|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 18.04.2017

LUNDE ØVRE

Gnr. 35 i Holla herred.


Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


Lunde øvre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Gamle Lunde

Det er ingen tvil om at alle de nåværende Lunde-gårdene en gang har vært en gård. Lunde ble delt i et øvre og et nedre bruk mellom 1400 og 1500-tallet.
Se også Lunde nedre.

Lunde grenser i syd til S. Vale og Vale lille (Vala), til Brenne i vest hvor Brenneelva utgjør grensen. Lunde grenser videre (i sin gamle skog) til Sauherad
i nord og til Borstad, Graver og N. Vale i øst.

Professor O. Rygh (navneforsker): Lunde. Norrønt: Lundi, Lundæ, Lundhi. Kommer av ordet lund.
Lunde er trolig ikke av de eldste gårdene i Valebø.

Veldig enkelt forklart, ble Lunde gitt til den katolske kirke for at giveren skulle komme lettere gjennom skjærsilden. På denne måten ble kirken
rikere og mektigere for hvert år.
Danskekongen, som stadig vekk kriget mot svensker og tyskere, brukte mye penger på sin krigføring. Han så at kirken var styrtrik og på 1530-
tallet passet det han derfor bra å innføre reformasjonen i både Danmark og Norge. Dermed konfiskerte kongen alt det jordegodset som den
katolske kirke hadde eid. Dette ble deretter, for det meste, kalt for krongods. Men enkelte steder ble det også kalt for kirkegods, prostigods,
klostergods og prestegods. Kongen ble dermed styrtrik og kunne innkassere leieinntekter og skatter av alle sine gårder, sagbruk og møller.

Eldste skriftlige kilde er et diplom skrevet på Bø prestegård den 3. mai 1377:
Kilde: Diplomatarium Norvegicum. Brev nr. 443. Undertegnet 3. mai 1377.
Sammendrag: "Helge Alfssön, Prest paa Holden, og Amund Olafssön vidne, at Gudrun Olafsdatter solgte til Eilif Helgessön et Markebol i Lund i Vadlebö i Romenes Sogn paa Grönland."
Brevtekst:
"Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edar høyra sendir siri Helghi Alfs son prester a Hallini ok Amonder Olafsson q. g. ok sina mitt vilivm ydar kvnnikt gera at mit varom j stovonne vti Bø krossmessodagen vm varet a ii are ok xx rikis okars vyrdleks herra Hakonar med guds nad Noreks ok Svia kononks saom ok høyrdvm a handarband þeira af eini halfv Gudrun Olafs doter en af annare Eilifver Hælgason at Gvdrvn hafþe seltt fyrnemdom Eilivi merk boll iardar j Lvndi j Vadlabø er liggar i Romanes sonk a Grølande med allvm þeim lvtvm ok lvnnindvm sem till hafa leget fra forno ok nyiv frialst ok heimolt firir hvarivm manne kendes þa optnemd Gvdrvn at hon hafþe vpboret fryssta pening ok øfssta ok alla þerr j millvm sem j kavp þeira kom till sans vitnis burdar settom mit okor insigli firir þetta bref er gort var a degi ok are sem fyr segir."

I biskop Eysteins jordebok (1398) kan vi se at presten i Romnes kirke eide 2 markebol i Lunde, Romnes kirke eide 1 markebol og presten
i Holla eide 1 markebol i Lunde. Markebol = eldste kjente måleenhet for beregning av eiendomsskatt.

Landskyld rundt 1500: 4 tønder (korn) og 6 settinger (4 1/2 tønne). 1 tønne = 12 settinger.

Landskyld er en betegnelse for en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Brochenhuus jordebok 1585.
Inntekt av Lunde var på 16 merker Smør. Skatt av dette var 1 bismerpund smør og 8 merker mel.

I 1615 var Lunde øvre blitt delt i 2 gårder. Se også Lunde nedre.

Kilde: Alexander Rabe von Papenheims Jordebok for Bratsberg len ca. 1615.
"Udj Lunnde i Walle bøgden eier Hr. Peder i Sandherrit i Brunlaug lhenn 2 tønder,
Holldenn kierche 1/2 tønde, Hollden presteboell 1 tønde, Jacop Jennsenn i Skeen
1 tønde som frue Anne Stygis tillkommer, Cronenn 4 kallshinnd (kalveskind).
Cronen udj leding 6 merker Smør og 1/2 pund meell.

"Udi annditt Lunde i Walle bøgden eiger Holldenn presteboell 2 tønder, Romenis
kierche 1 tønnde, Jacop Jennsenn i Skienn 1 1/2 tønde, som fru Anna Styggisdatter tillkom.
Cronen udj leding 16 merker Smør og 1 pund og 8 merker Meell."


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Lunde øvre 1

Se Gamle Lunde.

Lunde øvre hadde sin skog i store områder nord for Kjendalen. Husmannsplasser som Spirdalen, Hanseskås, Fjeldskott og
Kverndalskåsa ligger i Lunde øvres skog og Lundeseter med flerehundre års seterdrift lå i samme området.
Alt dette ble i sin tid solgt til Løvenskiold-Fossum.

Adresse i dag: Valebø 739, 3721 Skien.

Landskyld etter delingen fra det gamle hovedbølet: 5 1/2 tønne korn og 4 skinn ("5 tønder 6 sættinger"). Det var 12
settinger i 1 tønne. Dette er en gammel måleenhet for beregning av skatt.

Nicolas Thormodsen bodde her før 1398 ("biskop Eysteiens Røde Bog"). Nicolas (Nils) hadde da gitt 6 settinger i
gården til Holla kirke. På denne tiden var alle norske kirker katolske, og man kunne kjøpe seg evig frelse og en "lett
skjærsild" når man døde. På denne måten ble den katolske kirke styrtrik. Rikere enn kongen av Danmark og Norge.
Det var derfor en grei sak for kongen og sette i gang reformasjonen i Norge og Danmark rundt 1530.
Kongen konfiskerte da alt klostergods og kirkegods. Han ble da igjen en styrtrik konge.

Av gamle skattelister kan vi se følgende brukere (leilendinger) av Lunde øvre:

Guttorm Lunde
betalte skatt av Lunde øvre 1593 og 1594.
Kolbjørn Lunde betalte skatt av gården i 1602.
Peder Lunde i 1610 (eller noe før) til 1617. Han eide 2 tønners skyld.
Bent Lunde i 1617 og til 1625.

Bonde, leilending/ selveier (av 1 tønne)
Ole Ledvorsen fra Graver(1) d. ca. 1660, s.a. Ledvor Graver.
g.m. Marit Olsdatter.
1. Ledvor Olsen f. ca. 1621. Se nedenfor.
2. Thora Olsdatter.
Bruker i 1645 (Koppskatten).

I Olluff Lundes tid ble landskylda forhøyet med 4 skinn. Man mente altså at gården var verd mer enn tidligere anntatt.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Lunde øffre som Olluff bruger, schyller aarligh 5 1/2 tønd korn, 4 schind (kalveskinn). Deraff eyer b. Joen Tommesen
3 tønder med bøxell, fornevnte Olluf selff 1 tønde, Hollen presteboell 1 tønde, Hollen kierche 1/2 tønde och Kongelig Mayestet 4 schind.
Ehr gandsche ringe gaard imod den paasatte landschyld, och ey kand taalle att schatte widere end en fuldgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr."

Bonde, selveier, leilending
Ledvor Olsen Lunde herfra f. ca. 1622 (ifølge fogdens manntall 1665. Unøyaktig).
Barn ifølge skifte av 1711 på N. Vale.
1. Gullik Ledvorsen. Se Kringleføtt i Holla. Nevnt som 85 år gml. i 1711 (svært unøyaktig!).
2. Peder Ledvorsen f. ca. 1646 d. før 1705 på Jøntvedt g.m. Karen Tormodsdatter. Karen ble nevnt som enke da hun døde i 1705 (ifølge skifte).
3. Anne Ledvorsdatter f. ca. 1659 g.m. Jacob Evensen. Se Killingkåven under Solberg.
4. Ole Ledvorsen f. ca. 1661 bg. 24/11-1742. "Ole Tved 81 Aar 3 mnd." Se V. Tveit i Holla.
5. Marthe Ledvorsdatter f. ca. 1665 g.m. Anders Gundersen Vale. Se N. Vale.
Bruker 1660 - 1675.

Kilde: Prestens manntall 1664.
"Lunde Offere. Lefvor Olssøn 43 aar, bruger 5 1/2 Tønde, 4 Kalvskind." Ingen sønner over 12 år nevnt.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 31.
Halvor Sigurdsen skriver at mye taler for at også Ole Levorsen er sønn av Levor Olsen Lunde. Han ble 19/3-1703 tatt i ed som lagrettemann, sammen med Anders Vale og Jens Graver. Han ble da kalt Ole Levorsen Lille Hvale. Samme dag satt de alle tre i lagretten og han ble kalt for Ole Levorsen Lunde N. I en grensegangs- forretning i 1701 forklarte han at han var 39 år og barnefødt på Lunde N. (nordre?). 

Bonde, selveier, leilending
Gunder Madsen Lunde
.
1. Ledvor Gundersen f. ca. 1666. Overtok gården.
Bruker 1664.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 31.
På Borstad og Lunde overtok en Gunder etter Levor Lunde. Det har vært ansett som sannsynlig at dette var en sønn av Levor. Dette ble motbevist via en grense-gangsforretning i tingboka av 1701, da vitnet Gunder Madsen på Lunde skulle avgi prov. Det ble notert at han hadde bodd på Lunde i 37 år, d.v.s. siden 1664. Videre var i 1701 "Gunder Madsen Lunde og hans Søn Levor Lunde" stevnet for gjeld til Jacob Borses arvinger.

Bonde, selveier, leilending
Ledvor Gundersen Lunde herfra f. ca. 1666 bg. 1/5-1736. "Ledvor Lunde 70 aar.", s.a. Gunder Madsen.
trolig g.m. Agatha Olsdatter fra Ø. Brenne(3) f. ca. 1670 bg. 1/4-1742. "Agatha Olsdatter 72 aar.", d.a. Ole Svendsen Ruld (Brenne).
1. Anders Levorsen d.e. f. ca. 1691. Se Borstad.
2. Ole Levorsen f. ca. 1693. Se Gravningen under Sannes nedre i Holla.
3. Kirsten Levorsdatter f. ca. 1698 g.m. Nils Christensen Opsal. Se Opsal(1).
4. Berthe Levorsdatter f. ca. 1703 bg. 30/6-1765. "Berthe Ledvorsdatter Krogen 62 aar 5 mnd." g. 9/9-1725 m. Jørgen Halvorsen. Se Kroken under Hvalen i Helgen.
5. Anders Levorsen d.y. f. ca. 1708. Se Brudeskjær under Vala.
6. Gunder Levorsen f. ca. 1713 d. 1763 g. 1738 m. Ingeborg Olsdatter. Barn: Ole Gundersen dpt. 2/2-1742.
Bruker 1688 - 1736.

Aslaug Lunde f. ca. 1680 bg. 30/10-1742. "Aslou Lunde 62 aar."

Greger Olsen Valen, visstnok i Bø i Telemark, kjøpte denne delen av Lunde øvre i 1719 for 350 Spd.

Bonde, selveier
Vetle Gregersen Lunde trolig fra Bø i Telemark f. ca. 1717 bg. ved Romnes 29/1-1758. "Wetle Gregersen Lunde 41 aar.", s.a. Greger Olsen Valen.
g1g 2/12-1745 m. Ingeborg Tovsdatter f. ca.
Forlovere: "Halvor Olsøn Vale og Lars Johannesøn Opsal."
g2g 27/4-1755 m. Cathrine Jørgensdatter fra Kroken under Hvalen i Helgen dpt. 3/9-1730 i Valebø, d.a. Jørgen Halvorsen Kroken.
Forlovere: "Anders nedre Lunde og Ole øvre Lunde."
1. Greger dpt. 16/10-1746.
2. Greger Vetlesen dpt. 12/11-1747 i Sauherad. Overtok gården.
3. Liv Vetlesdatter dpt. 3/2-1750 g.m. Anders Christensen. Se Borstad.
4. Tov Vetlesen dpt. 11/6-1752. Se M. Vala(2).
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Vetlesen dpt. 24/6-1755.
6. Halvor Vetlesen dpt. 27/11-1757 d. 1758.
Eier ca. 1740.

F.f. Vetle og Ingeborg Lundes Greger: Gullich Lunde, Søren Brenne, Maren Brenne, Anna øvre Lunde, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Wetle Gregersen Dahlen og Ingeborg Tovsdatters Greger: Ingeborg Juxebøe, Kari Aase, Kirsti Eliasd. Dahle, Anun Houkevig og Ole Taraldsen Hogholt (i Sauherad kirke).
F.f. Wetle Lundes og Ingebor Tovsdatters Live: Anders nedre Lunde, Lars Opsal, Halvor Tovsen lille Hvale, Kirsten Opsal, Maren Steensholt.
F.f. Wetle Lundes og Ingebor Tovsdatters Tov: Ole Brenne, Halvor Tovsen, Kirsten Opsal, Karen øvre Lunde, Ingebor nedre Lunde.
F.f. Wetle Gregersen øvre Lundes og Cathrine Jørgensdatters Ole: Ole Lunde, Sivert Olsen Steensholt, Aaste Brenne, Aaste øvre Lunde, Agatha Galten.
F.f. Wetle Lundes og Cathrine Jørgensdatters Halvor: Ole Lunde, Ole Brenne, Kirsten Galten, Aaste øvre Lunde, Maren Jørgensdatter. 

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folie 87a - 90a.
Sted: Lunde Øvre 1758.
Wetle Gregarsen død.
Arvinger: Enken Cathrine Jørgensdtr. og afdødes børn i tvende ægteskab.
A. Med afdøde Ingeborg Toufsdtr.
     1. Gregar Wetlesen 11 Aar.
     2. Tov Wetlesen 6 Aar.
     3. Liuf Wetlesdtr. 8 Aar.
B. Med Cathrine Jørgensdtr.
    1. Ole Wetlesen 3 Aar.
    2. Halvor Wetlesen 16 uger.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Cathrine Jørgensdatter ble g2g m. enkemann Anders Jonsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Anders Jonsen fra S. Vale f. ca. 1727 bg. i Melum 12/7-1773. "Anders Johnsen Dahl 46 aar." på V. Dal i Melum, s.a. Jon Arvesen Hvale.
g1g i Holla 29/9-1755 m. enke Inger Nilsdatter fra Sannes øvre f. ca. 1709 bg. 21/5-1757. "Inger Nielsdatter nedre Sannæs 48 aar 6 mnd 6 dage.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
g2g i Holla 5/6-1759 m. enke Cathrine Jørgensdatter "herfra" dpt. 3/9-1730 i Holla.
Forlovere: "Ole Jonsen store Hvale og Anders Ledvorsen Borstad."
Eier 1759.

Anders Jonsens første kone var enke etter Thyge Gunnesen Sannæs nedre i Romnes anneks. Anders bodde
der til kona døde der i 1757. Se Sannes nedre i Holla.
Cathrine Jørgensdatter ble konfirmert mens hun bodde på Brudeskjær under Vala i 1748. Hun var gift 3 ganger.
Siste gang i Solum kirke 11/7-1774 med Hans Andersen Veholt. Se S. Vale.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet. (Gjelder M. Vala.)
"27/40 Sættinger med bygsel, udlagt paa Skifte efter Afgangne Wetle Gregarsen, til Cathrine Jørgesndatter etc., data 16. Marts 1758."

Bonde, selveier
Gregar Vetlesen Lunde herfra dpt. 12/11-1747 i Sauherad.
g1g 1/11-1767 m. Aslaug Gulliksdatter fra Lunde øvre(5) "Sør-gaard Lunde" dpt. 27/10-1748  bg. 12/7-1784. "Aslou Gullichsdatter øvre Lunde 35 aar 37 uger 2 dage.", d.a. Gullik Torgrimsen.
Forlovere: "Ole Torgrimsen øvre Lunde og Halvor Andersen Lille Hvale."
g2g 26/10-1785 m. Aasild Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 28/10-1759, d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Torgrim Brenne."
1. Sivert dpt. 4/12-1768 bg. 20/12-1769. "Sivert Gregarsen øvre Lunde 1 aar."
2. Sivert Gregarsen dpt. 27/5-1770. Se Familie 34 - Verket 1822, i "Gamle Holla".
3. Vetle Gregarsen dpt. 8/12-1771.
4. Gullik dpt. 1/1-1775.
5. Aaste Gregarsdatter dpt. 10/3-1776.
6. Anna Gregarsdatter f. 22/6-1780.
7. Gullik Gregarsen f. 8/10-1781.
8. Ingeborg f. 7/7-1784.
Eier 1773.

F.f. Gregar Wetlesen øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Sivert: Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Kirsten Lille Hvale, Anna Nedre Lunde, Anna Larsdatter Brenne.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Sivert: Gunder Lille Hvale, Halvor Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Liv øvre Lunde.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Wetle: Johannes Lien, Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Anna St. Hvale, Karen Lien.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Ole Lie, Tov Lille Hvale, Ingebor Brenne, Liv Vetlesdatter.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslau Torgrimsdatters Aaste: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Borstad, Anna øvre Lunde, Anna Nielsdatter Ringsevje.
F.f. Gregar Øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Pigebarn Anna: Torgrim Brenne, Tow Vale, Anders Borstad, Maren Wale, Sara Torbiørnsdatter.
F.f. Gregar Øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Drengebarn Gullich. Faddere: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Karen Gundersdatter Lille Wale.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Pigebarn Ingeborg: Jens Graver, Torgrim Brenne, Annund Olsen øvre Lunde, Karen øvre Lunde, Aaste Johannesdatter øvre Lunde.

Skifte etter Aslaug Gulliksdatter 1784.

Gregar Vetlesen solgte gården i 1784 og kjøpte N. Vala(1).

Jens Augustinusen Graver kjøpte denne eiendommen i 1784. Se Graver(1).
Sivert Gregarsen (herfra) kjøpte tilbake sin farsgård i 1794 for 1.700 Spd. Han solgte den året etter for 2.432 Spd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Dokument, hvorved gaarden Gravers opsiddere er tilstaaet fæbeite i denne gaards sommersætre mod aarlig afgift 1 mark, tinglyst 8. sep. 1794."

Bonde, selveier
Gullik Tronsen Lunde fra Gunnem i Sauherad f. ca. 1752 d. 16/8-1822 på Lunde, s.a. Tron Sannæs.
g. i Holla 21/6-1787 m. enke Berthe Andersdatter fra Solberg(1) dpt. 22/10-1747, d.a. Anders Nilsen Solberg.
1. Margith f. 12/7-1788.
2. Torgrim Gulliksen f. 17/3-1791. Overtok gården.
2. Ingeborg Gulliksdatter f. ca.  g. 1801 m. Anders Olsen Namløs.
Eier 1795.

F.f. Gullich Tronsen Sannæs og Birthe Andersdatters Pigebarn Margith: Niels Larsen Sannæs, Gunder Holtet, Lille Hans Romenæs, Helgie Olsdatter Ullevig, Asloug Tronsdatter Romenæs.
F.f. Gullich Tronsen Sannæs og Birthe Andersdatters Drengebarn Torgrim: Johannes Uhlevig, og Søn Johannes, Ole Edberg, Maren Sivertsdatter Nyehus, Asloug Tronsdatter Nyehuus.

Berthe Andersdatter var enke etter Torgrim Anundsen på øvre Sannnes.

Ekstul hørte til denne gårdsenheten og hadde trolig vært seter for denne gården i lang tid.
Gullik Trondsen solgte Ekstul (med omkringliggende skog) - 1 1/2 setting - til baron Løvenskiold i 1805.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gullik Tronsen til sønnen Torgrim Gulliksen for 2.000 riksdaler, dat. 4. Okt., tingl. 25. Nov. 1811."

Bonde, selveier
Torgrim Gulliksen Lunde herfra f. 17/3-1791 d. 8/8-1826 på Lunde, 31 År gml.
g. i Romnes kirke 16/10-1814 m. Kirsten Augustinusdatter fra Graver(1) f. 6/2-1794 på Lunde, d.a. Augustinus Jensen Graver.
1. Berthe Maria Torgrimsdatter f. 17/2-1815 på Lunde.
2. Gullik (tvilling) f. 10/7-1817 på Lunde d. 15/9-1817 på Lunde.
3. Augustinus (tvilling) f. 10/7-1817 på Lunde d. 18/10-1817 på Lunde.
4. Augustinus Torgrimsen Lunde f. 8/10-1819. Se nedenfor.
5. Gullik (tvilling) f. 13/12-1821 d. 27/12-1821 på Lunde 14 dager gml.
6. Anne Torgrimsdatter (tvilling) f. 13/12-1821.
7. Gullik Torgrimsen (tvilling) f. 6/2-1824. Se nedenfor.
8. Kirsten Torgrimsdatter (tvilling) f. 6/2-1824 g.m. enkemann Nils Arnesen Lunde. Se Galten under Opsal.
Eier 1811.

F.f. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusdatters Berthe Maria: Mari Wale, Anne Graver, Bent Wale, Søren Brænne, Jens Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullich: Anne Jøntved, Kari Lunde, Ole Herregaarden, Søren Brenne.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Augustinus: Anne Christine Wale, Kirsten Borstad, Niels Jøntved, Jon Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters Augustinus: Anne J. Jøntved, Anne Christine Borstad, Niels Jøntved, Særen Brænne og Jens Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullich: (Ingen faddere. Kun hjemmedøpt. G.S.).
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Anne: Anne Christine Borstad, Anne Augustinusd. Graver, Jens Borstad, Torgrim Rollefsen Graver og Ole Anundsen Lunde.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullik: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Augustinusd. Graver, Søren Brenne, Niels Jøntved og Peder Augustinusen Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Kirsten: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Bent Wale, Torgrim Rollefsen og Gunder Nielsen Opsahl.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skifte efter Torgrim Gulliksen sl. 23. mai 1826, hvorved dette brug for 1400 Spd. er udlagt sønnen Augustinus Torgrimsen, tinglyst 1. Sep. 1826."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1824 - 1828, folie 403b - 410b.
Sted Lunde nedre 1825.
Torgrim Gullichsen, død.
Enken Kirsti Augustinusdtr. og Børn:
1. Augustinus Torgrimsen 5 Aar. Formynder: Niels Torgrimsen Jøntved.
2. Gullik Torgrimsen 1 1/2 Aar. Formynder: Niels Torgrimsen Jøntved.
3. Berthe Marie Torgrimsdtr. 11 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
4. Anne Torgrimsdatter 4 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
5. Kirsti Torgrimsdatter 1 1/2 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Kirsten Augustinusdatter ble g2g med Lars Jacob Christensen fra Nyhus i Holla. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Lars Jacob Christensen Lunde fra Nyhus i Solum dpt. 2/11-1800, s.a. Christen Andersen Nyehuus og Ingeborg Larsdatter fra Brenne. Se Solumslekt.org.
g. i Romnes kirke 4/10-1827 m. enke Kirsten Augustinusdatter fra Graver(1) f. 6/2-1794 på Lunde, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Niels T. Jøntved og Jens A. Graver."
1. Thyge Christian Larsen f. 6/12-1828 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
2. Ingeborg Kirstine Larsdatter f. 23/2-1831 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
Eier i 1827.

F.f. Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Tyge Christian: Anne Suusaas, Berthe Nielsd. Jøntved, Jens Graver, Claus Suusaas og Thord Christensen Nyehuus.
F.f. Gaardmand Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Ingeborg Kirstine:  Anne Augustinusd. Suusaas, Kirsten Kjøstold. Hotved, Jens Graver, Peder Boerstad og Ole Augusinusen Borstad.

Lars Jacob Lunde var ungkar og jeger (soldat) da han giftet seg med enka her. Han var ingen enkel mann å få inn i familien (se gul ramme nedenfor).
Lars Jacob Christensen Lunde, kona og 2 barn er i Holla kirkebok registrert utvandret til N. Amerika den 8. mai 1849.
Fra teksten: "Huusmand Lars Jacob Larsen Lunde (49) og Hustrue Kirsti Augustinusdatter (56) med 2 børn. Til Viscosin i America hvor en Deel
af Familien allerede er bosat."

Bonde, selveier
Augustinus Torgrimsen herfra f. 8/10-1819, s.a. Torgrim Gulliksen og Kirsten Augustinusdatter.
g. 3/12-1841 m. Maria Hansdatter fra Lunde øvre(11) f. 18/5-1822 på Hjelset i Helgen, d.a. Hans Johnsen Lunde.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Peder Jørgensen Wale."
1. Kirsten Maria Augustinusdatter f. 6/11-1842 (døpt i Romnes kirke).
Eier 1826 (umyndig da).

F.f. Gaardmand Augustinus Torgrimsen Lunde og Maria Hansdatters Kirsten Maria: Anne Christine Johnsd. Graver, Kirsti Hansd. Lunde, Jens Graver, Hans Lunde, Gullik Torgrimsen Lunde.

Augustinus Torgrimsen overtok gården som umyndig i 1826, men stedfaren forvaltet gården. Da han ble myndig i 1844, overtok han selvsagt
gården. Han solgte gården til sin bror, Gulliks, svigerfar Arne Nilsen Wale i 1845 for 1300 speciedaler.
Denne familien er registert utflytta til Solum i 1852 med presteattest av 26/7-1853. Ved innflyttingen i Solum, sto det følgende i kirkeboka:
"Til Gimse (Gjemsø) for at bosætte sig."

Kilde: S. Ytterbøe, bind I.
"Den umyndige sønnen Augustinus Torgrimsen får skjøte på farsgården, men stefaren bodde på Lunde og greidde med eiendommen i mange år. Lars Jacob var en prosesslysten mann. Han førte sak med sin egen stedsønn Augustinus og fikk dom for at kona Kjærsti skulle ha føderåd på Lunde for livstid. Lars Jacob og kona ble da overdratt plassen Hanseskås til å bo på, og de fikk mange rettigheter på Lunde. De hadde såleis rett til å kreve at to ridehester skulle stå ferdig oppsala på Hanseskås, hver gang de ville til Romnes kirke."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

160

Lunde øvre

Augustinus Torgrimsen 

2 tønder, 6 7/24  sætting, 1/2 skind

5 Daler - 0 Ort - 23 Skilling


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Augustinus Torgrimsen til Arne Nilsen for 1300 Spd., dat. 4., tingl. 5. Feb. 1845."
"Mageskifteskjøde fra Arne Nilsen til Ole Augustinusen, dat. 7., tingl. 8. Sep. 1847."

Inderst (= leieboer med egen husholdning)
Gullik Torgrimsen (tvilling) herfra f. 6/2-1824, s.a. Torgrim Gulliksen og Kirsten Augustinusdatter.
g. 30/12-1844 m. Gunhild Arnesdatter fra Vale f. 4/12-1823, d.a. Arne Nilsen Wale.
Forlovere: "Niels Gundersen Wale og John Jacobsen Eishoug."
1. Gunhild Kirstine Gulliksdatter f. 20/7-1845.

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika i mai 1846.

Ole Augustinusen Graver.
Eier 1847. Se Graver nedre (Graverplassen).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Augustinusen til Even Torstensen for 2.250 Spd., dat. 16. Nov. 1848, tingl. 3. Feb. 1849."

Bonde, selveier
Even Torstensen Lunde fra Holte (gnr 100) i Nes, Sauherad f. 8/6-1823 på Holte i Nes d. 15/1-1889 på Lunde øvre, s.a. Torsten Halvorsen Holte.
g. i Sauherad 6/4-1848 m. Guro Larsdatter fra Edingsås i Sauherad f. 3/8-1827 på Jonsås d. 25/12-1879 på Lunde av tæring og vattersot, 52 år gml, d.a. Lars Sigurdsen og Sara Bjørnsdatter.
Forlovere: "Sigurd Larsen Jonsaas og Johannes Herbrandsen Sannæss."
1. Lars Evensen Lunde f. 8/1-1849 på Lunde. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.
2. Halvor Evensen Lunde f. 29/1-1854.
3. Gunhild Evensdatter f. 5/2-1859. Til N. Amerika i 1883.
4. Torsten Evensen Lunde f. 11/6-1861.
5. Hans Evensen Lunde f. 7/2-1864.
6. Sina Evensdatter f. 4/6-1866 g.m. amtsgartner Peder Johnsen Vale. Se nedenfor.
7. Bent Evensen f. 3/10-1868.
8. Ingeborg Evensdatter f. 18/10-1870.
Eier 1848.

F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guroe Larsdatters Lars: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Maria Hansd. Wibetoe, Torsten Torstensen Holte, Johannes Herbrandsen Sannæss.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Halvor: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæss, Lars Sørensen Lunde, Johannes Herbrandsen Sannæss, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Gunnild: Anne Olsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæss, Mathias Arnesen Lunde, Lars Sørensen Lunde, Torsten Halvorsen Holte.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Torsten: Asloug Marie Tronsd. Vale, Kari Sigursd. Lunde, Johan(?) Bentsen Vale, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Hans: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Marthe Elisabeth Larsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde, Mathias Arnesen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Bent: Gunil Kirstine Halvorsd. Brænne, Kirsti Olsd. Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Lars Johnsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Ingebor: Gunnild Sivertsd. Lunde, Ingebor Sivertsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Sivertsen Brænne.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Even Thorstensen Holte kjøpte gården i 1848. Han gav 2.250 spd. for den. Even var fra Holte i Nes. I Valebø ble han en akta og meget nytta mann. Han var såleis medlem av herredsstyret i mange år.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Even Torstensen til Johannes Johannessen paa pladsen Kværnhuskaasa mod 4 Spd. aarlig afgift og arbeidspligt,
dat. 14. April 1851, tingl. 2. Feb. 1852."

Tjenestefolk i 1865.
Ole Corneliusen (20) f. i Holla og Kari Ellefsdatter(19) f. i Sauherad.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd, Byg 1 tnd., Blandkorn 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Erter 1/16, Poteter 8 tnd.

Tjenestefolk i 1865.
Halvor Halvorsen f. 1854 i Sauherad, Halvor Olsen f. 1851 i Lunde sogn og Kirsti Halvorsdatter f. 1843 i Sauherad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 18. og 19. August, tingl. 1 Sep. 1873." - Skog.

Even Torstensen Lunde kjøpte i 1873 Galten med skogen rundt. Se Galten under Opsal. Han solgte den igjen i 1876 til
John Gundersen Kaasa.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør, 8 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1 tnd., Byg 1 tnd., Blandkorn 3 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Poteter 6 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 12. Sep., tingl. 5. Okt. 1882. - Skog.
"Skjøde fra Even Torstensen og hustrues arvinger til sønnen Lars Evensen Lunde for kr. 4.400, dat. 7., tingl. 8. Okt. 1889."

Skogsbestyrer for Løvenskiold, selveier
Lars Evensen Lunde herfra f. 8/1-1849 i Holla d. 27/1-1929.
Eier 1889. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Evensen Lunde til Leopold Løvenskiold som eier af gnr 35 bnr 12 paa den dette brug tilhørende havneret i halve Ekstul sæter
under bnr 12 for kr. 100.-, dat. 25. Juli, tingl. 15. Sep. 1894."

Amtsgartner, leieboer
Peder Johnsen Vale, siden Hyni fra S. Vale(2) f. 3/9-1865, s.a. John Bentsen Vale.
g.m. Sina Evensdatter Lunde herfra f. 4/6-1866, d.a. Even Torstensen Lunde..
1. Aslaug Marie Vale f. 28/11-1888 i Holla.

Ved Aslaug Maries dåp, var det nevnt at deres midlertidige bopel var Lunde.
Denne familien kom til N. Hyni i Gjerpen.

Besøkende under folketellingen 1891:
Hans Evensen Lunde, Lærer ved Folkeskolen, Ugift, f. 1864 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fredrikshald (Halden).
Gurine Høversland(?), Folkeskolelærinde, Ugift, f. 1862 i Ørnled, Luster og Mandal (Amt).
 

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 35

1

160a

Lunde øvre

 ditto

Even Torstensen

1 - 4 - 3

3 mark 26 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøde fra Lars E. Lunde til Hans Torstensen Lunde, dat. 25 Marts 1900, tingl. 16. Jan. 1901."

Bonde, tømmerkjører, selveier
Hans Torstensen Holte
fra Lunde øvre(11) f. 20/10-1873 på Holte i Nes i Sauherad d. 1950 i Idaho, USA, s.a. Torsten Halvorsen Holte/ Lunde.
g. hos byfogden i Skien 29/7-1898 m. Maren Torine Kristensdatter fra Se Brenne(11) "Heiajordet" f. 30/6-1878, d.a. Kristen Jensen Brenne/ Lunde.
1. Theodor Holte f. 1/11-1898 på Lunde.
2. Kristen Holte f. 25/2-1900 på Lunde.
Eier 1900.

F.f. G.br. Hans Torstensen Lunde og Maren Torine Kristensdatters Teodor: Kristen Jensen Brenne, Nikolai Nikolaisen Lia, Edvard Kristensen Brenne, Aaste Kristensen ditto, Gurine Jensen Galten.

Tjenestepike her i 1900: Hanna Halvorsdatter f. 1887 i Holla.

Hans Torstensen solgte gården til sin svigerfar Kristen Jensen Brenne og emigrerte, med sin familie, til N. Amerika i 1903. Han var hjemme på besøk alene i 1920 og returnerte med M/S Stavangerfjord den 17/7-1920. Da hadde han med seg kr. 2.500 i kontanter. Han hadde tydligvis gjort det godt i Amerika. Han skrev seg for Hans Thorstensen Holte. Hans Holte omkom i en bilulykke i Idaho, USA i 1950.

Se gården under folketellinga 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

35 

1

Lunde øvre

Lunde øvre 

 

 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.

"Skjøte fra Hans Thorstensen Lunde til Kristen Jensen Brenne for kr. 6.750, hvorav for løsøre kr. 750, dat. 16. aug. 1902, tinglyst 29. jan. 1921."

Bonde, selveier
Christen Jensen Brenne/ Lunde fra Kjendalen øvre under Lunde f. 11/9-1843 d. 30/10-1919 på Lunde, s.a. Jens Christensen.
g. i Holla 15/5-1873 m. Kirsti Ellefsdatter fra Vighus i Sauherad f. 2/10-1852 på Vighus d. 27/9-1914 på Lunde, d.a. Ellef Sigurdsen Vighus og Kari Halvorsdatter.
Eier 1902. Se Brenne(11) "Heiajordet".

Christen Jensen forpakta tidligere Brenne(11) i rundt 20 år. Han kjøpte denne gården i 1902 og flyttet hit.
Skjøtet ble ikke tinglyst før i 1921. To år etter hans død(!).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Overdragelsesdokument fra Kristen Jensen Lunde som eier av dette bruk til O. S. Haukevik, Saude paa den av dette bruks beite og havnerett i gnr 35 bnr 13 for kr. 150.-
dat. 5., tinglyst 29. juli 1916."

Se gården under folketellinga 1910.

Fattiglem her i 1910: Nora Nikolaisen f. 28/12-1899 i Solum.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt mellem Kristen J. Lunde og Jens B. Brenne om et jordstykke ca. 1 maal til damsted og opdæmning ved Lundebro for kjøpesum kr. 180, udatert, tinglyst 17/7-1918."
"Skjøte fra Kristen Jensen Lunde til sønnen John Kristensen Lunde for kr. 15.000, hvorav for løsøre kr. 3.000 med forbehold for sælgeren for hans livstid til bruken av hoved-
bygningens østre værelse og adgang til sammen med kjøperens familie aa benytte kjøkkenet, dat. 19., tinglyst 31. Aug. 1918."

Bonde, skogsarbeider, selveier
John Lunde
fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 28/4-1881 i Kjendalen, s.a. Christen Jensen Brenne/ Lunde.
Eier 1918.

John Lunde fikk tomt og bygde huset, der Hallvard Lunde er bosatt i dag (2016). Se Brennev. 42 "Lundal".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt fra John K. Lunde til Ole J. Lunde for kr. 1500 på en anpart av dette bruk, dat. 7., tinglyst 30. okt. 1920." - Formentlig Bnr 19.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29. juli, tingl. 17. august 1921, hvorved til Ole J. Lunde er utskilt en parsel av skyld mark 0 mark,22 øre." Se bnr 19.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29. juli, tingl. 17. august 1921, hvorved til Jens Brenne er utskilt en parsell av skyld mark 0 mark 03 øre." Bnr 20.
"Skjøte fra John Kristensen Lunde til Jens Halvorsen Solberg for kr. 23.000, dat. 13. aug., tingl. 25. aug. 1923."

Bonde, selveier
Jens Halvorsen Solberg
(tvilling) fra N. Vale f. 8/3-1882 d. 1953, s.a. Halvor Jørgensen Vale/ Solberg.
Eier 1923.

Jens kjøpte gården av søskenbarnet sitt, John Kristensen Lunde.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a. Original på Digitalarkivet.
"Grunderstatningsdokument angående telegrafvesenets anbringelse av ledninger over dette bruk, dat. 19/3-1929, tinglyst 15/4-1929."

"Skylddelingsforretninger, avholdt 25/4-1932, tinglyst 18/7-1932, hvorved er utskilt:
1. Bnr 25 "Lundevang" av skyldmark 0 mark 02 øre, til Torgrim Larsen. Med rett til brønn på denne eiendom. Se Lundevang.
2. Bnr 26 "Lundedal" av skyldmark 0 mark 02 øre til John Kristensen Lunde. Med rett av vei til elven." Se Lundedal.
"Skylddelingsforretning, avholdt 22/8-1936, hvorved til Bent Larsen er utskilt bnr 28 "Vestli" av skyldmark 0 mark 02 øre, tinglyst 21/9-1936." Se Vestli.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

35

1

 Lunde øvre

Kristen Jensen (!)

2 mark 95 øre 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a og 133b. Original på Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/4-1953, tinglyst 2/5-1953, fra Jens Solberg til Otmar Berge på denne eiendom og gnr 36 bnr 23, for kr. 30.000, hvor av løsøre for kr. 5.000, sælgeren har
forbeholdt kårytelser til sig og sine søsken Jørgen Solberg og Aaste Solberg av 5-årig værdi kr. 2.000, kårytelsene har pant i denne eiendommen."

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I" (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Skyldmark 2,97. Dyrka jord 50 dekar (mold og sandjord), profuktiv skog 150 dekar, annen utmark 10 dekar. Bygninger: Våningshus bygd omkring 1720, senere ombygd, uthus bygd 1935, bryggerhus 1900, stall, fjøs, stabbur, vognskjul og vedskjul. Besetning: 2 hester, 7 kyr, 1 okse, 1 ungdyr, 4 griser, 3 sauer, 28 høner.
Garden har vært i ætta fra 1898, da Kristen Jensen, onkel til eieren, kjøpte den av Hans Lunde. Eieren kjøpte den i 1923 av søskenbarnet, Jon Kristensen Lunde.
Solgt fra jord og tomter. - Frukthage. Eier: Jens H. Solberg.

Bonde, selveier
Otmar Berge fra Febakke andre under S. Namløs i Holla f. 21/4-1909 d. 10/2-1972, s.a. gruvearbeider Olav Torjussen Berge fra Morgedal og Bergit Andreasdatter fra Skafså i Mo, Telemark.
g. 1933 m. Anna Pauline Vale fra N. Vale(7) f. 16/3-1909 d. 22/1-1981, d.a. Peder Anton Vale.
1. Olav Arthur Berge f. 1933 g.m. Aslaug Vesterdal fra Høydalsmo f. 1932. Bosatt i Porsgrunn.
2. Bjørg Kari Berge f. 1935 g.m. Odd Harald Finsås fra Snåsa i Trøndelag. Bosatt i Oslo.
3. Peder Halvard Berge f. 1939. Se Stuejordet 2.
4. Kjell Øyvind Berge f. 1943. Overtok gården.
5. Ingeborg Synnøve Berge f. 1944. Bosatt i Oslo siden 20-årsalderen. Ugift.
Eier 1954.

Da Otmar Berge ble konfirmert i Holla kirke den 5. oktober 1924, var det nevnt at han var født på Febakke i Holla. Da han ble konfirmert var
hans bosted Solberg. Han hadde nok kommet i tjeneste dit.
Hans bror Ingolf Berge ble konfirmert i samme kull. Han var også født på Febakke, men han bodde under konfirmasjonen på Baksås.

Se familien Olav Torjussen Berge på "Febakke andre" under Store Namløs.

Otmar Berge kjøpte Solberg(1) av Løvenskiold i 1938. Han solgte Solberg igjen i 1954 og kjøpte i steden Lunde.

Det ble oppført ny kårbolig på gården i ca. 1953/ 1954.


Lunde øvre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag. Bak ligger Lunde øvre bnr 11. Huset vi ser til høyre er Valebø 776 "Solstad".

Bonde, selveier
Kjell Øyvind Berge herfra f. 1943.
Eier 1972 eller tidligere.

Ugift. Bosatt i kårboligen. Han solgte gården til sin nevø Jørund Berge i 2014.

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren.
Gården er på 60 dekar jord, 138 dekar skog og 56 dekar annet areal. Eier: Kjell Øyvind Berge.

Selveier
Jørund Berge fra Stuejordet 2 f. 1968, s.a. Peder Halvard Berge.
g. 3/8-1999 m. Gunn-Hilde Vala fra Valebø 670 f. 1970, d.a. Sverre Gudmund Vala.
1. Fredrik Vala Berge f. 2002.
2. Petter Vala Berge (tvilling) f. 2005.
3. Henriette Vala Berge (tvilling) f. 2005.
Eiere 2014. Beboere siden august 1999.

Denne familien er bosatt i den gamle våningen (2016).
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |
 


Lunde øvre 5 - Søgård Lunde
Skilt ut fra Lunde øvre(1) i 1719.

Det finnes dessverre ikke noe bilde av gården, da den er slettet for mange år siden. Jorda ble delt mellom Lunde nedre(1), Lunde øvre(1) og
Lunde øvre(11).

Landskyld etter delingen i 1717: 2 tønder (korn) og 9 settinger. Landskyld er en betegnelse for en måleenhet til beregning av skatt.
Selve måleenheten har til dels endret seg mye gjennom tidene.

Torgrim Kittilsen Aase fra Sauherad kjøpte 2 tønner, mesteparten i denne eiendommen i 1719.
Holla prestebol eide 6 settinger.
Holla kirke eide 3 settinger.

Jorda ble i den første tiden forpakta bort til Ledvor GundersenLunde øvre(1).

Bonde, selveier
Torgrim Kittilsen Aase/ Lunde fra Aase i Sauherad f. ca. 1677 bg. 28/12-1742. "Torgrim Lunde 65 aar 8 mnd."
g. ca. 1700 m. Aslaug Olsdatter fra Lunde? f. ca. 1680 bg. 30/10-1742. "Aslov Lunde 62 aar."
1. Kittil Torgrimsen f. ca. 1700. Til Åse i Sauherad.
2. Peder Torgrimsen f. ca. 1705. Til Moen i Sauherad.
3. Ole Torgrimsen f. ca. 1706. Se nedenfor.
4. Ingeborg Torgrimsdatter f. ca. 1708 g1g i Sauherad 21/6-1724 m. Anund Jonsen Gvaale. Ingeborg g2g 13/11-1738 m. Samuel Olsen Gvaale.
5. Gunhild Torgrimsdatter f. ca. 1710 g. i Holla 9/6-1734 m. Torsten Olsen Norendal i Sauherad.
6. Aaste Torgrimsdatter f. ca. 1714 g.m. Ole Sivertsen Brenne. Se V. Brenne(4).
7. Gullik Torgrimsen f. ca. 1715 g.m. Anne Sivertsdatter Brenne. Se nedenfor.
8. Marthe Torgrimsdatter d.e. f. ca. 1718 g. i Holla 3/11-1740 m. Kittil Sigurdsen Norendal i Sauherad.
9. Marthe Torgrimsdatter d.y. f. ca. 1720 
Eier 1719.

Alle disse barna er født i Sauherad. Husene her ble oppført rundt 1730. Da flytta Torgrim Kittilsen inn her.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 436a - 437a.
Sted: Lunde øvre 1742.
Torgrim Kittilsen død.
Arvinger: Børn.
1. Kittil Torgrimsen, myndig.
2. Ole Torgrimsen, myndig.
3. Peder Torgrimsen, myndig.
4. Gunlich Torgrimsen, myndig.
5. Ingeborg Torgrimsdatter død.
    Børn i 2. ægteskab:
    a. Aanon Samuelsen 1 Aar.
    b. Niels Samuelsen 1/2 Aar.
    c. Margith Samuelsdtr. 3 Aar.
    Børn i 1. ægteskab:
     Jon Anondsen 17 Aar.
     Ole Anondsen 8 Aar.
     Torgrim Anondsen 8 Aar.
     Tore Anonsdtr. 14 Aar.
     Gunhild Anonsdtr. 12 Aar.
     Aaste Anondsdtr. 5 Aar.
Gunhild Torgrimsdtr. g.m. Torsten Olsen Norendal i Seufde.
Aaste Torgrimsdtr. g.m. Ole Sivertsen Brænne.
Margith Torgrimsdtr. d.e. g.m. Kittil Sigurdsen Norendal i Seufde.
Margith Torgrimsdtr d.y. Ugift.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
       

Inderst (leieboer med egen husholdning)
Gullik Torgrimsen herfra f. ca. 1715 bg. 1/3-1748. "Gullich Torgrimsen Lunde 33 aar."
g. i Holla 7/10-1744 m. Anna Sivertsdatter fra V. Brenne(4) dpt. 20/8-1719, d.a. Sivert Olsen Brenne.
1. Torgrim Gulliksen dpt. 21/8-1746. Se Brenne(7) "Nordistu".
2. Aslaug Gulliksdatter dpt. 27/10-1748 g.m. Gregar Vetlesen Lunde. Se Lunde øvre(1).

F.f. Gullich og Anne øvre Lundes Torgrim: Vetle Lunde, Søren Brenne, Kirsten Opsal, Aaste Stuen, Maren Andersdatter.
F.f. Gullich Torgrimsen øv. Lundes og Anna Sivertsdatters Aslou: Tov lille Hvale, Ole Brenne, Søren Brenne, Kirsten Opsal, Ingebor øv. Lunde.

Brødrene Ole og Peder Torgrimssønner ble eiere av hver sin halvpart i 1742. Peder solgte sin del til Ole, samme år.

Bonde, selveier 
Ole Torgrimsen herfra f. ca. 1706 i Sauherad bg. 6/1-1768. "Ole Torgrimsen øvre Lunde 62 aar 6 mnd.", s.a. Torgrim Kittilsen Aase.
g1g i Sauherad 14/6-1731 m. Svanaug Jonsdatter fra Sauherad f. ca. 1710 bg. i Sauherad 18/7-1738. "Ole Torgrimsen Aases Qvinde Svannoug Jonsdatter, gml. 28 aar, 5 mnd., 2 uger."
Forlovere: "Ole Klever og Anund Valen."
g2g i Sauherad 16/7-1739 m. Aaste Andersdatter fra Haukevik i Sauherad f. ca. 1715 bg. 7/12-1801. "Aaste Andersdatter Lunde 85 aar.", d.a. Anders
Forlovere: "Kittil Aase og Peder Moen."
1. Gunhild Olsdatter dpt. 30/4-1732 i Sauherad.
2. Dødfødt drengebarn i 1735.
3. Jon Olsen dpt. 17/6-1736 i Sauherad.
4. Torgrim dpt. 1737 d. 1737 i Sauherad.
Barn i 2. ekteskap:
5. Torgrim Olsen dpt. 29/9-1740 i Sauherad. Se nedenfor.
6. Svanaug dpt. 17/2-1743 i Sauherad d. 1743 i Sauherad.
7. Anders dpt. 1/3-1744 d. 1748 i Sauherad.
8. Ole Olsen Lunde f. ca. 1746
i Sauherad.
9. Svanaug Olsdatter dpt. 17/12-1747
i Sauherad bg. 7/12-1801 i Valebø. "Svanoug Olsdatter Legdslem Lunde 80 aar." Ugift.
10. Anders Olsen Lunde dpt. 10/1-1751
i Sauherad. Se Lunde øvre(11).
11. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1753 i Sauherad.
12. Anund Olsen Lunde dpt. 14/12-1760 i Holla. Se nedenfor.
Eier 1742. Bruker 1758/59.

F.f. Ole Aases datter Gunild: Kisti Aase, Ingebor Vallen, Kystol Moen, Hans og Halvor Dale.
F.f. Gaardmand Ole Aases og Svannou Jonsdatters Søn Jon: Kirsti Aase, Anne Dahle, Kari Kystolsd., Hans Dahle, Kittil Aase.
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Svannou: Mari Olsd. Houkevig, Aaste Endresd. Aase, Anund Torgrimsen Houkevig, Kittil Torgrimsen Aase, Ole Anundsen Houkevig.
F.f. Gaardmand Ole Aase og Aaste Andersdatters Torgrim: Kisti Aase, Gunhild Jonsd. Aase, Marje Tostensd., Anund Houkevig, Peder Moen. 
F.f. Ole Aases datter Svanu: Gunnild Aase, Mari Houkevig, Anun Houkevig, Samuel Hitterud og Ingebreth Anunsen Houkevig.
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Anders: Margit Jonsd. Dahle, Gunild Jonsd. Aase, Aaste Endresd., Anund Torgrimsen Houkevig og Anders Anders Torgrimsen ibid. (samme sted).
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Anders: Gunhild Jonsd. Aase, Karen Rollefsd. (Tollefsd.?) Aase, Ingerid Andersd. Houkevig, Anund Houkevig og Kittil Torgrimsen Aase.
F.f.
Ole øvre Lundes og Aaste Andersdatters Annund: Ole Brenne, Anders øvre Lunde, Sivert Brenne, Catrine øvre Lunde, Inger Brenne.

Se hvem som er faddere og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Denne familien bodde tidligere på gården S. Åse i Sauherad.

Nedre Telemark Skifteprotokoll/ SDS (Skiftedesignasjoner) 1768.
Sted: Lunde øvre 1768.
Ole Torgrimsen død.
Umyndige børn:
1. Anders Olsen 17 Aar. Formynder: Svogeren Jon Hansen Dahle i Saude.
2. Anund Olsen 7 Aar. Formynder: Faderbroder Kittil (Torgrimsen) Aase i Saude.
3. Svanaug Olsdtr. 20 Aar. Formynder: Kittil Sigurdsen Norendal i Saude..
4. Ingeborg Olsdtr. 13 Aar. Formynder: Moderbroderen Ole Anundsen Houchevig i Saude.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen
.

Nedre Telemark Skifteprotokoll/ SDS (Skiftedesignasjoner) 1774.
Sted: Lunde øvre 1774.
Aaste Andersdatter "som sit Boe for hendes Børn opgivende."
1. Anders Olsen 22 Aar. Formynder: Jon Dahle i Saude.
2. Anund Olsen 12 Aar. Formynder: Hans Aase i Saude.
3. Svanaug Olsdtr. 25 Aar. Formynder: Kittil Norendal i Saude..
4. Ingeborg Olsdtr. 18 Aar. Formynder: Moderbroderen Ole Houchevig i Saude.
Skiftet ble anmeldt 22/9-1773.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Lunde øvre(11) ble utskilt herfra i 1774.

Bonde, selveier
Torgrim Olsen Lunde
herfra dpt. 29/9-1740 i Sauherad.
g. i Holla kirke 25/11-1771 m. Anna Halvorsdatter fra Ulefos sagbruk dpt. 13/10-1748 d. 24/4-1831. "Huusmands Enke Anne Halvorsdatter Steensholt, 80 aar.", d.a. Halvor Svendsen.
Forlovere: "Ole Store Hvale og Jens Graver."
1. Aaste Torgrimsdatter dpt. 18/7-1773.
2. Ingeborg Torgrimsdatter dpt. 14/5-1775 g.m. Ole Hansen. Se Killingkåven under Solberg.
3. Ole Torgrimsen dpt. 13/7-1777. Steinsholt under Brenne.
4. Anna Torgrimsdatter f. 2/10-1779.
5. Halvor Torgrimsen f. 19/4-1783 bg. 23/2-1814. "Halvor Torgrimsen Steensholt 29 aar."
5. Jon Torgrimsen f. 17/7-1786 bg. 13/5-1787. "Jon Torgrimsen Steensholt 43 uger 2 dage."
Eier av 1/2 delen i 1772. Eier av resten i 1774.

F.f. Torgrim øvre Lundes og Anna Halvorsdatters Aaste: Ole Brenne, Gregar øvre Lunde, Anders øvre Lunde, Aslou øvre Lunde, Ingebor Brenne.
F.f. Torgrim øvre Lundes og Anna Halvorsdatters Ingebor: Halvor Svensen, Gregar øvre Lunde, Anders øvre Lunde, Aslou øvre Lunde, Lisbet Halvorsdatter ved Saugen.
F.f. Torgrim øvre Lundes og Anna Halvorsdatters Ole: Jens Graver, Gregar øvre Lunde, Tollef Halvorsen Saug, Aslou øvre Lunde, Lisbet Halvorsdatter Saugen.
F.f. Torgrim Olsen Steenholts og Anna Halvorsdatters Pigebarn Anna: Annund Brenne, Ole Larsen Brenne, Sivert Sørensen Brenne, Karen Andersdatter Øvre Lunde, Maren Sørensdatter Brenne.
F.f. Torgrim Olsen Steensholts og Anna Halvorsdatters Drengebarn Halvor: Annund Brenne, Tollef Halvorsen Saug, Annund Olsen øvre Lunde, Anna Jonsdatter Brenne, Ingeborg Larsdatter Brenne.
F.f. Torgrim Steensholts og Anne Halvorsdatters Drengebarn Jon: Torgrim Brenne, Gullich Lunde, Peder Andersen Brenne, Anne Olsdatter Klevskaas, Ingeborg Larsdatter Brenne.

Torgrim var soldat da han giftet seg. Hun var trolig i tjeneste på Vala på den tiden. Det gikk nok ikke så bra for Torgrim.
Han solgte gården i 1778 til sin bror Ole Olsen og flytta inn på Steinsholt under Brenne som husmann.

Ole Olsen Lunde herfra f. ca. 1746.
Eier 1778.

Ole solgte gården samme år (1778) til Johannes Augustinusen Graver.

Bonde, selveier
Johannes Augustinusen
fra Graver(1) dpt. 26/4-1734, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g. i Holla 2/11-1766 m. Karen Olsdatter fra S. Vale(5) dpt. 3/5-1750, d.a. Ole Jonsen Hvale.
Forlovere: "Lars Johannesen Opsall og Anders Jonsen øvre Lunde."
1. Aaste Johannesdatter dpt. 2/3-1768.
2. Augustinus dpt. 6/8-1769.
3. Ole Johannessen dpt. 11/8-1771.
4. Tyge Johannessen dpt. 31/10-1773.
5. Kirsten dpt. 26/11-1775.
6. Anna Johannesdatter dpt. 11/6-1778.
7. Augustinus Johannessen f. 3/10-1781.
8. John Johannessen f. 9/5-1784 på Søgard-Lunde. Se Hegna under Graver.
9. Kirsten Johannesdatter f. 1/6-1787.
10. Karen Johannesdatter f. 17/5-1790.
Eier 1778.

F.f. Johannes Augustinisen Liens og Karen Olsdatters Aaste: Jens Graver, Anders Usterud, Peder Graver, Kirsten Graver, Aaste Sommunsdatter.
F.f. Johannes Augustinisen Liens og Karen Olsdatters Augustinus: Jens Graver, Jens Rasmusen Graver, Halvor St. Hvale, Kirsten Graver, Kirsten Olsdatter St. Hvale.
F.f. Johannes Liens og Karen Olsdatters Ole: Jens Graver, Halvor St. Hvale, Jon St. Hvale, Kirsten Graver, Kirsten St. Hvale.
F.f. Johannes Liens og Karen Olsdatters Tyge: Jørgen Galten, Halvor St. Hvale, Jon St. Hvale, Kirsten Graver, Kirsten St. Hvale.
F.f. Johannes Liens og Karen Olsdatters Kirsten: Jens Graver, Halvor St. Hvale, Jon St. Hvale, Kirsten Graver, Anna Pedersdatter Omtved.
F.f. Johannes Liens og Karen Olsdatters Drengebarn Augustinus: Jens Graver, Jon Store Wale, Knud Omtved, Maria Store Wale, Kirsten Arvesdatter Store Wale.
F.f. Johannes Augustinussen øvre Lundes og Karen Olsdatters Drengebarn Jon: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Thord Yttrebøe, Maria Store Wale, Aaste Graver.
F.f. Johannes øvre Lundes og Karen Olsdatters Pigebarn Kirsten: Jens Graver, Augustinus Graver, Jan Store Wale, Maria Biørnsdatter Store Wale, Aaste Johannisdatter Lunde.
F.f. Johannes Lundes og Karen Olsdatters Pigebarn Karen: Jon Wale, Saugmester Bent Nielsen, Ole Johannissen Lunde, Aaste Jensdatter Gieddeboen, Inger Nielsdatter Saugerne.

Denne familien bodde tidligere i mer enn 10 år på plassen "Lien" under Graver. Lien er det samme som Graverplassen.

Bonde, selveier
Anund Olsen Lunde
herfra dpt. 14/12-1760 d. 25/7-1836 på Lunde. "Gaardmand Anund Olsen Lunde, 75 aar.", s.a. Ole Torgrimsen Lunde.
g. i Sauherad kirke 16/10-1794 m. Anne Hansdatter fra Gurstad i Sauherad f. ca. 1766 bg. 9/12-1809. "Anne Hansdatter Lunde 43 aar.", d.a. Hans Gurstad.
Forlovere: "
Gunlich Kittilsen, Andres Lunde."
1. Karen Anundsdatter f. 14/4-1796 g1g m. Gunder Rasmussen. Se Høgsete under Vale.
2. Aaste Anundsdatter f. 19/1-1798.
3. Ole Anundsen f. 10/8-1800. Overtok gården.
4. Hans Anundsen f. 31/3-1803. Se Milebånn under Lunde øvre.
Eier 1793.

F.f. Anund Olsen Lundes og Anne Hansdatters Pigebarn Karen: Anders nedre Lunde, Gullich Tronsen øvre Lunde, Ole Olsen Lunde, Aaste Kittilsdatter Lunde, Ingeborg Torgrimsdatter Lunde.
F.f. Anund Olsen Lundes og Anne Hansdatters Pigebarn Aaste: Anund Brenne, Gullich Kittilsen Lunde, Anders Andersen Lunde, Birte Andersdatter Lunde, Ingeborg Gullichsdatter Lunde.
F.f. Anund Olsen Lundes og Anne Hansdatters Drengebarn Ole: Anders nedre Lunde, Søn Anders Andersen nedre Lunde, Ole Hansen Pladsen, Aaste Kittilsdatter Lunde, Anne Gullichsdatter Lunde.
F.f. Anund Olsen og Anne Hansdatters Hans: Anders Lunde, Aaste Kittilsdatter (+ foreldrene?).

Anund Olsen Lunde kjøpte gården for 750 spd.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1792 - 1797.
Sted: Lunde i Holden.
Anne Hansdatter, død.
Arvinger: Enchemanden Anund Olsen og Børn:
1. Ole Anundsen 9 Aar.
2. Hans Anundsen 6 3/4 Aar.
3. Kari Anundsdtr. 14 Aar.
4. Aaste Anundsdtr. 12 Aar.
Faderen er Formynder for alle Barna.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Under folketellinga 1801 bodde også "hans moder" her: Aaste Andersdatter(86).

Bonde, selveier
Ole Anundsen Lunde
herfra f. 10/8-1800.
g. i Holla 11/5-1824 m. Karen Halvorsdatter fra N. Vale(6) f. 19/11-1800, d.a. Halvor Pedersen Wale.
Forlovere: "Peder Wale og Halvor Lunde."
1. Halvor Olsen f. 18/9-1824 på Lunde.
2. Anne Olsdatter f. 18/10-1826 på Lunde.
3. Berthe Olsdatter f. 30/4-1830.
4. Andrea Olsdatter f. 8/4-1835.
5. Karen Johanne Olsdatter f. 10/4-1838.
6. Anund Olsen Lunde f. 3/2-1841.
Eier 1810-1841.

F.f. Inderst Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsdatters Halvor: Johanne Brenne, Aaste Lunde, Peder Wale, Halvor Tollefsen Waller og Arve Halvorsen Wale.
F.f. Huusmand Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsdatters Karen Johanne: Maria Halvorsd. Wale, Anne Nielsd. Brænne, Peder Wale, Tow Olsen Wale, Peder Halvorsen Wale.
F.f. Gaardmand Ole Anunsen Lunde og Kari Halvorsdatters Anund: Kirsti Pedersd. Omtved, Anne Nielsd. Hoxodde, Peder Jørgensen Wale, Halvor Gundersen Hoxodde, Simon Omtved.

Ole Anundsen Lunde solgte skogen til Løvenskiold i 1841 for 150 Spd. Det som var igjen av gården solgte han til Bent Jonsen Vale
samme år for 800 Spd.

Denne familien emigrerte til N. Amerika med presteattest av 18/5-1842.

Bent Jonsen Vale.
Eier 1841. Se S. Vale(2).

Jens Bentsen Vale.
Eier 1852. Se S. Vale(2).

78 mål dyrka mark i 1866.

Knud Ryntveit kjøpte denne eiendommen i 1868 for 765 Spd.
Eier 1868. Se Graver(1).

Ved skifte etter Knud Ryntveit i 1895 ble gården utlagt til Torsten Halvorsen Holte for kr. 5.670. Han var gift med Gunhild Leifsdatter.

Torsten Halvorsen Holte.
g.m. Gunhild Leifsdatter.
1. Hans Torstensen.
2. Gunhild Torstensdatter g.m. Kristian Andersen Lunde (Toa). Se Lunde øvre(11).
Eier 1895.

Se denne familien på Lunde øvre(11).

Enka solgte gården til sønnen Hans T. Holte/ Lunde i 1898.

Hans Torstensen Lunde (Holte).
Eier 1898. 

Skjøtet fra mora (enke) ble utstedt i 1901.

I 1900 var det bare et uthus igjen på denne gården. Ingen beboere.

Hans Torstensen makeskifta denne gården med skogbetjent Lars Evensen Lundes eiendom. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Det ble reist odelsrettssak etter søksmål fra Kristian Andersen Lunde (Toa). Den endte opp med at hele bnr 5 gikk til
Kristian Andersen Lunde i 1911. Skogen ble solgt til Løvenskiold-Fossum.

Jorda på 78 mål har siden vært en del av Lunde øvre(11).


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Lunde øvre 11
Skilt ut fra Lunde øvre(5) i 1774.


Lunde øvre bnr 11. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.


Adresse i dag: Valebø 777, 3721 Skien.

Landskyld etter delingen i 1774: 2 tønder (korn) og 9 settinger. Landskyld angir en måleenhet for beregning av skatt.

Bonde, selveier
Anders Olsen Lunde fra Lunde øvre(5) dpt. 10/1-1751 i Sauherad d. 17/7-1791. "Anders Olsen Lunde, som den 17 Julii hængde sig selv, efterat han forhen var befunden i Tyverie 39 aar."
g. 17/7-1775 m. Karen Andersdatter d.e. fra Lunde nedre(3)
dpt. 24/11-1754, d.a. Anders Andersen Lunde.
Forlovere: "
Gunder Lille Vale og Gregar øvre Lunde."
1. Ole Andersen dpt. 6/7-1777.
2. Anna Andersdatter dpt. 8/11-1778.
3. Aaste Andersdatter f. 2/5-1780.
4. Andreas Andersen f. 25/2-1782.
Eier 1774.

F.f. Anders Olsen øvre Lundes og Karen Andersdatters Ole: Sigur nedre Lunde, Anders Andersen nedre Lunde, Tov øvre Lunde, Karen Pladsen, Liv Borstad.
F.f. Anders øvre Lundes og Karen Andersdatters Anna: Ole Lien, Sigur nedre Lunde, Anders Andersen, Anna Larsdatter øvre Lunde, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Anders Olsen Øvre Lundes og Karen Andersdatters Pigebarn Aaste: Gregar Øvre Lunde, Torgrim Steensholt, Anders Andersen Nedre Lunde, Aaste Kittilsdatter, Ingeborg Olsdatter.
F.f. Anders Øvre Lundes og Karen Andersdatters Drengebarn Andreas: Gullich Nedre Lunde, Gregar Øvre Lunde, Niels Pedersen Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Ingeborg Øvre Lunde.

Anders Olsen Lunde ble født på gården Åse i Sauherad. Det var nok en tragedie på gården her i 1791, da Anders Lunde, som da
var bare 39 år gammel hengte seg, sannsynligvis p.g.a. skammen han følte ved å bli tatt i tyveri.
Han var sønn av Ole Torgrimsen Aase i Sauherad.


Bonde, selveier
Anders Larsen Lunde fra Ø. Brenne(3) dpt. 24/4-1757 d. ca. des. 1806. Ikke funnet gravlagt i Holla, s.a. Lars Olsen Brænne.
g1g 13/11-1793 m. Marthe Halvorsdatter fra Susås i Holla dpt. 11/5-1770 bg. 27/4-1795. "Marthe Halvorsdatter Lunde 25 aar.", d.a. Halvor Thorsen og Aslaug Stenersdatter.
Forlovere: "Augustinus Lunde og Annund Olsen Lunde."
g2g 7/2-1799 m. Marthe Lisbeth Jensdatter fra Stenstadvalen i Helgen f. 7/12-1781, d.a. Jens Andersen og Berthe Maria Andersdatter.
Forlovere: "Ole Brenne og Augustinus Graver."
Alle barn er fra 2. ekteskap.
1. Lars Andersen f. 17/3-1801 bg. 11/1-1810. "Lars og Ole Andersen Lunde, begge af Kopper ...."
2. Jens f. 15/2-1806 bg. 5/1-1810. "Jens Andersen Lunde 5 aar."
3. Ole f. 28/8-1807 bg. 11/1-1810. "Lars og Ole Andersen Lunde, begge af Kopper ...."
Eier ca. 1791.

F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Drengebarn Lars: Anund Lunde, Niels Torgrimsen Lunde, Ole Brenne, Anne Hansdatter Lunde, Karen Jonsdatter Brenne.
F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Jens: Ole Brenne, Chr. Andreas, Thord Andreas, Berthe M. Stenstadvolden, Karen Sørensdatter.
F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Ole: Anund Lunde, Søren Larsen Brenne, Christen Steenstadvolden, Berthe Steenstadvolden, Maren Brenneboe.

Ingen av barna vokste opp.

Marthes halvsøster Aslaug Halvorsdatter var gift med Peder Anundsen Brenne. Se Brenne(3).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1805-1810.
Sted: Lunde øvre 1810.
Anders Larsen død.
Arvinger: Enken Lisbeth Jensdtr. og sønn.
1. Lars Andersen 9 Aar. Formynder: Farbroder Søren Larsen Kaasa under Brenne.
Laugverge for Enken: Lensmand Halvor Wellichsen Ytterbøe.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Marthe Lisbeth Jensdatter ble g2g med Søren Sivertsen Brænne. V. Brenne(4).

Bonde, leilending
Gunder Larsen d.y. fra Ø. Brenne(3) f. ca. 1759, s.a. Lars Olsen Brænne.
Bruker 1807.

Eier 1810: Søren Sivertsen Brænne. V. Brenne(4).

Vi vet ikke sikkert hvor på Lunde denne familien bodde. De er derfor forløpig plassert her, hvor det "hadde stått tomt noen år". G.S.

Bonde, leilending
Hans Johnsen Lunde fra Hjelset i Helgen f. 3/4-1789, s.a. Jon Hansen Jelset og Maria Jacobsdatter.
g. i Helgen 2/2-1817 m. Kirsten Jørgensdatter fra Skibsnes f. 28/10-1797 på Skibsnes, d.a. Jørgen Pedersen og Aaste Hansdatter.
1. Jørgen Hansen f. 27/10-1817 på Hjelset g.m. enke Kirsti Gulliksdatter. Se Opsal.
2. John Hansen f. 6/3-1820 på Hjelset.
3. Maria Hansdatter f. 18/5-1822 på Hjelset. Konfirmert 14/10-1838 med adresse Lunde g.m. Augustinus Torgrimsen. Se Lunde øvre(1).
4. Kirsten f. 5/7-1824 på Hjelset d. 14/12-1824. "Kirsten Hansdatter Gaardmands Datter Jelseth 5 maaneder 10 dage."
5. Kirsten Hansdatter f. 15/12-1826.
6. Christen Hansen f. 20/5-1828 på Hjelset.
7. Anne Hansdatter f. i des. 1830 på Hjelset.
8. Hans Hansen f. 7/10-1835 på Lunde.
Bruker av denne gården fra våren 1833 eller 1834.

F.f.
Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Jørgen: Kari Bøe, Mari Jelseth, Jon Jelseth, Anders Bøe, Jon Jonsen.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Jon: Kirsten Jelseth, Mari Jelseth, Jon H. Jelseth, Christen Jelseth, Jon J. Jelseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Maria: Anne Jonsdatter S., Mari Jørgensdatter Elseth, Tron Pedersen S., Christen Bjerven, Jacob Jonsen Jelseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Kirsten: Kirsten Elseth, Mari Erichstad, Jon Jelseth, Jon Erichstad, Peder Pedersen Elseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Kirsten: Maria Jelseth, Inger Halvorsd. Jelseth, Jon Jelseth, Hans M. Jelseth og Jon Jonsen Jelseth.
F.f. Hans Johnsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Christen: Anne Grina (Anne Grinna), Anne Halvorsd. Bøe, Peder Grina, Anders Jacobsen Bøe, Arve Halvorsen Hvala.
F.f. Gaardmand Hans Johnsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Anne: Karen Jørgensd. Bøe, Asloug Maria Pedersd. Grinen, Anders Bøe, John Jelseth, Jacob Pedersen Bøe.
F.f. Gaardmand Hans Johnsen Lunde og Kirsten Jørgensdatters Hans: Anne Jonsd. Saugbruget, Kirsten Pedersd. Hvale, Peder Hvale, Tron Pedersen Saugbruget, Peder Halvorsen Hvale.

Denne familien flytta våren 1849 til Tollnes i Solum. De som flytta var Hans Johnsen Lunde og kona Kirsten Jørgensdatter med de 4 yngste barna.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

162

Lunde øvre

Søren Sivertsen 

 1 tønde 4 1/8 sætting, 1 skind

2 Daler - 3 Ort - 21 Skilling

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 656, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Søren Sivertsens Bo til Peder Augustinusen paa en Andel af denne Gaard, skyldsat 12/6-1840 for 1 Daler, 20 Skilling, for 300 Spd.,
dateret 17. August, Thinglæst 8. September 1840. Se for denne Andel Løbenr. 162b, pagine 658."
"(Dette) Løbenr. 162a af Skyld 2 Daler - 2 Ort - 1 Skilling."
"Skifte efter Søren Sivertsen sluttet 17. Desbr. 1840, hvorved denne Gaard for 650 Spd. er udlagt Sønnen Lars Sørensen til Eiendom, tinglæst 9. Febr. 1841."

Bonde, omgangsskolelærer, kafeeier, selveier
Lars Sørensen Lunde fra V. Brenne(4) f. 9/1-1817, s.a. Søren Sivertsen Brænne.
g. i Holla kirke 21/7-1843 m. Aaste Kirstine Bentsdatter fra S. Vale(2) f. 13/3-1825, d.a. Bent Johnsen Wale.
Forlovere: "Peder Jørgensen og Arve Gundersen Wale."
1. Søren Larsen Lunde f. 23/10-1844. Han var smed i 1865. Ble maskinist.
2. Marte Elisabeth Larsdatter f. 13/12-1846. Til N. Amerika i 1872.
3. Bent Larsen Lunde f. 29/4-1849 på Brenne. Ble optiker og flytta til Skien i 1880.
4. Maren Kirstine Larsdatter f. 9/8-1851 på Lunde.
5. Sivert Larsen Lunde f. 24/7-1853 d. 10/5-1936 i Moss g.m. Anne Maria Jørgensdatter fra V. Kålstad(1) i Helgen. Ble skomaker. Flytta til Moss. Se Wikipedia. Se også gul ramme nedenfor.
6. Anne Maria Larsdatter f. 6/10-1855 g.m. Ole Olsen Lundefaret. Bodde i Lunde i Telemark.
7. Aaste Kirstine f. 18/12-1857.
8. John Larsen Lunde ("kloke John") f. 6/3-1860. Se gul ramme nedenfor.
9. Karen Berthine Larsdatter Lunde f. 2/10-1862. Emigrerte til N. Amerika.
10. Kirsti Larsdatter Lunde f. 25/2-1864. Emigrerte til N. Amerika. Hun ble der gift med en reisende Danielsen.
 -    26/10-1867. "Et dødfødt Pigebarn."
Eier 1841.

F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Søren: Maria Bentsd. Wale, Anne M. Sørensd. Brænne, Bent Johnsen Wale, Ole Sørensen Brænne, John Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Marthe Elisabeth: Gunhild Kirstine Halvorsd. Nrænne, Kirsti Bentsd. Wale, Bent Wale, Sivert Sørensen og Jens Sørensen Brænne, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Bent: Anne Nilsd. Brænne, Kirsti Bentsd. Wale, Sivert Sørensen Brænne, Bent Wale, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Maren Kirstine: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, John Andersen Vale, Jens Bentsen Vale, Jens Sørensen Brænne.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Sivert: Gunhild Kirstine Halvorsd. Brænne, Sina Lewsd. Brænne, Bernt Wale, John Andersen Wale, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Anne Maria: Asloug Maria Tronsd. Vale, Kari Gundersd. Brænne, Sivert Sørensen Brænne, John Andersen Wale, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Aaste Kirstine: Aaste Kirstine Jørgensd. Wale, Sina Lewsd. Bordstaae, Sivert Sørensen Brænne, Gunder Arvesen Wale, Jens Bentsen Bordstaae.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters John: Maria Bentsd. Wale, Kirsten Hansine Lewsd. Bordstaa, Sivert Brænne, John Bentsen Wale, Jens Bentsen Bordstaae.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Karen Berthine: Maria Bentsd. Wale, Marthe Lisabet Larsd. Lunde, John Bentsen Wale, Jens Bentsen Bordstaa, Søren Larsen Lunde.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Kirsti: Guro Larsd. Lunde, Marthe Elisabeth Larsd. Lunde, Even Thorstensen Lunde, Sivert Sørensen Brænne, Bent Larsen Lunde. 

Denne familien bodde først ca. 6 år på Brenne vestre. Deretter flytta de hit til Lunde rundt 1850. Alle barna ble døpt i Romnes kirke.
De flytta siden til Skien og drev et spisested i Hjellen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 656, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning af 3. Feb., Thinglæst 13. Juni 1865, hvorved et til Halvor Halvorsen Vaala solgt Skougstykke er skyldsat til 13 Skilling.
Se for denne andel Løbenr. 162d, pagine 814. Et Skougstykke."

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 4, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/16, Poteter 7 tnd.
3 Skougstykker. Tilhører Otto og Herman Løvenskiold.

 Kilder: Holla I (Ytterbøe)/ Wikipedia.
Sivert Larsen Lunde
.
"Han deltok ivrig i arbeiderrørsla og hadde en stor og folkelig veltalenhet og var meget brukt som faglig og politisk agitator. Han foretok mange reiser og stifta mange fagforeninger, særlig i Østfold. Han hadde ikke lett for å slå seg til ro noe sted og det hendte ikke så sjelden at han mistet arbeidet sitt for agitasjoneris skyld. Det var ikke gode kår for agitatorer den gang."
Ytterbøes kilde: "Fagorganisasjonen i Norge", side 155 (Gunnar Ousland).


John Larsen Lunde
.
"John, student, også kalt Kloke John, tilsatt i postvesenet i Oslo. Han var en av de første 1. mai - talere i Oslo.
1. mai - toget i 1886 gikk fra Tullinløkka til Olaf Ryes Plass og på vegen ble Wergelandsmonumentet bekransa, og det ble holdt en tale av student Lunde ved Krohgstøtta."

 


 
     Sivert Larsen Lunde (1853-1936).

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b for Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 657. Digitalarkivet.
En konkurs.
Eieren av løpenr. 162 av Lunde øvre, må ha gått konkurs forut for februar 1869. Da ble eiendommen solgt på auksjon til fem Sauherad-bønder etter en rekke med Eksekusjoner (utpantinger).
"Auctionsskøde til Ole Anundsen Hem, Bjørn Johnsen Bonkholt, John Andersen Juxe og Anders Andersen Juxe paa denne gaard for 1.200 Spd., dat. 24. Febr., tinglæst 2. Marts 1869." Disse eierne solgte i 1873 til P. M. Pettersen, (som tilegnet seg ganske mye skog i Valebø på den tiden.).
"Skjøde fra Anders Andersen Juxe, Bjørn Johnsen Bonkholt, John Andersen Juxe med curator (advokat) og Ellef Sigurdsen Hem som verge for Ole Anundsen Hem, til P. M. Petersen af Porsgrund paa denne Gaard for 1.845 Spd., dat. 8 Februar, medheftet Overformynderiets og Sorenskriverens samtykke til Salget, tinglæst 17. Februar 1873."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Mageskifteskiøde fra Petter Pettersen til Even Torstensen Lunde paa denne eiendom, dat. 1. Okt., tingl. 20. Okt. 1873."

Eier fra 1873: Even Torstensen Lunde. Se Lunde øvre(1).

Bonde, leilending
Lars Evensen Lunde fra Lunde øvre(1) f. 8/1-1849, s.a. Even Torstensen Lunde.
Bruker i 1873.

Lars E. Lunde var blitt enkemann og bodde her med sine 3 barn Sivert, Even og Guro i 1875.
Han ble siden skogsbestyrer for Løvenskiold og flytta til Ø. Usterud. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Husholderske her i 1875: Kristi Olsdatter f. 1847 i Sauherad.
Fattiglem i 1875: Ingeborg Olsdatter f. 1798 i Holla. Ugift, Forsørges af Fattigkassen.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 3 ungdyr, 5 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/8 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Even Torstensen Lunde til P. M. Petersen paa denne eiendom m.m. for 13.000 kr., dat. 14. Sept., thinglæst 5. Okt. 1882."

Eier 1882: P. M. Pettersen. Pettersen bodde i Porsgrunn og drev visstnok med sagbruksvirksomhet.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra P. M. Petersen til O. N. Wirgenæs for kr. 5.500, hvorhos kjøberen er givet Ret til at tage kvist, top og Avfald efter hugst i Aasene mod
Kværnhuskaas, dat. 30. April, tingl. 2 Mai 1891."

Eier 1891: Skogbestyrer O. N. Wirgenes.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 35

11 

162e 

Lunde øvre       

ditto

P.M. Petersen

0 - 4 - 8 

2 mark 14 øre

 35 5 161a ditto ditto Knud Gundersen 1 - 1 - 3 2 mark 81 øre

Gården ser ikke ut til å ha vært bebodd under folketellinga 1891. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 17. Sept., tingl. 27. Okt. 1891, hvorved et P. M. Petersen tilhørende Skovstykke er givet en skyld af 9 øre. Se gnr 35 bnr 14, side 887."
"Skjøde fra O. N. Wirgenæs til Tosten Halvorsen Holte for 5.250 kr., dat. 22. Aug. 1892, tingl. 7. Feb. 1894."


Bonde, selveier
Torsten Halvorsen Lunde fra Holtet i Sauherad f. 12/12-1835 på Nyhus i Nes, Sauherad d. 15/10-1895 på Lunde, s.a. Halvor Torstensen og Anne Torbjørnsdatter Nyhuus.
g.m. Gunhild Kirstine Leifsdatter fra Plassen av Ø. Sauar i Sauherad (50/2) f. 7/8-1837 d. 8/5-1920 på Lunde, d.a. lærer Leif Hansen Plassen og Gunhild Pedersdatter Brenne. Se Ø. Brenne(3).
1. Halvor Torstensen f. 1/9-1862 på Holte i Nes, Sauherad d. 1933 på Nordagutu. Bodde her til mora døde i 1920. Flyttet deretter til søstra på Nordagutu i Sauherad. Ugift.
2. Gunhild Torstensdatter f. 15/7-1864 på Holte g.m. Kristian Andersen Lunde. Se nedenfor.
3. Leif T. Holte f. 10/5-1867 på Holte d. 1938 i Seatle. Emigrerte til N. Amerika som ung. Han drev det godt som gullgraver både i Klondyke og Idaho.
4. Anne Holte f. 20/2-1870 på Holte g.m. Hans Aase. Bodde mange år på Nordagutu og forpakta en gård. Kjøpte senere Hegna i Sauherad.
5. Hans Torstensen Lunde f. 20/10-1873 på Holte. Se Lunde øvre(1)
-   f. 23/1-1879 på Brenne(3). Et dødfødt guttebarn.
Eier 1892.

Denne familien bodde tidligere på Holte i Nes sogn i Sauherad prestegjeld, hvor alle barna ble født.
Holte er gnr 100 i Sauherad. Se Sauherad (Kirkeby) bind 5.

De forpaktet en tid mot slutten av 1870-tallet Brenne(3). Kona fikk et dødfødt barn der i januar 1879.

Da Torsten Holte kjøpte gården i 1892 av Wirgenes, var det uten skauen. Denne solgte P. M. Pettersen til Løvenskiold - Fossum i 1896.
Men gjennom sin kone, fikk han jorda på den gamle nedlagte gården Lunde øvre(5) "Søgård-Lunde". Dette skjedde ifølge skiftet etter
Knud Gundersen Graver i 1894.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Bevilling for enke Gunhild Leifsdatter Lunde til at hensidde i uskiftet bo efter sin mand, gaardmand Torsten Halvorsen Lunde, tinglyst 7/4-1898."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 143a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thorsten Halvorsen Brennes(!) enke, Gunhild Leifsdatter Lunde, hensittende i uskiftet bo i hendhold til amtsbevilling av 13/7-1898, til
Kristian Andersen Lunde
for kr. 5000, med forbehold av ret til at bebo et værelse samt ret til nødvendig rom for en ko og en gris, dat. 1., tinglyst 15. august 1917."

Bonde, selveier
Nils Kristian Andersen Lunde fra N. Vale(7) f. 22/4-1869 på Vieren i Sandsvær (Efterløt sogn) d. 15/1-1966 på Lunde, s.a. Anders Olsen Hvale.
Forlovere: "Lars Evensen Lunde og Karl Borgersen Vala."
g. 3/9-1898 m. Gunhild Torstensdatter herfra f. 15/7-1864 på Holte i Sauherad d. 8/5-1947 på Lunde.
1. Torstein Lunde f. 27/6-1899. Se Kjendalen øvre.
2. Gunhild Kirstine Pernille Lunde f. 10/6-1900 g.m. Mathias K. Vale. Se N. Vale(16) "Mossejordet".
3. Anders Lunde f. 22/7-1904. Overtok gården.
4. Leif K. Lunde f. 28/3-1907 d. 31/3-1975. Bodde på Lunde. Ugift.
Eier 1917.

Odelssøksmål 1904.
Kristian A. Lunde bestemte seg for å gå til odelssøksmål for å få tilbake skogeiendommene med Milebånn. Milebånn hadde tidligere vært husmannsplass under Lunde øvre. Det gikk slik at skogen ble solgt til Løvenskiold-Fossum, og Milebånn ble brukt som havnegang til Lunde øvre fram til 1931. Milebånn ble da solgt til Halvor J. Spirdalen, som bygde nye hus der. Se Milebånn under Lunde øvre.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 35

11

Lunde øvre

ditto

Gunhild Leifsdatter

2 mark 05 øre 

Av denne matrikkelen kan vi se at jorda etter Søgård - Lunde var solgt igjen. Den var det nå H. Jørgensen Solberg på Lunde øvre(1) som eide.

Se gården under folketellinga 1910.

Bonde, selveier
Anders K. Lunde (Anders Lunde) herfra f. 22/7-1904 d. 25/1-1978.
g. 6/11-1926 m. Ingeborg Kåsine ("Imma Lunde") fra Bø i Telemark f. 22/1-1901 d. 28/2-1956, d.a. snekker Anders Olsen.
Forlovere: "G.br. Kristian Lunde og snekker Anders Olsen."
1. Gunhild Norma Lunde f. 18/3-1927 d. 28/2-1964 g.m. Thorvald Bratland f. 17/4-1913 d. 24/12-2003. Bodde i Vinje. Besteforeldre til artisten Ingebjørg Bratland (skrevet i 2015).
2. Ingerid Gerd Helene Lunde f. 1930 g.m. Johan M. Spirdalen. Se Valebø 774 "Fjellbu".
3. Aslaug Marie Lunde f. 7/4-1935 d. 2009 g.m. Olav Omland f. 4/4-1930. Bodde i butikken sin på toppen av Hanesbakken i Melum. Hadde hytte i Valebø. Se Valebø 754.
4. Kristian Gudmund Lunde f. 21/11-1937. Overtok gården.
Eier 1948.

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

35 

11

 Lunde øvre

Gunhild Leifsdatter(!) 

2 mark 05 øre 

 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (1953).
Skyldmark 3,92. 126 dekar dyrket jord (mold på leire). Våningshus bygd 1720(!), ombygd 1923 og 1949, uthus med fjøs og stall bygd 1923, bryggerhus bygd omkring 1890, vedskur, hønse- og grisehus bygd 1935. 2 hester, 10 kyr, 4 ungdyr, 4 griser, 70 høner.


Lunde øvre bnr. 11. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, kirketjener, selveier
Kristian Gudmund Lunde (Kristian Lunde) herfra f. 21/11-1937 d. 7/12-2014.
g. 1963 m. Aud Jorun Karlsen fra Siljan f. 1943, d.a. Karl Karlsen og Magnhild f. Karlsen.
1. Inger Lunde f. 1964.
2. Audun Lunde f. 1966. Bosatt i Hoppestadv. i Skien. Maskin-entrepenør. Aktiv blues-gitarist på fritiden.
3. Hege Lunde f. 1968.
Eier 1965.

Ekteskapet er oppløst. Aud Jorun Lunde er bosatt i Skien.
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården består av 92 dekar jord, 77 dekar skog og 6 dekar annet areal. Jorda er bortleid til korn- , potet- og noe grasdyrking. Gården er med på felles vanningsanlegg med flere andre gårder. Det ble slutt med melkekyr her i 1959. Den første traktoren kom i 1949, og i dag er det en traktor ei korntørke og et vanningsanlegg på eiendommen. I tunet står et våningshus fra 1973 og en låve fra 1924, som ble omgjort til avlspurke- og grisefjøs i 1965 og 1978.

Gården ble i 2015 solgt ut av slekta.
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Eikstul - Ekstul
Boplass under Lunde øvre(1). Opprinnelig gnr 35 - bnr 12.

Eikstul ble satt opp på 1880-tallet for å huse skogsarbeidere og deres familier. Til å begynne med ble beboerne kalt for husmenn, men senere
har både skogbetjenter og skogsarbeidere bodd her for kortere tid av gangen.

De senere åra har Eikstul vært en av de mange utleiestedene til Løvenskiold-Fossum.

Beliggenhet: I Lundeskauen, nord for Gardvanna.
Eier: Løvenskiold-Fossum.

Eikstul ble trolig oppført på 1880-tallet med stall til 2 hester. Hestene ble brukt i skogsarbeide.

Noen tror, pga navnet, at Eikstul har vært en gammel seter for gården Eik (Eek) i Ytre Valebø, men det stemmer nok ikke. Det renner en bekk i området som heter Eikstulbekken. Dette kan kanskje sette fantasien i sving om at "Eikstul må ha vært en svært gammel plass".
Dette er et gammelt skogsområde, som tidligere tilhørte gården Lunde øvre(1). I 1805 kjøpte Fossum jernverk (Løvenskiold) halvparten av denne skogen. Den andre halvparten gikk (kort fortalt) til bønder i Sauherad, som mange år senere (i 1896) solgte skogen til Løvenskiold-Fossum. G.S.

Skogsarbeider, husmann
Ellef Halvorsen Økter
fra Fredrikstad under Økter i Luksefjell f. 17/11-1852 i Holmene i Sauherad d. 3/2-1941, s.a. Halvor Jonsen.
Ellef Økter bodde på Ekstul i tiden 1880 - 1886.

Denne familien ble siden boende på Økterplassen, helt nord i Luksefjell. Se Økterplassen i Gjerpen.

Skogbetjent, landmåler, forpakter
Torkild Torkildsen Tangen
fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 2/10-1862 i Sauherad d. 29/3-1937, s.a. leilending Torkild Tangen.
g. 1/8-1886 m. Anne Olsdatter fra S. Sætret i Luksefjell f. 29/9-1861 d. 19/7-1945, d.a. leilending Ole Larsen Sætre.

Skogbetjent Torkild Torkildsen Tangen bodde her med sin familie fra han giftet seg i 1886 til rundt 1891.3 av hans barn ble født her.
De bodde deretter noen år på Bestul før de flytta til Dyrendal under Fossum (foto).

Skogsarbeider, husmann med jord
Anders Tidemandsen f. 27/1-1866 i Sandsvær, s.a. Tidemand Svendsen.
g. i Gjerpen 6/4-1890 m. Anne Ingebretsdatter fra Langangen under Fossum f. 21/11-1863 i Gjerpen, d.a. Ingebret Pedersen Langangen.
1. Theodor Ingebret Andersen f. 20/3-1890 på Langangen under Fossum i Gjerpen.
Bruker 1891.

Losjerende i 1891.
Ditlev Tidemandsen, "Broder af Husmanden, sysler med Hustellet", Ugift, f. 1875 i Sansvær.
Ole Ingebretsen Ekstul, Ugift, Privat Skovbetjent, f. 1862 i Gjerpen.

Se denne familien på Skifjellkåsa i Gjerpen.

Skogsarbeider, leielending
Johan Halvorsen
fra Landkjønnstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
Bruker ca. 1901.

Denne familien bodde her i tiden 1901 - 1904. To av deres barn ble født her. De flytta til Spirdalen under Lunde øvre rundt 1904.
Der bodde de til de kom til Hanseskås en gang etter 1924. Se Hansekås under Lunde øvre.

Se Eikstul under folketellinga 1900.
 

Å skrekk og gru. Kirkebøkene er fulle av hendelser, som lett kan sette fantasien i sving. G.S.
I 1901 bodde tjenestejenta Anne Larsdatter, fra Romperud i Sauherad, på Eikstul hos sin søster Mari Larsdatter. Anne var dagarbeider og arbeidet med det lille jordbruket som var på Eikstul. Hun fikk ei datter Anne her den 12/5-1901. Faren var en gift skogsarbeider, Halvor Olsen Hegna fra Rogholt i Sauherad. Han hadde borgerlig vielsesattest på at han hadde giftet seg 11/5-1901. Han var altså ganske nygift da lensmannen kom på døra og fortalte nyheten om at det var født ei lita jente på Eikstul og at han var faren.
Faddere for jenta Anne Halvorsdatter f. 12/5-1901: Leilending Johan Halvorsen Eikstul, G.br. Torsten Harlaug(?), Kone Kari Knudsdatter, Kone Mari Larsdatter.

 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Fjellskott
Husmannsplass under Lunde øvre. Aldri skyldsatt (aldri hatt eget bruksnr.)

Nedlagt boplass. Det er kun et litet jorde igjen av denne plassen. Se nordre kant i det gamle kartet.

Det var en tid 3 husmannsplasser plassert i dette området: Fjellskott, Hansekås og Spirdalen.

Hattemaker, husmann
Lars Knudsen f. ca. 1788.
g. i Holla 5/9-1819 m. Gunhild Halvorsdatter fra Valøya f. 6/6-1794 d. 13/4-1820. "Gunnil Halvorsd., Huusmandskone under Brenne, Hængt sig selv i Vildelse, 25 Aar, 10 mnd., 7 dage."
Forlovere: "Arve Wale og Peder Wale."
g2g i Melum 3/12-1820 m. Gunhild Maria Olsdatter "fra Brenne" f. ca. 1791, d.a. Ole NN.
Forlovere: "Peder Brenne og Ole Brenne."
1. Ingeborg f. 24/9-1819 under Brenne d. 21/11-1819 under Brenne.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Larsen f. 2/12-1823 i Fjellskott.
Bruker i 1823.

F.f. Huusmand Lars Knudsen under Brenne og Gunnil Halvorsdatters Ingebor: Kirsten Waløen, Berthe Halvorsd. Graver, Halvor Waløen, Jon A. Brenne, Helge Knudsen Wale.
F.f. Hattemager Lars Knudsen Fjeldskot og Gunnil Maria Olsdatters Ole: Marthe Lisbeth Brenne, Kari Halvorsd. Wale, Søren Brenne, Ole Sauklev og Ole Anundsen Wale.

Lars Knudsens første kone, Gunhild Halvorsdatter, var d.a. Halvor Pedersen Valøen.

Skogsarbeider, husmann
Ole Andersen.
g.m. Berthe Eriksdatter.
1. Anders Olsen f. 21/4-1835.
Bruker i 1835.

F.f. Huusmand Ole Andersen Fjeldskot og Berthe Eriksdatters Anders: Marthe Brenne, Anne Andersd. Brenne, Søren Brenne, Sivert Brenne, Cornelius Olsen Pladsen.

Skogsarbeider, husmann
Ole Tovsen
f. ca. 1770.
g.m. Kari Halvorsdatter f. ca. 1779.
1. Tov Olsen dpt. 10/7-1808 i Hedenstad kirke i Sandsvær. Født på "Knudsmyhra". På Vale i 1843.
2. Tore Olsdatter dpt. 19/1-1812 i Hedenstad kirke. Født på Meheia. I tjeneste på Brenne under konfirmasjonen i 1828.
3. Helge Olsdatter dpt. 29/9-1813 i Sandsvær.
4. Ole Olsen f. 9/2-1819 i Sauherad g. 26/6-1843 m. enke Kirsti Gulliksdatter. Se Opsal.
5. Ingeborg Olsdatter f. 29/4-1822 i Sauherad.
Bruker i 1843.

Denne familien flytta fra Sandsvær til Sauherad før 1823. Tov Olsen ble konfirmert i 1823, mens familien bodde på Holtan i Sauherad.
De flytta videre til Valebø i 1825. Det ser ikke ut til at de giftet seg i Sandsvær.

Kilde: Innflyttingslistene i Kirkeboka (Holla kirkebok 1815-1830).
Ole Towsen, 53 Aar og hustruen
Karen Halvorsdatter 44 Aar, med 5 Børn:
Tow Olsen 18 Aar.
Tora Olsdatter 15 Aar.
Helje Olsdatter 11 Aar.
Ole Olsen 7 Aar.
Ingebor Olsdatter 4 Aar.
Indflyttet 1825.

Ole Olsen herfra ble konfirmert i Holla kirke 1. okt. 1837 med adresse Lunde.
Han var nok i tjeneste der. Fødselsdato, fødested og foreldre var nevnt.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Hansekås - Hanseskås
Husmannsplass under Lunde øvre. Opprinnelig bnr 3.


Hanseskås med Ingerid Spirdalen f. Lunde. Foto: Gard Strøm 2/6-2014.

Bygningene er i god stand og plassen er i bruk som feriested (2015). De nåværende bygninger ble flyttet opp fra Spirdalen.
Eier: Løvenskiold - Fossum.

Skogsarbeider, husmann
Tollef Rasmussen
fra Eie i Holla dpt. 24/11-1754.
g. i Holla 11/10-1792 m. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) fra Borstad dpt. 4/12-1768, d.a. Ole Helgesen.
1. Ingeborg Tollefsdatter f. 23/12-1792 under Graver g. i Holla 19/4-1818 m. Saamund Olsen. Se Deila under Romnes.
2. Christen f. 1794 (ikke funnet døpt i Holla) bg. i Helgen 4/2-1794. "Christen Tollevsen Hansekaas 2 uger."
3. Ole Tollefsen f. 19/3-1795. Se Osdalen under Vale.
4. Rasmus Tollefsen f. 20/2-1798.
Bruker i 1794/ 95.

Tollef var i tjeneste på Borstad før han gifta seg med dattera der.

F.f. Tollev Rasmussens paa Graver og Maren Olsdatters Pigebarn Ingeborg: Peder Nielsen Hegnen, Gunder Rasmussen paa Wale, Ole Olsen Lunde, Inger Magnusdatter Spiredalen, Maren Sivertsdatter Hegnen.
F.f. Tollev Rasmussen Hansekaas og Maren Olsdatters Drengebarn Ole: Gregar Wale, Anders Andersen Verket, Sivert Gregarsen, Aasild Siversdatter Wale, Aaste Gregarsdatter Lunde.
F.f. Tollev Rasmussens i Wale-Bøjgden og Maren Olsdatters Drengebarn Rasmus: Tobias Jørgensen Galten, Anders Andersen Verket, Sivert Olsen Wale, Maren Siversdatter Hegnen, Kirsten Andersdatter Verket.

Under folketellinga 1801 (februar), bodde denne familien som husmannsfolk på en plass under Folkestad øvre i Bø prestegjeld.

Sivert Olsen bodde her sammen med sin mor, enka Ingeborg Sivertsdatter en tid (1799 og 1801). Se Borstad.
Han var sønn av Ole Helgesen Borstad og var da søster til Maren Olsdatter (ovenfor).
Bruker i 1799.

Ole Olsen f. ca. 1771 bg. i Romnes 20/6-1798. "Ole Olsen Hansekaas 27 aar."

Nils Olsen f. ca. 1785 bg. 3/11-1798. "Niels Olsen Hansekaas, druknede i Nord-Søen, 13 Aar 11 Uger 5 Dage."

Skogsarbeider, småbruker, leieboer
Lars Jacob Kristensen fra Nyhus.
g.m. enke Kirsti Augustiniusdatter fra Lunde.
Brukere rundt 1830.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge? f. 1844 i Sauherad.
g.m. Anne Thurine Johannesdatter (Anne Torine Johannesdatter) fra Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.

Denne familien bodde her i tiden ca. 1883 - ca. 1888.
I 1890 hadde de flytta til naboplassen Spirdalen.

Skogsarbeider, småbruker, leileboer
Hans Torjusen f. ca. 1859 i Solum.
g.m. Helene Nilsdatter f. ca. 1857 i Solum.
1. Nils Hansen f. ca. 1879. Midlertidig fraværende. Paa Odden i Solum.
2. Thomas Hansen f. 1882 i Solum.
3. Olette Marie Hansdatter f. 1887 i Solum.
4. Hanna Helene Hansdatter f. 19/10-1889 på Sjåvid under Brenne.
Bruker i 1891.


Det gamle huset i Hanseskås, som i sin tid ble flytta fra Spirdalen og hit. Foto: Gard Strøm 2/6-2014.

Skogsarbeider, småbruker, leieboer
Johan Halvorsen Spirdalen
fra Landkjønnstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
1. Lars Johansen f. 2/4-1897 på Ådalen under Låvell i Sauherad g.m. Inga Piperud, Lunde. Han var ansatt i NSB.
2. Halvor Spirdalen f. 20/5-1899 på Dale i Sauherad. Se Milebånn.
3. Johanne Spirdalen f. 5/6-1901 på Eikstul g.m. Ole Antonsen i Gjerpen.
4. Anders Johansen Solstad f. 5/4-1903 på Eikstul. Se Valebø 776.
5. Anne Marie Spirdalen f. 23/1-1905 i Spirdalen d. 24/6-1993 i Landsmarka i Lunde g.m. Karl Tyri f. 1/4-1902 d. 9/3-1989. Bodde i Landsmarka i Lunde i Telemark.
6. Johan J. Spirdalen f. 16/2-1907 i Spirdalen. Se nedenfor.
7. Torkild Johansen f. 17/9-1909 i Spirdalen. Se Dalekåsa.
Bruker etter okt. 1924.

Da deres første barn Lars ble døpt i kirken var de ikke gift enda. Da ble det ofte litt mer skriverier i kirkeboka:
"Lars f. 2/4-1897. Foreldre: Tjenstepige Mari Larsdatter Aadalen f. 1868, der opgav som Barnefader Ungkarl, Dag-jordarbeider Johan Halvorsen Langtjønstulen f. 1877.
Foreldrenes Bopel: Hun: Aadalen under Laavald. Han: Langtjønstulen." Fadderne til deres barn er nevnt nedenfor.

F.f. Lars f. 2/4-1897 på Ådalen under Lovel: G.br. Jon Halvorsen Dale og Hustru Ingeborg Larsd., Husmand Daniel Olsen Aadalen og Hustru Anne Torgersdatter. Se gul ramme ovenfor.
F.f. Dagjordarbeider Johan Halvorsen Dale og Mari Larsdatters Halvor: G.br. Julius Nilsen Vibeto(?), Husmands Søn Torjus Danielsen Olsdalen, Kone Ingeborg Larsd. Spirdalen i Holden, Barnets Moder.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Eikstul og Hustru Mari Larsdatters Johanne: Leilænding Jon Halvorsen Spirdalen og Hustru Ingeborg Larsd., G.br. Johan A. "Skjeiet"(?) og Hustru Kari Hansd. af Saude Sogn.
F.f. Dagarbeider John Halvorsen Ekstul og Mari Larsdatters Anders: Kone Gunild Torstensd. Lunde, Pige Ingeborg Johnsdatter Lunde, Husmand John Halvorsen Spiredalen, Kristian Andersen Lunde, Lars Andersen Vale.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Spiredalen og Hustru Mari Larsdatters Anne Marie: Kone Gunhild Torstensen Lunde, Pige Ingeborg Johnsen Dalen, Leilænding John Olsen Dalen, Barnets Fader, Ungk. John Johnsen Dalen.
F.f. G.br.(!) Johan Halvorsen(!) Spiredalen og Hustru Mari Halvorsdatters(!) Johan: Kone Mari Halvorsen Spiredalen, Pige Ingeborg Tronsen Dalekaasa, ungkarl Gustav Gustavsen Dalekaasa, G.br. Nils Johnsen Sauklev.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Spiredalen og Hustru Mari Larsdatters Torkel: Barnets Mor, Pige Ingeborg Tronsd. Dalekaasa, Leilænding Jon Halvorsen Tjendalen, Arbeider Gustav Gustavsen Dalekaasa.

Som de fleste skogsarbeidere i gamle dager, flytta familiene ofte fra plass til plass. Denne familien kom fra Sauherad rundt 1900 og
bodde først på Løvenskiolds plass Eikstul under Lunde øvre. I 1904 kom de til Spirdalen, også under Lunde nedre. Der bodde familien i
flere år. Bygningene i Spirdalen ble tatt ned og flytta hit en gang etter 1924.

De fleste faste skogsarbeidere hadde jord så de kunne fø ei ku og et par sauer. De fleste hadde nok også noen høner på tunet. Mange ble
pålagt å ha hest til bruk i skauen. Da måtte de også dyrke gress å ha på låven til vinterfòr. I tillegg var det ikke uvanlig med lauvsanking.


Mari og Johan Spirdalen ca. 1955. Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Kilde: Kirkeboka.
Før de giftet seg hadde Johan vært jordarbeider på Dale i Sauherad og bodde der. Det var også nevnt, i kirkeboka ved vielsen, at hun da bodde hjemme på Romperud. Som nygifte bodde de først i Eikstul i Lundeskauen og var der i 5 år. Deretter kom de til Spirdalen rundt 1904. Vi kan se av folketellinga 1900 (31. des.) at de da igjen bodde på Eikstul. I følge folketellinga 1910 (31. des.) bodde de i Spirdalen. Det var først noen år senere de kom til Hanseskås.

TIPS!
Folketellinger er ikke feilfrie, så personer kan ha blitt ført opp på feil sted. Dato og årstall i folketellinger er ofte feil. Personer kan også være ført opp med feil fødested. Derfor dobbeltsjekker jeg alltid med kirkeboka for å være sikker på at både fødselsdato og fødested stemmer. G.S.


Mari Spirdalen ca. 88 år, på tunet i Hanseskås ca. 1955. Bryggerhuset bak.
Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Skogsarbeider, leieboer
Johan J. Spirdalen
herfra f. 16/2-1907 i Spirdalen d. 25/9-1975 i Hanseskås.
g. 1932 m. Ingeborg Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 20/12-1911 på Moane d. 3/10-1998 i Skien, d.a. Karl Gundersen.
1. Jenny Marie Spirdalen f. 1933 g.m. Arild J. Kolstad f. 5/6-1930 d. 27/9-1997. Jenny Kolstad er i 2015 bosatt i Siljan.
2. Kåre Magne Spirdalen (Kåre Spirdalen) f. 1941. Se Valebø 272 i Ytre Valebø.
Bruker fra rundt 1954.

Enka Ingeborg Spirdalen ville ikke bo alene i Hanseskås, så hun flytta til Skien i 1975.

Dette var den siste familien som bodde fast her. Siden har plassen vært utleid til feriested.


Et sommerlig søndagbesøk på Hanseskås på 1950-tallet.
Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Leier
Kåre Spirdalen (Kåre Magne Spirdalen) herfra, overtok leieavtalen etter sin far i 1963 og har Hanseskås fremdeles (2016).
Se Valebø 272 i Ytre Valebø.

Eier: Løvenskiold - Fossum.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Kværnhuskåsa - Kvernkåsa
Husmannsplass under Lunde øvre.

Nedlagt for mange år siden.

Tømmermann, husmann med jord
Johannes Johnsen fra Hegna under Graver f. 6/8-1820 under Lindem i Sauherad d. 15/9-1870 på Kvernhuskåsa. "Johannes Johnsen Qværnkaasen, 51 Aar, Tæring.", s.a. John Johannesen.
g. i Holla 24/3-1845 m. Maria Saamundsdatter fra Deila under Romnes øvre i Holla f. 1/2-1819 d. 31/3-1886 på Orekåsa under Vala av tæring, d.a. Saamund Olsen Deila og Ingeborg Tollevsdatter.
Forlovere: "Gunder Arvesen Wale og Tow Olsen Wale."
1. John Johannesen f. 4/6-1845 på Vale.
2. Gunhild Torine Johannesdatter f. 9/12-1847 på Solberg-kåsa ("Stampekåsa") g. i Holla 7/5-1875 m. Ole Andersen fra Kåsa i Jondalen, Buskerud f. 26/2-1848, s.a. Anders Gulbrandsen Kaasa.
3. Ole Johannesen f. 16/8-1850 på Deila under Romnes øvre. Se Orekåsa under Vala.
4. Ingeborg Johannesdatter f. 22/11-1853 i Milebånn.
5. Gunder Johannesen f. 1/9-1856.
6. Johannes Johannesen f. 1/6-1859. Bodde hjemme og hjalp mora med plassen i 1875.
7. Johanne Maria Johannesdatter f. 9/5-1862 g.m. enkemann Halvor Kittilsen. Se Orekåsa under Vala.
Bruker i 1865.

F.f. Inderste Johannes Johnsen Wale og Maria Saamundsdatters John: Thone Saamundsd. Saugbruget, Anne Kirstine Gundersd. Wale, Niels Andersen Senior, Gunder Arvesen Wale, John Bentsen Wale.
F.f. Ind. Johannes Johnsen Solbær-kaasen og Maria Saamundsdatters Gunnild Torine: Thone Saamundsd. Saugbruget, Gunnild Pedersd. Glaholt, John Johannesen Milebund, Saamund Olsen Deelen, Tollef Pedersen Glaholt.
F.f. Inderste Johannes Johnsen Deelen (Deila) og Maria Saamundsdatters Ole: Thone Saamundsd. Saugbruget, Oline Saamundsd. Delen, Peder Pedersen Senior, Saamund Deelen, Peder Halvorsen Øgaarden.
F.f. Johannes Johannessen(!) Milebund og Maria Saamundsdatters Ingebor: Anne Saamundsd. Hoxodde, Maria Torgrimsd. Lunde, Halvor Gundersen Hoxodde, Even Lunde, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Huusmand Johannes Johnsen Qværnkaasen og Maria Saamundsdatters Gunder: Torbjør Kjøstolsd. Milebund, Gunnild Johnsd. ditto, John Johannesen ditto, Rollef Jørgensen Opsahl, Halvor Helgesen Qværnkaasen.
F.f. Johannes Johnsen Qværndalskaasen og Maria Saamundsdatters Johannes: Karen Jørgensd. Galten, Asloug Johnsd. Milebund, Ole Andersen Brænne, John Bentsen Wale, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Huusm. Johannes Johnsen Qværndalskaasen og Maria Saamundsdatters Johanne Maria: Guro Evensd. Kaasa, Marthine Sivertsd. Brænne, Even Torstensen Lunde, John Gundersen Kaasa, John Johannesen Qværndalskaasa.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Sønnen Ole Johannesen med familie bodde her som inderster her under folketellinga 1875.
Inderst = En som er bosatt på gården/ plassen, men som har sin egen husholdning.

Siden overtok han trolig festet på Kvernhuskåsa da hans far døde i 1870.

Arbeider, leilending
Ole Johannesen
herfra f. 16/8-1850 på Deila under Romnes øvre d. 14/3-1899 på Orekåsa, s.a. arbeider Johannes Johnsen.
g. i Solum kirke 13/10-1872 m. Margith Olsdatter fra Sauherad f. 29/6-1855, d.a. Ole Larsen.
Maria Olsdatter f. ca. 1846
1. Inger Maria Olsdatter f. 23/10-1872 i Kvernhuskåsa.
2. Johannes Olsen f. 22/10-1874 i Solum Præstegjeld, døpt 1/1-1875 i Solum. Konfirmert i Holla 1889.
3. Ole Olsen f. 5/8-1876 i Kvernhuskåsa.
4. Ingeborg f. 29/9-1878 i Kvernhuskåsa.
5. Maren Kirstine Olsdatter f. 14/12-1880 på Kvernhuskåsa.
6. Johan Olsen f. 11/3-1883.
7. Halvor Olsen f. 27/3-1885.
8. Olava Marie Olsdatter f. 30/3-1887 på Kværnhuskåsa.
Bruker 1870.

F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Margitte Olsdatters Inger Maria: Gunnild Jensd. Sauklev, Gunnild Torine Johannesd. Jelseth, Tron Hansen Sauklev, Halvor Olsen Lunde, Gunder Johannesen Qværnkaasen.
F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Mari Olsdatters Ole: Barnets Moder, Anne Sivertsd. Moene, Ole Sivertsen Moene, Christen Jensen Dalen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Marie Olsdatters Ingeborg: Gunnild Johnsd. Sauklev, Johanne M. Johannesd. Galten, Tron Hansen Sauklev, Gunder Johannesen Galten og Barnets Fader.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Maren Olsdatters Maren Kirstine: Kirsti Ellefsd. Kjendalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Torsten Evensen Lunde, Provst Ellefsen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Johan:  Kirsti Ellefsd. Dalen, Anne Olsd. Moene, Christen Jensen Dalen, Gullik Gulliksen Sjaavid, Johannes Johannesen Qværnhuskaasen.
F.f. Leilænding Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Halvor: Gunhild Johnsd. Sauklev, Anne Clausd. Sjaavidt, Gullik Gulliksen, Thor Hansen Sauklev, Anders Andersen Valadalen.
F.f. Arbeider Ole Johannesen Kværnhuskaasa og Marie Olsdatters Olava Marie: Gunhild Johnsd. Sauklev, Guro Larsd. Brænne, Thron Hansen Sauklev, Hans Tronsen Lunde og Jens Clausen Sjaavid.

Ole Johannesen var sønn av Johannes Johnsen Kvernhuskåsa, husmannsplass under Lunde øvre.
Da sønnen Johannes ble konfirmert 6/10-1889, bodde han på Graver. Han var trolig i tjeneste der.

Under folketellinga 1891 bodde Ole Johannesen med familie i Milebånn.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Marie Saamundsdatter): 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (2 sauer).
Kreaturhold (Ole Johannessen): 1 Faar.
Udsæd: Byg 1/8 tnd., Havre 1/4 tnd., poteter 1 tnd.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Milebånn
Gammel husmannsplass under Lunde øvre. Gnr. 35 - bnr. 16.

Adresse i dag: Brennev. 46, 3721 Skien.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen fra Bø i Telemark f. ca. 1771.
g. i Sauherad 3/10-1797 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde" dpt. 14/5-1775, d.a. Torgrim Olsen.
Bruker ca. 1805 - ca. 1810.

Denne familien flytta videre til Killingkåven under Solberg før 1812.

Skogsarbeider, husmann
Hans Anundsen
fra Lunde øvre(5) "Søgard Lunde" f. 31/3-1803, s.a. Anund Olsen Lunde.
g. i Holla 28/12-1832 m. Karen Kittilsdatter fra Lunde nedre(3) f. 22/11-1812, d.a. Kittil Andersen Lunde.
1. Anund f. 12/9-1833 på Lunde.
2. Anund Hansen f. 30/10-1835.
3. Anne f. 24/5-1838.
4. Anne Maria Hansdatter f. 26/12-1840.
Bruker 1834.

F.f. Huusmand Hans Anundsen Lunde og Karen Kittilsdatters Anund: Aaste Anundsdatter Dalen, Maria Kittilsd. Lunde, Kittil Lunde, Anund Lunde.
F.f. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsdatters Anund: Kari Halvorsd. Lunde, Marie Kittilsd. Lunde, Kittil Andersen og Ole Andersen Lunde, Anders Kittilsen Lunde.
F.f. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsdatters Anne: Ronnoug Jørgensd. Sauklev, Maria Kittilsd. Brænne, Ole Anundsen Lunde, Anders Kittilsen Dalen, Niels Nielsen Dalen Hoxodde.
F.f. Gaardmand Hans Anundsen Milebund og Kari Kittilsdatters Anne Maria: Marthe L. Jensd. Brænne,

Denne familien emigrerte til Heart Prairie, Wisconsin våren 1843.

Under folketellinga 1865 var Milebånn eid av Jens Bentsen Borstad.

Skogsarbeider, husmann med jord
John Johannessen fra Skrabek under Nyhus i Sauherad dpt. 25/9-1791 d. før februar 1889, s.a. Johannes Evensen og Else Jonsdatter.
g1g i Sauherad 28/7-1812 m. Gunhild Halvorsdatter fra Jernes i Sauherad f. ca. 1795 d. 4/1-1832 på Kåsa under Jernes i Sauherad, 37 år gml.
Forlovere: "
Gunder Jernæs, Halvor Halvorsen."
g1g i Sauherad 10/7-1834 m. Torbjørg Kjøstolsdatter fra Nes i Sauherad dpt. 4/11-1807 d. 2/2-1889 i Saukleiv, d.a. Kjøstolf Halvorsen og Mari Hansdatter.
Bruker i 1865 og i 1875.

Fra 1840-tallet bodde denne familien på Hegna under Graver. Senere bodde de i Kværnhuskåsa under Lunde øvre.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 3/16 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Faar (2 sauer).
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge? f. 1843 i Sauherad.
g.m. Anne Thurine Johannesdatter (Anne Torine Johannesdatter) fra Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.
Bruker i 1881.

Denne familien kom siden til Spirdalen under Lund øvre. Se der.

Ole Johannesen fra Kvernhuskåsa bodde her under folketellinga 1891.

Husmann
Torvald Andersen f. ca.
g.m. NN
1. Anne f. 11/6-1886 i Sauherad d. 20/9-1886 i Milebånn.
Bruker 1886.

Anne Johannesdatter Milebund f. 1829 d. 19/3-1893 på Ødegården i Holla. Gift og dissenter.

Skogsarbeider
Halvor Spirdalen fra Hansekås under Lunde øvre f. 20/5-1899 på Dale i Sauherad d. 28/3-1995, s.a. Johan Halvorsen Spirdalen.
g.m. Aagot Helene Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 2/5-1910 d. 22/9-1993, d.a. Karl G. Steinsholt.
1. Johan Martinius Spirdalen (Johan Spirdalen) f. 19/7-1932. Se Valebø 774 "Fjellbu".
Eier ca. 1930.

Johan var enebarn.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Spirdalen - Husmannsplass
Nedlagt for mange år siden som gårdsbruk. Opprinnelig skyldsatt som bnr 7.

Det er siden satt opp ei hytte her med adresse: Valebø 568, 3721 Skien.

For å komme hit, må man kjøre inn, gjennom bomvei, til Dalekjenn og forbi plassene Kjenndalen og Dalekås.
Enda lenger nordover og under den store jernbanebrua.
Noen få hundre meter til, så kommer man fram til ei rød hytte på venstre side, som ligger ved et jorde. Der lå Spirdalen.
Hanseskås ligger like nord-øst for Spirdalen. Se nyere kart nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen Spiredalen/ Langeland
g.m. NN
1. Ole Halvorsen Spiredalen f. 28/12-1803. Se Vale(12) Usterud.
Brukere i 1803?

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge? f. 1844 i Sauherad.
g.m. Anne Thurine Johannesdatter (Anne Torine Johannesdatter) fra Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.
1. Anne Halvorsdatter f. 18/4-1877 i Kåsa under Hestehag i Nes, Sauherad.
2. Ole Halvorsen f. 13/4-1881 i Milebånn under Lunde øvre i Holla.
3. Johan Halvorsen f. 16/8-1884 i Hanseskås. "Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingebor .......(Tveten?).
4. Hanna Halvorsdatter f. 29/1-1887 i Hanseskås. Hjemmedøbt 12. April af Halvor Halvorsen Lunde.
5. Alma Kristine f. 1889 i Spirdalen d. 23/12-1889 i Spirdalen.
6. Gunhild Kristine Halvorsdatter f. 7/11-1890 i Spirdalen.
Bruker i 1891.

F.f. Tjener i Holden, Halvor Olsen Berge og Hustru Anne Torine Johannesdatters Anne: Anne Olsd. Holten, Ingeborg Kitilsd. Kaasa, Torgrim Anundsen Kaasa, Tollef Gundersen Holten, Halvor Torstensen Ekrene.
F.f. Husmand Halvor Olsen Milebund og Anne Thorine Johannesdatters Ole: Gunnild Leifsd. Brænne, Ingebor Sivertsd. Moene, Torsten Halvorsen Brænne, Ole Johannesen Lunde, Gunder Knutsen Graver.
F.f. Husmand Halvor Olsen Hanseskaas og Hustru Anne Johannesdatters Johan: Ingebor Corneliusd. Pladsen, Anne Clausd. Sjaavidt, Gunder Halvorsen Pladsen, Ole Olsen Spirdalen, Nils Gundersen Dolvigkaasen.
F.f. Halvor Olsen Hansekaas og Hustru Anne Johnsdatters(!) Hanna: Gunnild Leifsd. Brænne, Gunhild Eriksd. Næset, Thorsten Halvorsen Brænne, Ole Sivertsen Moane og Jens Klausen Sjaavid.
F.f. Husmand Halvor Olsen Spirdalen og Anne Torine Johannesdatters Gunhild Kristine: Kirsti Ellefsd. Brænne, Guro Larsd. Brænne, Kristen Jensen Brænne, Jens Halvorsen Hanseskaas og Anders Sigurdsen Dalen.

Da Anne Thurine Johannesdatter ble døpt i Nes kirke i Sauherad var følgende nevnt:
"Anne Thurine f. 11/7-1854, døpt 31/7. Foreldre: Pige Kirsti Thofsdatter Braaskindsrud angav Fader Johannes Andersen Venstøb af Gjerpen. Hendes 1ste Leiermaal."


Halvor Olsen tjente i Holla allerede i 1877, da datteren Anne ble født. Han ble da skrevet for Halvor Olsen Berge.
Denne familien kom først til Milebånn i Valebø og bodde der 2-3 år. Til Hanseskås kom de ca. 1884. Der bodde de
til de kom til Spirdalen omkring 1890.
 
Av folketellinga 1891, kan vi se at både Halvor Olsen og kona ble delvis forsørget av "fattigkassen".
Det var den tidens sosialhjelp og den var ikke stor.

Skogsarbeider, leilending
John Halvorsen fra Dale i Sauherad f. 4/4-1869.
Bruker fra våren 1900.

Se Folketellinga for Spirdalen i 1900.

Denne familien bodde i Spirdalen til familien Johan Halvorsen Spirdalen kom hit rundt 1904.
Se Kjendalen øvre under Lunde nedre.

Skogsarbeider, leieboer
Johan Halvorsen Spirdalen
fra Landkjønnstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
Bruker ca. 1904. Se Hansekås.

Husene her ble i Johan Spirdalens tid tatt ned (etter 1924) og satt opp igjen i Hanseskås. Se Hansekås.
Siden har det ikke vært bosetning i Spirdalen.

Spirdalen har siden bl.a. vært benyttet til speiderhytte.

Tilhører Løvenskiold-Fossum.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Hustomter
Utskilt fra gnr 335 Lunde øvre.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 24 - Vestli
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1936.
335/28.


Vestli. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 24, 3721 Skien.

Beliggenhet: Lundebakken.

Hvalfanger, skogsarbeider, sagbruksarbeider, vedhugger
Bent Larsen fra Mastdalen under Geitebua f. 21/1-1887 i Mastdalen d. 8/2-1972 på Hoppestad i Skien, leilending og skogsarbeider Lars Bentsen
g.m. enke og sykepleier Olga Andersen f. Myre fra Flå i Hallingdal f. 8/7-1903 d. 25/12-1982, d.a. Nils Olsson Myre og Ingeborg Hansdatter.
1. Bjarne Larsen f. 1943 g.m. Bjørg Dahl fra Hvalen på Skjelsvik i Eidanger. Bosatt i Brånanveien ved Skjelsvik/ Løvsjø i Porsgrunn kommune.
Eier 1936.

Han solgte eiendommen i 1944 og flytta til hus på Hoppestad i Gjerpen. Se Hoppestadv. 373.


Rundt 1945: Olga Larsen med sin sønn Willy Alfred Andersen og Bent Larsen med deres sønn Bjarne. Foto utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Fra TA januar 1972. Utlånt av Bjarne Larsen i 2014.


Magnus O. Brenne
fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 11/7-1899 på Moane d. 28/6-1963, s.a. Ole Sivertsen Moane.
Eier 1944.

Magnus Brenne var også eier av halvparten av skogen Mogekjennliane i Sauherad, som han hadde overtatt etter faren.

Johan Arthur K. Brenne (Arthur Brenne) fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 1931, s.a. Kristen O. Brenne.
Eier 1965.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 25 - Lundevang
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1932.
335/25.


Lundevang. Foto: Gard Strøm 19.9.2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 25, 3721 Skien.

Beliggenhet: Lundebakken.

Veivokter
Torgrim Larsen fra Mastdalen under Geitebua f. 22/9-1892 d. 12/11-1983 i Sandnes, s.a. Lars Bentsen Mastdalen
g.m. Kjersti Eivindsdatter Lia fra Lunde i Telemark f. 29/7-1887 d. 15/10-1977 i Sandnes.
1. Helga Lovise Larsen g.m. Erik Schmieglt. Bodde i Tyskland
2. Ellen Torborg Larsen f. 7/10-1927 g.m. Martin Espedal fra Sandnes.
3. Tora Kristine Larsen (Tora Larsen) f. 10/12-1930 d. 6/2-1988. Trolig ugift.
Eier 1932.

Denne familien flytta til Sandnes i Rogaland. Mor, far og Tora er gravlagt på Høyland gravplass i Sandnes.

Olaf Marinius Jensen (Olaf Jensen) f. 5/8-1906 d. 16/2-1978 på Rødnes i Marker.
g.m. Esther Kristine Røn f. 23/11-1906 d. 12/2-1981 på Rødenes i Marker.
1. Jan Harry Jensen f. 1942.
Eier 1967.

Huset ble stående tomt i mange år og fikk etter hvert store vannskader. Ny eier i 2015, som  steller i stand huset.
Huset blir som nytt igjen!


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 42 - Lundal
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1932.
335/26.


Lundal. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 42, 3721 Skien.

Anleggsarbeider
John K. Lunde
fra Brenne(11) "Heiajordet"  f. 28/4-1882 i Kjendalen d. 11/10-1973, s.a. Christen Jensen Brenne/ Lunde. Se også Lunde øvre(1).
g. hos byfogden i Skien 5/8-1914 m. Tone Halvorsdatter fra Rindene under Dale (gnr 10) i Sauherad f. 18/2-1894 d. 2/1-1974, d.a. Halvor Gjermundsen fra Åmotsdal, Seljord og Tarand Halvorsdatter.
Forlovere: "G.br. Halvor Halvorsen Rinderne, ditto John Olsen Hegna."
1. Kristine Lunde f. 15/10-1914 på Brenne g.m. Jørgen O. Lunde. Se Osdalen under Vale.
2. Kristoffer f. 4/4-1916 på Brenne d. 17/4-1916 på Brenne. Hjemmedøpt av Lærer Norheim.
3. (?Kristoffer Lunde f. 12/4-1917 d. 6/12-1966?). Gravlagt i Valebø.
4. Hilmar f. 24/12-1918 på Lunde øvre d. 24/10-1919 hjemme.
5. Thordis Lunde f. 31/12-1920 på Lunde øvre g.m. Kittil G. Graver. Se Brenne(7) "Nordistu".
6. Hilda Lunde f. 22/4-1923 på Lunde øvre.
7. Henry Lunde f. 4/4-1925 d. 12/5-1980 g.m. Hildur Ella Jebsen f. 1930. Bodde på Bøle i Gjerpen.
8. Jenny Lunde.
9. Georg Lunde f. 13/12-1930. Se Steinbakken under Brenne.
Eier 1932.

F.f. Anlægsarbeider Jon Kristensen og Hustru Tone Halvorsdatters Kristine paa Brenne: Gbr. Kristen Brenne, Gbr. Kristian Lunde og Hustru Gunild Lunde, Pige Inger Olsen.
F.f. Arbeider Jon Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Kristoffer paa Brenne: Vidner til Hjemmedaaben var Forældrene og Ane Sivertsen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Hilmar: Gunhild Lunde, Gundhild Fjeldstad, Kristian O. Lunde, Kristen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Tordis: Gunhild Lunde, Gunhild Fjeldstad, Kristian Lunde, Kristen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Hilda: Kari Vale, Gunhild Lunde, faren, Torsten Lunde.

Tone Halvorsdatter var i tjeneste hos John Jørgensen Lunde på Lunde nedre(1) under folketellinga 1910.
Folketellinga 1910 forteller at Tone var født i Holla. Det er feil. Hun er født på plassen Rindene under Dale
i Sauherad. Hennes familie flytta i 1902 fra Rindene til Ådalen under Låvell.

Ved en unummerert vielse i Holla kirkebok 1914, står det at de ble viet av byfogden i Skien, p.g.a. at brudgommen var utmeldt av Statskirken.
Jeg finner dem ikke i kirkebøkene til "østlendingene" (DELK).

Eiendommen er på ca. 2 mål.

NN Hauge fra Nordagutu f. d. ca. 1974.
g.m. Ragnhild Hauge.
Eier i 1974.

Denne familien brukte huset til fritidsbolig. De bodde i Asker. Det var enka som solgte eiendommen til Halvard Lunde i 1995.

Pensjonist etter mange år i SKK (Skagerak), lokalhistoriker
Hallvard Lunde
fra Lunde nedre(1) f. 1950, s.a. Wessel Lunde.
Eier 1995.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 754 - Hyttetomt
Utskilt fra Lunde øvre(11) etter 1950.
335/30.


Valebø 754. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.

Anders K. Lunde på Lunde øvre(11) ga ei hyttetomt til sin datter Aslaug Marie Omland g.m. Olav Omland på 1960- tallet.
De bygde ei hytte her som de benyttet jevnlig. De bodde i Hollav. 88 i Melum. Der drev de butikk i mange år, mens de bodde i
andre etasje. Hollav. 88 ligger på toppen av Hanesbakken.

Familien Kvale-Engstad eier hytta i 2015.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 758 - Lundeli
Utskilt fra Lunde øvre(11) i 1933.
35/27.


Lundeli. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.

Adresse i dag: Valebø 758, 3721 Skien.

Lærer, ordfører, kirkesanger
Knut Dukane fra Fjone i Nissedal, Telemark f. 4/4-1899 d. , s.a. Olav Dukane og hustru Anne.
g. m. lærer Christence Opheim fra Ulefoss (Heisholt) f. 27/9-1905 d. 7/2-1998, d.a. fylkesgartner Nils Osmundsen Opheim og Hanna Gurine Johnsen.
1. Olav Dukane (lærer, rektor) f. 17/1-1933 g.m. Mary Gunhilde Dyrkoll fra Venstøphøgda 13 i Gjerpen f. 1931. Bosatt i Tiurv. 32 på Gulset.
2. Ragnhild Dukane "Vesla" (Ragnhild Barland) f. 29/9-1934 d. 27/11-2015 g.m. lærer Knut Barland. Hun har bl.a. vært stortingspolitiker. Bosatt i Håvundv. 71 i Skien.
Eier 1933.

Det første huset brant ned etter kort tid. Nytt hus ble straks oppført på samme sted.

Fru Dukane er gravlagt på Kronborg nye gravplass i Nome. Han er gravlagt på Fjone i Nissedal.

Kilde: Ytterbøe.
"Lærer Knut Dukane kjøpte tomt - omlag 5,5 mål - av Kristian Lunde i 1933 og bygde heimen sin der. Han fikk ei vakker utsikt over Valebø og utover Norsjø. Omlag 2 dekar er planta til med prydbusker og frukttre. Hagen ligger lunt og varmt under Lundeåsen og har gitt årsikker avling av aprikoser. "
Foto: Skannet fra Holla II side 378. Repro: G.S.

 

 

 

 

 

Kilde: Holla II (Ytterbøe), side 378.
Knut Dukane.
Agronomseksamen i Vrådal 1919. Eksamen Notodden lærerskole 1921. Lærer ved framhaldsskulen i Nissedal 1921 - 1922. Lærer ved Byholt i Gjerstad 1922 - 1924.
Framhaldsskulen i Kviteseid 1924 - 1930. Fredvang i Lofoten 1930 - 1931. Fortsettelsesskolen i Holla 1931 - 1932, tilsatt i Valebø krets 28/7-1932.
Han ble tidlig formann i Nissedal ungdomslag. Han var styremedlem i Telemark ungdomslag fra 1924-1928 og formann der 1928 - 1929. Formann i "Flakstad lærarlag" 1930-1931. Formann i vestre Nissedal arbeiderlag 1925-1927. Ordfører i Holla 1938-1945, men ble avsatt av nazistene i okupasjonstiden. Knut Dukane ble våren 1942 arrestert av det norske politi(!), og sammen med hundrevis av våre lærere, overlevert til tyskerne. De ble ført til Kirkenes i Finnmark, hvor de ble satt til tvangsarbeide i 6 måneder. Etter hjemkomsten om høsten, ble Dukane suspandert fra sin lærerstilling i Valebø og barna her ble uten skolegang i rundt 2 år. Nazimyndighetene tilsatte ham som skoleinspektør i Brevik , senere som lærer ved Skotfoss, men ingen av disse postene ble mottatt. Dermed fulgte det (som straff) arbeidstjeneste i Trøndelag, men han slapp unna ved hjelp av en lege-erklæring på at han var for syk. I mars 1944 fikk han ordre om å melde seg for Vinjes ordfører og deretter overta en lærerpost der. Dette ble forhindret av doktor Harald Krohn, skoleformannen Winsents Bø og skoledirektøren, som den 9. mars 1944 konstituerte ham i sin tidligere stilling i Valebø.
Fra 1. januar 1945 fikk Dukane ordre om å gå i dekning. Han reiste da til Nissedal, mens lærer Harald Fjone var vikar for ham her. Han ble ikke her lenge, for etter kort tid beslagla tyskerne skolehuset. De beholdt det også en tid etter frigjøringa.
4. april 1945 måtte Dukane rømme til skogs, da tyskerne ville ha tak i ham for at han sannsynligvis hadde retta "illegal virksomhet" mot dem. Han holdt seg i skogen fram til frigjøringa.


Datteren Ragnhild Barland kjøpte huset etter foreldrene. Hun solgte det til kjøpmann Ole Vala.

Kjøpmann
Ole Vala fra Valebø 721 "Butikken" f. 1932, s.a. Adolf Vala.
g.m. lærer Kari Vale fra Vale(7) f. 23/7-1935 d. 12/3-2008, d.a. Kristen Vale.
1. Knut Vala.
2. Svein Vala.
Eiere 1999.

Denne familien bodde tidligere på Yli i Heddal, hvor Ole Vala tidligere hadde sin forretning. De kjøpte dette huset da Ole Vala ble pensjonist i
1999. Kona Kari Vala f. Vale var folkeskolelærer. Hun fikk en lærerstilling ved Valebø skole da de flytta hit.
 
Knut Lennart Zettervall fra Sverige.
g.m. Anne Grethe Kjær.
Eiere ca. 2013.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.

 


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 762 - Hustomt
Utskilt fra Lunde øvre(1) etter 1960.
335/30. "Sveitserhuset"


Valebø 762. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Valebø 762, 3721 Skien.

Anders K. Lunde på Lunde øvre(11) ga ei  tomt til sin sønn Leif. Han bodde på gården med sine foreldere og fikk aldri bygd noe her.
Tomta gikk videre til Hans Lunde, som i sin tur solgte den til sin sønn Morten Lunde.

Hans Torstein Lunde fra Kjendalen øvre  f. 3/12-1929 d. 7/4-2006.
g.m. Borghild Pedersen f. 1928.
1. Morten Lunde f. 1955.
2. Per Kristian Lunde f. 1966.
Denne familien bodde ikke her, men de eide tomta.

Morten Lunde fra Nenset f. 1955, s.a. Hans Torstein Lunde fra Kjendalen øvre.
g.m. Fatima Kolborg f. 1960.
1. Trine Lunde f. 1979.
2. Espen Lunde f. 1982.
Eier i 1985.

Helge Pedersen fra Nykås under Mo i Gjerpen f. 1959, s.a. Christian Pedersen fra Danmark.
g.m. Wenche f. 1961.
Eier ca. 2012.

Helge Pedersen driver firmaet Grenland Betongsaging. De bodde tidligere i Valev. 6 på Valejordet.
De flytta til Skien og bodde der noen år, men flytta til Valebø igjen rundt 2012.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |

Til Toppen


webmaster@gamlevalebo.no