Valebø 766.

Denne eiendommen ligger på østsiden av fylkesveien.

Gunnar Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 14/2-1908 d. 3/12-1985, s.a. Karl G. Steinsholt.
g.m. Ragna Lovise Sannes fra Holla f. 4/1-1921 d. 23/7-2005.
1. Karl Theodor Steinsholt. Overtok huset.
2. Bjarne Tor Stensholt f. 1946. Bosatt i Skien i 1994.
Eier 1949.

Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

Karl Theodor Steinsholt.
Eier 2005?


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Stuejordet 2 - Hustomt
334/40. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Stuejordet 2, 3721 Skien.

Huset ble oppført på 1970-tallet.

Halvard Peder Berge (Halvard Berge) fra Lunde øvre(1) f. 1939, s.a. Otmar Berge.
g.m. Kjersti Berge fra Solberg(3) f. 1943, d.a. Johannes Berge.
1. Toralv Berge f. 1965.
2. Jørund Berge f. 1968. Se Lunde øvre(1).
Eier 1970-tallet.
 


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Stuejordet 4 - Hustomt
334/40. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Stuejordet 4, 3721 Skien.

Huset ble oppført på 1970-tallet.

Jens Ragnar Nilsen f. 1957.
g.m. Inger B. B. f. 1955.
Beboere her i 1985.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Stuejordet 5 - Hustomt
334/43. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Stuejordet 5, 3721 Skien.

Huset ble oppført i 1982/83.

Johny Petter Thommesen fra Setret øvre i Luksefjell i Gjerpen (fra Bøle) f. 1950, s.a. Ernst Olaf Thommesen.
g.m. Evelyn Karlsen fra Furuheimv. 34 på Borgestad f. 1951, d.a. Yngvar Karlsen og Hanna Maria f. Kristiansen
1. Jon Yngvar Thommesen f. 1970.
2. Linda Thommesen f. 1973
3. Marthe Thommesen f. 1980.
Eiere 1983.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Stuejordet 6 - Hustomt
334/44. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Stuejordet 6, 3721 Skien.

Huset ble oppført på 1970-tallet.

Olle Fredin fra Skien f. 1941, s.a. NN Fredin.
g.m. Karin Norma Synnøve Grinilia fra Luksefjellv. 200 på Limi f. 1939, d.a. Jan Ivar Grinilia.
1. Jan Ragnar Fredin f. 1963.
2. Nina Fredin f. 1964.
3. Bo Fredin f. 1971.
Eier 1970-tallet.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Stuejordet 8 - Hustomt
334/46. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Stuejordet 8, 3721 Skien.

Huset ble oppført midt på 1980-tallet.

Olaf Tangen fra Solberg(3) f. 16/2-1916 d. 14/3-1995, s.a. Anund Tangen.
g.m. Gudrun Kristine Lunde fra Kjendalen øvre f. 23/10-1923 d. 7/7-2011, d.a. Torstein Lunde.
Eier ca. 1985.

Denne familien bodde tidligere i Kjendalen.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 640 - Hustomt
334/36. Utskilt fra Lunde nedre.

Adresse i dag: Valebø 640, 3721 Skien.

Skogsbestyrer, huseier
Leif J. Lunde fra Ø. Usterud f. 10/5-1913 d. 13/8-1991, s.a. Jørgen Larsen Lunde.
g.m. Guro Graver fra Graver(1) f. 29/3-1918 d. 4/2-1998, d.a. Olav Graver.
1. Rose Marie Lunde (Rose Marie Bang-Olsen) f. 8/5-1938 d. 18/3-1974. Bodde i Lier, Buskerud.
Eier 1967.

Denne familien bodde i Ytre Valebø i mange år. Se Valebø 258 i Ytre Valebø.
Leif Lunde bygde dette huset da han ble pensjonist.

Datteren er også gravlagt i Valebø.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 670 - Hustomt
334/37. Utskilt fra Lunde nedre(11).

Adresse i dag: Valebø 670, 3721 Skien.

Huset ble oppført i 1976.

Sverre Gudmund Vala fra Lunde nedre(3) f. 1948, s.a. Karsten Adolf Vala.
g.m. Karin Bergstrøm fra Øvregate på Bratsbergkleiva i Skien f. 1953.
1. Gunn-Hilde Vala f. 1970 g.m. Jørund Berge f. 1968. Se nedenfor.
2. Karianne Vala f. 1987. Se nedenfor.
Eier 1976.

Gunn-Hilde Vala og mannen Jørund Berge.
Eiere 2006.

De bodde ikke her, men leide bort huset. Se Lunde øvre(1).

Kristoffer Håre f. 1988.
g.m. Karianne Vala herfra f. 1987, d.a. Sverre Gudmund Vala.
1. Elias Vala Salomonsen f. 2009.
2. Leo Vala Håre f. 2015.
Eiere 2010.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 680 - Lærerbolig
334/27. Utskilt fra Lunde nedre(11) sammen med skoletomta.

Eier fra 1963: Skien kommune.
Eier fra 2016: Valebø bygdelag.

Adresse i dag: Valebø 680, 3721 Skien.

Huset ble oppført på 1960-tallet.

Frank Aino Sigurdsen f. 1948.
g.m. Åse f. 1951.
Leieboere 1985.

Etter at skolen ble nedlagt, har huset blitt leid bort til forskjellige leieboere.

Valebø bygdelag kjøpte skolen med lærerboligen av Skien kommune for kr. 1 i 2016. Lærerboligen blir leid ut.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 701 - Hagestå - Hustomt
334/20. Utskilt fra Lunde nedre(11) i 1942.


Hagestå. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Valebø 701, 3721 Skien.

NSB ansatt
Dick Lunde fra Lunde nedre(11) f. 15/10-1908 d. 8/9-1983, s.a. Ole Johnsen Lunde.
g.m. Bergit Fjellheim fra Nes i Sauherad f. 8/10-1908 d. 12/3-1998.
Eier av tomt 1942.

Dick Lunde var ansatt i NSB og bodde i Lier i Buskerud. Han kjøpte denne tomta på 3 mål av sin far i 1942. Han bygde aldri her selv, men
skilte ut tomt til ei hytte (like ved kirken) og solgte resten av eiendommen i 1946 til Aanund A. Stranna fra Gjerstad. Se nedenfor.

Dick Lunde og hans kone er gravlagt i Valebø.


Lunde nedre bnr. 20 "Hagestå". Foto: Widerøe-Polarfly 1965 (utsnitt). Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Ledningsmester for NVE
Aanund Andersen Stranna fra Stranden i Gjerstad, Aust Agder f. 24/1-1897 d. 25/2-1972, s.a. Anders Aanundsen og Berthe Thorbjørnsdatter.
g.m. kokke Kirsten Olsdatter Melaas fra Lardal f.
Eier 1946.

Huset Aanund Stranna bygde var egentlig tenkt som pensjonat som kona skulle drive, men slik ble det ikke.
Mye av materialene huset ble bygget med, stammer fra brakka i fangeleiren. Ekteparet hadde ingen barn.
Han er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Forhenværende tannlege
Svend O. Ramse f. 12/10-1905 d. 6/1-1994.
Eier 1971.

Svend O. Ramse er gravlagt på Tovdal gravsted i Åmli.

Carl Edgard Eide.
Eier 1994?


www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 721 - Lund - Butikken
334/13. Utskilt fra Lunde nedre(3) i 1924.


Butikken. Prospektkort fra 1950-tallet med tittel "Kjøpmann Adolf Vala".


Adresse i dag: Valebø 721, 3721 Skien.

Kjøpmann
Karl Adolf Vala fra N. Vala(1) f. 2/9-1895 i Gjerpen d. 22/7-1991, s.a. Karl Kristian Borgersen Vala.
g. i Valebø kirke 26/7-1924 m. Astrid Karoline Vale fra N. Vale(6) f. 19/8-1903 d. 12/2-1992, d.a. Ole Andersen Vale.
Forlovere: "Fedrene".
1. Karl Vala. Utdannelse fra "København handelshøiskole".
2. Maria Vala.
3. Ole Vala f. 1932. Var assistent i Skien Sparebank, senere kjøpmann i Heddal. Se Valebø 758 "Lundeli".
Eier 1924.

Kilde: S. Ytterbøe.
Adolf Vala reiste den pene forretningsgården sin her og begynte assortert landhandel fra 1924. Han har deltatt adskillig i bygdas styre og stell og var formann i Valebø indremisjon i flere år. Han var også søndagsskolelærer.


Lunde nedre bnr 13 "Lund". Foto: Widerøe-Polarfly 1958 (utsnitt). Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Innsendt av Kai Borgersen 2015.
Sønnen Ole Vala forteller i boka "Russerne i Valebø" om den russiske fangeleiren i Valebø under andre verdenskrig.

"Min far, Adolf Vala, som var kjøpmann i bygda, hadde fått tak i en kasse med fersk sild i fra byen. Denne stod rett på utsida av butikken til kjøling. Det var høst og kaldt nok til at kassa kunne stå ute. Da kom de russiske fangene gående rett forbi butikken. De var naturlig nok slitne og svært sultne etter dagens tørn i skogen. Da kjente de lukta av fisken og så misunnelig bort på sildekassa som sto utenfor. Far ser dette og skjønner fort tegninga. Han vet godt hvor sultne fangene er. Han tar sjansen og bærer sildekassa bort til russerne. Det lyste opp i ansiktene deres og takknemligheten var nærmest grenseløs! Omhyggelig bar de fangsten mellom seg og går bortover vegen til leiren. Nå skulle det bli et festmåltid for alle for en stakket stund! Også denne gangen lot tyskerne vær å gripe inn mot denne ulovlige opptreden fra min fars side. Han kunne jo i verste fall fått en personlig smekk for å ha hjulpet russerne med mat. Men man måtte være påpasselig overfor de tyske vaktene, alle var ikke like greie og enkelte kunne ha et voldsomt temperament og opptre som bøller overfor de stakkars russerne."

 

Kilde: Kai Borgersen.
Butikken holdt det gående til midten av 1960-åra. Som den eneste i bygda drev Adolf drosjekjøring. Han var medlem av herredsstyret i Holla, formann i menighetsrådet, medlem av elektrisitetsverkets styre, og kirketjener. Han engasjerte seg sterkt i veiprosjektet til Sauherad som reduserte kjøreavstanden til Notodden. Adolf var også «arkitekt» og pådriver for bygging av bedehuset (Valebø Indremisjonsforening. G.S.) som ble innviet 19 oktober 1930.

Setter (trykkerimedarbeider)
Geir Ståle Lunde fra Lunde nedre(1) f. 1957, s.a. Wessel Lunde.
Eier av tomta sammen med sin bror Finn Bjørn Lunde. Se neste.


Butikken "uthuset"
334/13. Det ble oppført nytt bolighus her på 1990-tallet, på samme sted som uthuset sto.
Dette huset har samme bnr og adresse som butikken.


Den nedlagte butikken og huset til Finn Bjørn Lunde. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.

Adresse 2020: Valebø 721, 3721 Skien.

Veioppsynsmann i Skien kommune
Finn Bjørn Lunde
fra Lunde nedre(1) f. 18/4-1954 d. 21/5-2021, s.a. Wessel Lunde.
1. Ragnhild Sundvor Lunde.
2. Vebjørn Sundvor Lunde.
Eier 1990?

Tomta (ikke skyldsatt) er eid av Finn Bjørn Lunde og hans bror, Geir Ståle Lunde i sammen.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 770 - Bergtun
334/15. Utskilt fra Lunde nedre i 1939.


Bergtun. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.
 

Adresse i dag: Valebø 770, 3721 Skien.

Kurvmaker
Magnus Helliksen Vala
fra M. Vala f. 27/11-1909 d. 23/1-1981, s.a. Hellik St. Vala.
g. i Valebø kirke 3/10-1939 m. Aagot Skaugen fra Veldre, Hedmark f. 16/3-1904 d. 13/3-1987, d.a. Ole Monsen Skaugen.
Forlovere: "Anne Marie Vala, Valebø og Olga Fjeld, Tobøl i Eidskog."
1. Liv Marie Vala f. 1941 g.m. Harald Vestgarden fra Bø. Bosatt i Skien.
2. Harald Vala f.1944. Bosatt på Åfoss i Skien.
Eier 1939.

Magnus Vala kjøpte tomt på ca. 3 000 kvm. i 1939. Huset ble oppført av hans far, byggmester Hellik Vala. Magnus drev fabrikasjon av
forskjellige kurvarbeider, på tross av at han hadde vært blind siden 17-årsalderen.

Se også:
Varden 16/8-1932 s. 5.
Telemark Arbeiderblad 26/9-1933 s. 6.
Breviks Dagblad 30/9-1952 s. 4.
Varden 11/2-1956 s. 8. *
Varden 9/3-1957 s. 7. Hel-side om Valebø: Skaubrann (1921) og Magnus Vala. Ture Holm med utstilling i Skien. Ulefos Jernværk 300 år. Foto av Vadlar.
Varden 19/6-1959 s. 5.
Varden 28/9-1965 s.3.
Varden 26/8-1978 s. 5 + foto!

Svein Ingar Rønning (Svein Rønning) fra Valebø 261 i Ytre Valebø f. 1964, s.a. Jens Rønning.
Eier ca. 1990?

 


Bergtun. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 774 - Fjellbu
334/29. Utskilt fra Anders K. Lundes eiendom i 1962.


Fjellbu. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.

Adresse i dag: Valebø 774, 3721 Skien.

Skogsarbeider
Johan Martinius Spirdalen
(Johan Spirdalen) fra Milebånn f. 19/7-1932 d. 12/10-1975, s.a. Halvor Johansen Spirdalen.
g. i Holla kirke 16/7-1960 m. Ingerid Gerd Helene Lunde (Ingerid Spirdalen) fra Lunde øvre(11) f. 1930, d.a. Anders K. Lunde.
Forlovere: "Skogsarbeider Magne Solstad og g.br. Gudmund Lunde. Begge Valebø."
1. Håkon Spirdalen f. 1961.
2. Rune Spirdalen f. 22/5-1963 d. 28/5-1990.
3. Ingunn Spirdalen f. 1964.
Eier 1962.


Brudebilde av Ingerid og Johan Spirdalen. Holla kirke.


Johan og Ingerid Spirdalens barn. Fra venstre: Ingunn, Rune og Håkon.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


Valebø 776 - Solstad
334/16. Utskilt fra Anders K. Lundes eiendom i 1939.


Solstad. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.


Adresse i dag: Valebø 776, 3721 Skien.

Skogsarbeider
Anders Johansen Solstad
fra Hanseskås f. 5/4-1903 på Eikstul d. 3/10-1997, s.a. Johan Halvorsen Spirdalen.
g. 16/7-1938 m. Margit Karette Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 12/4-1918 d. 14/9-1990, d.a. Karl G. Steinsholt/ Plassen.
Forlovere: "John H. Spirdalen og Karl G. Plassen."
1. Jørgen Magne Solstad (Magne Solstad) f. 1939. Se Holmsv. 300 under Skilbred(1) i Gjerpen.
2. Reidun Johanne Solstad f. 1944 g.m. Jan Voje. Se nedenfor.
Eier 1939.

Oppsynsmann i NSB
Jan Voje fra Voje i Drangedal f. 1942, s.a. bilmekaniker Jørgen Theodor Stiansen Voje og Helga Marie f. Tveita.
g. i Gjerpen 4/9-1965 m. Reidun Johanne Solstad herfra f. 1944.
Forlovere: "Fabrikkarbeider Andor Voje, Torggt. 18, Porsgrunn og husmor Brita Bjønnes, Grenseg. 11, Porsgrunn.
1. Gunn Inger Voje f. 1966 g.m. Mathias Vale. Se Valev. 8 i Valebø.
Eiere etter 1994. Flytta hit i 1997.

I lysningsprotokollen for Gjerpen kirke er det nevnt at de "bosetter seg på Venstøp."

Familien bosatte seg i 1968 i Jernbanev. 85 på Rising i Skien, som er bolig for jernbaneansatte..


Kilde: Telemarksavisa torsdag 25. april 2013 (Olav Doksrød).

Vi ungane satt ringside på Gjerpen når Børsesjøstafetten gikk av stabelen 1. mai på starten av 60-tallet. På 1. etappa var det til vår store overraskelse en i rødt og blått, Gjerpenfarger, som lå i teten. Det var som regel Larvik turn, Urædd eller en klubb fra Oslo som tok teten, men nå ledet Jan Voje, og han vant 1. etappa, 1200 meter. Hvordan stafetten endte husker jeg ikke, men det er ikke poenget: Jan og Gjerpen vant 1. etappa, foran Jan Tore Pedersen fra Urædd og alle de andre stjernene fra den gang.
Dagen derpå gikk alle guttane på Rising og Grini med litt svikt i knea og litt hjul-beinte som Jan. Det var noe fullblods over Drangedølen som var blitt Gjerpens-løper. Året etter sprang Jan terrengetappa nede i havna og knuste jernbanekolega Bjarne Sletten. Da vant vi hele stafetten, og det steg et brus opp fra Gjerpen stadion, som var svart av folk på 1. mai.
Det var i starten av en karriere som ingen telemarkinger har kopiert til nå. Han har fått Telemarks Ærespris 2 ganger. Han var Friidrettsløperen, skiløperen og skiskytteren med et temperament og en tæl som et tordenvær over Skrehelle, og med et hjerte av gull.
I terrengløp og 3000 meter hinder var han i Norges-toppen - og han ble norges-mester. Han sprang landskamper for Norge både på 3000 hinder og på 10.000 meter.
Jan var den siste amatøren. Mens andre studerte i Oslo og Amerika eller var heltids idrettsoffiserer, jobbet Jan hele dager som skinnereparatør på jernbanen. Lasse Virén og de andre finnane var dopa. Det fikk vi vite noen tiår seinere. Når klokka var fire og arbeidsdagen slutt, trente Jan. Jeg møtte ham noen ganger og vi sprang langtur fra Risinglia og nordover. Han var nok sliten etter en lang arbeidsdag, men Jan kunne fokusere og konsentrere seg for ei ny treningsøkt.
Den første gangen husker jeg som et mareritt. Da var vi en hel guttegjeng som fikk være med Jan. Gunnar Pettersvold, Øyvind Jønnevald, Dag Kullerud og jeg. For Jan var nok det en rolig joggetur, men for vårs 14-åringer blei det en kamp for ære og prestisje. Vi kunne ikke slippe. Og vi holdt så vidt, fra Garderoben på Gjerpen-skolen opp til Foss gård, Tufte, Mæla, Frogner og spurt over Lagmannshøgda.
Jan kunne trening og viste at vi måtte drive litt sjølpining med stor fart for å bli bedre. På de harde øktene, i Liabakken, var det ingen som fulgte etter Jan. Han sprang fortere jo brattere det var. Det er jo blitt så populært med motbakkeløp nå. Skulle likt å se Jan i sånne konkurranser.
Jan var med i OL i München i 1972, han reiste verden rundt med landslaget, men da vi vant Holmenkollstafetten i 1977 uttalte han at det var hans største opplevelse som idrettsmann.
Han stålsatte oss og støttet oss og tok alltid de tyngste takene, som den gangen i 1972 da vi satte Telemarksrekord på 4 x 1500 meter. Han hadde siste etappa, og i vekslinga ropte "Pete" (Per Gunnar Bjørhold): - Du må springe på 3,56 for å sette ny rekord! - Jan sprang på 3,54 på tørr junigrus på gamle Urædd stadion, uten drahjelp og aleine i feltet, men med en inderlig kraft og vilje til å yte alt for laget sitt.
Den stafettrekorden står den dag i dag, sammen med de andre Telemarks-rekordene til Jan på 3000 meter hinder, 5000 meter og 10.000 meter.
Ingen over, ingen ved siden.

Olav Doksrød.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Stuejordet 2 | Stuejordet 4 | Stuejordet 5 | Stuejordet 6 | Stuejordet 8 |

| Brennev. 8 | Valebø 566 | Valebø 640 | Valebø 670 | Valebø 680 | Valebø 701 | Valebø 721 - Butikken | Valebø 770 | Valebø 774 | Valebø 776 |


webmaster@gamlevalebo.no